DRAUDŽIAMA LOŠTI NUOTOLINIUS STALO LOŠIMUS IR LOŠIMUS A KATEGORIJOS AUTOMATAIS ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21 METAI. DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

Reglamentas

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. DI-452

UAB „TETE-A-TETE“ KAZINO
NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Tete-a-tete“ kazino“ (toliau – Bendrovė), registruota adresu Gedimino g. 26B, LT-44319 Kaunas, organizuoja nuotolinius lošimus (nuotolinio lošimo lažybas, nuotolinius lošimus A kategorijos automatais ir nuotolinius lošimus B kategorijos automatais) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu (toliau – ALĮ), kitais teisės aktais ir šiuo Nuotolinio lošimo reglamentu (toliau – Reglamentas).

2. Bendrovės centrinis biuras yra Vijoklių g. 2, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.

3. Reglamente naudojamos sąvokos:
3.1. Paskyra – nuotolinio lošimo sutartį sudariusiam fiziniam asmeniui priskirta valdymo sritis, lošimų interneto svetainėje, kurioje Paskyros savininkas gali atlikti su lošimu susijusius veiksmus.
3.2. Paskyros savininkas – Nuotolinio lošimo sutartį sudaręs fizinis asmuo, kuriam yra priskirta asmeninė Paskyra Bendrovės lošimų interneto svetainėje.
3.3. Nuotoliniai lošimai – Bendrovės lošimų interneto svetainėje organizuojami šie nuotoliniai lošimai: nuotolinio lošimo lažybos, nuotoliniai lošimai B kategorijos automatais ir nuotoliniai lošimai A kategorijos automatais.
3.4. Lošimų pasiūla – Bendrovės lošimų interneto svetainėje siūlomų lošimų ar lažybų baigčių su jiems priskirtais koeficientais sąrašas ir kita svarbi informacija, susijusi su Bendrovės lošimų interneto svetainėje organizuojamais Nuotoliniais lošimais.
3.5. Statymas – lošėjo veiksmai, kuriais lošėjas pasirenka konkretų nuotolinį lošimą, Statomą sumą ir savo atitinkamais veiksmais išreiškią norą dalyvauti Nuotoliniame lošime.
3.6. Statoma suma (Statymo suma) – pinigų suma, kurią lošėjas įmoka iš jam priklausančios Lošėjo lošimų sąskaitos, siekiant dalyvauti Nuotoliniame lošime.
3.7. Lošėjo lošimų sąskaita – Nuotolinio lošimo sutarties pagrindu Bendrovės tiesioginio ryšio sistemoje užregistruota virtuali Lošėjo lošimų sąskaita, kurioje apskaitomos visos lošėjo iš anksto įmokėtos lošimams skirtos, taip pat visos dalyvaujant Nuotoliniame lošime laimėtos pinigų sumos.
3.8. Lošėjo mokėjimo sąskaita – asmeninė lošėjo vardu atidaryta banko ar kitos mokėjimo įstaigos (pvz. elektroninių pinigų įstaigos) sąskaita, kuria lošėjas naudojasi įmokoms į Lošėjo lošimų sąskaitą atlikti bei išmokoms iš Lošėjo lošimo sąskaitos atlikti.
3.9. Nuolaidų sąlygos – taisyklės, kuriomis privaloma vadovautis siekiant pasinaudoti Bendrovės teikiamu nuolaidos pasiūlymu.
3.10. Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas – Bendrovės nuotolinio lošimo reglamento pažeidimo pagrindu, Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas, apribojant Paskyros savininko galimybes atlikti bet kokius veiksmus su lošėjui priskirta Lošėjo lošimų sąskaita, išskyrus prisijungti prie Paskyros.
3.11. Lažybų įvykio dalyvis – subjektas ar objektas tiesiogiai dalyvaujantis lažybų įvykyje.
3.12. Lažybų įvykio organizatorius – subjektas, organizuojantis sporto varžybas, kitą įvykį ar veiksmą, kurio baigtį siūlo spėti Bendrovė.
3.13. Oficialūs informacijos šaltiniai – oficiali lažybų įvykio organizatoriaus ar dalyvio interneto svetainė, vieši skelbimai visuomenės ar specializuotose informavimo priemonėse, o nesant jų – specializuotose interneto svetainėse.
3.14. Bendrovės kompiuterinis tinklas – tai kompiuterinės ir programinės įrangos tinklas, kuriame per ryšio priemones (pvz., Internetu) teikiami duomenys į ir iš Bendrovės duomenų bazės.
3.15. Statymas „Gyvai“ (arba „Live“ statymas) – Bendrovės skelbiama galimybė atlikti statymą nuotolinio lošimo lažybų įvykiui prasidėjus, tačiau ne vėliau nei iki nuotolinio lošimo lažybų įvykio pabaigos.

4. Kitos Reglamente naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, naudojamas ALĮ.

5. Nuotolinių lošimų organizavimo vieta yra laikoma vieta, kurioje teikiamos nuotolinio lošimo paslaugos.

6. Bendrovė nuotolinius lošimus organizuoja adresu „www.cbet.lt“ (toliau – lošimų interneto svetainė).

7. Bendrovė, organizuodama nuotolinius lošimus, vadovaujasi ALĮ, kitais teisės aktais ir Reglamentu.

8. Reglamentas ir Lošimų pasiūla yra pateikiami lošimų interneto svetainėje.

9. Preziumuojama, kad kiekvienas lošėjas dalyvaujantis Nuotoliniuose lošimuose yra susipažinęs su Reglamentu, lošėjui yra aiškios, suprantamos ir priimtinos Reglamento nuostatos. Kilus nesutarimams tarp Bendrovės ir lošėjo, lošėjas negali teigti, jog jis nebuvo susipažinęs su Reglamentu ar neteisingai jį suprato.

10. Bendrovės organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose statymus atlieka Lošėjas, o statymus priima – Bendrovė.

11. Bendrovė vykdo centralizuotą įmokų priėmimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą.

12. Lošėjas gali dalyvauti nuotoliniuose lošimuose atlikdamas neribotą statymų skaičių, jei nėra taikomi įstatymų numatyti ar paties lošėjo nusistatyti ribojimai.

13. Laimėjimas (-ai), kurį (-iuos) lošėjas laimėjo nuotoliniame lošime įskaitomas (-mi) į Lošėjo lošimų sąskaitą.

II SKYRIUS
PAPILDOMOS BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

14. Bendrovės papildomos pareigos:
14.1. paaiškinti Reglamento nuostatas ir / arba Lošimų pasiūlą, kai jos paprašo lošėjas.
14.2. Sudaryti sąlygas Lošėjui susipažinti su azartinių lošimų įtaka ir keliamomis problemomis.

15. Bendrovės papildomos teisės:
15.1. Sustabdyti Paskyros savininko naudojimąsi Lošėjo lošimų sąskaita, jeigu Bendrovei kyla įtarimas, kad Paskyros savininkas turėjo tikslą pasipelnyti pažeisdamas šį Reglamentą, taisykles ir (arba) naudojo tam tikras papildomas sistemas (skaičiavimo mašinas, robotus, kompiuterius, programinę įrangą ar bet kokias kitas automatizuotas sistemas), kurios sukurtos specialiai apgauti ar suklaidinti Bendrovės naudojamas programas ir (arba) programinę įrangą. Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymo terminai ir kitų atliekamų procedūrų tvarka yra nurodyta šio Reglamento XI skyriuje.
15.2. Lošėjams, kurie pažeidinėja šio Reglamento taisykles, Bendrovė turi teisę be papildomo perspėjimo riboti maksimalaus statymo sumą.
15.3. Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti sudaryti nuotolinio lošimo sutartį ir registruoti naują Lošėjo lošimų sąskaitą arba bet kuriuo metu nutraukti nuotolinio lošimo sutartį ir uždaryti Lošėjo lošimų sąskaitą, grąžindama įmokėtų pinigų likutį į Lošėjo mokėjimo sąskaitą ir / arba apriboti statymų sumas nepateikdama papildomo paaiškinimo Lošėjui.
15.4. Bendrovė turi teisę atsisakyti patvirtinti Paskyros savininko įkeltus arba atsiųstus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, jei jie yra prastos kokybės, sunkiai įskaitomi, prastai matomi, retušuoti ar kitaip pakeisti su kompiuterinėmis programomis ar techniniais prietaisais.

 

III SKYRIUS
PAPILDOMOS LOŠĖJŲ PAREIGOS

16. Lošėjas turi pareigą:
16.1. Atliekant įmokas ir išmokas į/iš savo Lošėjo lošimų sąskaitos naudoti tik lošėjui priklausančią (-ias) mokėjimo sąskaitą (-as).

17. Laikytis Reglamente nustatytų taisyklių ir keliamų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

IV SKYRIUS
LOŠĖJO PASKYRA

Nuotolinio lošimo sutarties sudarymas, keitimas

18. Nuotolinio lošimo sutarties pagrindu Lošėjo lošimų sąskaita gali būti atidaryta tik asmenims, atitinkantiems ALĮ 10 straipsnio 3 ir 10 dalyje nustatytus reikalavimus. Lošėjas, norėdamas sudaryti nuotolinio lošimo sutartį, lošimų interneto svetainėje turi įvesti savo asmens duomenis. Paaiškėjus aplinkybėms, kad Lošėjo lošimų sąskaita buvo atidaryta asmens, neatitinkančio ALĮ 10 straipsnio 3 ir 10 dalyje nustatytų reikalavimų, Bendrovė šią sąskaitą uždarys, anuliuos atliktus statymus ir į Lošėjo mokėjimo sąskaitą grąžins pinigų likutį, įmokėtą į Lošėjo lošimų sąskaitą, kaip tai numatyta Nuotolinio lošimo sutartyje, o pati Nuotolinio lošimo sutartis bus nutraukta. 

19. Lošėjas, nuotolinio lošimo sutarties pagrindu gali turėti tik vieną Lošėjo lošimų sąskaitą.

20. Bendrovė iš Lošėjo, su kuriuo yra sudaryta nuotolinio lošimo sutartis, turi teisę pareikalauti specialiai tam skirtoje Bendrovės lošimų interneto svetainės vietoje (Bendrovės lošimų interneto svetainėje lošėjui yra pateikiama speciali forma, kurioje galima patalpinti elektroninius dokumentus ir/ar skenuotas popierinių dokumentų kopijas) pateikti galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka kopiją bei kitų dokumentų, kurių Bendrovė gali papildomai pareikalauti, kopijas. 

21. Nuotolinio lošimo sutarties galiojimo terminas, kol jis yra nepasibaigęs, gali būti pratęstas atskiru lošėjo ir Bendrovės susitarimu.

22. Nuotolinio lošimo sutartis gali būti keičiama atskiru lošėjo ir Bendrovės susitarimu. 

23. Lošėjas yra atsakingas už teisingos informacijos ir duomenų pateikimą.

Paskyros tvarkymas

24. Lošėjui, sudariusiam Nuotolinio lošimo sutartį, sukuriama Paskyra. Lošėjui suteiktas prisijungimo prie Paskyros kodas ir (ar) slaptažodis, kurie reikalingi dalyvaujant nuotoliniuose lošimuose ir pagal kuriuos galima aiškiai nustatyti lošėjo tapatybę, išsiunčiami Nuotolinio lošimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu.

25. Bendrovė turi teisę atlikti lošėjų patikrą telefonu. Lošėjų patikros metu Bendrovės darbuotojai susisiekia su lošėju jo registracijos metu pateiktu telefono numeriu ir užduoda klausimus, susijusius su Lošėjo lošimų sąskaita ir kitus klausimus, susijusius su nuotoliniais lošimais. Patikros tikslas – nustatyti, ar Lošėjo lošimų sąskaita nėra naudojama nesąžiningai, neteisėtai ar sukčiavimo veikai vykdyti. Lošėjų patikros metu paaiškėjus, kad Lošėjo lošimų sąskaita naudojasi tretieji asmenys, ar yra sukčiaujama kitais būdais, Bendrovė nutrauks nuotolinio lošimo sutartį su lošėju, anuliuos lošėjo statymus, grąžins pinigų, įmokėtų į Lošėjo lošimų sąskaitą, likutį į Lošėjo mokėjimo sąskaitą ir uždarys Lošėjo lošimų sąskaitą visam laikui.

26. Bendrovė turi teisę nutraukti nuotolinio lošimo sutartį su lošėju, jei jis elgiasi nesąžiningai (pavyzdžiui, siekia dalyvauti lažybose Bendrovei suklydus iš esmės). Tokiu atveju pinigų likutis, esantis Lošėjo lošimų sąskaitoje, grąžinamas į Lošėjo mokėjimo sąskaitą.

27. Paskyra panaikinama nedelsiant, kai Bendrovė nutraukia nuotolinio lošimo sutartį su Lošėju.

28. Bendrovė lošėjui priklausančias lėšas laiko ir tvarko pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Atsakingas lošimas

29. Lošėjo pasirinktos savęs apribojimo priemonės Bendrovės lošimų interneto svetainėje yra prilyginamos rašytiniems lošėjo prašymams.

V SKYRIUS
PINIGŲ ĮMOKĖJIMO IR IŠMOKĖJIMO TAISYKLĖS

30. Bendrovė turi teisę sustabdyti Paskyros savininko galimybę naudotis Lošėjo lošimų sąskaita, įtarus, kad:
30.1. buvo pažeistos šio Reglamento taisyklės;
30.2. Paskyros savininkas sukčiavo;
30.3. Paskyros savininkas turėjo tikslą pasipelnyti pažeisdamas šį Reglamentą;
30.4. atlikti kiti neleistini ir neteisėti veiksmai, susiję su atliktais statymais, vykdomomis/įvykdytomis operacijomis, kurios pažeidžia Bendrovės teisėtus interesus;
30.5. pažeisti kiti įstatymai;
30.6. lošėjas yra pateikęs prašymą, kurio pagrindu yra apribotos jo galimybės dalyvauti lošime;
30.7. lošėjas dalyvauja Nuotoliniuose lošimuose galimai iš jurisdikcijos, kurioje ši veikla, pagal galiojančius šios valstybės teisės aktus yra licencijuojama, draudžiama ir/ar kitaip ribojama, ir Bendrovė neturi teisės šioje jurisdikcijoje gyvenantiems asmenims teikti Nuotolinio lošimo paslaugų;
30.8. dėl lošėjo veiksmų kyla reali grėsmė Bendrovės veiklai (veikimui) ir/ar Bendrovė gali patirti nepagrįstų nuostolių ir/ar kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

31. Paskyros savininko galimybės naudotis Lošėjo lošimų sąskaita atnaujinamos (Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas baigiasi), jei pagrindas, kuriuo buvo atliktas Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas, per 10 darbo dienų laikotarpį, nepasitvirtina.

