Reglamentas - CBet
DRAUDŽIAMA LOŠTI NUOTOLINIUS STALO LOŠIMUS IR LOŠIMUS A KATEGORIJOS AUTOMATAIS ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21 METAI. DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

Reglamentas

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2021 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. DIE-504

UAB „TETE-A-TETE“ KAZINO
NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Tete-a-tete“ kazino“ (toliau – Bendrovė), registruota adresu Gedimino g. 26B, LT-44319 Kaunas, organizuoja nuotolinius lošimus (nuotolinio lošimo lažybas, nuotolinius lošimus A kategorijos automatais ir nuotolinius lošimus B kategorijos automatais) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu (toliau – ALĮ), kitais teisės aktais ir šiuo Nuotolinio lošimo reglamentu (toliau – Reglamentas).

2. Bendrovės centrinis biuras yra Vijoklių g. 2, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.

3. Reglamente naudojamos sąvokos:
3.1. Paskyra – nuotolinio lošimo sutartį sudariusiam fiziniam asmeniui priskirta valdymo sritis, lošimų interneto svetainėje, kurioje Paskyros savininkas gali atlikti su lošimu susijusius veiksmus.
3.2. Paskyros savininkas – Nuotolinio lošimo sutartį sudaręs fizinis asmuo, kuriam yra priskirta asmeninė Paskyra Bendrovės lošimų interneto svetainėje.
3.3. Nuotoliniai lošimai – Bendrovės lošimų interneto svetainėje organizuojami šie nuotoliniai lošimai: nuotolinio lošimo lažybos, nuotoliniai lošimai B kategorijos automatais ir nuotoliniai lošimai A kategorijos automatais.
3.4. Lošimų pasiūla – Bendrovės lošimų interneto svetainėje siūlomų lošimų ar lažybų baigčių su jiems priskirtais koeficientais sąrašas ir kita svarbi informacija, susijusi su Bendrovės lošimų interneto svetainėje organizuojamais Nuotoliniais lošimais.
3.5. Statymas – lošėjo veiksmai, kuriais lošėjas pasirenka konkretų nuotolinį lošimą, Statomą sumą ir savo atitinkamais veiksmais išreiškią norą dalyvauti Nuotoliniame lošime.
3.6. Statoma suma (Statymo suma) – pinigų suma, kurią lošėjas įmoka iš jam priklausančios Lošėjo lošimų sąskaitos, siekiant dalyvauti Nuotoliniame lošime.
3.7. Lošėjo lošimų sąskaita – Nuotolinio lošimo sutarties pagrindu Bendrovės tiesioginio ryšio sistemoje užregistruota virtuali Lošėjo lošimų sąskaita, kurioje apskaitomos visos lošėjo iš anksto įmokėtos lošimams skirtos, taip pat visos dalyvaujant Nuotoliniame lošime laimėtos pinigų sumos.
3.8. Lošėjo mokėjimo sąskaita – asmeninė lošėjo vardu atidaryta banko ar kitos mokėjimo įstaigos (pvz. elektroninių pinigų įstaigos) sąskaita, kuria lošėjas naudojasi įmokoms į Lošėjo lošimų sąskaitą atlikti bei išmokoms iš Lošėjo lošimo sąskaitos atlikti.
3.9. Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas – Bendrovės nuotolinio lošimo reglamento pažeidimo pagrindu, Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas, apribojant Paskyros savininko galimybes atlikti bet kokius veiksmus su lošėjui priskirta Lošėjo lošimų sąskaita, išskyrus prisijungti prie Paskyros.
3.10. Lažybų įvykio dalyvis – subjektas ar objektas tiesiogiai dalyvaujantis lažybų įvykyje.
3.11. Lažybų įvykio organizatorius – subjektas, organizuojantis sporto varžybas, kitą įvykį ar veiksmą, kurio baigtį siūlo spėti Bendrovė.
3.12. Oficialūs informacijos šaltiniai – oficiali lažybų įvykio organizatoriaus ar dalyvio interneto svetainė, vieši skelbimai visuomenės ar specializuotose informavimo priemonėse, o nesant jų – specializuotose interneto svetainėse.
3.13. Bendrovės kompiuterinis tinklas – tai kompiuterinės ir programinės įrangos tinklas, kuriame per ryšio priemones (pvz., Internetu) teikiami duomenys į ir iš Bendrovės duomenų bazės.
3.14. Statymas „Gyvai“ (arba „Live“ statymas) – Bendrovės skelbiama galimybė atlikti statymą nuotolinio lošimo lažybų įvykiui prasidėjus, tačiau ne vėliau nei iki nuotolinio lošimo lažybų įvykio pabaigos.
3.15. Nuotolini stalo lošimas gyvai – lošimas nuotolinio lošimo įrenginiu, kuomet lošimo rezultatą lemiantis įvykis yra kuriamas realiu laiku krupjė ir tiesiogiai, naudojant nuotolinio lošimo ryšio priemones perduodamas lošėjams.

4. Kitos Reglamente naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, naudojamas ALĮ.

5. Nuotolinių lošimų organizavimo vieta yra laikoma vieta, kurioje teikiamos nuotolinio lošimo paslaugos.

6. Bendrovė nuotolinius lošimus organizuoja adresu „www.cbet.lt“ (toliau – lošimų interneto svetainė).

7. Bendrovė, organizuodama nuotolinius lošimus, vadovaujasi ALĮ, kitais teisės aktais ir Reglamentu.

8. Reglamentas ir Lošimų pasiūla yra pateikiami lošimų interneto svetainėje.

9. Preziumuojama, kad kiekvienas lošėjas dalyvaujantis Nuotoliniuose lošimuose yra susipažinęs su Reglamentu, lošėjui yra aiškios, suprantamos ir priimtinos Reglamento nuostatos. Kilus nesutarimams tarp Bendrovės ir lošėjo, lošėjas negali teigti, jog jis nebuvo susipažinęs su Reglamentu ar neteisingai jį suprato.

10. Bendrovės organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose statymus atlieka Lošėjas, o statymus priima – Bendrovė.

11. Bendrovė vykdo centralizuotą įmokų priėmimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą.

12. Lošėjas gali dalyvauti nuotoliniuose lošimuose atlikdamas neribotą statymų skaičių, jei nėra taikomi įstatymų numatyti ar paties lošėjo nusistatyti ribojimai.

13. Laimėjimas (-ai), kurį (-iuos) lošėjas laimėjo nuotoliniame lošime įskaitomas (-mi) į Lošėjo lošimų sąskaitą.

II SKYRIUS
PAPILDOMOS BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

14. Bendrovės papildomos pareigos:
14.1. paaiškinti Reglamento nuostatas ir / arba Lošimų pasiūlą, kai jos paprašo lošėjas.
14.2. Sudaryti sąlygas Lošėjui susipažinti su azartinių lošimų įtaka ir keliamomis problemomis.

15. Bendrovės papildomos teisės:
15.1. Sustabdyti Paskyros savininko naudojimąsi Lošėjo lošimų sąskaita, jeigu Bendrovei kyla įtarimas, kad Paskyros savininkas turėjo tikslą pasipelnyti pažeisdamas šį Reglamentą, taisykles ir (arba) naudojo tam tikras papildomas sistemas (skaičiavimo mašinas, robotus, kompiuterius, programinę įrangą ar bet kokias kitas automatizuotas sistemas), kurios sukurtos specialiai apgauti ar suklaidinti Bendrovės naudojamas programas ir (arba) programinę įrangą. Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymo terminai ir kitų atliekamų procedūrų tvarka yra nurodyta šio Reglamento XI skyriuje.
15.2. Lošėjams, kurie pažeidinėja šio Reglamento taisykles, Bendrovė turi teisę be papildomo perspėjimo riboti maksimalaus statymo sumą.
15.3. Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti sudaryti nuotolinio lošimo sutartį ir registruoti naują Lošėjo lošimų sąskaitą arba bet kuriuo metu nutraukti nuotolinio lošimo sutartį ir uždaryti Lošėjo lošimų sąskaitą, grąžindama įmokėtų pinigų likutį į Lošėjo mokėjimo sąskaitą ir / arba apriboti statymų sumas nepateikdama papildomo paaiškinimo Lošėjui.
15.4. Bendrovė turi teisę atsisakyti patvirtinti Paskyros savininko įkeltus arba atsiųstus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, jei jie yra prastos kokybės, sunkiai įskaitomi, prastai matomi, retušuoti ar kitaip pakeisti su kompiuterinėmis programomis ar techniniais prietaisais.

 

III SKYRIUS
PAPILDOMOS LOŠĖJŲ PAREIGOS

16. Lošėjas turi pareigą:
16.1. Atliekant įmokas ir išmokas į/iš savo Lošėjo lošimų sąskaitos naudoti tik lošėjui priklausančią (-ias) mokėjimo sąskaitą (-as).

17. Laikytis Reglamente nustatytų taisyklių ir keliamų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

IV SKYRIUS
LOŠĖJO PASKYRA

Nuotolinio lošimo sutarties sudarymas, keitimas

18. Nuotolinio lošimo sutarties pagrindu Lošėjo lošimų sąskaita gali būti atidaryta tik asmenims, atitinkantiems ALĮ 10 straipsnio 3 ir 10 dalyje nustatytus reikalavimus. Lošėjas, norėdamas sudaryti nuotolinio lošimo sutartį, lošimų interneto svetainėje turi įvesti savo asmens duomenis. Paaiškėjus aplinkybėms, kad Lošėjo lošimų sąskaita buvo atidaryta asmens, neatitinkančio ALĮ 10 straipsnio 3 ir 10 dalyje nustatytų reikalavimų, Bendrovė šią sąskaitą uždarys, anuliuos atliktus statymus ir į Lošėjo mokėjimo sąskaitą grąžins pinigų likutį, įmokėtą į Lošėjo lošimų sąskaitą, kaip tai numatyta Nuotolinio lošimo sutartyje, o pati Nuotolinio lošimo sutartis bus nutraukta. 

19. Lošėjas, nuotolinio lošimo sutarties pagrindu gali turėti tik vieną Lošėjo lošimų sąskaitą.

20. Bendrovė iš Lošėjo, su kuriuo yra sudaryta nuotolinio lošimo sutartis, turi teisę pareikalauti specialiai tam skirtoje Bendrovės lošimų interneto svetainės vietoje (Bendrovės lošimų interneto svetainėje lošėjui yra pateikiama speciali forma, kurioje galima patalpinti elektroninius dokumentus ir/ar skenuotas popierinių dokumentų kopijas) pateikti galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka kopiją bei kitų dokumentų, kurių Bendrovė gali papildomai pareikalauti, kopijas. 

21. Nuotolinio lošimo sutarties galiojimo terminas, kol jis yra nepasibaigęs, gali būti pratęstas atskiru lošėjo ir Bendrovės susitarimu.

22. Nuotolinio lošimo sutartis gali būti keičiama atskiru lošėjo ir Bendrovės susitarimu. 

23. Lošėjas yra atsakingas už teisingos informacijos ir duomenų pateikimą.

Paskyros tvarkymas

24. Lošėjui, sudariusiam Nuotolinio lošimo sutartį, sukuriama Paskyra. Lošėjui suteiktas prisijungimo prie Paskyros kodas ir (ar) slaptažodis, kurie reikalingi dalyvaujant nuotoliniuose lošimuose ir pagal kuriuos galima aiškiai nustatyti lošėjo tapatybę, išsiunčiami Nuotolinio lošimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu.

25. Bendrovė turi teisę atlikti lošėjų patikrą telefonu. Lošėjų patikros metu Bendrovės darbuotojai susisiekia su lošėju jo registracijos metu pateiktu telefono numeriu ir užduoda klausimus, susijusius su Lošėjo lošimų sąskaita ir kitus klausimus, susijusius su nuotoliniais lošimais. Patikros tikslas – nustatyti, ar Lošėjo lošimų sąskaita nėra naudojama nesąžiningai, neteisėtai ar sukčiavimo veikai vykdyti. Lošėjų patikros metu paaiškėjus, kad Lošėjo lošimų sąskaita naudojasi tretieji asmenys, ar yra sukčiaujama kitais būdais, Bendrovė nutrauks nuotolinio lošimo sutartį su lošėju, anuliuos lošėjo statymus, grąžins pinigų, įmokėtų į Lošėjo lošimų sąskaitą, likutį į Lošėjo mokėjimo sąskaitą ir uždarys Lošėjo lošimų sąskaitą visam laikui.

26. Bendrovė turi teisę nutraukti nuotolinio lošimo sutartį su lošėju, jei jis elgiasi nesąžiningai (pavyzdžiui, siekia dalyvauti lažybose Bendrovei suklydus iš esmės). Tokiu atveju pinigų likutis, esantis Lošėjo lošimų sąskaitoje, grąžinamas į Lošėjo mokėjimo sąskaitą.

27. Paskyra panaikinama nedelsiant, kai Bendrovė nutraukia nuotolinio lošimo sutartį su Lošėju.

28. Bendrovė lošėjui priklausančias lėšas laiko ir tvarko pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Atsakingas lošimas

29. Lošėjo pasirinktos savęs apribojimo priemonės Bendrovės lošimų interneto svetainėje yra prilyginamos rašytiniems lošėjo prašymams.

V SKYRIUS
PINIGŲ ĮMOKĖJIMO IR IŠMOKĖJIMO TAISYKLĖS

30. Bendrovė turi teisę sustabdyti Paskyros savininko galimybę naudotis Lošėjo lošimų sąskaita, įtarus, kad:
30.1. buvo pažeistos šio Reglamento taisyklės;
30.2. Paskyros savininkas sukčiavo;
30.3. Paskyros savininkas turėjo tikslą pasipelnyti pažeisdamas šį Reglamentą;
30.4. atlikti kiti neleistini ir neteisėti veiksmai, susiję su atliktais statymais, vykdomomis/įvykdytomis operacijomis, kurios pažeidžia Bendrovės teisėtus interesus;
30.5. pažeisti kiti įstatymai;
30.6. lošėjas yra pateikęs prašymą, kurio pagrindu yra apribotos jo galimybės dalyvauti lošime;
30.7. lošėjas dalyvauja Nuotoliniuose lošimuose galimai iš jurisdikcijos, kurioje ši veikla, pagal galiojančius šios valstybės teisės aktus yra licencijuojama, draudžiama ir/ar kitaip ribojama, ir Bendrovė neturi teisės šioje jurisdikcijoje gyvenantiems asmenims teikti Nuotolinio lošimo paslaugų;
30.8. dėl lošėjo veiksmų kyla reali grėsmė Bendrovės veiklai (veikimui) ir/ar Bendrovė gali patirti nepagrįstų nuostolių ir/ar kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

31. Paskyros savininko galimybės naudotis Lošėjo lošimų sąskaita atnaujinamos (Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas baigiasi), jei pagrindas, kuriuo buvo atliktas Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas, per 10 darbo dienų laikotarpį, nepasitvirtina.

32. Lošėjui negalima pervesti Lėšų iš vienos Lošėjo lošimų sąskaitos į kitą.

33. Bendrovė neatsako už jokius lošėjo nuostolius, susijusius su Lošėjo lošimų sąskaitos papildymu ar pinigų išmokėjimu, atsiradusius ne dėl Bendrovės kaltės, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, dėl trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų sutrikimo, Lošėjo lošimų sąskaitos papildymo ar pinigų išmokėjimo metu įvykusių ryšio sutrikimų, Lošėjo mokėjimo sąskaitos ar bet kokių kitų finansinių įstaigų, aptarnaujančių ar susijusių su Lošėjo mokėjimo sąskaitos aptarnavimu, veikimo sutrikimų.

Piniginių lėšų įnešimo taisyklės

34. Lošėjas bet kuriuo metu gali papildyti savo Lošėjo lošimų sąskaitą iš lošėjo vardu atidarytos Lošėjo mokėjimo sąskaitos. Jei lošėjas papildo Lošėjo lošimų sąskaitą bankiniu pavedimu iš savo Lošėjo mokėjimo sąskaitos, pavedime privalo nurodyti, jog pervedama suma skirta Lošėjo lošimų sąskaitai papildyti. Bendrovė, gavusi duomenis iš mokėjimo įstaigos apie atliktą mokėjimo operaciją, pagal lošėją identifikuojančius duomenis per dvi dienas papildo Lošėjo lošimų sąskaitą.

35. Paskyros savininko pateikti asmeniniai duomenys turi sutapti su mokėjimo sąskaitos iš kurios yra pervedamos lėšos į Lošėjo lošimų sąskaitą, savininko duomenimis. 

36. Bendrovė lošėjui suteikia teisę papildyti Lošėjo lošimų sąskaitą Bendrovės lošimų interneto svetainėje nurodytais būdais ir sąlygomis. 

37. Bendrovė pasilieka teisę reikalauti pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, net ir po Lošėjo lošimų sąskaitos registracijos, siekiant išvengti trečiojo asmens naudojimosi ta pačia Lošėjo lošimų sąskaita. Jei lošėjas nepateikia papildomai reikalaujamų dokumentų per 30 dienų nuo tokio pareikalavimo dienos arba pateikta informacija ar dokumentai yra netikri ar klaidinantys, arba juos buvo atsisakyta patvirtinti, vadovaujantis šio Reglamento 15.4 punktu, Bendrovė nutraukia nuotolinio lošimo sutartį su lošėju, sustabdo Lošėjo lošimų sąskaitą, anuliuoja atliktus statymus ir grąžina pinigų, įmokėtų į Lošėjo lošimų sąskaitą, likutį į Lošėjo mokėjimo sąskaitą. Jei pateikti dokumentai yra netikri, Bendrovė taip pat atlieka veiksmus, numatytus Reglamento 76 punkte.

38. Piniginės lėšos yra įskaitomos į Lošėjo lošimų sąskaitą, tik Bendrovei gavus patvirtinimą apie piniginių lėšų įskaitymą į Bendrovės mokėjimo sąskaitą. 

39. Paskyros savininko įnešamos lėšos turi būti naudojamos tik dalyvavimui Bendrovės organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, nepažeidžiant kitų šiame Reglamente nurodytų taisyklių.

40. Minimali įnešamų piniginių lėšų suma – 3 Eur.

Piniginių lėšų grąžinimas paskyros savininkui

41. Bendrovei nutraukus nuotolinio lošimo sutartį ir uždarius Lošėjo lošimų sąskaitą, Bendrovė per 5 (penkias) darbo dienas grąžina į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, Lošėjo lošimų sąskaitoje buvusį piniginių lėšų likutį. 

42. Pinigai grąžinami į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, nurodytą nuotolinio lošimo sutartyje. Jei lošėjas nuotolinio lošimo sutartyje buvo nurodęs kelias Lošėjo mokėjimo sąskaitas, pinigai grąžinami į tą Lošėjo mokėjimo sąskaitą, kuri buvo naudota paskutinį kartą papildyti Lošėjo lošimų sąskaitą.

43. Jei ne dėl Bendrovės kaltės pinigų grąžinti į Lošėjo mokėjimo sąskaitą yra neįmanoma, Bendrovė per 5 (penkias) darbo dienas, nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo dienos, išsiunčia pranešimą Lošėjui nuotolinio lošimo sutartyje nurodytu ir/ar kitu Bendrovei žinomu lošėjo elektroninio pašto adresu.

44. Pranešime lošėjui yra nurodomos priežastys, dėl kurių Bendrovė negali pinigų grąžinti į Lošėjo mokėjimo sąskaitą.

45. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Bendrovės pranešimo išsiuntimo dienos neišnykus priežastims, dėl kurių neįmanoma grąžinti pinigų į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, pinigai Lošėjui gali būti grąžinami tik grynaisiais pinigais bet kurioje Bendrovės lošimų organizavimo vietoje lošėjui apie tai iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, informavus Bendrovę.

Piniginių lėšų ir laimėjimų išmokėjimo taisyklės

46. Lošėjas turi teisę bet kuriuo metu išsimokėti Lošėjo lošimų sąskaitoje esančias pinigines lėšas Bendrovės lošimų internetinėje svetainėje nurodytais būdais negrynaisiais pinigais į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, iš kurios, vadovaudamasis šio Reglamento 34 ir 35 punktais, prieš tai papildė Lošėjo lošimų sąskaitą arba į kitą jam priklausančią Lošėjo mokėjimo sąskaitą, nurodytą Nuotolinio lošimo sutartyje. Lošėjas, norėdamas išsimokėti negrynuosius pinigus, Lošėjo paskyroje turi pasirinkti norimą išmokėti pinigų sumą, išmokėjimo būdą (Lošėjo mokėjimo sąskaitą, į kurią turi būti atliktas išmokėjimas ir patvirtinti išmokėjimą).

47. Laimėjimai už teisingai atspėtą Nuotolinio lošimo lažybų baigtį pervedami į Lošėjo lošimų sąskaitą ne vėliau, kaip per 5 dienas nuo tada, kai lažybų įvykio rezultatas paskelbiamas oficialiuose informacijos šaltiniuose, toks rezultatas nėra užprotestuotas ir Bendrovė tai patvirtina. Lažybų rezultatus paskelbus nedarbo dieną, laimėjimai pradedami mokėti pirmą po jos einančią darbo dieną. 

48. Visi lošėjų laimėjimai lošiant nuotoliniame lošime A ir B kategorijos automatais yra nedelsiant pervedami į Lošėjo lošimų sąskaitą.
48.1. Bendrovė, siekdama apsisaugoti nuo galimų lošėjų nesąžiningų veiksmų, laikosi nuostatos, kad lošėjui negali būti išmokėtas realiai nelaimėtas ar įgytas nesąžiningu būdu laimėjimas. Lošėjo laimėjimas įgytas esant nuotolinio lošimo įrenginio trikčiai, įtakojančiai laimėjimo apskaičiavimą, yra anuliuojamas, o visi lošėjo atlikti statymai grąžinami.

49. Bendrovė turi teisę kompensuoti savo faktines išlaidas, susijusias su pinigų pervedimu iš Lošėjo lošimų sąskaitos į Lošėjo mokėjimų sąskaitą, komercinių bankų ar kitų finansinių įstaigų taikomais mokesčiais, kompensavimas vykdomas kompensavimo sumą išskaitant iš lošėjo pervedamos pinigų sumos. Pinigų pervedimui taikomas kompensacijos dydis yra nurodytas Bendrovės lošimų interneto svetainėje, Lošėjo lošimų sąskaitoje ir nuotolinio lošimo sutartyje. Kiekvienam pinigų išmokėjimo būdui taikomas kompensavimo dydis yra nurodytas Bendrovės lošimų interneto svetainėje, Lošėjo paskyroje ir nuotolinio lošimo sutartyje. Negrynųjų pinigų išmokėjimas yra atliekamas ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo lošėjo atlikto pinigų atsiėmimo patvirtinimo Lošėjo paskyroje.

50. Bendrovei išmokant pinigus iš Lošėjo lošimų sąskaitos Bendrovės lošimų internetinėje svetainėje nurodytais būdais ir tvarka negrynaisiais pinigais, toks išmokėjimas yra laikomas atliktu, kai atitinkama pinigų suma yra nuskaityta nuo Bendrovės mokėjimo sąskaitos.

51. Bendrovė turi teisę atsisakyti atlikti išmokėjimą iš Lošėjo lošimų sąskaitos į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, jei Paskyros savininkas, Bendrovei paprašius, nepateiks asmenybę identifikuojančių dokumentų (-o).

52. Bendrovės lošimo automatų salono administratorius ar kitas asmuo, turintis teisę išmokėti grynuosius pinigus Bendrovės lošimų organizavimo vietoje, privalo iš bet kurio lošėjo, ketinančio atsiimti pinigus iš Lošėjo lošimų sąskaitos Bendrovės lošimų automatų salone grynaisiais pinigais, pareikalauti pateikti lošėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). Lošėjui atsisakius pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą už pinigų išmokėjimą atsakingas asmuo neturi teisės išmokėti pinigų.

53. Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymo metu, lėšos esančios Lošėjo lošimų sąskaitoje, yra neišmokamos.

54. Bendrovė nuotolinių lošimų laimėjimus perveda į Lošėjo mokėjimo sąskaitą.

55. Lošėjo prašymu Bendrovė privalo išrašyti Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos pažymą apie jo gautas pajamas. Tokį prašymą lošėjas gali pateikti Bendrovei jį atsiųsdamas į pagalba@cbet.lt, Bendrovės centrinio biuro adresu arba užpildyti prašymą Bendrovės lošimo automatų salone.

56. Bendrovei dėl bet kokios techninės ar žmogiškos klaidos į Lošėjo lošimų sąskaitą pervedus laimėjimą/laimėjimus, kurie jam nepriklauso, jų suma išliks Bendrovės nuosavybėje ir per klaidą pervestos lėšos bus atšauktos iš Lošėjo lošimų sąskaitos. Jeigu prieš Bendrovei pastebint šią klaidą, Paskyros savininkas neteisėtai išgrynins lėšas, kurios nepriklauso Jam, be sankcijų, kurios yra galimos pagal įstatymą, neteisingai išmokėta ir išgryninta suma bus laikoma Paskyros savininko skola Bendrovei. Tokiu atveju, kai Paskyros savininkui neteisingai yra pervedamos lėšos, Paskyros savininkas privalo apie tokį įvykį nedelsiant informuoti Bendrovę elektroniniu paštu arba telefonu.

VI SKYRIUS
SAUGOS TAISYKLĖS

57. Lošėjui pastebėjus apie bet kokias spragas Bendrovės programinėje įrangoje ir (arba) internetinėje svetainėje, jis privalo:
57.1. nesinaudoti jomis siekiant naudos;
57.2. neplatinti šios informacijos tretiesiems asmenims;
57.3. nedelsiant pranešti Bendrovei.