32. Lošėjui negalima pervesti Lėšų iš vienos Lošėjo lošimų sąskaitos į kitą.

33. Bendrovė neatsako už jokius lošėjo nuostolius, susijusius su Lošėjo lošimų sąskaitos papildymu ar pinigų išmokėjimu, atsiradusius ne dėl Bendrovės kaltės, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, dėl trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų sutrikimo, Lošėjo lošimų sąskaitos papildymo ar pinigų išmokėjimo metu įvykusių ryšio sutrikimų, Lošėjo mokėjimo sąskaitos ar bet kokių kitų finansinių įstaigų, aptarnaujančių ar susijusių su Lošėjo mokėjimo sąskaitos aptarnavimu, veikimo sutrikimų.

Piniginių lėšų įnešimo taisyklės

34. Lošėjas bet kuriuo metu gali papildyti savo Lošėjo lošimų sąskaitą iš lošėjo vardu atidarytos Lošėjo mokėjimo sąskaitos. Jei lošėjas papildo Lošėjo lošimų sąskaitą bankiniu pavedimu iš savo Lošėjo mokėjimo sąskaitos, pavedime privalo nurodyti, jog pervedama suma skirta Lošėjo lošimų sąskaitai papildyti. Bendrovė, gavusi duomenis iš mokėjimo įstaigos apie atliktą mokėjimo operaciją, pagal lošėją identifikuojančius duomenis per dvi dienas papildo Lošėjo lošimų sąskaitą.

35. Paskyros savininko pateikti asmeniniai duomenys turi sutapti su mokėjimo sąskaitos iš kurios yra pervedamos lėšos į Lošėjo lošimų sąskaitą, savininko duomenimis. 

36. Bendrovė lošėjui suteikia teisę papildyti Lošėjo lošimų sąskaitą Bendrovės lošimų interneto svetainėje nurodytais būdais ir sąlygomis. 

37. Bendrovė pasilieka teisę reikalauti pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, net ir po Lošėjo lošimų sąskaitos registracijos, siekiant išvengti trečiojo asmens naudojimosi ta pačia Lošėjo lošimų sąskaita. Jei lošėjas nepateikia papildomai reikalaujamų dokumentų per 30 dienų nuo tokio pareikalavimo dienos arba pateikta informacija ar dokumentai yra netikri ar klaidinantys, arba juos buvo atsisakyta patvirtinti, vadovaujantis šio Reglamento 15.4 punktu, Bendrovė nutraukia nuotolinio lošimo sutartį su lošėju, sustabdo Lošėjo lošimų sąskaitą, anuliuoja atliktus statymus ir grąžina pinigų, įmokėtų į Lošėjo lošimų sąskaitą, likutį į Lošėjo mokėjimo sąskaitą. Jei pateikti dokumentai yra netikri, Bendrovė taip pat atlieka veiksmus, numatytus Reglamento 76 punkte.

38. Piniginės lėšos yra įskaitomos į Lošėjo lošimų sąskaitą, tik Bendrovei gavus patvirtinimą apie piniginių lėšų įskaitymą į Bendrovės mokėjimo sąskaitą. 

39. Paskyros savininko įnešamos lėšos turi būti naudojamos tik dalyvavimui Bendrovės organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, nepažeidžiant kitų šiame Reglamente nurodytų taisyklių.

40. Minimali įnešamų piniginių lėšų suma – 3 Eur.

Piniginių lėšų grąžinimas paskyros savininkui

41. Bendrovei nutraukus nuotolinio lošimo sutartį ir uždarius Lošėjo lošimų sąskaitą, Bendrovė per 5 (penkias) darbo dienas grąžina į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, Lošėjo lošimų sąskaitoje buvusį piniginių lėšų likutį. 

42. Pinigai grąžinami į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, nurodytą nuotolinio lošimo sutartyje. Jei lošėjas nuotolinio lošimo sutartyje buvo nurodęs kelias Lošėjo mokėjimo sąskaitas, pinigai grąžinami į tą Lošėjo mokėjimo sąskaitą, kuri buvo naudota paskutinį kartą papildyti Lošėjo lošimų sąskaitą.

43. Jei ne dėl Bendrovės kaltės pinigų grąžinti į Lošėjo mokėjimo sąskaitą yra neįmanoma, Bendrovė per 5 (penkias) darbo dienas, nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo dienos, išsiunčia pranešimą Lošėjui nuotolinio lošimo sutartyje nurodytu ir/ar kitu Bendrovei žinomu lošėjo elektroninio pašto adresu.

44. Pranešime lošėjui yra nurodomos priežastys, dėl kurių Bendrovė negali pinigų grąžinti į Lošėjo mokėjimo sąskaitą.

45. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Bendrovės pranešimo išsiuntimo dienos neišnykus priežastims, dėl kurių neįmanoma grąžinti pinigų į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, pinigai Lošėjui gali būti grąžinami tik grynaisiais pinigais bet kurioje Bendrovės lošimų organizavimo vietoje lošėjui apie tai iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, informavus Bendrovę.

Piniginių lėšų ir laimėjimų išmokėjimo taisyklės

46. Lošėjas turi teisę bet kuriuo metu išsimokėti Lošėjo lošimų sąskaitoje esančias pinigines lėšas Bendrovės lošimų internetinėje svetainėje nurodytais būdais negrynaisiais pinigais į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, iš kurios, vadovaudamasis šio Reglamento 34 ir 35 punktais, prieš tai papildė Lošėjo lošimų sąskaitą arba į kitą jam priklausančią Lošėjo mokėjimo sąskaitą, nurodytą Nuotolinio lošimo sutartyje. Lošėjas, norėdamas išsimokėti negrynuosius pinigus, Lošėjo paskyroje turi pasirinkti norimą išmokėti pinigų sumą, išmokėjimo būdą (Lošėjo mokėjimo sąskaitą, į kurią turi būti atliktas išmokėjimas ir patvirtinti išmokėjimą).

47. Laimėjimai už teisingai atspėtą Nuotolinio lošimo lažybų baigtį pervedami į Lošėjo lošimų sąskaitą ne vėliau, kaip per 5 dienas nuo tada, kai lažybų įvykio rezultatas paskelbiamas oficialiuose informacijos šaltiniuose, toks rezultatas nėra užprotestuotas ir Bendrovė tai patvirtina. Lažybų rezultatus paskelbus nedarbo dieną, laimėjimai pradedami mokėti pirmą po jos einančią darbo dieną. 

48. Visi lošėjų laimėjimai lošiant nuotoliniame lošime A ir B kategorijos automatais yra nedelsiant pervedami į Lošėjo lošimų sąskaitą.

48.1. Bendrovė, siekdama apsisaugoti nuo galimų lošėjų nesąžiningų veiksmų, laikosi nuostatos, kad lošėjui negali būti išmokėtas realiai nelaimėtas ar įgytas nesąžiningu būdu laimėjimas. Lošėjo laimėjimas įgytas esant nuotolinio lošimo įrenginio trikčiai, įtakojančiai laimėjimo apskaičiavimą, yra anuliuojamas, o visi lošėjo atlikti statymai grąžinami.

49. Bendrovė turi teisę kompensuoti savo faktines išlaidas, susijusias su pinigų pervedimu iš Lošėjo lošimų sąskaitos į Lošėjo mokėjimų sąskaitą, komercinių bankų ar kitų finansinių įstaigų taikomais mokesčiais, kompensavimas vykdomas kompensavimo sumą išskaitant iš lošėjo pervedamos pinigų sumos. Pinigų pervedimui taikomas kompensacijos dydis yra nurodytas Bendrovės lošimų interneto svetainėje, Lošėjo lošimų sąskaitoje ir nuotolinio lošimo sutartyje. Kiekvienam pinigų išmokėjimo būdui taikomas kompensavimo dydis yra nurodytas Bendrovės lošimų interneto svetainėje, Lošėjo paskyroje ir nuotolinio lošimo sutartyje. Negrynųjų pinigų išmokėjimas yra atliekamas ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo lošėjo atlikto pinigų atsiėmimo patvirtinimo Lošėjo paskyroje.

50. Bendrovei išmokant pinigus iš Lošėjo lošimų sąskaitos Bendrovės lošimų internetinėje svetainėje nurodytais būdais ir tvarka negrynaisiais pinigais, toks išmokėjimas yra laikomas atliktu, kai atitinkama pinigų suma yra nuskaityta nuo Bendrovės mokėjimo sąskaitos.

51. Bendrovė turi teisę atsisakyti atlikti išmokėjimą iš Lošėjo lošimų sąskaitos į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, jei Paskyros savininkas, Bendrovei paprašius, nepateiks asmenybę identifikuojančių dokumentų (-o).

52. Bendrovės lošimo automatų salono administratorius ar kitas asmuo, turintis teisę išmokėti grynuosius pinigus Bendrovės lošimų organizavimo vietoje, privalo iš bet kurio lošėjo, ketinančio atsiimti pinigus iš Lošėjo lošimų sąskaitos Bendrovės lošimų automatų salone grynaisiais pinigais, pareikalauti pateikti lošėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). Lošėjui atsisakius pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą už pinigų išmokėjimą atsakingas asmuo neturi teisės išmokėti pinigų.

53. Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymo metu, lėšos esančios Lošėjo lošimų sąskaitoje, yra neišmokamos.

54. Bendrovė nuotolinių lošimų laimėjimus perveda į Lošėjo mokėjimo sąskaitą.

55. Lošėjo prašymu Bendrovė privalo išrašyti Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos pažymą apie jo gautas pajamas. Tokį prašymą lošėjas gali pateikti Bendrovei jį atsiųsdamas į [email protected], Bendrovės centrinio biuro adresu arba užpildyti prašymą Bendrovės lošimo automatų salone.

56. Bendrovei dėl bet kokios techninės ar žmogiškos klaidos į Lošėjo lošimų sąskaitą pervedus laimėjimą/laimėjimus, kurie jam nepriklauso, jų suma išliks Bendrovės nuosavybėje ir per klaidą pervestos lėšos bus atšauktos iš Lošėjo lošimų sąskaitos. Jeigu prieš Bendrovei pastebint šią klaidą, Paskyros savininkas neteisėtai išgrynins lėšas, kurios nepriklauso Jam, be sankcijų, kurios yra galimos pagal įstatymą, neteisingai išmokėta ir išgryninta suma bus laikoma Paskyros savininko skola Bendrovei. Tokiu atveju, kai Paskyros savininkui neteisingai yra pervedamos lėšos, Paskyros savininkas privalo apie tokį įvykį nedelsiant informuoti Bendrovę elektroniniu paštu arba telefonu.

VI SKYRIUS
SAUGOS TAISYKLĖS

57. Lošėjui pastebėjus apie bet kokias spragas Bendrovės programinėje įrangoje ir (arba) internetinėje svetainėje, jis privalo:
57.1. nesinaudoti jomis siekiant naudos;
57.2. neplatinti šios informacijos tretiesiems asmenims;
57.3. nedelsiant pranešti Bendrovei.

58. Lošėjui nesilankant šio Reglamento 50 punkto reikalavimų, Bendrovė turi teisę:
58.1. nutraukti nuotolinio lošimo sutartį su lošėju.
58.2. sustabdyti Paskyros savininko galimybes naudotis Lošėjo lošimų sąskaita, kol bus vykdomas Bendrovės tyrimas, dėl galimų šio Reglamento ar kitų įstatymų pažeidimo.

VII SKYRIUS
LOŠIMO TAISYKLĖS

59. Bendrovė turi teisę:
59.1. nepriimti įmokos/statymo, nepateikiant jokių priežasčių.
59.2. iš Paskyros savininko nepriimti statomos sumos, kuri neatitinka Paskyros savininko nustatytų limitų arba lošimams skirtos sumos;
59.3. anuliuoti lošėjo atliktus statymus, jeigu jie buvo atlikti pažeidžiant šį nuotolinio lošimo reglamentą arba jo prieduose esančias taisykles;
59.4. Atsisakyti įskaityti laimėjimą į lošėjo lošimų sąskaitą, jei:
59.4.1 techninėje/kompiuterinėje programoje įsivėlė klaida pateikiant lažybų koeficientus dėl kurios buvo nustatyti klaidingi koeficientai;
59.4.2 techninėje programoje įsivėlė klaida dėl kurios sutriko įprasta Bendrovės organizuojama nuotolinių lošimų kompiuterinė veikla.

60. Visi laimėjimai, kurie buvo laimėti lošėjo pažeidus šį Reglamentą, jo priedus ar kitus teisės aktus, yra anuliuojami ir prilyginami santykiu 1:1.

61. Nuotolinio lošimo taisyklės reglamentuojančios lažybų organizavimą nuotoliniu būdu pateikiamos Reglamento priede Nr. 1.

62. Nuotolinio lošimo taisyklės reglamentuojančios nuotolinio lošimo B kategorijos automatais organizavimą pateikiamos Reglamento priede Nr. 2.

63. Nuotolinio lošimo taisyklės reglamentuojančios nuotolinio lošimo A kategorijos automatais organizavimą pateikiamos Reglamento Priede Nr. 3.

64. Nuotolinio lošimo lažybų laimėjimai (nepaisant laimėjimo dydžio) yra įskaitomi į Lošėjo lošimų sąskaitą iš karto po to, kai Lažybų įvykių rezultatai paskelbiami Oficialiuose informacijos šaltiniuose, o Bendrovė nurodytus rezultatas paskelbia Bendrovės duomenų bazėje, pasiekiamoje per Lošėjo paskyrą ir Bendrovės lošimų internetinėje svetainėje.

65. Bendrovė, siekdama apsisaugoti nuo galimų lošėjų nesąžiningų veiksmų, laikosi nuostatos, kad lošėjui negali būti išmokėtas realiai nelaimėtas ar įgytas nesąžiningu būdu laimėjimas. Lošėjo laimėjimas įgytas esant nuotolinio lošimo įrenginio trikčiai, įtakojančiai laimėjimo apskaičiavimą, yra anuliuojamas, o visi lošėjo atlikti statymai grąžinami.

VIII SKYRIUS
NUOLAIDOS

66. Bendrovė, nusprendusi taikyti nuolaidas, apie tai paskelbia savo lošimų interneto svetainėje, jog tam tikrą laiko tarpą ar periodiškai, visiems ar konkrečiam lošimui bus taikomos vieną ar kelios nuolaidos.