58. Lošėjui nesilankant šio Reglamento 57 punkto reikalavimų, Bendrovė turi teisę:
58.1. nutraukti nuotolinio lošimo sutartį su lošėju.
58.2. sustabdyti Paskyros savininko galimybes naudotis Lošėjo lošimų sąskaita, kol bus vykdomas Bendrovės tyrimas, dėl galimų šio Reglamento ar kitų įstatymų pažeidimo.

VII SKYRIUS
LOŠIMO TAISYKLĖS

59. Bendrovė turi teisę:
59.1. nepriimti įmokos/statymo, nepateikiant jokių priežasčių.
59.2. iš Paskyros savininko nepriimti statomos sumos, kuri neatitinka Paskyros savininko nustatytų limitų arba lošimams skirtos sumos;
59.3. anuliuoti lošėjo atliktus statymus, jeigu jie buvo atlikti pažeidžiant šį nuotolinio lošimo reglamentą arba jo prieduose esančias taisykles;
59.4. Atsisakyti įskaityti laimėjimą į lošėjo lošimų sąskaitą, jei:
59.4.1 techninėje/kompiuterinėje programoje įsivėlė klaida pateikiant lažybų koeficientus dėl kurios buvo nustatyti klaidingi koeficientai;
59.4.2 techninėje programoje įsivėlė klaida dėl kurios sutriko įprasta Bendrovės organizuojama nuotolinių lošimų kompiuterinė veikla.

60. Visi laimėjimai, kurie buvo laimėti lošėjo pažeidus šį Reglamentą, jo priedus ar kitus teisės aktus, yra anuliuojami ir prilyginami santykiu 1:1.

61. Nuotolinio lošimo taisyklės reglamentuojančios lažybų organizavimą nuotoliniu būdu pateikiamos Reglamento priede Nr. 1.

62. Nuotolinio lošimo taisyklės reglamentuojančios nuotolinio lošimo B kategorijos automatais organizavimą pateikiamos Reglamento priede Nr. 2.

63. Nuotolinio lošimo taisyklės reglamentuojančios nuotolinio lošimo A kategorijos automatais organizavimą pateikiamos Reglamento Priede Nr. 3.

64. Nuotolinio lošimo lažybų laimėjimai (nepaisant laimėjimo dydžio) yra įskaitomi į Lošėjo lošimų sąskaitą iš karto po to, kai Lažybų įvykių rezultatai paskelbiami Oficialiuose informacijos šaltiniuose, o Bendrovė nurodytus rezultatas paskelbia Bendrovės duomenų bazėje, pasiekiamoje per Lošėjo paskyrą ir Bendrovės lošimų internetinėje svetainėje.

65. Bendrovė, siekdama apsisaugoti nuo galimų lošėjų nesąžiningų veiksmų, laikosi nuostatos, kad lošėjui negali būti išmokėtas realiai nelaimėtas ar įgytas nesąžiningu būdu laimėjimas. Lošėjo laimėjimas įgytas esant nuotolinio lošimo įrenginio trikčiai, įtakojančiai laimėjimo apskaičiavimą, yra anuliuojamas, o visi lošėjo atlikti statymai grąžinami.

VIII SKYRIUS
PRIVATUMO POLITIKA

66. Lošėjas turi nedelsiant informuoti Bendrovę, jeigu pasikeitė informacija, kurią lošėjas pateikė pildant nuotolinio lošimo sutartį ar vėliau po jos.

67. Bendrovė turi teisę paviešinti informaciją apie lošėjo laimėjimą – lošėjo vardą ir laimėjimo dydį. Lošėjas sutinka, kad šį informacija bus paviešinta Bendrovės lošimų interneto svetainėje: žaidėjo vardas, laimėjimo dydis.

IX SKYRIUS
PAŽEIDIMAI, NUOBAUDOS

68. Bendrovė įtarusi, kad lošėjas lošimų interneto svetainėje vykdo nusikalstamą/nelegalią veiklą; veiklą, kuri pažeidžia Reglamentą; Bendrovė turi teisę sustabdyti Lošėjo lošimų sąskaitą , o bet kokie statymai bus atšaukti. Šie veiksmai bus atliekami vien tik Bendrovės nuožiūra.

69. Apie asmenis, įtariamus sukčiavimu ar kitais neteisėtais veiksmais, Bendrovė praneša ikiteisminio tyrimo institucijoms, Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -Priežiūros tarnyba) ir (ar) kitoms kompetentingoms institucijoms.

X SKYRIUS
PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

70. Visos lošėjo pretenzijos dėl nuotolinių lošimų ir/ar dėl su jais susijusių klausimų pateikiamos Bendrovės klientų aptarnavimo skyriui atsiunčiant pretenziją į pagalba@cbet.lt arba registruotu paštu Bendrovės centriniam biurui, adresu: Vijoklių g. 2, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kuomet lošėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie galimai pažeistą jo teisę.

71. Bendrovė turi teisę nustatyti atitinkamos formos pretenzijų pateikimo formą, kuri yra privaloma visoms lošėjų pateikiamoms pretenzijoms. Lošėjas, norintis pateikti pretenziją Bendrovei, privalo užpildyti bendrovės nustatytos formos pretenziją ir nurodyti savo asmens duomenis, užtikrinančius asmens tapatybės identifikavimą , pretenzijos pagrindą bei tikslą. Pretenzijų pateikimo forma yra nurodyta šio Reglamento priede Nr. 3, kuri yra neatskiriama šio Reglamento dalis. Jei pretenziją pateikia įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas jo atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas.

72. Bendrovė neprisiima atsakomybės už ryšio paslaugas, kuriomis naudojantis yra siunčiama informacija, teikiančių operatorių veiksmus ar neveikimą.

73. Bendrovė privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo lošėjo pretenzijos gavimo dienos išsiųsti lošėjui jo nurodytu elektroninio pašto arba korespondencijos adresu išsamų motyvuotą rašytinį paaiškinimą, pagrįstą dokumentais.

74. Bendrovei sustabdžius Paskyros savininko galimybes naudotis Lošėjo lošimų sąskaita, Bendrovė per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti lošėjui (išsiunčiant lošėjo nuotolinio lošimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu) tokį Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymą paaiškinančius motyvus ir esant galimybei pagrindžiančių dokumentų ar kitų duomenų kopijas.

75. Lošėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Reglamento 82 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos privalo pateikti Bendrovei duomenis apie tai, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytos Paskyros savininko galimybės naudotis Lošėjo lošimų sąskaita, yra išnykusios arba nurodyti pagrindus, dėl kurių Bendrovė turėtų panaikinti Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymą. Bendrovė, gavusi minėtą informaciją, nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų ją privalo išnagrinėti ir pateikti lošėjui atitinkamą atsakymą (atsakymas pateikiamas jį išsiunčiant lošėjo nuotolinio lošimo sutartyje esančiu lošėjo nurodytu elektroninio pašto adresu) dėl Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymo panaikinimo Tuo atveju, jei lošėjas per šiame punkte nustatytą terminą (kurį Bendrovė turi teisę vienašališkai pratęsti du kartus po 20 (dvidešimt) darbo dienų nepateikė Bendrovei jokios informacijos arba pateikta informacija nebuvo pakankama ir Reglamento 30 punkte nurodytos aplinkybės neišnyko, Bendrovė vienašališkai nutraukia nuotolinio lošimo sutartį ir uždaro Lošėjo lošimų sąskaitą.

76. Bendrovės sprendimai dėl pretenzijų patenkinimo yra galutiniai. Nesutikus su Bendrovės sprendimu dėl pateiktos pretenzijos Lošėjas gali jį skųsti Priežiūros tarnybai ir kita įstatymų numatyta tvarka.

77. Ginčai kylantis dėl Nuotolinio lošimo paslaugų teikimo, sprendžiami remiantis bendrovės centriniame kompiuteryje esančia išklotine.

78. Bendrovė nėra atsakinga už vėluojančius, neįskaitomus, nepilnus, sugadintus, iškraipytus, neteisingu adresu atsiųstus lošėjų elektroninius arba popierinius laiškus, prašymus, pretenzijas. Bendrovei gavus nepilno turinio, netaisyklingo arba nepilno formato laiškus, prašymus, pretenzijas iš lošėjų, Bendrovė per 5 darbo dienas nuo minėtų laiškų, prašymų ar pretenzijų gavimo dienos, praneša adresatui apie turinio ar formos trūkumus, kuriuos lošėjas privalo pašalinti per 5 darbo dienas. Lošėjui per nurodytą laikotarpį nepašalinus trūkumų, Lošėjas praranda teisę remtis aplinkybe, kad laiškas, prašymas, pretenzija buvo pateiktas laiku.

79. Visi ginčai, kilę tarp Bendrovės ir lošėjų, kurie nebus išspręsti šio Reglamento nustatyta tvarka, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

80. Bendrovė turi teisę keisti šį Reglamentą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šis Reglamentas yra privalomas Bendrovei, lažybų tarpininkams ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems Bendrovės interneto svetainėje organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose.

 

UAB „Tete-a-tete“ kazino“

nuotolinio lošimo reglamento

Priedas Nr. 1

NUOTOLINIO LOŠIMO LAŽYBŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrovė organizuoja nuotolinius lošimus vadovaudamasi ALĮ bei Reglamentu.

2. Žemiau pateikiamos sąvokos, susijusios su nuotolinio lošimo lažybų (toliau – lažybų) organizavimu ir sąvokos, kurių nėra ALĮ.
2.1. Laimėtojas - Lošėjas, sudaręs lažybas laikantis šio Reglamento nuostatų ir teisingai atspėjęs lažybų įvykio (-ių) baigtį (-is ).
2.2. Laimėjimas - laimėtojui išmokama pinigų suma, apskaičiuojama šiame Reglamente bei šiose Nuotolinio lošimo lažybų taisyklėse nustatyta tvarka.
2.3. Lažybų įvykis - lažybų pasiūloje pateikiama situacija ar bet koks įvykis (-iai), kurio (-ių) baigtį lažybų organizatorius siūlo spėti.
2.4. Įvykęs lažybų įvykis – lažybų pasiūloje skelbtas lažybų įvykis, kuris realiai įvyko ir kuriame realiai dalyvavo lažybų pasiūloje lažybų įvykio dalyviais nurodyti subjektai ar vienetai.
2.5. Lažybų koeficientas – Bendrovės nustatytas skaičius, kurį nuotolinio lošimo lažybų taisyklėse nustatyta tvarka padauginus iš lošėjo statomos sumos gaunamas laimėjimas.
2.6. Lažybų pasiūla - Bendrovės interneto svetainėje siūlomų lažybų baigčių su joms priskirtais koeficientais sąrašas ir kita svarbi informacija, susijusi su Bendrovės interneto svetainėje organizuojamais nuotoliniais lošimais.
2.7. Lažybų įvykio dalyvis - tai vienetas (asmuo, komanda, partija ir t.t.), kuris tiesiogiai dalyvauja lažybų pasiūloje nurodytame lažybų įvykyje.
2.8. Lažybų įvykio baigtis - lažybų pasiūloje nurodytas galutinis lažybų įvykio arba šiame Reglamente nurodytais atvejais - jo dalies įvykimo rezultatas, atšaukimo, arba atidėjimo faktas.
2.9. Atidėtas įvykis - lažybų įvykis, kuris neįvyko lažybų pasiūloje nustatytu laiku arba buvo nutrauktas ir iki įvykio pradžios arba nutraukus lažybų įvykį oficialiuose informacijos šaltiniuose buvo pranešta, jog lažybų įvykis įvyks arba bus tęsiamas per 48 valandų terminą nuo anksčiau lažybų pasiūloje skelbtos lažybų įvykio pradžios.
2.10. Atšauktas įvykis - lažybų pasiūloje numatytu laiku neįvykęs ir neatidėtas lažybų įvykis, kuris neįvyko, kuomet bent vienas iš nurodytų lažybų įvykio dalyvių iki lažybų įvykio pradžios praneša apie savo atsisakymą arba negalėjimą dalyvauti lažybų įvykyje arba realiai nedalyvavo lažybų įvykyje (pvz.: dėl traumos, neatvyko nustatytu rungtynių laiku, diskvalifikuotas ir kt.) ir apie tai buvo paskelbta oficialiuose informacijos šaltiniuose.
2.11. Statymo suma - pinigų suma, kurią Lošėjas įmoka, dalyvaudamas lažybose.
2.12. Statymas - lošėjo veiksmai, kuriais Lošėjas pasirenka lažybų įvykius, lažybų įvykių baigtis ir statymo sumą.
2.13. Statymo atlikimas - lošėjo veiksmai, kuriais šiose nuotolinio lošimo lažybų taisyklėse nustatyta tvarka lošėjas atlieka statymą.
2.14. Oficialus lažybų įvykio rezultatas - lažybų įvykio rezultatas, skelbiamas oficialiuose informacijos šaltiniuose.
2.15. Statymas „Gyvai“ (arba „Live“ statymas) – Bendrovės skelbiama galimybė atlikti statymą lažybų įvykiui prasidėjus, tačiau ne vėliau nei iki lažybų įvykio pabaigos.
2.16. Statymo išsipirkimas („Cash-out“) - tai lošėjo veiksmas, kuomet jis priima Bendrovės pasiūlymą: (a) atsiimti dalį laimėjimo; arba (b) atsiimti dalį statytos sumos. Statymo išsipirkimas galimas tik iki lažybų įvykio pabaigos.

II SKYRIUS
PAGRINDINĖS LAŽYBŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

3. Bendrovė turi teisę savo nuožiūrą nurodyti lažybų įvykius, dėl kurių baigties galima lažintis atliekant tik kombinuotus statymus. Šiuo atveju lažybų pasiūloje Bendrovė nurodo, dėl kurio įvykio baigties galima lažintis tik atliekant kombinuotą statymą ir privalomą spėti įvykių kiekį.

4. Spėjant sporto varžybų rezultatą – kuri komanda laimės, konkretų rungtynių rezultatą, kiek abi komandos pelnys taškų/įvarčių per rungtynes, kokiu skirtumu laimės, įskaitomas rezultatas, lažybų įvykio dalyvių pasiektas per pagrindinį rungtynių laiką, neskaitant pratęsimų, jeigu lažybų pasiūloje nenurodyta kitaip. Bendrovė turi teisę siūlyti spėti tiek įvykio be pratęsimų, tiek to paties įvykio su visais pratęsimais baigtį, tačiau šiais atvejais siūlomas spėti įvykis pasiūloje pateikiamas kaip du skirtingi lažybų įvykiai, turintys skirtingus lažybų įvykių numerius.

5. Spėjant sporto varžybų rezultatus, kurie yra nustatomi pasibaigus rungtynėms ir visiems pratęsimams (jeigu jų buvo) – pvz. komandų ar žaidėjų pataikymo procentas, kuris žaidėjas pelnė daugiau taškų/įvarčių, kiek pelnė taškų/įvarčių, kiek rezultatyvių perdavimų atliko žaidėjas ar komanda, kiek kamuolių atkovojo, kiek kartų smūgiavo į vartus ir kt. ir pan., spėjamas rezultatas, kuris buvo pasiektas per rungtynes su visais pratęsimais, neskaitant rezultato, pasiekto baudiniais, bulitais ir kt. būdais, kuriais išaiškinamas nugalėtojas pasibaigus rungtynėms skirtam laikui.

6. Lošimų pasiūlą Bendrovė gali keisti bet kuriuo metu, prieš tai paskelbdama Bendrovės interneto svetainėje. Jau priimti statymai lieka galioti be pakeitimų.

7. Pinigų suma, kuri gali būti įskaityta kaip Lošėjo statymas, negali būti didesnė, negu lažyboms skirta pinigų suma, esanti Lošėjo lošimų sąskaitoje.

III SKYRIUS
STATYMO IŠSIPIRKIMAS („CASH-OUT“)

8. Bendrovė turi teisę lošėjams siūlyti išsipirkti statymą. Konkretūs lažybų įvykiai ir statymai, kuriems taikomi statymo išsipirkimo pasiūlymai, nustatomi Bendrovės nuožiūra kiekvienu atskiru atveju ir tinklapyje pažymimi specialia statymo išsipirkimo vaizdine priemone.

9. Kiekviename Bendrovės pateikiamame pasiūlyme išsipirkti statymą yra nurodoma konkreti dalis laimėjimo ar dalis statymo, kurią lošėjui yra siūloma išsipirkti. Bendrovės pasiūlymo sąlygos kinta priklausomai nuo lažybų įvykio eigos, informacijos prieš lažybų įvykio pradžią ar kitų faktorių. Lošėjui, priėmus konkretų Bendrovės pasiūlymą išsipirkti statymą, jis be pakeitimų įvykdomas nedelsiant.

10. Bendrovė turi teisę lošėjams pateikti dalinius statymo išsipirkimo pasiūlymus. Dalinis statymo išsipirkimas - statymo išsipirkimas („Cash-out“), kai išsipirkimui naudojama tik dalis atlikto statymo sumos, pasirenkama lošėjo. Lošėjo nepasirinktai daliai taikomos sąlygos, pagal kurias buvo atliktas statymas, o dalinai išsiperkamai sumai taikomos šių taisyklių 11 arba 12 punktų nuostatos.

11. Lošėjui, priėmusiam Bendrovės pasiūlymą išsipirkti statymą atsiimant dalį laimėjimo, ir Bendrovei patvirtinus tokį lošėjo veiksmą, į Lošėjo lošimų sąskaitą nedelsiant pervedama dalis laimėjimo, kurią atsiimti lošėjas sutiko priimdamas konkretų Bendrovės pasiūlymą. Šiuo atveju lošėjas praranda galimybę laimėti likusią statymo metu nurodyto galimo laimėjimo dalį. Šiuo atveju lošėjui išmokama dalis, kuri visuomet didesnė nei jo statyta suma arba jai lygi.

12. Lošėjui, priėmusiam Bendrovės pasiūlymą išsipirkti statymą atsiimant dalį statymo sumos, ir Bendrovei patvirtinus tokį lošėjo veiksmą, į Lošėjo lošimų sąskaitą nedelsiant pervedama tokia dalis statymo sumos, kurią atgauti lošėjas sutiko priimdamas konkretų Bendrovės pasiūlymą. Šiuo atveju lošėjas praranda galimybę laimėti statymo metu nurodytą galimą laimėjimą, bei praranda dalį statymo sumos. Šiuo atveju lošėjui išmokama dalis visuomet mažesnė nei jo statyta suma.

13. Statymo išsipirkimo pasiūlymai laikomi Bendrovės nuotolinių Lažybų pasiūlos dalimi ir lošėjams nėra privalomi.

14. Statymo išsipirkimo pasiūlymas laikomas pasirinktu (priimtu), kai lošėjas prie konkretaus atlikto statymo paspaudžia aktyvią nuorodą „Cash-out“ ir patvirtina, kad konkretaus Bendrovės pasiūlymo sąlygos (atsiimama laimėjimo dalis, atsiimama statymo dalis) lošėją tenkina.

15. Lošėjui nereikia atlikti jokių kitų papildomų veiksmų, išskyrus veiksmus, nurodytus šių taisyklių 14 punkto nuostatoje.

16. Bendrovė, pateikusi lošėjui pasiūlymą išsipirkti statymą, turi teisę atsisakyti patvirtinti lošėjo pasirinkimą pasinaudoti pasiūlymu.

17. Bendrovė turi teisę anuliuoti statymo išsipirkimą, jei:
17.1. statymo išsipirkimas atliktas po lažybų įvykio pabaigos;
17.2. Bendrovė pateikdama statymo išsipirkimo pasiūlymą ar jį patvirtindama suklydo iš esmės;
17.3. lošėjas nesąžiningai siekia pasinaudoti statymo išsipirkimo pasiūlymais.

18. Pasinaudojus statymo išsipirkimo pasiūlymu, lošėjo statymų istorijoje atvaizduojamas pradinis koeficientas, kuriuo atliktas statymas ir atlikto statymo išsipirkimo pasiūlymo sąlygos, kuriomis atliktas statymo išsipirkimas. Statymų istorijoje taip pat atvaizduojama suma, kurią Bendrovė pervedė į Lošėjo lošimų sąskaitą.
Statymo išsipirkimo pavyzdžiai
Lošėjas atliko statymą rungtynėse „Lietuvos Rytas“ prieš „Žalgiris“ ir pasirinko „Lietuvos Rytas“ pergalę:
Sužaidus 20 minučių, „Lietuvos Rytui“ pirmaujant rungtynėse 5 taškais, lošėjui pateikiamas pasiūlymas atsiimti dalį galimo laimėjimo.
Sužaidus 20 minučių, „Lietuvos Rytui“ pralaimint rungtynėse 5 taškais, lošėjui pateikiamas pasiūlymas atsiimti dalį statytos sumos.

19. Paprastai pasiūlymas išsipirkti statymą atsiimant dalį laimėjimo lošėjui pateikiamas tuomet, kai lažybų įvykio eiga palanki lošėjui, tačiau galutinis rezultatas dar nėra aiškus.

20. Paprastai pasiūlymas išsipirkti statymą atsiimant dalį statymo sumos lošėjui pateikiamas tuomet, kai lažybų įvykio eiga palanki Bendrovei, tačiau galutinis rezultatas dar nėra aiškus.

IV SKYRIUS
LAŽYBŲ PASIŪLA

21. Pavyzdinė lažybų pasiūlos schema yra tokia:
21.1. duomenys apie lažybų įvykį – lažybų įvykio eilės numeris, preliminari data ir laikas, sporto rūšis, turnyro pavadinimas;
21.2. pirmosios komandos pavadinimas;
21.3. antrosios komandos pavadinimas;
21.4. lažybų įvykių baigčių koeficientai ir lažybų baigčių sąlygos.
21.5. Lažybų pasiūloje dažniausiai naudojami sutrumpinimai:
21.5.1. 1 – Pirma komanda;
21.5.2. 2 – Antra komanda;
21.5.3. X – Lygiosios;
21.5.4. 1X – Pirma komanda arba lygiosios;
21.5.5. 2X – Antra komanda arba lygiosios;
21.5.6. 12 – Pirma arba antra komanda.

22. Bendrovė gali teikti specialią lažybų pasiūlą atskirai lošėjų grupei (pvz., lošėjams gimusiems atitinkamą dieną, lošėjams, sudariusiems lažybų sutartis konkrečiame salone ir pagal kitus objektyvius kriterijus) apie tai paskelbdama savo lošimų interneto svetainėje.

23. Gramatinė klaida lažybų pasiūloje, nekeičianti lažybų sąlygų prasmės, negali būti lažybų anuliavimo pagrindu.

V SKYRIUS
LAŽYBŲ STATYMŲ RŪŠYS

24. Paprastas statymas – statymas pasirenkant vieną lažybų baigtį. Laimėjimas nustatomas padauginus statomą sumą su iš anksto nustatytu lažybų koeficientu ir priklauso tik nuo tos lažybų baigties teisingo spėjimo.
Paprasto statymo pavyzdys: Tarkime, lažybų pasiūloje yra nurodyta apie 100 sportinių lažybų įvykių, iš kurių lošėjas pasirenka vieną įvykį „Barcelona“ – „Real M.“ ir nori pastatyti už „Barcelona“ pergalę. Už „Barcelona“ pergalę lažybų pasiūloje nustatytas lažybų koeficientas yra 3,3. Tai reiškia, kad lošėjas, pastatęs 10 EUR už “Barcelona” pergalę, “Barcelona” laimėjimo atveju laimėtų 33 EUR (10×3,3=33).

25. Kombinuotas statymas – statymas pasirenkant daugiau nei vieną lažybų baigtį. Kombinuotas statymas laikomas laimėtu, jei atspėjamos visos lažybų baigtys, įeinančios į kombinuotą statymą. Kombinuotame statyme galima rinktis nuo 2 iki 30 lažybų baigčių. Jeigu nors vienas lošėjo spėjimas, nurodytas lažybų kortelėje, yra neteisingas, lošėjas laikomas pralaimėjusiu visą kombinuotą statymą ir jam neišmokamas joks laimėjimas, įskaitant statytą sumą. Apskaičiuojant laimėjimą, statoma suma dauginama iš pasirinktų paprastų lažybų baigčių, įeinančių į kombinuotą statymą, bendro (tarpusavyje sudauginto) lažybų koeficiento. Negalima kombinuoti vienas kitą lemiančių įvykių. Vienas kitą lemiantys įvykiai – tokie lažybų įvykiai, kuomet vieno lažybų įvykio baigtis tiesiogiai lemia kito lažybų įvykio baigtį (pvz. negalima kombinuoti lažybų baigties „„Žalgiris“ taps LKL čempionu“ ir lažybų baigties „„Žalgiris“ laimės LKL pusfinalyje“, nes šie įvykiai lemia vienas kitą – „Žalgiris“ negali tapti LKL čempionu pralaimėjęs LKL pusfinalyje).
Kombinuoto statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko tris lažybų įvykius: „Barcelona“ – „Real M.“, „Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“. Lošėjo nuomone, turėtų laimėti namuose žaidžiančios komandos (visuose įvykiuose namuose žaidžiančios komandos nurodytos pirmos). „Barcelona“ lažybų koeficientas - 3, “Juventus” lažybų koeficientas - 2, “Žalgiris“ lažybų koeficientas - 3. Tokiu atveju, jei lošėjas pastatė 10 EUR, jo statoma suma laimėjimo atveju dauginama iš lažybų koeficientų sandaugos. Teisingai atspėjus visas lažybų baigtis, lošėjo laimėjimas būtų 180 EUR (10x(3x2x3)=180), neatspėjus bent vienos lažybų baigties, lošėjas pralaimi ir pastatyta suma lieka Bendrovėje.