67. Sprendimą taikyti nuolaidą priima Bendrovės generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo išleidus įsakymą, kuris yra neatsiejama Reglamento dalis. Įsakyme nurodomos taikomų nuolaidų rūšys, nuolaidų taikymo sąlygos, nuolaidų kaupimo ir taikymo terminas, konkretūs nuolaidų dydžiai.

68. Konkrečios nuolaidos pasiūlymas vienai Lošėjo lošimų sąskaitai galioja tik vieną kartą, jeigu nuolaidos pasiūlyme ir sąlygose nenurodyta kitaip.

69. Nuolaidos registruojamos Bendrovės duomenų bazėje.

70. Nuolaidos sąlygos, jeigu tai numatyta nuolaidos pasiūlyme, gali būti įvykdomos dalimis ir nuolaida suteikiama įvykdžius atitinkamą nuolaidos sąlygų dalį.

71. Jeigu konkrečios nuolaidos sąlygose nenurodoma kitaip, lošėjas, vykdydamas nuolaidos sąlygos, gali laisvai disponuoti savo įmokėtomis lėšomis ir nevykdyti nuolaidos gavimo sąlygų.

72. Nuolaida įsigalioja tik įvykdžius nuolaidos sąlygas dalinai, visiškai ir/arba kitomis sąlygomis, kurios paskelbtos konkrečiame nuolaidos pasiūlyme.

73. Lošėjas, neišpildęs ar nepilnai išpildęs nuolaidos sąlygas, neįgyja teisės į nuolaidos suteikimą.

74. Bendrovė pasilieka teisę panaikinti bet kurias nuolaidas ir laimėjimus, kurie gauti apgaulės būdu, jei įtariama, kad buvo piktnaudžiauta nuolaidos pasiūlymu.

75. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra keisti nuolaidos pasiūlymo sąlygas bet kuriuo metu, apie tai iš anksto pranešus lošimų interneto svetainėje.

IX SKYRIUS
PRIVATUMO POLITIKA

74. Lošėjas turi nedelsiant informuoti Bendrovę, jeigu pasikeitė informacija, kurią lošėjas pateikė pildant nuotolinio lošimo sutartį ar vėliau po jos.

75. Bendrovė turi teisę paviešinti informaciją apie lošėjo laimėjimą – lošėjo vardą ir laimėjimo dydį. Lošėjas sutinka, kad šį informacija bus paviešinta Bendrovės lošimų interneto svetainėje: žaidėjo vardas, laimėjimo dydis.

X SKYRIUS
PAŽEIDIMAI, NUOBAUDOS

76. Bendrovė įtarusi, kad lošėjas lošimų interneto svetainėje vykdo nusikalstamą/nelegalią veiklą; veiklą, kuri pažeidžia Reglamentą; Bendrovė turi teisę sustabdyti Lošėjo lošimų sąskaitą , o bet kokie statymai bus atšaukti. Šie veiksmai bus atliekami vien tik Bendrovės nuožiūra.

77. Apie asmenis, įtariamus sukčiavimu ar kitais neteisėtais veiksmais, Bendrovė praneša ikiteisminio tyrimo institucijoms, Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -Priežiūros tarnyba) ir (ar) kitoms kompetentingoms institucijoms.

XI SKYRIUS
PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

78. Visos lošėjo pretenzijos dėl nuotolinių lošimų ir/ar dėl su jais susijusių klausimų pateikiamos Bendrovės klientų aptarnavimo skyriui atsiunčiant pretenziją į [email protected] arba registruotu paštu Bendrovės centriniam biurui, adresu: Vijoklių g. 2, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kuomet lošėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie galimai pažeistą jo teisę.

79. Bendrovė turi teisę nustatyti atitinkamos formos pretenzijų pateikimo formą, kuri yra privaloma visoms lošėjų pateikiamoms pretenzijoms. Lošėjas, norintis pateikti pretenziją Bendrovei, privalo užpildyti bendrovės nustatytos formos pretenziją ir nurodyti savo asmens duomenis, užtikrinančius asmens tapatybės identifikavimą , pretenzijos pagrindą bei tikslą. Pretenzijų pateikimo forma yra nurodyta šio Reglamento priede Nr. 3, kuri yra neatskiriama šio Reglamento dalis. Jei pretenziją pateikia įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas jo atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas.

80. Bendrovė neprisiima atsakomybės už ryšio paslaugas, kuriomis naudojantis yra siunčiama informacija, teikiančių operatorių veiksmus ar neveikimą.

81. Bendrovė privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo lošėjo pretenzijos gavimo dienos išsiųsti lošėjui jo nurodytu elektroninio pašto arba korespondencijos adresu išsamų motyvuotą rašytinį paaiškinimą, pagrįstą dokumentais.

82. Bendrovei sustabdžius Paskyros savininko galimybes naudotis Lošėjo lošimų sąskaita, Bendrovė per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti lošėjui (išsiunčiant lošėjo nuotolinio lošimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu) tokį Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymą paaiškinančius motyvus ir esant galimybei pagrindžiančių dokumentų ar kitų duomenų kopijas.

83. Lošėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Reglamento 82 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos privalo pateikti Bendrovei duomenis apie tai, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytos Paskyros savininko galimybės naudotis Lošėjo lošimų sąskaita, yra išnykusios arba nurodyti pagrindus, dėl kurių Bendrovė turėtų panaikinti Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymą. Bendrovė, gavusi minėtą informaciją, nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų ją privalo išnagrinėti ir pateikti lošėjui atitinkamą atsakymą (atsakymas pateikiamas jį išsiunčiant lošėjo nuotolinio lošimo sutartyje esančiu lošėjo nurodytu elektroninio pašto adresu) dėl Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymo panaikinimo Tuo atveju, jei lošėjas per šiame punkte nustatytą terminą (kurį Bendrovė turi teisę vienašališkai pratęsti du kartus po 20 (dvidešimt) darbo dienų nepateikė Bendrovei jokios informacijos arba pateikta informacija nebuvo pakankama ir Reglamento 30 punkte nurodytos aplinkybės neišnyko, Bendrovė vienašališkai nutraukia nuotolinio lošimo sutartį ir uždaro Lošėjo lošimų sąskaitą.

84. Bendrovės sprendimai dėl pretenzijų patenkinimo yra galutiniai. Nesutikus su Bendrovės sprendimu dėl pateiktos pretenzijos Lošėjas gali jį skųsti Priežiūros tarnybai ir kita įstatymų numatyta tvarka.

85. Ginčai kylantis dėl Nuotolinio lošimo paslaugų teikimo, sprendžiami remiantis bendrovės centriniame kompiuteryje esančia išklotine.

86. Bendrovė nėra atsakinga už vėluojančius, neįskaitomus, nepilnus, sugadintus, iškraipytus, neteisingu adresu atsiųstus lošėjų elektroninius arba popierinius laiškus, prašymus, pretenzijas. Bendrovei gavus nepilno turinio, netaisyklingo arba nepilno formato laiškus, prašymus, pretenzijas iš lošėjų, Bendrovė per 5 darbo dienas nuo minėtų laiškų, prašymų ar pretenzijų gavimo dienos, praneša adresatui apie turinio ar formos trūkumus, kuriuos lošėjas privalo pašalinti per 5 darbo dienas. Lošėjui per nurodytą laikotarpį nepašalinus trūkumų, Lošėjas praranda teisę remtis aplinkybe, kad laiškas, prašymas, pretenzija buvo pateiktas laiku.

87. Visi ginčai, kilę tarp Bendrovės ir lošėjų, kurie nebus išspręsti šio Reglamento nustatyta tvarka, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

XII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

88. Bendrovė turi teisę keisti šį Reglamentą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šis Reglamentas yra privalomas Bendrovei, lažybų tarpininkams ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems Bendrovės interneto svetainėje organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose.

 

UAB „Tete-a-tete“ kazino“

nuotolinio lošimo reglamento

Priedas Nr. 1

NUOTOLINIO LOŠIMO LAŽYBŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrovė organizuoja nuotolinius lošimus vadovaudamasi ALĮ bei Reglamentu.

2. Žemiau pateikiamos sąvokos, susijusios su nuotolinio lošimo lažybų (toliau – lažybų) organizavimu ir sąvokos, kurių nėra ALĮ.
2.1. Laimėtojas - Lošėjas, sudaręs lažybas laikantis šio Reglamento nuostatų ir teisingai atspėjęs lažybų įvykio (-ių) baigtį (-is ).
2.2. Laimėjimas - laimėtojui išmokama pinigų suma, apskaičiuojama šiame Reglamente bei šiose Nuotolinio lošimo lažybų taisyklėse nustatyta tvarka.
2.3. Lažybų įvykis - lažybų pasiūloje pateikiama situacija ar bet koks įvykis (-iai), kurio (-ių) baigtį lažybų organizatorius siūlo spėti.
2.4. Įvykęs lažybų įvykis – lažybų pasiūloje skelbtas lažybų įvykis, kuris realiai įvyko ir kuriame realiai dalyvavo lažybų pasiūloje lažybų įvykio dalyviais nurodyti subjektai ar vienetai.
2.5. Lažybų koeficientas – Bendrovės nustatytas skaičius, kurį nuotolinio lošimo lažybų taisyklėse nustatyta tvarka padauginus iš lošėjo statomos sumos gaunamas laimėjimas.
2.6. Lažybų pasiūla - Bendrovės interneto svetainėje siūlomų lažybų baigčių su joms priskirtais koeficientais sąrašas ir kita svarbi informacija, susijusi su Bendrovės interneto svetainėje organizuojamais nuotoliniais lošimais.
2.7. Lažybų įvykio dalyvis - tai vienetas (asmuo, komanda, partija ir t.t.), kuris tiesiogiai dalyvauja lažybų pasiūloje nurodytame lažybų įvykyje.
2.8. Lažybų įvykio baigtis - lažybų pasiūloje nurodytas galutinis lažybų įvykio arba šiame Reglamente nurodytais atvejais - jo dalies įvykimo rezultatas, atšaukimo, arba atidėjimo faktas.
2.9. Atidėtas įvykis - lažybų įvykis, kuris neįvyko lažybų pasiūloje nustatytu laiku arba buvo nutrauktas ir iki įvykio pradžios arba nutraukus lažybų įvykį oficialiuose informacijos šaltiniuose buvo pranešta, jog lažybų įvykis įvyks arba bus tęsiamas per 48 valandų terminą nuo anksčiau lažybų pasiūloje skelbtos lažybų įvykio pradžios.
2.10. Atšauktas įvykis - lažybų pasiūloje numatytu laiku neįvykęs ir neatidėtas lažybų įvykis, kuris neįvyko, kuomet bent vienas iš nurodytų lažybų įvykio dalyvių iki lažybų įvykio pradžios praneša apie savo atsisakymą arba negalėjimą dalyvauti lažybų įvykyje arba realiai nedalyvavo lažybų įvykyje (pvz.: dėl traumos, neatvyko nustatytu rungtynių laiku, diskvalifikuotas ir kt.) ir apie tai buvo paskelbta oficialiuose informacijos šaltiniuose.
2.11. Statymo suma - pinigų suma, kurią Lošėjas įmoka, dalyvaudamas lažybose.
2.12. Statymas - lošėjo veiksmai, kuriais Lošėjas pasirenka lažybų įvykius, lažybų įvykių baigtis ir statymo sumą.
2.13. Statymo atlikimas - lošėjo veiksmai, kuriais šiose nuotolinio lošimo lažybų taisyklėse nustatyta tvarka lošėjas atlieka statymą.
2.14. Oficialus lažybų įvykio rezultatas - lažybų įvykio rezultatas, skelbiamas oficialiuose informacijos šaltiniuose.
2.15. Statymas „Gyvai“ (arba „Live“ statymas) – Bendrovės skelbiama galimybė atlikti statymą lažybų įvykiui prasidėjus, tačiau ne vėliau nei iki lažybų įvykio pabaigos.
2.16. Statymo išsipirkimas („Cash-out“) - tai lošėjo veiksmas, kuomet jis priima Bendrovės pasiūlymą: (a) atsiimti dalį laimėjimo; arba (b) atsiimti dalį statytos sumos. Statymo išsipirkimas galimas tik iki lažybų įvykio pabaigos.

II SKYRIUS
PAGRINDINĖS LAŽYBŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

3. Bendrovė turi teisę savo nuožiūrą nurodyti lažybų įvykius, dėl kurių baigties galima lažintis atliekant tik kombinuotus statymus. Šiuo atveju lažybų pasiūloje Bendrovė nurodo, dėl kurio įvykio baigties galima lažintis tik atliekant kombinuotą statymą ir privalomą spėti įvykių kiekį.

4. Spėjant sporto varžybų rezultatą – kuri komanda laimės, konkretų rungtynių rezultatą, kiek abi komandos pelnys taškų/įvarčių per rungtynes, kokiu skirtumu laimės, įskaitomas rezultatas, lažybų įvykio dalyvių pasiektas per pagrindinį rungtynių laiką, neskaitant pratęsimų, jeigu lažybų pasiūloje nenurodyta kitaip. Bendrovė turi teisę siūlyti spėti tiek įvykio be pratęsimų, tiek to paties įvykio su visais pratęsimais baigtį, tačiau šiais atvejais siūlomas spėti įvykis pasiūloje pateikiamas kaip du skirtingi lažybų įvykiai, turintys skirtingus lažybų įvykių numerius.

5. Spėjant sporto varžybų rezultatus, kurie yra nustatomi pasibaigus rungtynėms ir visiems pratęsimams (jeigu jų buvo) – pvz. komandų ar žaidėjų pataikymo procentas, kuris žaidėjas pelnė daugiau taškų/įvarčių, kiek pelnė taškų/įvarčių, kiek rezultatyvių perdavimų atliko žaidėjas ar komanda, kiek kamuolių atkovojo, kiek kartų smūgiavo į vartus ir kt. ir pan., spėjamas rezultatas, kuris buvo pasiektas per rungtynes su visais pratęsimais, neskaitant rezultato, pasiekto baudiniais, bulitais ir kt. būdais, kuriais išaiškinamas nugalėtojas pasibaigus rungtynėms skirtam laikui.

6. Lošimų pasiūlą Bendrovė gali keisti bet kuriuo metu, prieš tai paskelbdama Bendrovės interneto svetainėje. Jau priimti statymai lieka galioti be pakeitimų.

7. Pinigų suma, kuri gali būti įskaityta kaip Lošėjo statymas, negali būti didesnė, negu lažyboms skirta pinigų suma, esanti Lošėjo lošimų sąskaitoje.