26. Sisteminis statymas – statymas pasirenkant daugiau nei vieną lažybų baigtį. Sisteminiame statyme kiekviena lažybų įvykio baigtis bent kartą susiejama su kita baigtimi. Laimėjimas nustatomas susumavus visų atspėtų baigčių laimėjimus. Lažybų įvykių kiekį ir galimų neatspėtų baigčių skaičių pasirenka lošėjas. Statymas apibūdinamas šiais parametrais:
26.1. lažybų įvykių skaičiumi, kuris negali būti mažesnis už 3;
26.2. galimų klaidų skaičiumi.
Sisteminio statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko sisteminį statymą „2 iš 3“. Tai reiškia, jog sisteminiame statyme yra 3 lažybų įvykiai, o laimėjimas yra galimas lošėjui padarius ne daugiau, kaip vieną klaidą. Tokiu būdu sudarius sisteminį statymą, pavyzdžiui, lažybų įvykyje „Barcelona“ – „Real M.“ pasirenkama „Barcelona“ pergalė su koeficientu 2.5 (Baigtis A), lažybų įvykyje „Juventus“ – „Inter“ pasirenkama „Juventus“ pergalė su koeficientu 3.0 (Baigtis B) ir lažybų įvykyje „Žalgiris“ – FBK Kaunas“ pasirenkama „Žalgiris“ pergalę su koeficientu 4.0 (Baigtis C), pasirinkus sistemą „2 iš 3“ bei statant po 1 EUR ant kiekvienos kombinacijos, didžiausias įmanomas laimėjimas yra: (Baigtis A x Baigtis B) x 1 EUR + (Baigtis B x Baigtis C) x 1 EUR + (Baigtis C x Baigtis A) x 1 EUR = (2.5 x 3.0) x 1 EUR + (3.0 x 4.0) x 1 EUR + (4.0 x 2.5) x 1 EUR = 7.5 EUR + 12 EUR + 10 EUR = 29.5 EUR. Jei lošėjas neatspėja bent vieno įvykio, kiekvieno neatspėto įvykio baigties koeficientas prilyginamas 0. Pavyzdžiui, sisteminiame statyme lošėjas neatspėja Baigties A, tuomet minėto statymo laimėjimas yra: (Baigtis A x Baigtis B) x 1 EUR + (Baigtis B x Baigtis C) x 1 EUR + (Baigtis C x Baigtis A) x 1 EUR = (0 x 3.0) x 1 EUR + (3.0 x 4.0) x 1 EUR + (4.0 x 0) x 1 EUR = 12 EUR Jei lošėjas neatspėja dviejų įvykių sistemoje „2 iš 3“, sisteminį statymą pralošia.

27. Sąlyginis statymas – statymas pasirenkant vieną lažybų baigtį, susietą su papildoma sąlyga, kuriai įvykus neteisingas lažybų baigties spėjimas nelaikomas lošėjo pralošimu (lažybų koeficientas prilyginamas „1“ ir lošėjas statytą sumą gali susigrąžinti per 45 kalendorines dienas nuo papildomos sąlygos įvykimo dienos). Tuo atveju jeigu lošėjas atspėja pasirinktą lažybų baigtį, jo laimėjimas nustatomas kaip ir Paprastame statyme padauginus statomą sumą su iš anksto nustatytu lažybų koeficientu, t. y. laimėjimas priklauso tik nuo tos lažybų baigties teisingo spėjimo, o papildoma sąlyga neturi jokios reikšmės.
Sąlyginio statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirenka įvykį „Barcelona“ – „Real M.“, kuriam yra numatyta papildoma sąlyga „Barcelona“ įmuš 2 įvarčius“, ir nori pastatyti už „Barcelona“ pergalę. Už „Barcelona“ pergalę lažybų pasiūloje nustatytas lažybų koeficientas yra 3,3. Tai reiškia, kad lošėjas, pastatęs 10 EUR už „Barcelona“ pergalę, „Barcelona“ laimėjimo atveju laimėtų 33 EUR (10×3,3=33). Jei laimi „Real M.“, lošėjas pralošia. Jei laimi „Real M.“, tačiau įvyksta papildoma sąlyga, t. y. „Barcelona“ įmuša 2 įvarčius, lošėjas nelaikomas pralaimėjusiu ir gali susigrąžinti statytą sumą.

28. Stop statymas – statymas pasirenkant daugiau nei vieną lažybų baigtį (kombinuotas statymas) su galimybe atsiimti laimėjimą, kuris yra išmokamas pritaikant papildomą laimėjimą mažinantį koeficientą (mažinimo koeficientas), nepaaiškėjus visoms kombinuotame statyme pasirinktoms lažybų baigtims – lošėjas, atspėjęs vieną ar kelias kombinuotame statyme pasirinktas lažybų baigtis (iki to laiko neturi būti paaiškėjusi nei viena lošėjo kombinuotame statyme pasirinkta lažybų baigtis, kurios jis neatspėjo), iki to momento, kol prasideda įvykis (-iai), kuriame (-iuose) paaiškėtų iki tol nepaaiškėjusi (-ę) lošėjo kombinuotame statyme pasirinkta (-os) lažybų baigtis (-ys), gali sustabdyti kombinuotą statymą (iki tol nepaaiškėjusių lošėjo kombinuotame statyme pasirinktų lažybų baigčių koeficientai prilyginami „1“ ir lažybos dėl šių baigčių laikomos anuliuotomis) ir atsiimti laimėjimą, kuris yra lygus statytos sumos ir iki statymo sustabdymo lošėjo atspėtų lažybų baigčių, įeinančių į kombinuotą statymą, bendro (tarpusavyje sudauginto) lažybų koeficiento sandaugos rezultato, padauginto iš mažinimo koeficiento, kurio dydis priklauso nuo to, kiek liko nepaaiškėjusių lošėjo kombinuotame statyme pasirinktų lažybų baigčių po statymo sustabdymo:
28.1. Jei liko 1 nepaaiškėjusi baigtis, mažinimo koeficientas yra lygus 0,9;
28.2. Jei liko 2 nepaaiškėjusios baigtys, mažinimo koeficientas yra lygus 0,8;
28.3. Jei liko 3 nepaaiškėjusios baigtys, mažinimo koeficientas yra lygus 0,7;
28.4. Jei liko 4 nepaaiškėjusios baigtys, mažinimo koeficientas yra lygus 0,6;
28.5. Jei liko 5 ir daugiau nepaaiškėjusios baigtys, mažinimo koeficientas yra lygus 0,5;

29. Jeigu iki statymo sustabdymo nors vienas lošėjo spėjimas dėl lažybų baigčių kombinuotame statyme yra neteisingas - lošėjas negali pasinaudoti kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, yra laikomas pralaimėjusiu visą kombinuotą statymą ir jam neišmokamas joks laimėjimas, įskaitant statytą sumą. Lošėjui nepasinaudojus kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, Stop statymas prilyginamas kombinuotam statymui ir laikomas laimėtu, jei atspėjamos visos lažybų baigtys, įeinančios į kombinuotą statymą (laimėjimas pagal šį statymą apskaičiuojamas ta pačia tvarka, kaip ir kombinuotame statyme). Stop statymas pradedamas taikyti Bendrovėje atsiradus techninėms galimybėms ir apie tai paskelbus Bendrovės lošimų interneto svetainėje.
Stop statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko tris lažybų įvykius: „Barcelona“ – „Real M.“, „Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“. Lošėjas šiuose įvykiuose pasirinko tris lažybų baigtis, jog laimės namuose žaidžiančios komandos (visuose įvykiuose namuose žaidžiančios komandos nurodytos pirmos) ir už jų kombinaciją pastatė 10 EUR. „Barcelona“ lažybų koeficientas - 3, “Juventus” lažybų koeficientas - 2, “Žalgiris“ lažybų koeficientas - 3. Pasirinkti lažybų įvykiai vyksta tokia tvarka: „Barcelona“ – „Real M.“, „Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“.
Įvykus „Barcelona“ – „Real M.“ lažybų įvykiui ir laimėjus „Barcelona“ komandai („Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“ lažybų įvykiai turi būti neprasidėję), lošėjas gali sustabdyti statymą ir nelaukdamas „Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“ lažybų įvykių baigties (šių lažybų baigčių koeficientai prilyginami „1“ ir lažybos dėl šių baigčių laikomos anuliuotomis), atsiimti laimėjimą, kuris būtų lygus 24 EUR ((10x3)x0,8=24).
Įvykus „Barcelona“ – „Real M.“ bei „Juventus“ – „Inter“ lažybų įvykiams ir laimėjus „Barcelona“ bei „Juventus“ komandoms („Žalgiris“ – FBK Kaunas“ lažybų įvykis turi būti neprasidėjęs), lošėjas gali sustabdyti statymą ir nelaukdamas „Žalgiris“ – FBK Kaunas“ lažybų įvykio baigties (šios lažybų baigties koeficientas prilyginamas „1“ ir lažybos dėl šios baigties laikomos anuliuotomis), atsiimti laimėjimą, kuris būtų lygus 54 EUR ((10x(3x2))x0,9=54).
Teisingai atspėjus visas lažybų baigtis, lošėjo laimėjimas būtų 180 EUR (10x(3x2x3)=180). Neatspėjęs bent vienos lažybų baigties ir iki tol nepasinaudojęs kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, lošėjas vėliau šia galimybe pasinaudoti negali, yra laikomas pralaimėjusiu visą kombinuotą statymą ir jam neišmokamas joks laimėjimas, įskaitant statytą 10 EUR sumą.

VI SKYRIUS
KITI LAŽYBŲ ĮVYKIŲ BAIGČIŲ ĮMANOMI VARIANTAI

30. Lažybų įvykių baigčių įmanomi variantai yra skelbiami lažybų pasiūloje.

31. Lažybų pasiūloje dažniausiai naudojami įmanomi lažybų įvykių baigčių variantai:
31.1. Pranašumas – lažybų įvykio baigties interpretavimo variantas, kai po lažybų įvykio baigties prie galutinio išsirinktos komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (jei su „-“ ženklu – atimamas) skaičius (įvarčiai, taškai ir pan.). Išskiriami šie Pranašumo variantai:
31.1.1. Azijietiškas pranašumas - pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą “Azijietiškas pranašumas”, po lažybų įvykio baigties prie galutinio išsirinktos komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (jei su „-“ ženklu – atimamas) Pranašumas (įvarčiai, taškai ir pan.). Jeigu, sudėjus lažybų įvykio rezultatą su pranašumu, lažybų įvykio rezultatas (su pranašumu) yra išsirinktos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas laimėtu. Jeigu rezultatas, įvertinus pranašumą, yra priešingos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – statymas prilyginamas 1 (vienetui).
Pavyzdys: Jei žaidžia Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Lietuvos Rytą, o lošėjas pasirenka Kauno Žalgirio “Pranašumą” (3), tuomet pasibaigus varžyboms rezultatu 75:72, lošėjo lažybų kortelė laimi, nes įvertinus pranašumą gaunamas rezultatas lošėjo pasirinktos komandos naudai – 78:72. Pasibaigus varžyboms rezultatu 75:80, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą gaunamas rezultatas priešingos komandos naudai – 78:80. Pasibaigus varžyboms rezultatu 75:78, statymas prilyginamas 1 (vienetui), nes įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – 78:78.
31.1.2. Trijų baigčių pranašumas – pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą „Trijų baigčių pranašumas“, po lažybų įvykio baigties prie galutinio rezultato pridedami (jei su „-“ ženklu – atimami) įvarčiai (taškai ir pan.) prie išsirinktos komandos ar dalyvio pranašumo. Jeigu sudėjus lažybų įvykio rezultatą su pranašumu, lažybų įvykio rezultatas (su pranašumu) yra išsirinktos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas laimėtu. Jeigu rezultatas, įvertinus pranašumą, yra priešingos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus - laimi statymai už lygiąsias su pasirinktu pranašumu.
Pavyzdys: Jei žaidžia Arsenal su Liverpool, o lošėjas pasirenka Arsenal „Pranašumą“ (-1), tuomet pasibaigus varžyboms rezultatu 2:0, lošėjo lažybų kortelė laimi, nes įvertinus pranašumą gaunamas rezultatas lošėjo pasirinktos komandos naudai – 1:0. Pasibaigus varžyboms rezultatu 1:1, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą gaunamas rezultatas priešingos komandos naudai – 0:1. Pasibaigus varžyboms rezultatu 2:1, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – 1:1.
31.1.3. Dvigubas azijietiškas pranašumas - pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą „Dvigubas azijietiškas pranašumas“, po lažybų įvykio baigties prie galutinio išsirinktos komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (jei su „-“ ženklu – atimamas) Pranašumas, o statoma suma yra padalijama į dvi lygias dalis. Pavyzdžiui, jei siūlomas „Dvigubas azijietiškas pranašumas“ (-1,-1.5) ir už šią baigtį statoma 100 EUR, tai skaičiuojama kad 50 EUR statoma už „Pranašumą“ (-1) ir 50 EUR statoma už „Pranašumą“ (-1.5). Kadangi „Dvigubas azijietiškas pranašumas“ yra dvigubas pasiūlymas, tai ir galutinis laimėjimo koeficientas gali būti mažesnis už 1, o laimėjimo suma mažesnė už statymo sumą. Jeigu, sudėjus lažybų įvykio rezultatą su pranašumu, lažybų įvykio rezultatas (su pranašumu) yra išsirinktos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas laimėtu. Jeigu rezultatas, įvertinus pranašumą, yra priešingos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – statymas prilyginamas 1 (vienetui).
Pavyzdys: Atliktas 100 EUR statymas dėl įvykio Arsenal – Chelsea už Arsenal komandos „Dvigubą azijietišką pranašumą“ (-1,-1.5) su koeficientu 1,8 ir rungtynės pasibaigė rezultatu 2:1. Tokiu atveju 50 EUR statymo koeficientas už Arsenal „Pranašumą“ (-1) yra prilyginamas 1, o 50 EUR statymas už Arsenal „Pranašumą“ (-1.5) yra praloštas. Išmokamas laimėjimas yra 50 EUR.
31.2. Suminis – pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą “Suminis”, skaičiuojama lažybų įvykio dalyvių įvarčių (taškų, sekundžių ar pan.) suma per įvykusį lažybų įvykį.
31.3. Azijietiškas suminis - pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą “Azijietiškas suminis”, skaičiuojama lažybų įvykio dalyvių įvarčių suma, o statoma suma yra padalijama į dvi lygias dalis. Pavyzdžiui, jei siūlomas „Azijietiškas suminis“ daugiau nei (2, 2.5) ir už šią baigtį statoma 100 EUR, tai skaičiuojama kad 50 EUR statoma už „Suminį“ daugiau nei (2) ir 50 EUR statoma už „Suminį“ daugiau nei (2,5). Jeigu varžybose įvarčių buvo pelnyta daugiau nei Suminio reikšmė – statymas laikomas laimėtu, jei įvarčių buvo pelnyta mažiau nei Suminio reikšmė – statymas laikomas pralaimėtu, jei įvarčių buvo pelnyta lygiai tiek, kokia yra Suminio reikšmė – statymo suma prilyginama 1 (vienetui). Kadangi „Azijietiškas suminis“ yra dvigubas pasiūlymas, tai ir galutinis laimėjimo koeficientas gali būti mažesnis už 1, o laimėjimo suma mažesnė už statymo sumą.
Pavyzdys: Atliktas 100 EUR statymas dėl įvykio Arsenal – Chelsea už rungtynių „Azijietišką suminį“, kad bus daugiau (2, 2.5) su koeficientu 1,9 ir rungtynės pasibaigė rezultatu 2:0. Tokiu atveju 50 EUR statymo koeficientas už rungtynių „Suminį“ (2) yra prilyginamas 1, o 50 EUR statymas už rungtynių „Suminį“ (2.5) yra praloštas. Išmokamas laimėjimas yra 50 EUR.
31.4. Individualus Suminis – taikoma ta pati lažybų įvykio baigties interpretavimo varianto spėjimo nustatymo procedūra, kaip ir „Suminis“, tik vienai komandai ar atskiram lažybų įvykio dalyviui.
31.5. Patekimas – statymas turnyrams, kai lažybų įvykis susideda iš kelių varžybų ir siūloma spėti komandą (asmenį), kuri pateks į kitą etapą.
31.6. Palyginimas - viena komanda (rungtynių dalyvis) sužais geriau (rezultatyviau) negu kita ar vienos rungtynės yra rezultatyvesnės už kitas.
31.7. Pirma pusė – rungtynės – siūloma spėti, kaip pasibaigs pirma rungtynių dalis ir kaip pasibaigs rungtynės.
31.8. Įmuš – neįmuš (arba „Taip – Ne“) – siūloma spėti, ar įmuš įvartį pasirinkta konkreti komanda per futbolo, ledo ritulio, žolės riedulio ar kitas varžybas, kuriose yra mušami įvarčiai, taip pat per kokį laiką bus įmuštas pirmas arba paskutinis įvartis, tiek pasirinkus konkrečią komandą, tiek visose rungtynėse. Siūloma spėti tiek už visas varžybas, tiek konkrečiam laiko intervalui, pvz. Pirmas įvartis bus pelnytas 1 – 30 min.
31.9. Namų – Svečių (arba „Šeimininkai“, arba „Home – Road“) – siūloma spėti kelis lažybų įvykius, kurie yra sumuojami. Į „Namų“ komandą įeina atskiro čempionato, turo komandos, kurios žaidžia namuose. Į „Svečių“ komandą įeina visos turo, atskiro čempionato komandos, kurios žaidžia išvykoje. „Namų“ komanda lažybų pasiūloje ir lažybų kortelėje nurodoma pirmąja. Pavyzdžiui, Namų / Svečių įmuštų įvarčių pranašumas, Namų / Svečių individualus suminis, Namų – Svečių suminis.
31.10. Diapazonas – siūloma spėti lažybų įvykio rezultatą, kuris patektų į lažybų pasiūloje nurodytą rezultato intervalą.
31.11. Papildoma lažybų įvykio pasiūla – papildomi suminiai ir pranašumai, komandų individualūs suminiai, pirmos rungtynių pusės, pirmo rungtynių ketvirčio baigtys ir kiti varžybų įvykio baigčių įmanomi variantai.

VII SKYRIUS
LAŽYBŲ RIBINĖS SUMOS IR KOEFICIENTAI

32. Pagrindiniai lažybų koeficientų sudarymo principai:
32.1. Lažybų koeficientų intervalas yra nuo 1 iki 15000. Maksimalus lažybų koeficientas kombinuotame statyme yra 7500.
32.2. Kuo didesnė matematinė tikimybė atspėti lažybų įvykio baigtį, tuo lažybų koeficientas mažesnis. Kuo mažesnė matematinė tikimybė atspėti lažybų įvykio baigtį, tuo lažybų koeficientas didesnis.
32.3. Įvykio favoritui yra nustatomas mažesnis koeficientas, rungtynių autsaideriui – didesnis koeficientas.
32.4. Pranašumu mažinant lošėjo galimybę atspėti lažybų įvykio baigtį - koeficientas yra didinimas, Pranašumu didinant lošėjo galimybę atspėti lažybų įvykio baigtį – koeficientas mažinamas.

33. Minimali statoma suma už vieną paprasto ar kombinuoto lažybų įvykio baigtį, taip pat vienoje sisteminio statymo kombinacijoje yra 0,5 (penkiasdešimt centų) EUR.

34. Maksimali laimėjimo suma bet kokiam nuotolinių lažybų statymui yra 15 000 (penkiolika tūkstančių) EUR.

35. Maksimali statymo suma gali būti nustatoma lažybų pasiūloje atskirai kiekvienai sporto šakai, čempionatui ar kitam lažybų įvykiui, arba atskirai kiekvienam statymui.

36. Jeigu į kombinaciją įeina lažybų baigtys su skirtingomis maksimaliomis sumomis, tai maksimali tokio statymo suma yra mažiausia maksimali statymo suma pasirinktoje kombinacijoje.

37. Bendrovės vadovo ar jo įgalioto Bendrovės darbuotojo rašytiniu sprendimu Bendrovė gali sumažinti maksimalias atskiro lošėjo statomas sumas.

VIII SKYRIUS
LAŽYBŲ ANULIAVIMAS IR PAGRINDINĖS LAŽYBŲ BAIGČIŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS

38. Šiame Reglamento skyriuje numatytais atvejais lažybos gali būti anuliuotos. Anuliavus lažybas lažybų koeficientas prilyginamas „1“ ir lošėjui grąžinama pastatyta suma.

39. Lažybos anuliuojamos, jei lažybų įvykis neįvyko. Lažybų įvykis laikomas neįvykusiu, jeigu jis realybėje nevyko, nepriklausomai nuo to ar turėjo, ar neturėjo įvykti. Lažybų įvykis taip pat laikomas neįvykusiu jei jis neatitinka Nuotolinio lošimo lažybų taisyklių 43 punkte nurodytų sąlygų. Jei lažybų pasiūloje nurodytas lažybų įvykio laikas skiriasi nuo realiai vykusio lažybų įvykio laiko, laikoma, kad lažybų įvykis neįvyko.

40. Lažybos anuliuojamos, jei lažybų įvykio dalyvis, dėl kurio buvo lažinamasi, nedalyvavo lažybų įvykyje. Lažybos taip pat anuliuojamos, jei lažybų įvykyje nedalyvavo dalyvis, kurio dalyvavimas buvo paskelbtas lažybų pasiūloje, įskaitant atvejus, kai dėl klaidos lažybų pasiūloje nebuvo nurodyta ar buvo neteisingai nurodyta lažybų dalyvio (-ių) pavadinimas, vardas, pavardė, lytis (kai įvykio dalyviai yra vyrai, nuoroda nėra pateikiama; kai įvykio dalyviai yra moterys, lažybų pasiūloje papildomai nurodoma „Moterys“), amžiaus grupė (nurodoma dalyvaujant jaunimo ar veteranų sportininkams) arba nebuvo nurodytas lažybų dalyvių neįgalumas.

41. Lažybos anuliuojamos, jei užskaitomas techninis laimėjimas ar pralaimėjimas dėl to, kad bent vienas lažybų įvykio dalyvis nedalyvavo lažybų įvykyje (pvz., komanda neatvyko į varžybas ar pan.).

42. Lažybos anuliuojamos, jeigu lažybų įvykio organizatoriai pakeičia įvykio reglamentą (pvz., keičiama rungtynių žaidimo trukmė, žaidėjų skaičius ar pan.).

43. Lažybos anuliuojamos, jei lošėjas atliko statymą ar jo statymą Bendrovė priėmė po lažybų įvykio pradžios. Statymų Gyvai (Live) atveju, lažybos anuliuojamos tik tuo atveju, jeigu lošėjas atliko statymą ar Bendrovė priėmė statymą po to, kai jau yra aiški įvykio baigtis (pvz. anuliuojami statymai už pirmo kėlinio nugalėtoją, atlikti pirmam kėliniui jau pasibaigus). Visais atvejais lažybos anuliuojamos, jei lošėjas atliko statymą ar jo statymą Bendrovė priėmė po lažybų įvykio pabaigos. Jei lažybų įvykio pradžia nesutampa su oficialiuose šaltiniuose skelbiama informacija, lažybų pradžia laikoma faktinė lažybų įvykiu pradžia.

44. Jei šis Reglamentas nenustato kitaip, lažybos anuliuojamos, jei lažybų įvykis nėra įvykęs per 12 valandų nuo lažybų įvykio organizatoriaus skelbto įvykio pradžios laiko, išskyrus atvejus, kai varžybų organizatorius nurodo įvykio trukmę, ilgesnę nei viena diena (pvz. snukeris, kriketas).

45. Lošėjų patogumui lažybų pasiūloje pirma (1) nurodoma šeimininkų komanda, antra (2) – svečių komanda. Jei yra nurodyta atvirkščiai, tai nėra pagrindas anuliuoti lažybas.

46. Kombinuotame arba sisteminiame statyme lažybų anuliavimo atvejais keičiamas tik konkrečios lažybų baigties lažybų koeficientas, o kitų lažybų baigčių, esančių kombinacijoje, lažybų koeficientai nesikeičia.

47. Jei šis Reglamentas nenustato kitaip, lažybose dėl sporto rungtynių visos lažybų baigtys nustatomos vadovaujantis pagrindiniu rungtynių laiku. Jei šis Reglamentas nenustato kitaip, Bendrovei siūlant lažintis tik dėl dviejų lažybų baigčių (1 - pirma komanda , 2 - antra komanda), t. y. Bendrovė nesiūlo lažintis dėl X - lygaus rezultato, lažybų baigtys tik dėl lažybų baigčių 1 - pirma komanda ir 2 - antra komanda nustatomos vadovaujantis visu rungtynių laiku (t. y. rungtynių laikas su pratęsimais), o visos kitos lažybų baigtys nustatomos vadovaujantis pagrindiniu rungtynių laiku (t. y. rungtynių laikas be pratęsimų).