III SKYRIUS
STATYMO IŠSIPIRKIMAS („CASH-OUT“)

8. Bendrovė turi teisę lošėjams siūlyti išsipirkti statymą. Konkretūs lažybų įvykiai ir statymai, kuriems taikomi statymo išsipirkimo pasiūlymai, nustatomi Bendrovės nuožiūra kiekvienu atskiru atveju ir tinklapyje pažymimi specialia statymo išsipirkimo vaizdine priemone.

9. Kiekviename Bendrovės pateikiamame pasiūlyme išsipirkti statymą yra nurodoma konkreti dalis laimėjimo ar dalis statymo, kurią lošėjui yra siūloma išsipirkti. Bendrovės pasiūlymo sąlygos kinta priklausomai nuo lažybų įvykio eigos, informacijos prieš lažybų įvykio pradžią ar kitų faktorių. Lošėjui, priėmus konkretų Bendrovės pasiūlymą išsipirkti statymą, jis be pakeitimų įvykdomas nedelsiant.

10. Bendrovė turi teisę lošėjams pateikti dalinius statymo išsipirkimo pasiūlymus. Dalinis statymo išsipirkimas - statymo išsipirkimas („Cash-out“), kai išsipirkimui naudojama tik dalis atlikto statymo sumos, pasirenkama lošėjo. Lošėjo nepasirinktai daliai taikomos sąlygos, pagal kurias buvo atliktas statymas, o dalinai išsiperkamai sumai taikomos šių taisyklių 11 arba 12 punktų nuostatos.

11. Lošėjui, priėmusiam Bendrovės pasiūlymą išsipirkti statymą atsiimant dalį laimėjimo, ir Bendrovei patvirtinus tokį lošėjo veiksmą, į Lošėjo lošimų sąskaitą nedelsiant pervedama dalis laimėjimo, kurią atsiimti lošėjas sutiko priimdamas konkretų Bendrovės pasiūlymą. Šiuo atveju lošėjas praranda galimybę laimėti likusią statymo metu nurodyto galimo laimėjimo dalį. Šiuo atveju lošėjui išmokama dalis, kuri visuomet didesnė nei jo statyta suma arba jai lygi.

12. Lošėjui, priėmusiam Bendrovės pasiūlymą išsipirkti statymą atsiimant dalį statymo sumos, ir Bendrovei patvirtinus tokį lošėjo veiksmą, į Lošėjo lošimų sąskaitą nedelsiant pervedama tokia dalis statymo sumos, kurią atgauti lošėjas sutiko priimdamas konkretų Bendrovės pasiūlymą. Šiuo atveju lošėjas praranda galimybę laimėti statymo metu nurodytą galimą laimėjimą, bei praranda dalį statymo sumos. Šiuo atveju lošėjui išmokama dalis visuomet mažesnė nei jo statyta suma.

13. Statymo išsipirkimo pasiūlymai laikomi Bendrovės nuotolinių Lažybų pasiūlos dalimi ir lošėjams nėra privalomi.

14. Statymo išsipirkimo pasiūlymas laikomas pasirinktu (priimtu), kai lošėjas prie konkretaus atlikto statymo paspaudžia aktyvią nuorodą „Cash-out“ ir patvirtina, kad konkretaus Bendrovės pasiūlymo sąlygos (atsiimama laimėjimo dalis, atsiimama statymo dalis) lošėją tenkina.

15. Lošėjui nereikia atlikti jokių kitų papildomų veiksmų, išskyrus veiksmus, nurodytus šių taisyklių 14 punkto nuostatoje.

16. Bendrovė, pateikusi lošėjui pasiūlymą išsipirkti statymą, turi teisę atsisakyti patvirtinti lošėjo pasirinkimą pasinaudoti pasiūlymu.

17. Bendrovė turi teisę anuliuoti statymo išsipirkimą, jei:
17.1. statymo išsipirkimas atliktas po lažybų įvykio pabaigos;
17.2. Bendrovė pateikdama statymo išsipirkimo pasiūlymą ar jį patvirtindama suklydo iš esmės;
17.3. lošėjas nesąžiningai siekia pasinaudoti statymo išsipirkimo pasiūlymais.

18. Pasinaudojus statymo išsipirkimo pasiūlymu, lošėjo statymų istorijoje atvaizduojamas pradinis koeficientas, kuriuo atliktas statymas ir atlikto statymo išsipirkimo pasiūlymo sąlygos, kuriomis atliktas statymo išsipirkimas. Statymų istorijoje taip pat atvaizduojama suma, kurią Bendrovė pervedė į Lošėjo lošimų sąskaitą.
Statymo išsipirkimo pavyzdžiai
Lošėjas atliko statymą rungtynėse „Lietuvos Rytas“ prieš „Žalgiris“ ir pasirinko „Lietuvos Rytas“ pergalę:
Sužaidus 20 minučių, „Lietuvos Rytui“ pirmaujant rungtynėse 5 taškais, lošėjui pateikiamas pasiūlymas atsiimti dalį galimo laimėjimo.
Sužaidus 20 minučių, „Lietuvos Rytui“ pralaimint rungtynėse 5 taškais, lošėjui pateikiamas pasiūlymas atsiimti dalį statytos sumos.

19. Paprastai pasiūlymas išsipirkti statymą atsiimant dalį laimėjimo lošėjui pateikiamas tuomet, kai lažybų įvykio eiga palanki lošėjui, tačiau galutinis rezultatas dar nėra aiškus.

20. Paprastai pasiūlymas išsipirkti statymą atsiimant dalį statymo sumos lošėjui pateikiamas tuomet, kai lažybų įvykio eiga palanki Bendrovei, tačiau galutinis rezultatas dar nėra aiškus.

IV SKYRIUS
LAŽYBŲ PASIŪLA

21. Pavyzdinė lažybų pasiūlos schema yra tokia:
21.1. duomenys apie lažybų įvykį – lažybų įvykio eilės numeris, preliminari data ir laikas, sporto rūšis, turnyro pavadinimas;
21.2. pirmosios komandos pavadinimas;
21.3. antrosios komandos pavadinimas;
21.4. lažybų įvykių baigčių koeficientai ir lažybų baigčių sąlygos.
21.5. Lažybų pasiūloje dažniausiai naudojami sutrumpinimai:
21.5.1. 1 – Pirma komanda;
21.5.2. 2 – Antra komanda;
21.5.3. X – Lygiosios;
21.5.4. 1X – Pirma komanda arba lygiosios;
21.5.5. 2X – Antra komanda arba lygiosios;
21.5.6. 12 – Pirma arba antra komanda.

22. Bendrovė gali teikti specialią lažybų pasiūlą atskirai lošėjų grupei (pvz., lošėjams gimusiems atitinkamą dieną, lošėjams, sudariusiems lažybų sutartis konkrečiame salone ir pagal kitus objektyvius kriterijus) apie tai paskelbdama savo lošimų interneto svetainėje.

23. Gramatinė klaida lažybų pasiūloje, nekeičianti lažybų sąlygų prasmės, negali būti lažybų anuliavimo pagrindu.

V SKYRIUS
LAŽYBŲ STATYMŲ RŪŠYS

24. Paprastas statymas – statymas pasirenkant vieną lažybų baigtį. Laimėjimas nustatomas padauginus statomą sumą su iš anksto nustatytu lažybų koeficientu ir priklauso tik nuo tos lažybų baigties teisingo spėjimo.
Paprasto statymo pavyzdys: Tarkime, lažybų pasiūloje yra nurodyta apie 100 sportinių lažybų įvykių, iš kurių lošėjas pasirenka vieną įvykį „Barcelona“ – „Real M.“ ir nori pastatyti už „Barcelona“ pergalę. Už „Barcelona“ pergalę lažybų pasiūloje nustatytas lažybų koeficientas yra 3,3. Tai reiškia, kad lošėjas, pastatęs 10 EUR už “Barcelona” pergalę, “Barcelona” laimėjimo atveju laimėtų 33 EUR (10×3,3=33).

25. Kombinuotas statymas – statymas pasirenkant daugiau nei vieną lažybų baigtį. Kombinuotas statymas laikomas laimėtu, jei atspėjamos visos lažybų baigtys, įeinančios į kombinuotą statymą. Kombinuotame statyme galima rinktis nuo 2 iki 30 lažybų baigčių. Jeigu nors vienas lošėjo spėjimas, nurodytas lažybų kortelėje, yra neteisingas, lošėjas laikomas pralaimėjusiu visą kombinuotą statymą ir jam neišmokamas joks laimėjimas, įskaitant statytą sumą. Apskaičiuojant laimėjimą, statoma suma dauginama iš pasirinktų paprastų lažybų baigčių, įeinančių į kombinuotą statymą, bendro (tarpusavyje sudauginto) lažybų koeficiento. Negalima kombinuoti vienas kitą lemiančių įvykių. Vienas kitą lemiantys įvykiai – tokie lažybų įvykiai, kuomet vieno lažybų įvykio baigtis tiesiogiai lemia kito lažybų įvykio baigtį (pvz. negalima kombinuoti lažybų baigties „„Žalgiris“ taps LKL čempionu“ ir lažybų baigties „„Žalgiris“ laimės LKL pusfinalyje“, nes šie įvykiai lemia vienas kitą – „Žalgiris“ negali tapti LKL čempionu pralaimėjęs LKL pusfinalyje).
Kombinuoto statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko tris lažybų įvykius: „Barcelona“ – „Real M.“, „Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“. Lošėjo nuomone, turėtų laimėti namuose žaidžiančios komandos (visuose įvykiuose namuose žaidžiančios komandos nurodytos pirmos). „Barcelona“ lažybų koeficientas - 3, “Juventus” lažybų koeficientas - 2, “Žalgiris“ lažybų koeficientas - 3. Tokiu atveju, jei lošėjas pastatė 10 EUR, jo statoma suma laimėjimo atveju dauginama iš lažybų koeficientų sandaugos. Teisingai atspėjus visas lažybų baigtis, lošėjo laimėjimas būtų 180 EUR (10x(3x2x3)=180), neatspėjus bent vienos lažybų baigties, lošėjas pralaimi ir pastatyta suma lieka Bendrovėje.

26. Sisteminis statymas – statymas pasirenkant daugiau nei vieną lažybų baigtį. Sisteminiame statyme kiekviena lažybų įvykio baigtis bent kartą susiejama su kita baigtimi. Laimėjimas nustatomas susumavus visų atspėtų baigčių laimėjimus. Lažybų įvykių kiekį ir galimų neatspėtų baigčių skaičių pasirenka lošėjas. Statymas apibūdinamas šiais parametrais:
26.1. lažybų įvykių skaičiumi, kuris negali būti mažesnis už 3;
26.2. galimų klaidų skaičiumi.
Sisteminio statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko sisteminį statymą „2 iš 3“. Tai reiškia, jog sisteminiame statyme yra 3 lažybų įvykiai, o laimėjimas yra galimas lošėjui padarius ne daugiau, kaip vieną klaidą. Tokiu būdu sudarius sisteminį statymą, pavyzdžiui, lažybų įvykyje „Barcelona“ – „Real M.“ pasirenkama „Barcelona“ pergalė su koeficientu 2.5 (Baigtis A), lažybų įvykyje „Juventus“ – „Inter“ pasirenkama „Juventus“ pergalė su koeficientu 3.0 (Baigtis B) ir lažybų įvykyje „Žalgiris“ – FBK Kaunas“ pasirenkama „Žalgiris“ pergalę su koeficientu 4.0 (Baigtis C), pasirinkus sistemą „2 iš 3“ bei statant po 1 EUR ant kiekvienos kombinacijos, didžiausias įmanomas laimėjimas yra: (Baigtis A x Baigtis B) x 1 EUR + (Baigtis B x Baigtis C) x 1 EUR + (Baigtis C x Baigtis A) x 1 EUR = (2.5 x 3.0) x 1 EUR + (3.0 x 4.0) x 1 EUR + (4.0 x 2.5) x 1 EUR = 7.5 EUR + 12 EUR + 10 EUR = 29.5 EUR. Jei lošėjas neatspėja bent vieno įvykio, kiekvieno neatspėto įvykio baigties koeficientas prilyginamas 0. Pavyzdžiui, sisteminiame statyme lošėjas neatspėja Baigties A, tuomet minėto statymo laimėjimas yra: (Baigtis A x Baigtis B) x 1 EUR + (Baigtis B x Baigtis C) x 1 EUR + (Baigtis C x Baigtis A) x 1 EUR = (0 x 3.0) x 1 EUR + (3.0 x 4.0) x 1 EUR + (4.0 x 0) x 1 EUR = 12 EUR Jei lošėjas neatspėja dviejų įvykių sistemoje „2 iš 3“, sisteminį statymą pralošia.

27. Sąlyginis statymas – statymas pasirenkant vieną lažybų baigtį, susietą su papildoma sąlyga, kuriai įvykus neteisingas lažybų baigties spėjimas nelaikomas lošėjo pralošimu (lažybų koeficientas prilyginamas „1“ ir lošėjas statytą sumą gali susigrąžinti per 45 kalendorines dienas nuo papildomos sąlygos įvykimo dienos). Tuo atveju jeigu lošėjas atspėja pasirinktą lažybų baigtį, jo laimėjimas nustatomas kaip ir Paprastame statyme padauginus statomą sumą su iš anksto nustatytu lažybų koeficientu, t. y. laimėjimas priklauso tik nuo tos lažybų baigties teisingo spėjimo, o papildoma sąlyga neturi jokios reikšmės.
Sąlyginio statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirenka įvykį „Barcelona“ – „Real M.“, kuriam yra numatyta papildoma sąlyga „Barcelona“ įmuš 2 įvarčius“, ir nori pastatyti už „Barcelona“ pergalę. Už „Barcelona“ pergalę lažybų pasiūloje nustatytas lažybų koeficientas yra 3,3. Tai reiškia, kad lošėjas, pastatęs 10 EUR už „Barcelona“ pergalę, „Barcelona“ laimėjimo atveju laimėtų 33 EUR (10×3,3=33). Jei laimi „Real M.“, lošėjas pralošia. Jei laimi „Real M.“, tačiau įvyksta papildoma sąlyga, t. y. „Barcelona“ įmuša 2 įvarčius, lošėjas nelaikomas pralaimėjusiu ir gali susigrąžinti statytą sumą.

28. Stop statymas – statymas pasirenkant daugiau nei vieną lažybų baigtį (kombinuotas statymas) su galimybe atsiimti laimėjimą, kuris yra išmokamas pritaikant papildomą laimėjimą mažinantį koeficientą (mažinimo koeficientas), nepaaiškėjus visoms kombinuotame statyme pasirinktoms lažybų baigtims – lošėjas, atspėjęs vieną ar kelias kombinuotame statyme pasirinktas lažybų baigtis (iki to laiko neturi būti paaiškėjusi nei viena lošėjo kombinuotame statyme pasirinkta lažybų baigtis, kurios jis neatspėjo), iki to momento, kol prasideda įvykis (-iai), kuriame (-iuose) paaiškėtų iki tol nepaaiškėjusi (-ę) lošėjo kombinuotame statyme pasirinkta (-os) lažybų baigtis (-ys), gali sustabdyti kombinuotą statymą (iki tol nepaaiškėjusių lošėjo kombinuotame statyme pasirinktų lažybų baigčių koeficientai prilyginami „1“ ir lažybos dėl šių baigčių laikomos anuliuotomis) ir atsiimti laimėjimą, kuris yra lygus statytos sumos ir iki statymo sustabdymo lošėjo atspėtų lažybų baigčių, įeinančių į kombinuotą statymą, bendro (tarpusavyje sudauginto) lažybų koeficiento sandaugos rezultato, padauginto iš mažinimo koeficiento, kurio dydis priklauso nuo to, kiek liko nepaaiškėjusių lošėjo kombinuotame statyme pasirinktų lažybų baigčių po statymo sustabdymo:
28.1. Jei liko 1 nepaaiškėjusi baigtis, mažinimo koeficientas yra lygus 0,9;
28.2. Jei liko 2 nepaaiškėjusios baigtys, mažinimo koeficientas yra lygus 0,8;
28.3. Jei liko 3 nepaaiškėjusios baigtys, mažinimo koeficientas yra lygus 0,7;
28.4. Jei liko 4 nepaaiškėjusios baigtys, mažinimo koeficientas yra lygus 0,6;
28.5. Jei liko 5 ir daugiau nepaaiškėjusios baigtys, mažinimo koeficientas yra lygus 0,5;

29. Jeigu iki statymo sustabdymo nors vienas lošėjo spėjimas dėl lažybų baigčių kombinuotame statyme yra neteisingas - lošėjas negali pasinaudoti kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, yra laikomas pralaimėjusiu visą kombinuotą statymą ir jam neišmokamas joks laimėjimas, įskaitant statytą sumą. Lošėjui nepasinaudojus kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, Stop statymas prilyginamas kombinuotam statymui ir laikomas laimėtu, jei atspėjamos visos lažybų baigtys, įeinančios į kombinuotą statymą (laimėjimas pagal šį statymą apskaičiuojamas ta pačia tvarka, kaip ir kombinuotame statyme). Stop statymas pradedamas taikyti Bendrovėje atsiradus techninėms galimybėms ir apie tai paskelbus Bendrovės lošimų interneto svetainėje.
Stop statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko tris lažybų įvykius: „Barcelona“ – „Real M.“, „Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“. Lošėjas šiuose įvykiuose pasirinko tris lažybų baigtis, jog laimės namuose žaidžiančios komandos (visuose įvykiuose namuose žaidžiančios komandos nurodytos pirmos) ir už jų kombinaciją pastatė 10 EUR. „Barcelona“ lažybų koeficientas - 3, “Juventus” lažybų koeficientas - 2, “Žalgiris“ lažybų koeficientas - 3. Pasirinkti lažybų įvykiai vyksta tokia tvarka: „Barcelona“ – „Real M.“, „Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“.
Įvykus „Barcelona“ – „Real M.“ lažybų įvykiui ir laimėjus „Barcelona“ komandai („Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“ lažybų įvykiai turi būti neprasidėję), lošėjas gali sustabdyti statymą ir nelaukdamas „Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“ lažybų įvykių baigties (šių lažybų baigčių koeficientai prilyginami „1“ ir lažybos dėl šių baigčių laikomos anuliuotomis), atsiimti laimėjimą, kuris būtų lygus 24 EUR ((10x3)x0,8=24).
Įvykus „Barcelona“ – „Real M.“ bei „Juventus“ – „Inter“ lažybų įvykiams ir laimėjus „Barcelona“ bei „Juventus“ komandoms („Žalgiris“ – FBK Kaunas“ lažybų įvykis turi būti neprasidėjęs), lošėjas gali sustabdyti statymą ir nelaukdamas „Žalgiris“ – FBK Kaunas“ lažybų įvykio baigties (šios lažybų baigties koeficientas prilyginamas „1“ ir lažybos dėl šios baigties laikomos anuliuotomis), atsiimti laimėjimą, kuris būtų lygus 54 EUR ((10x(3x2))x0,9=54).
Teisingai atspėjus visas lažybų baigtis, lošėjo laimėjimas būtų 180 EUR (10x(3x2x3)=180). Neatspėjęs bent vienos lažybų baigties ir iki tol nepasinaudojęs kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, lošėjas vėliau šia galimybe pasinaudoti negali, yra laikomas pralaimėjusiu visą kombinuotą statymą ir jam neišmokamas joks laimėjimas, įskaitant statytą 10 EUR sumą.

VI SKYRIUS
KITI LAŽYBŲ ĮVYKIŲ BAIGČIŲ ĮMANOMI VARIANTAI

30. Lažybų įvykių baigčių įmanomi variantai yra skelbiami lažybų pasiūloje.

31. Lažybų pasiūloje dažniausiai naudojami įmanomi lažybų įvykių baigčių variantai:
31.1. Pranašumas – lažybų įvykio baigties interpretavimo variantas, kai po lažybų įvykio baigties prie galutinio išsirinktos komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (jei su „-“ ženklu – atimamas) skaičius (įvarčiai, taškai ir pan.). Išskiriami šie Pranašumo variantai:
31.1.1. Azijietiškas pranašumas - pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą “Azijietiškas pranašumas”, po lažybų įvykio baigties prie galutinio išsirinktos komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (jei su „-“ ženklu – atimamas) Pranašumas (įvarčiai, taškai ir pan.). Jeigu, sudėjus lažybų įvykio rezultatą su pranašumu, lažybų įvykio rezultatas (su pranašumu) yra išsirinktos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas laimėtu. Jeigu rezultatas, įvertinus pranašumą, yra priešingos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – statymas prilyginamas 1 (vienetui).
Pavyzdys: Jei žaidžia Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Lietuvos Rytą, o lošėjas pasirenka Kauno Žalgirio “Pranašumą” (3), tuomet pasibaigus varžyboms rezultatu 75:72, lošėjo lažybų kortelė laimi, nes įvertinus pranašumą gaunamas rezultatas lošėjo pasirinktos komandos naudai – 78:72. Pasibaigus varžyboms rezultatu 75:80, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą gaunamas rezultatas priešingos komandos naudai – 78:80. Pasibaigus varžyboms rezultatu 75:78, statymas prilyginamas 1 (vienetui), nes įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – 78:78.
31.1.2. Trijų baigčių pranašumas – pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą „Trijų baigčių pranašumas“, po lažybų įvykio baigties prie galutinio rezultato pridedami (jei su „-“ ženklu – atimami) įvarčiai (taškai ir pan.) prie išsirinktos komandos ar dalyvio pranašumo. Jeigu sudėjus lažybų įvykio rezultatą su pranašumu, lažybų įvykio rezultatas (su pranašumu) yra išsirinktos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas laimėtu. Jeigu rezultatas, įvertinus pranašumą, yra priešingos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus - laimi statymai už lygiąsias su pasirinktu pranašumu.
Pavyzdys: Jei žaidžia Arsenal su Liverpool, o lošėjas pasirenka Arsenal „Pranašumą“ (-1), tuomet pasibaigus varžyboms rezultatu 2:0, lošėjo lažybų kortelė laimi, nes įvertinus pranašumą gaunamas rezultatas lošėjo pasirinktos komandos naudai – 1:0. Pasibaigus varžyboms rezultatu 1:1, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą gaunamas rezultatas priešingos komandos naudai – 0:1. Pasibaigus varžyboms rezultatu 2:1, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – 1:1.
31.1.3. Dvigubas azijietiškas pranašumas - pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą „Dvigubas azijietiškas pranašumas“, po lažybų įvykio baigties prie galutinio išsirinktos komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (jei su „-“ ženklu – atimamas) Pranašumas, o statoma suma yra padalijama į dvi lygias dalis. Pavyzdžiui, jei siūlomas „Dvigubas azijietiškas pranašumas“ (-1,-1.5) ir už šią baigtį statoma 100 EUR, tai skaičiuojama kad 50 EUR statoma už „Pranašumą“ (-1) ir 50 EUR statoma už „Pranašumą“ (-1.5). Kadangi „Dvigubas azijietiškas pranašumas“ yra dvigubas pasiūlymas, tai ir galutinis laimėjimo koeficientas gali būti mažesnis už 1, o laimėjimo suma mažesnė už statymo sumą. Jeigu, sudėjus lažybų įvykio rezultatą su pranašumu, lažybų įvykio rezultatas (su pranašumu) yra išsirinktos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas laimėtu. Jeigu rezultatas, įvertinus pranašumą, yra priešingos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – statymas prilyginamas 1 (vienetui).
Pavyzdys: Atliktas 100 EUR statymas dėl įvykio Arsenal – Chelsea už Arsenal komandos „Dvigubą azijietišką pranašumą“ (-1,-1.5) su koeficientu 1,8 ir rungtynės pasibaigė rezultatu 2:1. Tokiu atveju 50 EUR statymo koeficientas už Arsenal „Pranašumą“ (-1) yra prilyginamas 1, o 50 EUR statymas už Arsenal „Pranašumą“ (-1.5) yra praloštas. Išmokamas laimėjimas yra 50 EUR.
31.2. Suminis – pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą “Suminis”, skaičiuojama lažybų įvykio dalyvių įvarčių (taškų, sekundžių ar pan.) suma per įvykusį lažybų įvykį.
31.3. Azijietiškas suminis - pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą “Azijietiškas suminis”, skaičiuojama lažybų įvykio dalyvių įvarčių suma, o statoma suma yra padalijama į dvi lygias dalis. Pavyzdžiui, jei siūlomas „Azijietiškas suminis“ daugiau nei (2, 2.5) ir už šią baigtį statoma 100 EUR, tai skaičiuojama kad 50 EUR statoma už „Suminį“ daugiau nei (2) ir 50 EUR statoma už „Suminį“ daugiau nei (2,5). Jeigu varžybose įvarčių buvo pelnyta daugiau nei Suminio reikšmė – statymas laikomas laimėtu, jei įvarčių buvo pelnyta mažiau nei Suminio reikšmė – statymas laikomas pralaimėtu, jei įvarčių buvo pelnyta lygiai tiek, kokia yra Suminio reikšmė – statymo suma prilyginama 1 (vienetui). Kadangi „Azijietiškas suminis“ yra dvigubas pasiūlymas, tai ir galutinis laimėjimo koeficientas gali būti mažesnis už 1, o laimėjimo suma mažesnė už statymo sumą.
Pavyzdys: Atliktas 100 EUR statymas dėl įvykio Arsenal – Chelsea už rungtynių „Azijietišką suminį“, kad bus daugiau (2, 2.5) su koeficientu 1,9 ir rungtynės pasibaigė rezultatu 2:0. Tokiu atveju 50 EUR statymo koeficientas už rungtynių „Suminį“ (2) yra prilyginamas 1, o 50 EUR statymas už rungtynių „Suminį“ (2.5) yra praloštas. Išmokamas laimėjimas yra 50 EUR.
31.4. Individualus Suminis – taikoma ta pati lažybų įvykio baigties interpretavimo varianto spėjimo nustatymo procedūra, kaip ir „Suminis“, tik vienai komandai ar atskiram lažybų įvykio dalyviui.
31.5. Patekimas – statymas turnyrams, kai lažybų įvykis susideda iš kelių varžybų ir siūloma spėti komandą (asmenį), kuri pateks į kitą etapą.
31.6. Palyginimas - viena komanda (rungtynių dalyvis) sužais geriau (rezultatyviau) negu kita ar vienos rungtynės yra rezultatyvesnės už kitas.
31.7. Pirma pusė – rungtynės – siūloma spėti, kaip pasibaigs pirma rungtynių dalis ir kaip pasibaigs rungtynės.
31.8. Įmuš – neįmuš (arba „Taip – Ne“) – siūloma spėti, ar įmuš įvartį pasirinkta konkreti komanda per futbolo, ledo ritulio, žolės riedulio ar kitas varžybas, kuriose yra mušami įvarčiai, taip pat per kokį laiką bus įmuštas pirmas arba paskutinis įvartis, tiek pasirinkus konkrečią komandą, tiek visose rungtynėse. Siūloma spėti tiek už visas varžybas, tiek konkrečiam laiko intervalui, pvz. Pirmas įvartis bus pelnytas 1 – 30 min.
31.9. Namų – Svečių (arba „Šeimininkai“, arba „Home – Road“) – siūloma spėti kelis lažybų įvykius, kurie yra sumuojami. Į „Namų“ komandą įeina atskiro čempionato, turo komandos, kurios žaidžia namuose. Į „Svečių“ komandą įeina visos turo, atskiro čempionato komandos, kurios žaidžia išvykoje. „Namų“ komanda lažybų pasiūloje ir lažybų kortelėje nurodoma pirmąja. Pavyzdžiui, Namų / Svečių įmuštų įvarčių pranašumas, Namų / Svečių individualus suminis, Namų – Svečių suminis.
31.10. Diapazonas – siūloma spėti lažybų įvykio rezultatą, kuris patektų į lažybų pasiūloje nurodytą rezultato intervalą.
31.11. Papildoma lažybų įvykio pasiūla – papildomi suminiai ir pranašumai, komandų individualūs suminiai, pirmos rungtynių pusės, pirmo rungtynių ketvirčio baigtys ir kiti varžybų įvykio baigčių įmanomi variantai.

VII SKYRIUS
LAŽYBŲ RIBINĖS SUMOS IR KOEFICIENTAI

32. Pagrindiniai lažybų koeficientų sudarymo principai:
32.1. Lažybų koeficientų intervalas yra nuo 1 iki 15000. Maksimalus lažybų koeficientas kombinuotame statyme yra 7500.
32.2. Kuo didesnė matematinė tikimybė atspėti lažybų įvykio baigtį, tuo lažybų koeficientas mažesnis. Kuo mažesnė matematinė tikimybė atspėti lažybų įvykio baigtį, tuo lažybų koeficientas didesnis.
32.3. Įvykio favoritui yra nustatomas mažesnis koeficientas, rungtynių autsaideriui – didesnis koeficientas.
32.4. Pranašumu mažinant lošėjo galimybę atspėti lažybų įvykio baigtį - koeficientas yra didinimas, Pranašumu didinant lošėjo galimybę atspėti lažybų įvykio baigtį – koeficientas mažinamas.