48. Lažybų įvykiai laikomi įvykusiais, nors jie faktiškai yra nebaigti, tačiau juose sužaista ne mažiau, kaip:
48.1. Futbolas – 60 min.
48.2. Krepšinis (NBA) – 40 min.
48.3. Europos krepšinis ar jei žaidžiama pagal FIBA taisykles, taip pat WNBA – 35 min.
48.4. Ledo ritulys (NHL) – 54 min.
48.5. Europos ledo ritulys – 50 min.
48.6. Amerikietiškas futbolas – 50 min.
48.7. Beisbolas – Rezultatui: 5 kėlinukai (iningai), tačiau lažybų baigtims Suminis ir Pranašumas turi būti sužaisti ne mažiau kaip 9 kėlinukai (iningai).
48.8. Rankinis – 50 min.

49. Lažybų baigtyse Namų – Svečių statymai priimami lažybų pasiūloje nurodytam varžybų skaičiui. Jei neįvyksta bent vienos varžybos, lažybos anuliuojamos.

50. Statymuose su lažybų baigtimi Namų-Svečių skaičiuojami namų ir svečių komandų pelnyti taškai (įvarčiai ir kiti rezultatai) per rungtynių laiką, nurodytą lažybų pasiūloje. Namų – Svečių statymai priimami iki pirmųjų rungtynių pradžios.

51. Lažybų baigtis Patekimas nustatoma pagal rungtynių galutinį rezultatą ir tik pasibaigus rungtynių serijai (jei ji yra).

52. Siekiant užtikrinti, jog lažybos būtų sąžiningos, tuo atveju, jei lošėjas atliko kombinuotą statymą kuriame yra sukombinuoti vienas kitą lemiantys įvykiai ir Bendrovė per klaidą tokį statymą priėmė, lažybos yra anuliuojamos.

53. Jeigu lažybų įvykis yra nutraukiamas ir per 12 valandų nuo įvykio pradžios nesužaistas, tai anuliuojami statymai už tas lažybų baigtis, kurios neįvyko iki įvykio nutraukimo arba kuriems įtakos galėtų turėti rungtynių tęsinys. Statymai už lažybų baigtis, kurios įvyko iki įvykio nutraukimo arba kurioms neturi įtakos rungtynių tęsinys, yra užskaitomi. Šio punkto nuostatos nėra taikomos įvykiams, numatytiems šių Nuotolinio lošimo lažybų taisyklių 43 punkte.

54. Lažybų įvykio nugalėtojais paskelbus kelis lažybų įvykio dalyvius ar baigtis, laimėjimo suma yra apskaičiuojama, lažybų kortelėje nurodytą lažybų koeficientą padalinant iš nugalėjusių dalyvių arba baigčių skaičiaus. Perskaičiuotas lažybų koeficientas negali būti mažesnis už 1.
Pavyzdys, kai lažybų įvykio nugalėtojais paskelbiami keli lažybų įvykio dalyviai ar baigtys -žiemos olimpinėse žaidynėse vyksta kalnų slidinėjimo moterų greitojo nusileidimo rungtis, pirmasis lošėjas iš lažybų pasiūlos išsirinkęs baigtį Maze, Tina (SLO) užims pirmą vietą su koeficientu 3,4 atlieka 10 EUR statymą. Tuo tarpu antrasis lošėjas iš lažybų pasiūlos išsirinkęs baigtį Gisin, Dominique (SUI) užims pirmą vietą su koeficientu 8 atlieka 10 EUR statymą. Pasibaigus rungčiai nugalėtojomis su vienodais rezultatais 1:41:57 (distancijos įveikimo laikas) skelbiamos Maze, Tina (SLO) ir Gisin, Dominique (SUI), bei joms įteikiami olimpiniai aukso medaliai. Kadangi nugalėtojų yra du, abiems lošejams yra išmokami laimėjimai su per pusę mažesniais koeficientais: pirmajam 17 EUR (1,7x10=17) ir antrajam 40 EUR (4x10=40).

IX SKYRIUS
KITI YPATINGI ATVEJAI

55. Kai Bendrovė nėra įsitikinusi oficialių informacijos šaltinių paskelbtos lažybų baigties patikimumu, ji turi teisę atidėti rezultato patvirtinimą iki 3 (trijų) darbo dienų. Apie tai Bendrovė paskelbia savo lošimų internetinėje svetainėje. Pasibaigus atidėjimo terminui laimėjimai išmokami vadovaujantis patikslintais oficialių informacijos šaltinių duomenimis arba, jei tokių nėra – pirminiais duomenimis.

56. Jeigu lažybų baigtis yra užprotestuota (pateiktas skundas) iki pirminio varžybų protokolo (statistiniai duomenys, skelbiami iš karto po varžybų) paskelbimo, visų su ja susijusių laimėjimų išmokėjimai yra atidedami iki protesto (skundo) išnagrinėjimo.

57. Jeigu lažybų įvykio rezultatas buvo anuliuotas ar pakeistas (pvz., dėl komandos ar žaidėjo diskvalifikacijos, teisėjavimo, sąlygų pasikeitimo ar pan.), galiojančiu laikomas tas lažybų įvykio rezultatas, kuris buvo paskelbtas pirmas iki jo užprotestavimo.

58. Jeigu bendrovė suklydo sudarydama lažybas su lošėju ir šią klaidą Bendrovė nustatė iki ar po lažybų įvykio pradžios, tai lažybos yra anuliuojamos. Bendrovės suklydimu, įskaitant bet neapsiribojant, yra laikomi šie atvejai:
58.1. kuomet yra nustatomas akivaizdžiai klaidingas lažybų koeficientas;
58.2. kuomet lažybų koeficiente yra praleistas kablelis;
58.3. kai dėl techninės klaidos lažybose „Gyvai“, lažybų pasiūloje koeficientas neatsinaujina ir neatitinka realios rungtynių eigos;
58.4. pranašume teigiamas ženklas yra sukeistas su neigiamu;
58.5. papildoma lažybų įvykio pasiūla neatitinka pagrindinių to paties įvykio baigčių pasiūlos (nugalėtojas, pranašumas, suminis ir pan.);
58.6. baigties koeficientas iš esmės skiriasi nuo tos pačios baigties koeficientų kitų lažybų bendrovių pasiūloje, įskaitant, bet neapsiribojant tuos, kuriuos siūlo UAB „TopSport“, UAB „Orakulas“, UAB „Lošimų strateginė grupė“ statymo priėmimo metu. Apie tokį lažybų anuliavimą bei jo priežastis Bendrovė per 5 darbo dienas paskelbia viešai savo lošimų interneto svetainėje. Jei lošėjas nesutinka su lažybų anuliavimu šiuo pagrindu, jis privalo per 10 kalendorinių dienų nuo lažybų anuliavimo dienos raštu pateikti Bendrovei pretenziją dėl tokio lažybų anuliavimo. Bendrovė, gavusi lošėjo pretenziją, per 14 kalendorinių dienų privalo arba išmokėti lošėjui laimėjimą arba atsisakyti tenkinti lošėjo pretenziją pateikdama lošėjui išsamų motyvuotą rašytinį paaiškinimą, pagrįstą dokumentais. Jei lošėjas nesutinka su paaiškinime išdėstytais motyvais, lošėjas turi teisę kreiptis į Priežiūros tarnybą arba teismą dėl kilusio ginčo sprendimo.

X SKYRIUS
ATSKIROS LAŽYBŲ RŪŠYS

59. Jei šio skyriaus lažybų organizavimo nuostatos prieštarauja bendrosios dalies nuostatoms, taikomos šiame skyriuje nurodytos lažybų organizavimo nuostatos.

Statymai Gyvai (Live)

60. Lažybų dėl statymų Gyvai (Live) pasiūloje lažybų baigties įmanomas variantas „Pranašumas“ gali būti pateiktas dviem būdais:
60.1. Nurodant dvi galimas baigtis – „pirmo dalyvio pranašumas“ ir „antro dalyvio pranašumas“.
60.2. Nurodant tris galimas baigtis – „pirmo dalyvio pranašumas“, „lygiosios su pranašumu“ ir „antro dalyvio pranašumas“.

61. Jei lažybų dėl statymų Gyvai (Live) pasiūloje pateiktos dvi galimos lažybų įvykio baigtys, pataikius į lažybų pasiūloje pateiktą pranašumo rezultatą, lažybų statymas anuliuojamas. Jei lažybų dėl statymų Gyvai (Live) pasiūloje pateiktos trys galimos lažybų įvykio baigtys, pataikius į lažybų pasiūloje pateiktą pranašumo rezultatą, statymas „lygiosios su pranašumu“ laikomas laimėtu, o statymai „pirmo dalyvio pranašumas“ ir (arba) „antro dalyvio pranašumas“ – pralaimėtais.

Tenisas

62. Teniso varžybose žaidėjas, laimėjęs geimus, laimi setą. Žaidėjas, teniso varžybų reglamento nustatyta tvarka laimėjęs setus, laimi varžybas.

63. Teniso varžybose vienam iš dalyvių nebaigus žaisti rungtynių, anuliuojami statymai už rungtynių nugalėtoją, taip pat anuliuojami statymai už teniso statistiką (eisai, dvigubos klaidos, padavimo greitis ir pan.) bei už tas lažybų baigtis kurios neįvyko iki įvykio nutraukimo arba kurioms įtakos galėtų turėti rungtynių tęsinys. Statymai už teniso statistiką (eisai, dvigubos klaidos, padavimo greitis ir pan.) bei už lažybų baigtis, kurios įvyko iki įvykio nutraukimo arba kurioms neturi įtakos rungtynių tęsinys, yra užskaitomi. (Pavyzdžiui, teniso rungtynės ATP Tour. Masters Series. Rome, ITA (Clay) Nadal, Rafael (ESP) - Federer, Roger (SUI) buvo nutrauktos esant rezultatui 6:4 1:6 0:3, nes Nadal, Rafael (ESP) atsisakė tęsti kovą dėl traumos. Statymai už baigtis 1,2, trečio seto nugalėtojas 2, geimų suminis mažiau 24.5, antro dalyvio geimų pranašumas -2.5 yra anuliuojami. Statymai už baigtis antro seto nugalėtojas 1, geimų suminis daugiau 22.5, pirmo dalyvio geimų pranašumas -1,5, pirmo dalyvio setų pranašumas 1,5 yra užskaitomi.).

64. Jei vienas iš lažybų įvykio dalyvių nepradėjo žaisti numatytų teniso rungtynių (pvz. diskvalifikacija, trauma ar kt.) – lažybos anuliuojamos.

65. Jeigu turnyro metu teniso varžybos yra nutraukiamos ir nepabaigiamos tą pačią dieną, o yra atidėtos, lažybų baigtis nustatoma tada, kai šios varžybos bus sužaistos šiame turnyre (išskyrus atvejus, kai yra pakeičiama varžybų vieta. Tokiu atveju lažybos anuliuojamos). Tuo atveju, jei turnyro metu teniso varžybos yra nutraukiamos ir nepabaigiamos tą pačią dieną, o yra atidėtos, ir vienas iš dalyvių pareiškia atsisakymą dalyvauti varžybose – lažybos anuliuojamos. Jeigu teniso varžybos yra nutraukiamos ir nepabaigiamos žaisti tą pačią dieną, tai Bendrovė, nepaisant to, kad varžybos yra prasidėjusios, gali vėl (iki tol atlikti statymai lieka galioti, išskyrus Reglamente nustatytus atvejus, kuomet jie gali būti anuliuoti) siūlyti už jas lažintis naujai, t.y. siūlyti lažintis už šių varžybų baigtį kaip už naują įvykį, lažybų pasiūloje nurodydama rezultatą, kuris buvo užfiksuotas tuo metu kai šios varžybos buvo nutrauktos ar nepabaigtos žaisti.

66. Jei teniso porų varžybose vienas iš dalyvių atsisako dalyvauti (t.y. neišeina į aikštę) arba komandinėse porų varžybose vienas žaidėjas pakeičiamas kitu, lažybos anuliuojamos.

67. Jei komandinėse teniso varžybose komandų sudėtis keičiasi, o lažybų pasiūloje buvo nurodyti teniso komandų pavadinimai, lažybos nėra anuliuojamos.

68. Lažyboms neturi įtakos danga, ant kurios vyksta teniso varžybos (net jei lažybų pasiūloje ir buvo nurodyta kita danga).

69. Jei teniso varžybose sužaidus lyginį skaičių setų rezultatas yra lygus, o lemiamame sete nugalėtojui išaiškinti žaidžiamas čempioniškasis “Tie-break” (10 laimėtų taškų su vieno iš tenisininkų (komandų) dviejų taškų galutiniu pranašumu)”, lemiamo seto rezultatui prilyginamas geimo rezultatas.

70. Jei dėl kokios nors priežasties teniso varžybos nukeliamos ilgesniam nei 12 val. laikui, visi statymai lieka galioti iki varžybų arba turnyro pabaigos.

Futbolas

71. Lažybose dėl futbolo rungtynių į pagrindinį laiką įskaičiuojamas ir teisėjo pridėtas laikas.

72. Lažybos su lažybų baigtimis Pranašumas, Suminis, Diapazonas ir visa papildoma statistika galimos tik pagrindiniam futbolo rungtynių laikui.