33. Minimali statoma suma už vieną paprasto ar kombinuoto lažybų įvykio baigtį, taip pat vienoje sisteminio statymo kombinacijoje yra 0,5 (penkiasdešimt centų) EUR.

34. Maksimali laimėjimo suma bet kokiam nuotolinių lažybų statymui yra 15 000 (penkiolika tūkstančių) EUR.

35. Maksimali statymo suma gali būti nustatoma lažybų pasiūloje atskirai kiekvienai sporto šakai, čempionatui ar kitam lažybų įvykiui, arba atskirai kiekvienam statymui.

36. Jeigu į kombinaciją įeina lažybų baigtys su skirtingomis maksimaliomis sumomis, tai maksimali tokio statymo suma yra mažiausia maksimali statymo suma pasirinktoje kombinacijoje.

37. Bendrovės vadovo ar jo įgalioto Bendrovės darbuotojo rašytiniu sprendimu Bendrovė gali sumažinti maksimalias atskiro lošėjo statomas sumas.

VIII SKYRIUS
LAŽYBŲ ANULIAVIMAS IR PAGRINDINĖS LAŽYBŲ BAIGČIŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS

38. Šiame Reglamento skyriuje numatytais atvejais lažybos gali būti anuliuotos. Anuliavus lažybas lažybų koeficientas prilyginamas „1“ ir lošėjui grąžinama pastatyta suma.

39. Lažybos anuliuojamos, jei lažybų įvykis neįvyko. Lažybų įvykis laikomas neįvykusiu, jeigu jis realybėje nevyko, nepriklausomai nuo to ar turėjo, ar neturėjo įvykti. Lažybų įvykis taip pat laikomas neįvykusiu jei jis neatitinka Nuotolinio lošimo lažybų taisyklių 43 punkte nurodytų sąlygų. Jei lažybų pasiūloje nurodytas lažybų įvykio laikas skiriasi nuo realiai vykusio lažybų įvykio laiko, laikoma, kad lažybų įvykis neįvyko.

40. Lažybos anuliuojamos, jei lažybų įvykio dalyvis, dėl kurio buvo lažinamasi, nedalyvavo lažybų įvykyje. Lažybos taip pat anuliuojamos, jei lažybų įvykyje nedalyvavo dalyvis, kurio dalyvavimas buvo paskelbtas lažybų pasiūloje, įskaitant atvejus, kai dėl klaidos lažybų pasiūloje nebuvo nurodyta ar buvo neteisingai nurodyta lažybų dalyvio (-ių) pavadinimas, vardas, pavardė, lytis (kai įvykio dalyviai yra vyrai, nuoroda nėra pateikiama; kai įvykio dalyviai yra moterys, lažybų pasiūloje papildomai nurodoma „Moterys“), amžiaus grupė (nurodoma dalyvaujant jaunimo ar veteranų sportininkams) arba nebuvo nurodytas lažybų dalyvių neįgalumas.

41. Lažybos anuliuojamos, jei užskaitomas techninis laimėjimas ar pralaimėjimas dėl to, kad bent vienas lažybų įvykio dalyvis nedalyvavo lažybų įvykyje (pvz., komanda neatvyko į varžybas ar pan.).

42. Lažybos anuliuojamos, jeigu lažybų įvykio organizatoriai pakeičia įvykio reglamentą (pvz., keičiama rungtynių žaidimo trukmė, žaidėjų skaičius ar pan.).

43. Lažybos anuliuojamos, jei lošėjas atliko statymą ar jo statymą Bendrovė priėmė po lažybų įvykio pradžios. Statymų Gyvai (Live) atveju, lažybos anuliuojamos tik tuo atveju, jeigu lošėjas atliko statymą ar Bendrovė priėmė statymą po to, kai jau yra aiški įvykio baigtis (pvz. anuliuojami statymai už pirmo kėlinio nugalėtoją, atlikti pirmam kėliniui jau pasibaigus). Visais atvejais lažybos anuliuojamos, jei lošėjas atliko statymą ar jo statymą Bendrovė priėmė po lažybų įvykio pabaigos. Jei lažybų įvykio pradžia nesutampa su oficialiuose šaltiniuose skelbiama informacija, lažybų pradžia laikoma faktinė lažybų įvykiu pradžia.

44. Jei šis Reglamentas nenustato kitaip, lažybos anuliuojamos, jei lažybų įvykis nėra įvykęs per 12 valandų nuo lažybų įvykio organizatoriaus skelbto įvykio pradžios laiko, išskyrus atvejus, kai varžybų organizatorius nurodo įvykio trukmę, ilgesnę nei viena diena (pvz. snukeris, kriketas).

45. Lošėjų patogumui lažybų pasiūloje pirma (1) nurodoma šeimininkų komanda, antra (2) – svečių komanda. Jei yra nurodyta atvirkščiai, tai nėra pagrindas anuliuoti lažybas.

46. Kombinuotame arba sisteminiame statyme lažybų anuliavimo atvejais keičiamas tik konkrečios lažybų baigties lažybų koeficientas, o kitų lažybų baigčių, esančių kombinacijoje, lažybų koeficientai nesikeičia.

47. Jei šis Reglamentas nenustato kitaip, lažybose dėl sporto rungtynių visos lažybų baigtys nustatomos vadovaujantis pagrindiniu rungtynių laiku. Jei šis Reglamentas nenustato kitaip, Bendrovei siūlant lažintis tik dėl dviejų lažybų baigčių (1 - pirma komanda , 2 - antra komanda), t. y. Bendrovė nesiūlo lažintis dėl X - lygaus rezultato, lažybų baigtys tik dėl lažybų baigčių 1 - pirma komanda ir 2 - antra komanda nustatomos vadovaujantis visu rungtynių laiku (t. y. rungtynių laikas su pratęsimais), o visos kitos lažybų baigtys nustatomos vadovaujantis pagrindiniu rungtynių laiku (t. y. rungtynių laikas be pratęsimų).

48. Lažybų įvykiai laikomi įvykusiais, nors jie faktiškai yra nebaigti, tačiau juose sužaista ne mažiau, kaip:
48.1. Futbolas – 60 min.
48.2. Krepšinis (NBA) – 40 min.
48.3. Europos krepšinis ar jei žaidžiama pagal FIBA taisykles, taip pat WNBA – 35 min.
48.4. Ledo ritulys (NHL) – 54 min.
48.5. Europos ledo ritulys – 50 min.
48.6. Amerikietiškas futbolas – 50 min.
48.7. Beisbolas – Rezultatui: 5 kėlinukai (iningai), tačiau lažybų baigtims Suminis ir Pranašumas turi būti sužaisti ne mažiau kaip 9 kėlinukai (iningai).
48.8. Rankinis – 50 min.

49. Lažybų baigtyse Namų – Svečių statymai priimami lažybų pasiūloje nurodytam varžybų skaičiui. Jei neįvyksta bent vienos varžybos, lažybos anuliuojamos.

50. Statymuose su lažybų baigtimi Namų-Svečių skaičiuojami namų ir svečių komandų pelnyti taškai (įvarčiai ir kiti rezultatai) per rungtynių laiką, nurodytą lažybų pasiūloje. Namų – Svečių statymai priimami iki pirmųjų rungtynių pradžios.

51. Lažybų baigtis Patekimas nustatoma pagal rungtynių galutinį rezultatą ir tik pasibaigus rungtynių serijai (jei ji yra).

52. Siekiant užtikrinti, jog lažybos būtų sąžiningos, tuo atveju, jei lošėjas atliko kombinuotą statymą kuriame yra sukombinuoti vienas kitą lemiantys įvykiai ir Bendrovė per klaidą tokį statymą priėmė, lažybos yra anuliuojamos.

53. Jeigu lažybų įvykis yra nutraukiamas ir per 12 valandų nuo įvykio pradžios nesužaistas, tai anuliuojami statymai už tas lažybų baigtis, kurios neįvyko iki įvykio nutraukimo arba kuriems įtakos galėtų turėti rungtynių tęsinys. Statymai už lažybų baigtis, kurios įvyko iki įvykio nutraukimo arba kurioms neturi įtakos rungtynių tęsinys, yra užskaitomi. Šio punkto nuostatos nėra taikomos įvykiams, numatytiems šių Nuotolinio lošimo lažybų taisyklių 43 punkte.

54. Lažybų įvykio nugalėtojais paskelbus kelis lažybų įvykio dalyvius ar baigtis, laimėjimo suma yra apskaičiuojama, lažybų kortelėje nurodytą lažybų koeficientą padalinant iš nugalėjusių dalyvių arba baigčių skaičiaus. Perskaičiuotas lažybų koeficientas negali būti mažesnis už 1.
Pavyzdys, kai lažybų įvykio nugalėtojais paskelbiami keli lažybų įvykio dalyviai ar baigtys -žiemos olimpinėse žaidynėse vyksta kalnų slidinėjimo moterų greitojo nusileidimo rungtis, pirmasis lošėjas iš lažybų pasiūlos išsirinkęs baigtį Maze, Tina (SLO) užims pirmą vietą su koeficientu 3,4 atlieka 10 EUR statymą. Tuo tarpu antrasis lošėjas iš lažybų pasiūlos išsirinkęs baigtį Gisin, Dominique (SUI) užims pirmą vietą su koeficientu 8 atlieka 10 EUR statymą. Pasibaigus rungčiai nugalėtojomis su vienodais rezultatais 1:41:57 (distancijos įveikimo laikas) skelbiamos Maze, Tina (SLO) ir Gisin, Dominique (SUI), bei joms įteikiami olimpiniai aukso medaliai. Kadangi nugalėtojų yra du, abiems lošejams yra išmokami laimėjimai su per pusę mažesniais koeficientais: pirmajam 17 EUR (1,7x10=17) ir antrajam 40 EUR (4x10=40).

IX SKYRIUS
KITI YPATINGI ATVEJAI

55. Kai Bendrovė nėra įsitikinusi oficialių informacijos šaltinių paskelbtos lažybų baigties patikimumu, ji turi teisę atidėti rezultato patvirtinimą iki 3 (trijų) darbo dienų. Apie tai Bendrovė paskelbia savo lošimų internetinėje svetainėje. Pasibaigus atidėjimo terminui laimėjimai išmokami vadovaujantis patikslintais oficialių informacijos šaltinių duomenimis arba, jei tokių nėra – pirminiais duomenimis.

56. Jeigu lažybų baigtis yra užprotestuota (pateiktas skundas) iki pirminio varžybų protokolo (statistiniai duomenys, skelbiami iš karto po varžybų) paskelbimo, visų su ja susijusių laimėjimų išmokėjimai yra atidedami iki protesto (skundo) išnagrinėjimo.

57. Jeigu lažybų įvykio rezultatas buvo anuliuotas ar pakeistas (pvz., dėl komandos ar žaidėjo diskvalifikacijos, teisėjavimo, sąlygų pasikeitimo ar pan.), galiojančiu laikomas tas lažybų įvykio rezultatas, kuris buvo paskelbtas pirmas iki jo užprotestavimo.

58. Jeigu bendrovė suklydo sudarydama lažybas su lošėju ir šią klaidą Bendrovė nustatė iki ar po lažybų įvykio pradžios, tai lažybos yra anuliuojamos. Bendrovės suklydimu, įskaitant bet neapsiribojant, yra laikomi šie atvejai:
58.1. kuomet yra nustatomas akivaizdžiai klaidingas lažybų koeficientas;
58.2. kuomet lažybų koeficiente yra praleistas kablelis;
58.3. kai dėl techninės klaidos lažybose „Gyvai“, lažybų pasiūloje koeficientas neatsinaujina ir neatitinka realios rungtynių eigos;
58.4. pranašume teigiamas ženklas yra sukeistas su neigiamu;
58.5. papildoma lažybų įvykio pasiūla neatitinka pagrindinių to paties įvykio baigčių pasiūlos (nugalėtojas, pranašumas, suminis ir pan.);
58.6. baigties koeficientas iš esmės skiriasi nuo tos pačios baigties koeficientų kitų lažybų bendrovių pasiūloje, įskaitant, bet neapsiribojant tuos, kuriuos siūlo UAB „TopSport“, UAB „Orakulas“, UAB „Lošimų strateginė grupė“ statymo priėmimo metu. Apie tokį lažybų anuliavimą bei jo priežastis Bendrovė per 5 darbo dienas paskelbia viešai savo lošimų interneto svetainėje. Jei lošėjas nesutinka su lažybų anuliavimu šiuo pagrindu, jis privalo per 10 kalendorinių dienų nuo lažybų anuliavimo dienos raštu pateikti Bendrovei pretenziją dėl tokio lažybų anuliavimo. Bendrovė, gavusi lošėjo pretenziją, per 14 kalendorinių dienų privalo arba išmokėti lošėjui laimėjimą arba atsisakyti tenkinti lošėjo pretenziją pateikdama lošėjui išsamų motyvuotą rašytinį paaiškinimą, pagrįstą dokumentais. Jei lošėjas nesutinka su paaiškinime išdėstytais motyvais, lošėjas turi teisę kreiptis į Priežiūros tarnybą arba teismą dėl kilusio ginčo sprendimo.

X SKYRIUS
ATSKIROS LAŽYBŲ RŪŠYS

59. Jei šio skyriaus lažybų organizavimo nuostatos prieštarauja bendrosios dalies nuostatoms, taikomos šiame skyriuje nurodytos lažybų organizavimo nuostatos.

Statymai Gyvai (Live)

60. Lažybų dėl statymų Gyvai (Live) pasiūloje lažybų baigties įmanomas variantas „Pranašumas“ gali būti pateiktas dviem būdais:
60.1. Nurodant dvi galimas baigtis – „pirmo dalyvio pranašumas“ ir „antro dalyvio pranašumas“.
60.2. Nurodant tris galimas baigtis – „pirmo dalyvio pranašumas“, „lygiosios su pranašumu“ ir „antro dalyvio pranašumas“.

61. Jei lažybų dėl statymų Gyvai (Live) pasiūloje pateiktos dvi galimos lažybų įvykio baigtys, pataikius į lažybų pasiūloje pateiktą pranašumo rezultatą, lažybų statymas anuliuojamas. Jei lažybų dėl statymų Gyvai (Live) pasiūloje pateiktos trys galimos lažybų įvykio baigtys, pataikius į lažybų pasiūloje pateiktą pranašumo rezultatą, statymas „lygiosios su pranašumu“ laikomas laimėtu, o statymai „pirmo dalyvio pranašumas“ ir (arba) „antro dalyvio pranašumas“ – pralaimėtais.

Tenisas

62. Teniso varžybose žaidėjas, laimėjęs geimus, laimi setą. Žaidėjas, teniso varžybų reglamento nustatyta tvarka laimėjęs setus, laimi varžybas.

63. Teniso varžybose vienam iš dalyvių nebaigus žaisti rungtynių, anuliuojami statymai už rungtynių nugalėtoją, taip pat anuliuojami statymai už teniso statistiką (eisai, dvigubos klaidos, padavimo greitis ir pan.) bei už tas lažybų baigtis kurios neįvyko iki įvykio nutraukimo arba kurioms įtakos galėtų turėti rungtynių tęsinys. Statymai už teniso statistiką (eisai, dvigubos klaidos, padavimo greitis ir pan.) bei už lažybų baigtis, kurios įvyko iki įvykio nutraukimo arba kurioms neturi įtakos rungtynių tęsinys, yra užskaitomi. (Pavyzdžiui, teniso rungtynės ATP Tour. Masters Series. Rome, ITA (Clay) Nadal, Rafael (ESP) - Federer, Roger (SUI) buvo nutrauktos esant rezultatui 6:4 1:6 0:3, nes Nadal, Rafael (ESP) atsisakė tęsti kovą dėl traumos. Statymai už baigtis 1,2, trečio seto nugalėtojas 2, geimų suminis mažiau 24.5, antro dalyvio geimų pranašumas -2.5 yra anuliuojami. Statymai už baigtis antro seto nugalėtojas 1, geimų suminis daugiau 22.5, pirmo dalyvio geimų pranašumas -1,5, pirmo dalyvio setų pranašumas 1,5 yra užskaitomi.).

64. Jei vienas iš lažybų įvykio dalyvių nepradėjo žaisti numatytų teniso rungtynių (pvz. diskvalifikacija, trauma ar kt.) – lažybos anuliuojamos.

65. Jeigu turnyro metu teniso varžybos yra nutraukiamos ir nepabaigiamos tą pačią dieną, o yra atidėtos, lažybų baigtis nustatoma tada, kai šios varžybos bus sužaistos šiame turnyre (išskyrus atvejus, kai yra pakeičiama varžybų vieta. Tokiu atveju lažybos anuliuojamos). Tuo atveju, jei turnyro metu teniso varžybos yra nutraukiamos ir nepabaigiamos tą pačią dieną, o yra atidėtos, ir vienas iš dalyvių pareiškia atsisakymą dalyvauti varžybose – lažybos anuliuojamos. Jeigu teniso varžybos yra nutraukiamos ir nepabaigiamos žaisti tą pačią dieną, tai Bendrovė, nepaisant to, kad varžybos yra prasidėjusios, gali vėl (iki tol atlikti statymai lieka galioti, išskyrus Reglamente nustatytus atvejus, kuomet jie gali būti anuliuoti) siūlyti už jas lažintis naujai, t.y. siūlyti lažintis už šių varžybų baigtį kaip už naują įvykį, lažybų pasiūloje nurodydama rezultatą, kuris buvo užfiksuotas tuo metu kai šios varžybos buvo nutrauktos ar nepabaigtos žaisti.

66. Jei teniso porų varžybose vienas iš dalyvių atsisako dalyvauti (t.y. neišeina į aikštę) arba komandinėse porų varžybose vienas žaidėjas pakeičiamas kitu, lažybos anuliuojamos.

67. Jei komandinėse teniso varžybose komandų sudėtis keičiasi, o lažybų pasiūloje buvo nurodyti teniso komandų pavadinimai, lažybos nėra anuliuojamos.

68. Lažyboms neturi įtakos danga, ant kurios vyksta teniso varžybos (net jei lažybų pasiūloje ir buvo nurodyta kita danga).

69. Jei teniso varžybose sužaidus lyginį skaičių setų rezultatas yra lygus, o lemiamame sete nugalėtojui išaiškinti žaidžiamas čempioniškasis “Tie-break” (10 laimėtų taškų su vieno iš tenisininkų (komandų) dviejų taškų galutiniu pranašumu)”, lemiamo seto rezultatui prilyginamas geimo rezultatas.

70. Jei dėl kokios nors priežasties teniso varžybos nukeliamos ilgesniam nei 12 val. laikui, visi statymai lieka galioti iki varžybų arba turnyro pabaigos.

Futbolas

71. Lažybose dėl futbolo rungtynių į pagrindinį laiką įskaičiuojamas ir teisėjo pridėtas laikas.

72. Lažybos su lažybų baigtimis Pranašumas, Suminis, Diapazonas ir visa papildoma statistika galimos tik pagrindiniam futbolo rungtynių laikui.

73. Jeigu rungtynių metu žaidėjui skiriama pakartotinai geltona kortelė ir iš karto raudona, tai skaičiuojamos ir pakartotina geltona, ir raudona kortelės. Jei skiriama iš karto raudona kortelė, tai skaičiuojama tik raudona kortelė.

74. Vienuolikos metrų baudiniai, mušami po pratęsimų, siekiant išaiškinti futbolo rungtynių nugalėtoją, lažybose nėra laikomi vienuolikos metrų baudiniais ir kaip žaidėjo įmušti įvarčiai nėra skaičiuojami, o rungtynių galutiniu rezultatu yra laikomas rezultatas, buvęs iki minėtos serijos baudinių.

75. Žaidėjo įmuštas įvartis į savo komandos vartus („owngoal“) lažybose neskaičiuojamas, t. y. žaidėjas nelaikomas įmušusiu įvartį.

76. Kortelės, parodytos ne žaidėjams esantiems tuo metu aikštėje (pvz., komandos vadovams, treneriams, atsarginiams žaidėjams), neskaičiuojamos.

Krepšinis

77. Visos lažybų baigtys krepšinio varžybose nustatomos atsižvelgiant į visą rungtynių laiką (su visais pratęsimais), išskyrus atvejus, kuomet Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis ir dėl lygaus rezultato pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui su prierašu „pagrindinis laikas“ (sutrumpintai „REG“). Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis ir dėl lygaus rezultato pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui, pagrindinės lažybų baigtys (1, X, 2, 1X, 2X, 12) šiose rungtynėse nustatomos atsižvelgiant tik į pagrindinį rungtynių laiką, visos kitos lažybų baigtis, įskaitant ir lažybų baigtis dėl statistinių duomenų, nustatomos atsižvelgiant į visą laiką.

78. Jei komanda gauna techninę pražangą dar neprasidėjus varžyboms (pvz., sulaužomas lankas prieš varžybas, komanda delsia išeiti į aikštelę, prieš rungtynes įvyksta muštynės ir komandai skiriama techninė pražanga ir pan.), lažybų baigtis „Pirmi pelnys taškus“ lieka galioti.

79. Tais atvejais, kuomet žaidžiamas pratęsimas ne dėl lygiųjų krepšinio rungtynėse, o dėl to, jog to reikalauja turnyro reglamentas, baigtys užskaitomos atsižvelgiant į pagrindinio rungtynių laiko rezultatą. Statymai dėl žaidėjų statistinių rodiklių tokiose rungtynėse užskaitomi įskaitant ir pratęsimą.

80. Tais atvejais, kuomet krepšinio rungtynėse nežaidžiamas pratęsimas, nors rezultatas pasibaigus pagrindiniam laikui būna lygus (pvz. draugiškose rungtynėse) yra užskaitomas rezultatas esantis pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui. Tokiais atvejais statymų ant baigčių 1 ir 2 (galutinis rungtynių nugalėtojas) koeficientai yra prilyginami "1". Visos kitos baigtys lieka galioti.

81. Krepšinio pasiūloje į antros rungtynių pusės ir ketvirto kėlinio rezultatą nėra įskaičiuojamas pratęsimo rezultatas.

82. Atliekant statymus dėl pelnytų taškų intervalo, baigtys užskaitomos atsižvelgiant į pagrindinio rungtynių laiko rezultatą.

Beisbolas, amerikietiškas futbolas

83. Lažybose dėl beisbolo, amerikietiško futbolo statymai priimami visam rungtynių laikui (t.y. įskaitant pratęsimus).

84. Jei lažybų pasiūloje nurodytą dieną beisbolo (MLB („Major League Baseball“) – Šiaurės Amerikos beisbolo lyga) varžybos neįvyksta, tai lažybos yra anuliuojamos.

85. Beisbolo (MLB) varžybos, kurios žaidžiamos du kartus tarp tų pačių komandų, lažybų pasiūloje vadinamos „G1“ varžybomis (pirmosios dienos varžybos) ir „G2“ varžybomis (antrosios dienos varžybos) bei abejoms varžyboms yra nurodomas tas pats varžybų pradžios laikas – (pirmų varžybų – G1) pradžios laikas.

86. Lažybose dėl beisbolo (MLB) varžybų lažybų pasiūloje startiniai (pradedantys rungtynes) metikai (pičeriai) nėra nurodomi ir jų pasikeitimai lažyboms neturi įtakos.

87. Lažybose dėl Japonų beisbolo varžybų, lygiųjų atveju lažybos anuliuojamos tik statymams už lažybų baigtis „Nugalėtojas“.

Formulė-1, auto – moto lenktynės

88. Lažybų baigtyje Lenktynių nugalėtojas nugalėtoju pripažįstamas lenktynininkas, užėmęs pirmąją vietą pagal pirminį klasifikacijos protokolą, paskelbtą iš karto po varžybų.

89. Lažybų baigtyje lenktynininko vieta nustatoma pagal lenktynių protokolą.

90. Lažybų baigtyje „Kuris pasirodys geriau“, geriau pasirodęs lenktynininkas laikomas tas, kuris galutinėje klasifikacijoje (pagal pirminį klasifikacijos protokolą, paskelbtą iš karto po varžybų) užėmė aukštesnę vietą. Jeigu abu lenktynininkai nebaigė distancijos, geriau pasirodžiusiu bus laikomas tas, kuris nuvažiavo daugiau ratų. Jeigu abu lenktynininkai iškrito tame pačiame rate, lažybos yra anuliuojamos.

91. Lažybų baigtyje „Atvažiuos – neatvažiuos“ siūloma spėti ar lenktynininkas užbaigs distanciją neiškritęs. Lenktynininkas lažybose laikomas baigusiu lenktynes, jei buvo klasifikuotas.

92. Lažybų baigtyje „Greičiausias ratas“ siūloma spėti, kuris iš lenktynininkų greičiausiai apvažiuos ratą.

93. Lažybų baigtyje „Saugos automobilis“ („Safety Car“) siūloma spėti ar išvažiuos (neišvažiuos) automobilis, stabdantis lenktynes. Šiuo atveju kai kurie lenktynininkai praranda įgyta pranašumą – jei vieną lenktynių dalyvį nuo kito skyrė tam tikras laiko tarpas, ir jie vienas kitą paveja, tačiau po incidento trasoje išvažiavus saugos automobiliui, jie privalo važiuoti vienas paskui kitą be galimybės lenkti, kol saugos automobilis nepasitraukia iš lenktynių trasos. Saugos automobilio išvažiavimas lažyboms įtakos neturi. Tais atvejais, kai saugos automobilis dalyvauja lenktynių starte (pvz., dėl blogų oro sąlygų) ir tada, kai lenktynės pradedamos iš naujo (jei jos buvo sustabdytos), tai nėra laikoma saugos automobilio išvažiavimu šio punkto prasme.

94. Jei lenktynininkas startavo pagrindinėse varžybose (ne kvalifikacijoje), tai lažyboms nebeturi įtakos vėlesnės kliūtys (pvz., lenktynininkas pateko į avariją, sugedo bolidas ar pan.), dėl kurių lenktynininkas nebegalėjo tęsti varžybų.

95. Jei Formulė 1, auto – moto lenktynės sustabdomos ir per 48 val. nepratęsiamos, lažybos anuliuojamos.

Ledo ritulys

96. Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis dėl ledo ritulio rungtynių nugalėtojo pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui, ledo ritulio rungtynių nugalėtojas nustatomas atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.) neskaitant pratęsimų ir baudinių serijos (Pagrindinis laikas – 60 min. be pratęsimo ir baudinių).

97. Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis dėl ledo ritulio rungtynių nugalėtojo pasibaigus visam rungtynių laikui, ledo ritulio rungtynių nugalėtojas nustatomas atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką su pratęsimu, tačiau neskaitant baudinių serijos (Visas rungtynių laikas – pagrindinis laikas su pratęsimu).

98. Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis dėl ledo ritulio rungtynių nugalėtojo galutiniam rungtynių laikui, ledo ritulio rungtynių nugalėtojas nustatomas atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką su pratęsimu ir baudiniu serija (Galutinis rungtynių laikas – pagrindinis laikas su pratęsimu ir baudiniais).

99. Lažybose dėl ledo ritulio varžybų statymai su lažybų baigtimis Pranašumas ir Suminis nustatomi atsižvelgiantį į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.), jei lažybų pasiūloje nenurodoma kitaip.

100. Lažybų baigtys dėl tikslaus rungtynių rezultato, pirmo ir paskutinio rungtynių įvarčio ar dėl to, kad komandos pelnys bent po įvartį ledo ritulio rungtynėse nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.), jei lažybų pasiūloje nenurodoma kitaip.

101. Lažybų baigtys dėl statistinių duomenų (metimai į vartus, baudos minutės, žaidėjų pelnyti įvarčiai, rezultatyvūs perdavimai, rezultatyvumo balai) ledo ritulio varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.), jei lažybų pasiūloje nenurodoma kitaip.

Biatlonas, Slidinėjimas, Šuoliai su slidėmis ir Kalnų slidinėjimas

102. Siūloma spėti kuris sportininkas (komanda) pasirodys geriau, užims aukštesnę vietą galutiniame varžybų protokole. Sportininkams (komandoms) pasitraukus iš varžybų skirtingose jų stadijose, nugalėtoju laikomas sportininkas (komanda) įveikęs daugiau varžybų stadijų. Abu sportininkai (komandos) turi startuoti varžybose. Jei kažkuris nepradeda varžybų, visi susiję statymai prilyginami vienetui.