73. Jeigu rungtynių metu žaidėjui skiriama pakartotinai geltona kortelė ir iš karto raudona, tai skaičiuojamos ir pakartotina geltona, ir raudona kortelės. Jei skiriama iš karto raudona kortelė, tai skaičiuojama tik raudona kortelė.

74. Vienuolikos metrų baudiniai, mušami po pratęsimų, siekiant išaiškinti futbolo rungtynių nugalėtoją, lažybose nėra laikomi vienuolikos metrų baudiniais ir kaip žaidėjo įmušti įvarčiai nėra skaičiuojami, o rungtynių galutiniu rezultatu yra laikomas rezultatas, buvęs iki minėtos serijos baudinių.

75. Žaidėjo įmuštas įvartis į savo komandos vartus („owngoal“) lažybose neskaičiuojamas, t. y. žaidėjas nelaikomas įmušusiu įvartį.

76. Kortelės, parodytos ne žaidėjams esantiems tuo metu aikštėje (pvz., komandos vadovams, treneriams, atsarginiams žaidėjams), neskaičiuojamos.

Krepšinis

77. Visos lažybų baigtys krepšinio varžybose nustatomos atsižvelgiant į visą rungtynių laiką (su visais pratęsimais), išskyrus atvejus, kuomet Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis ir dėl lygaus rezultato pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui su prierašu „pagrindinis laikas“ (sutrumpintai „REG“). Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis ir dėl lygaus rezultato pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui, pagrindinės lažybų baigtys (1, X, 2, 1X, 2X, 12) šiose rungtynėse nustatomos atsižvelgiant tik į pagrindinį rungtynių laiką, visos kitos lažybų baigtis, įskaitant ir lažybų baigtis dėl statistinių duomenų, nustatomos atsižvelgiant į visą laiką.

78. Jei komanda gauna techninę pražangą dar neprasidėjus varžyboms (pvz., sulaužomas lankas prieš varžybas, komanda delsia išeiti į aikštelę, prieš rungtynes įvyksta muštynės ir komandai skiriama techninė pražanga ir pan.), lažybų baigtis „Pirmi pelnys taškus“ lieka galioti.

79. Tais atvejais, kuomet žaidžiamas pratęsimas ne dėl lygiųjų krepšinio rungtynėse, o dėl to, jog to reikalauja turnyro reglamentas, baigtys užskaitomos atsižvelgiant į pagrindinio rungtynių laiko rezultatą. Statymai dėl žaidėjų statistinių rodiklių tokiose rungtynėse užskaitomi įskaitant ir pratęsimą.

80. Tais atvejais, kuomet krepšinio rungtynėse nežaidžiamas pratęsimas, nors rezultatas pasibaigus pagrindiniam laikui būna lygus (pvz. draugiškose rungtynėse) yra užskaitomas rezultatas esantis pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui. Tokiais atvejais statymų ant baigčių 1 ir 2 (galutinis rungtynių nugalėtojas) koeficientai yra prilyginami "1". Visos kitos baigtys lieka galioti.

81. Krepšinio pasiūloje į antros rungtynių pusės ir ketvirto kėlinio rezultatą nėra įskaičiuojamas pratęsimo rezultatas.

82. Atliekant statymus dėl pelnytų taškų intervalo, baigtys užskaitomos atsižvelgiant į pagrindinio rungtynių laiko rezultatą.

Beisbolas, amerikietiškas futbolas

83. Lažybose dėl beisbolo, amerikietiško futbolo statymai priimami visam rungtynių laikui (t.y. įskaitant pratęsimus).

84. Jei lažybų pasiūloje nurodytą dieną beisbolo (MLB („Major League Baseball“) – Šiaurės Amerikos beisbolo lyga) varžybos neįvyksta, tai lažybos yra anuliuojamos.

85. Beisbolo (MLB) varžybos, kurios žaidžiamos du kartus tarp tų pačių komandų, lažybų pasiūloje vadinamos „G1“ varžybomis (pirmosios dienos varžybos) ir „G2“ varžybomis (antrosios dienos varžybos) bei abejoms varžyboms yra nurodomas tas pats varžybų pradžios laikas – (pirmų varžybų – G1) pradžios laikas.

86. Lažybose dėl beisbolo (MLB) varžybų lažybų pasiūloje startiniai (pradedantys rungtynes) metikai (pičeriai) nėra nurodomi ir jų pasikeitimai lažyboms neturi įtakos.

87. Lažybose dėl Japonų beisbolo varžybų, lygiųjų atveju lažybos anuliuojamos tik statymams už lažybų baigtis „Nugalėtojas“.

Formulė-1, auto – moto lenktynės

88. Lažybų baigtyje Lenktynių nugalėtojas nugalėtoju pripažįstamas lenktynininkas, užėmęs pirmąją vietą pagal pirminį klasifikacijos protokolą, paskelbtą iš karto po varžybų.

89. Lažybų baigtyje lenktynininko vieta nustatoma pagal lenktynių protokolą.

90. Lažybų baigtyje „Kuris pasirodys geriau“, geriau pasirodęs lenktynininkas laikomas tas, kuris galutinėje klasifikacijoje (pagal pirminį klasifikacijos protokolą, paskelbtą iš karto po varžybų) užėmė aukštesnę vietą. Jeigu abu lenktynininkai nebaigė distancijos, geriau pasirodžiusiu bus laikomas tas, kuris nuvažiavo daugiau ratų. Jeigu abu lenktynininkai iškrito tame pačiame rate, lažybos yra anuliuojamos.

91. Lažybų baigtyje „Atvažiuos – neatvažiuos“ siūloma spėti ar lenktynininkas užbaigs distanciją neiškritęs. Lenktynininkas lažybose laikomas baigusiu lenktynes, jei buvo klasifikuotas.

92. Lažybų baigtyje „Greičiausias ratas“ siūloma spėti, kuris iš lenktynininkų greičiausiai apvažiuos ratą.

93. Lažybų baigtyje „Saugos automobilis“ („Safety Car“) siūloma spėti ar išvažiuos (neišvažiuos) automobilis, stabdantis lenktynes. Šiuo atveju kai kurie lenktynininkai praranda įgyta pranašumą – jei vieną lenktynių dalyvį nuo kito skyrė tam tikras laiko tarpas, ir jie vienas kitą paveja, tačiau po incidento trasoje išvažiavus saugos automobiliui, jie privalo važiuoti vienas paskui kitą be galimybės lenkti, kol saugos automobilis nepasitraukia iš lenktynių trasos. Saugos automobilio išvažiavimas lažyboms įtakos neturi. Tais atvejais, kai saugos automobilis dalyvauja lenktynių starte (pvz., dėl blogų oro sąlygų) ir tada, kai lenktynės pradedamos iš naujo (jei jos buvo sustabdytos), tai nėra laikoma saugos automobilio išvažiavimu šio punkto prasme.

94. Jei lenktynininkas startavo pagrindinėse varžybose (ne kvalifikacijoje), tai lažyboms nebeturi įtakos vėlesnės kliūtys (pvz., lenktynininkas pateko į avariją, sugedo bolidas ar pan.), dėl kurių lenktynininkas nebegalėjo tęsti varžybų.

95. Jei Formulė 1, auto – moto lenktynės sustabdomos ir per 48 val. nepratęsiamos, lažybos anuliuojamos.

Ledo ritulys

96. Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis dėl ledo ritulio rungtynių nugalėtojo pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui, ledo ritulio rungtynių nugalėtojas nustatomas atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.) neskaitant pratęsimų ir baudinių serijos (Pagrindinis laikas – 60 min. be pratęsimo ir baudinių).

97. Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis dėl ledo ritulio rungtynių nugalėtojo pasibaigus visam rungtynių laikui, ledo ritulio rungtynių nugalėtojas nustatomas atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką su pratęsimu, tačiau neskaitant baudinių serijos (Visas rungtynių laikas – pagrindinis laikas su pratęsimu).

98. Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis dėl ledo ritulio rungtynių nugalėtojo galutiniam rungtynių laikui, ledo ritulio rungtynių nugalėtojas nustatomas atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką su pratęsimu ir baudiniu serija (Galutinis rungtynių laikas – pagrindinis laikas su pratęsimu ir baudiniais).

99. Lažybose dėl ledo ritulio varžybų statymai su lažybų baigtimis Pranašumas ir Suminis nustatomi atsižvelgiantį į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.), jei lažybų pasiūloje nenurodoma kitaip.

100. Lažybų baigtys dėl tikslaus rungtynių rezultato, pirmo ir paskutinio rungtynių įvarčio ar dėl to, kad komandos pelnys bent po įvartį ledo ritulio rungtynėse nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.), jei lažybų pasiūloje nenurodoma kitaip.

101. Lažybų baigtys dėl statistinių duomenų (metimai į vartus, baudos minutės, žaidėjų pelnyti įvarčiai, rezultatyvūs perdavimai, rezultatyvumo balai) ledo ritulio varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.), jei lažybų pasiūloje nenurodoma kitaip.

Biatlonas, Slidinėjimas, Šuoliai su slidėmis ir Kalnų slidinėjimas

102. Siūloma spėti kuris sportininkas (komanda) pasirodys geriau, užims aukštesnę vietą galutiniame varžybų protokole. Sportininkams (komandoms) pasitraukus iš varžybų skirtingose jų stadijose, nugalėtoju laikomas sportininkas (komanda) įveikęs daugiau varžybų stadijų. Abu sportininkai (komandos) turi startuoti varžybose. Jei kažkuris nepradeda varžybų, visi susiję statymai prilyginami vienetui.

Lažybos dėl SUPERLOTO 5 iš 36 ir SUPERLOTO 7 iš 42 loterijų

103. Lažybos dėl UAB „TV žaidimai“ organizuojamų žaidimų:
103.1. UAB „TV žaidimai“ organizuoja žaidimus, gyvai transliuojamus Bendrovės lošimų interneto svetainėje. Organizatorių interneto svetainė www.betgames.tv gali būti naudojama norint peržiūrėti žaidimų rezultatus.
103.2. Žaidimų transliacijos metu dingus garsui ar žaidimo vedėjai suklydus paskelbiant rezultatus, žaidimų rezultatai fiksuojami remiantis vaizdo transliacija.
103.3. Jei dėl techninių kliūčių lošėjas negalėjo pamatyti vaizdo (sutriko interneto ryšys, dingo elektra ar pan.), tačiau žaidimo vaizdo įrašas yra archyve, atlikti statymai lieka galioti.
103.4. Nuotolinio lošimo lažybos yra anuliuojamos ir statymo suma yra sugrąžinama lošėjui dėl šių techninių nesklandumų: interneto ryšio sutrikimų ar kitų studijoje kilusių techninių problemų, dėl kurių nebuvo galima išsaugoti žaidimo vaizdo įrašo arba dėl žaidimo vedėjos klaidų (neparuoštos žaidimo įrangos, įrangai nukritus ant žemės ar atsidūrus vaizdo kameromis nefiksuojamose vietose).

 

UAB „Tete-a-tete“ kazino nuotolinio lošimo reglamento Priedas Nr. 2.

UAB „Tete-a-tete“ kazino Nuotolinio lošimo reglamento Priedas Nr. 3 ir jo priedai - Priedas Nr. 3Priedas Nr. 3_1Priedas Nr. 3_2Priedas Nr. 3_3Priedas Nr. 3_4Priedas Nr. 3_5Priedas Nr. 3_6Priedas Nr. 3_7Priedas Nr. 3_8, Priedas Nr. 3_9Priedas Nr. 3_10, Priedas Nr. 3_11Priedas Nr. 3_12, Priedas Nr. 3_13,  Priedas Nr. 3_14, Priedas Nr. 3_15, Priedas Nr. 3_16 ir Priedas Nr. 3_17.

UAB „Tete-a-tete“ kazino Nuotolinio lošimo reglamento Priedas Nr. 5 ir jo priedai - Priedas Nr. 5Priedas Nr. 5_1Priedas Nr. 5_2 ir Priedas Nr. 5_3.

UAB "Tete-a-tete" kazino
Nuotolinio lošimo reglamento
Priedas Nr.4

 

                                                                                                                    
(vartotojo asmens vardas ir pavardė, paskyros vardas)

                                                                                                                    
(adresas, telefono Nr., elektroninis paštas)

 

UAB "Tete-a-tete" kazino
Vijoklių g. 2, Ramučių k., Karmelavos sen., Kauno r. sav.
Tel.nr +370 700 00777
pagalba@cbet.lt

PRETENZIJA
[data]
[vieta]

           Aš, Vardas Pavardenis [Jūsų tesktas];

 

 

           Remdamasis pretenzijoje išdėstytu, prašau Jūsų;
           1.

 

 

Pagarbiai
Vardas Pavardenis