Lažybos dėl SUPERLOTO 5 iš 36 ir SUPERLOTO 7 iš 42 loterijų

103. Lažybos dėl UAB „TV žaidimai“ organizuojamų žaidimų:
103.1. UAB „TV žaidimai“ organizuoja žaidimus, gyvai transliuojamus Bendrovės lošimų interneto svetainėje. Organizatorių interneto svetainė www.betgames.tv gali būti naudojama norint peržiūrėti žaidimų rezultatus.
103.2. Žaidimų transliacijos metu dingus garsui ar žaidimo vedėjai suklydus paskelbiant rezultatus, žaidimų rezultatai fiksuojami remiantis vaizdo transliacija.
103.3. Jei dėl techninių kliūčių lošėjas negalėjo pamatyti vaizdo (sutriko interneto ryšys, dingo elektra ar pan.), tačiau žaidimo vaizdo įrašas yra archyve, atlikti statymai lieka galioti.
103.4. Nuotolinio lošimo lažybos yra anuliuojamos ir statymo suma yra sugrąžinama lošėjui dėl šių techninių nesklandumų: interneto ryšio sutrikimų ar kitų studijoje kilusių techninių problemų, dėl kurių nebuvo galima išsaugoti žaidimo vaizdo įrašo arba dėl žaidimo vedėjos klaidų (neparuoštos žaidimo įrangos, įrangai nukritus ant žemės ar atsidūrus vaizdo kameromis nefiksuojamose vietose).

 

UAB „Tete-a-tete“ kazino“
nuotolinio lošimo reglamento
Priedas Nr. 2
 

NUOTOLINIO LOŠIMO B KATEGORIJOS AUTOMATAIS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Tete-a-tete“ kazino“ (toliau – Bendrovė) organizuoja nuotolinį lošimą B kategorijos automatais, naudojant nuotolinio lošimo įrenginį, imituojant lošimą B kategorijos automatu vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymų (toliau – ALĮ) ir UAB „Tete-a-tete“ kazino“ nuotolinio lošimo reglamentu (toliau – Reglamentas).

2. Šiame UAB „Tete-a-tete“ kazino Reglamento priede Nr. 2 „Nuotolinio lošimo B kategorijos automatais taisyklės“ (toliau – Priedas) naudojamos sąvokos:
2.1. Kreditas – tai sąlyginis lošimo kainos vienetas, suteikiamas lošėjui pradedant lošimą. 
2.2. Kreditų paskyrimas – tai veiksmas, atliekamas tik iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ esančių kreditų ir šis veiksmas nėra pripažįstamas statymu.
2.3. Lošimo pratęsimas – tai lošimas vykdomas lošimo ciklo elementuose iš pagrindiniame lošime laimėtų kreditų. 
2.4. Lošimo ciklo elementas – lošimo sudedamoji dalis, kuri gali būti pradėta tik po pagrindinio lošimo rezultato pateikimo ir baigta prieš lošimo ciklo pabaigą.
2.5. Pagrindinis lošimas – tai lošimas, vykdomas iš lošėjo kreditų, turimų pradedant lošimą.
2.6. Statymas – Lošėjo pasirinkta kreditų suma už dalyvavimą viename lošimo cikle, susidedančiame iš pagrindinio lošimo ir, tačiau neprivalomai, lošimo ciklo elementų.
2.7. Vienkartinis laimėjimas – tai laimėjimas, kurį lošėjas gali išlošti viename lošimo cikle. 

3. Kitos Priede naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, naudojamas ALĮ ir Reglamente.

4. Bendrovė lošimų interneto svetainėje organizuoja lošimus nuotolinio lošimo įrenginiu, imituojant lošimą B kategorijos automatu. 

5. Bendrovės organizuojamame nuotoliniame lošime B kategorijos automatais, naudojant nuotolinio lošimo įrenginį, imituojant lošimą B kategorijos automatu:
5.1. procentinė laimėjimų fondo dalis – ne mažesnė kaip 80 ir ne didesnė kaip 100 procentų nuo visos įmokų sumos;
5.2. vieno lošimo trukmė – ne trumpesnė kaip 3 sekundės;
5.3. didžiausia statoma suma – 0,5 euro;
5.4. vieno lošimo laimėjimas – ne daugiau nei 200 kartų didesnis už statomą sumą.

6. Lošėjas lošti šio Priedo 10 punkte nurodytus lošimus gali tik tuomet jei:
6.1.  Lošėjo lošimų sąskaitoje yra pakankamas kiekis pinigų, kurie gali būti panaudoti nuotoliniam lošimui B kategorijos automatais;
6.2. Lošėjas lošimui priskyrė pakankamą pinigų sumą arba kreditų skaičių;
6.3. lošėjas paspaudė ir atleido lošimo pradžios mygtuką „STARTAS“.

7. Kreditų kiekis yra apskaičiuojamas pinigų, kurie gali būti panaudoti lošimams nuotolinio lošimo įrenginiu, sumą eurais padalinant iš kredito vertės eurais.

8. Laimėjimai yra nedelsiant pervedami į Lošėjo lošimų sąskaitą.

9. Bendrovė, siekdama apsisaugoti nuo galimų lošėjų nesąžiningų veiksmų, laikosi nuostatos, kad lošėjui negali būti išmokėtas realiai nelaimėtas ar įgytas nesąžiningu būdu laimėjimas. Lošėjo laimėjimas įgytas esant nuotolinio lošimo įrenginio trikčiai, įtakojančiai laimėjimo apskaičiavimą, yra anuliuojamas, o visi Lošėjo atlikti statymai grąžinami.

II SKYRIUS
LOŠIMŲ PAVADINIMAI IR TAISYKLĖS

 

10. Bendrovės nuotolinio lošimo įrenginiais organizuojamų lošimų pavadinimai: „Linksmasis Juokdarys“ („Jolly Joker“), „Senas laikrodis“ („Old Timer“), „Karštas laikrodis“ („Hot Timer“), „Kazino 2000“ („Casino 2000“), „Laukinis bulius“ („Wild Bull“), „Nuostabus laimėjimas“ („Super Jackpot“), Europietiška ruletė“ („European Roulette”), Juodoji Mumija („Black Mummy“), „Skamba skamba varpeliai“ („Jingle Bells“), „Būgnai“ („Reels“), „Džekas laimi“ („JackWin“), „Fredas ir ugnis“ („FredNFire“), „Auksas laimi“ („GoldWins“).

11. Bendrovės lošimų interneto svetainėje organizuojamo nuotolinio lošimo B kategorijos automatais lošimų taisyklės:

11.1. „Linksmasis Juokdarys“ („Jolly Joker“)

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.

Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo.

Pagrindinis lošimas vykdomas apatiniame lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Šiame lošime gali būti lošiama atliekant du skirtingus statymus: 1 arba 10 kreditų. Kredito vertė – 0,05 €. Statymo dydis keičiamas spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu, jei toks galimas, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą statymą ir pradeda lošimą.

Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vykdomas tik vienoje centrinėje laimėjimų linijoje ir visi laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.

Atlikus 10 kreditų statymą, lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose. Esant laimėjimui, laimėjimas automatiškai pervedamas į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus mygtuką „PAIMTI“, laimėjimas pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“.

Didžiausias laimėjimas pagrindiniame lošime yra 2000 kreditų.

Lošimo pratęsimas vykdomas viršutiniame lošimo ekrane sukantis trims būgnams, penkiose minėtų būgnų linijose. Norint dalyvauti šiame lošime reikia paskirti kreditus iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų. Paskiriami kreditai atvaizduojami laukelyje „STATYMAS“.

Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“. Lošimas su paskiriamų kreditų suma, jeigu ji yra pakankama pradėti lošimą, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą paskiriamų kreditų sumą ir pradeda lošimą.

Laimėjimas lošimo pratęsime, priklausomai nuo paskirtų kreditų kiekio, gaunamas surinkus 3 vienodus simbolius bet kurioje linijoje arba vieną „Juokdario“ („Joker“) simbolį esantį viename iš būgnų. Esant laimėjimui keliose laimėjimo linijose ar būgnuose, laimėti kreditai automatiškai yra susumuojami.

Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį. Didžiausias laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.

Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“ arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų. Šiuo atveju visi laimėti kreditai bus pervedami į skaitiklį “KREDITAI“. Lošėjui nusprendus pabaigti lošimo pratęsimą, jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.

Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų.

Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas dalyvauja lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti lošimą:

1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tai lošėjui parodomas užbaigto lošimo rezultatas.

2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tai lošimas grąžinamas į būseną, buvusią iki lošimo nutrūkimo.

Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o lošėjo atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą.

Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu), rodomo tik lošimo mobiliojoje versijoje, pagalba grįžtama iš lošimo į bendrovės lošimų interneto svetainės pradinį puslapį.

 

11.2. „Senas laikrodis“ („Old Timer“)

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.

Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo.

Pagrindinis lošimas vykdomas apatiniame Lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Šiame lošime gali būti lošiama atliekant du skirtingus statymus: 1 arba 10 kreditų. Kredito vertė – 0,05 €. Statymo dydis keičiamas spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu, jei toks galimas, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą statymą ir pradeda lošimą.

Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vykdomas tik vienoje centrinėje laimėjimų linijoje ir visi laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.

Atlikus 10 kreditų statymą, lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose Esant laimėjimui, laimėjimas automatiškai pervedamas į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus mygtuką „PAIMTI“, laimėjimas pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“.

Didžiausias laimėjimas pagrindiniame lošime yra 2000 kreditų.

Lošimo pratęsimas vykdomas viršutiniame Lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Norint dalyvauti šiame lošime reikia paskirti kreditus iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų. Paskiriami kreditai atvaizduojami laukelyje „STATYMAS“. Lošiama atliekant tris skirtingus statymus iš skaitiklyje „SUPERBANKAS“ sukauptų kreditų:

1. Statymas 20 kreditų. Lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose ir visi laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „SUPERBANKAS“.

2. Statymas 40 kreditų. Lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose ir visi laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „SUPERBANKAS“. Šio lošimo metu nesant laimėjimo leidžiama Lošimui atlikti vieną būgno žingsnį iki artimiausio laimėjimo, jei yra galimybė laimėti.

3. Statymas 100 kreditų. Lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose ir visi laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „SUPERBANKAS“. Šio lošimo metu nesant laimėjimo leidžiama Lošimui būgnuose atlikti iš viso ne daugiau kaip 3 žingsnius iki artimiausio laimėjimo, jei yra galimybė laimėti.

Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinkta suma, jeigu ji yra pakankama pradėti lošimą, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą paskiriamų kreditų sumą ir pradeda lošimą.

Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį. Didžiausias laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.

Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPERBANKAS“ arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPERBANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų. Pasiekus didžiausią galimą skaitiklio „SUPERBANKAS“ reikšmę visi kreditai bus pervesti į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui nusprendus pabaigti lošimo pratęsimą, jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba bus pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.

Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų.

Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas dalyvauja lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti lošimą:

1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tai lošėjui parodomas užbaigto lošimo rezultatas.

2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tai lošimas grąžinamas į būseną, buvusią iki lošimo nutrūkimo.

Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o lošėjo atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą.

Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu), rodomo tik lošimo mobiliojoje versijoje, pagalba grįžtama iš lošimo į bendrovės lošimų interneto svetainės pradinį puslapį.

 

11.3. „Karštas laikrodis“ („Hot Timer“)

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.

Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo.

Pagrindinis lošimas vykdomas apatiniame Lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Šiame lošime gali būti lošiama atliekant du skirtingus statymus: 1 arba 10 kreditų. Kredito vertė – 0,05 €. Statymo dydis keičiamas spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu, jei toks galimas, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą statymą ir pradeda lošimą.

Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vykdomas tik vienoje centrinėje laimėjimų linijoje ir visi laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.

Atlikus 10 kreditų statymą, lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose. Esant laimėjimui, laimėjimas automatiškai pervedamas į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus mygtuką „PAIMTI“, laimėjimas pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“.

Didžiausias galimas laimėjimas pagrindiniame lošime – 2000 kreditų.

Lošimo pratęsimas vykdomas viršutiniame lošimo ekrane. Norint dalyvauti šiame lošime reikia paskirti kreditus iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų. Paskiriami kreditai atvaizduojami laukelyje „STATYMAS“. Lošimo pratęsime gali būti lošiama atliekant 20, 40 ar 100 kreditų statymus tik iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų:

1. Statymas 20 kreditų. Lošimas vykdomas trijuose kairiausiuose būgnuose penkiose laimėjimų linijose.

2. Statymas 40 kreditų. Lošimas vykdomas keturiuose būgnuose dešimtyje laimėjimų linijų.

3. Statymas 100 kreditų. Lošimas vykdomas keturiuose būgnuose dešimtyje laimėjimų linijų. Dešiniausiame būgne pasirodžius Juokdario („Joker“) simboliui suteikiamas papildomas atsitiktinio dydžio laimėjimas ne didesnis, kaip 2000 kreditų.

 Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinkta suma, jeigu ji yra pakankama pradėti lošimą, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą paskiriamų kreditų sumą ir pradeda lošimą.

Laimėjimas lošimo pratęsime, priklausomai nuo paskirtų kreditų kiekio, gaunamas surinkus 3 vienodus simbolius aktyvioje laimėjimo linijoje ir / arba „Joker“ simbolį, esantį dešiniausiame būgne. Esant laimėjimui keliose laimėjimo linijose ar būgnuose, laimėti kreditai automatiškai yra susumuojami.

Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį. Didžiausias laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.

Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“ arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų. Šiuo atveju visi laimėti kreditai bus pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui nusprendus pabaigti lošimo pratęsimą, jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.

Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų.

Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas dalyvauja lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti lošimą:

1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tai lošėjui parodomas užbaigto lošimo rezultatas.

2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tai lošimas grąžinamas į būseną, buvusią iki lošimo nutrūkimo.

Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o lošėjo atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą.

Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu), rodomo tik lošimo mobiliojoje versijoje, pagalba grįžtama iš lošimo į bendrovės lošimų interneto svetainės pradinį puslapį.

 

11.4. „Kazino 2000“ („Casino 2000“)

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.

Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo.

Pagrindinis lošimas vykdomas lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Šiame lošime gali būti lošiama atliekant penkis skirtingo dydžio statymus iš skaitiklyje „KREDITAI“ esančių kreditų. Priklausomai nuo paskirtų kreditų sumos lošime dalyvauja atitinkamos laimėjimo linijos:

 

Statymo dydis kreditais

2

4

6

8

10

Lošime dalyvaujančios linijos

1

1 – 2

1 – 3

1 – 4

1 – 5

 

 

Statymo dydis ir lošime dalyvaujančių linijų skaičius keičiamas spaudžiant mygtuką „1-5 LINIJOS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu, jei toks galimas, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą statymą ir pradeda lošimą. Vieno kredito vertė – 0,05 €.

Laimėjimas, kurį laimėjo lošėjas surinkęs laimingą simbolių derinį, yra rodomas lošimo ekrano skaitiklyje „LAIMĖJIMAS“. Pagrindiniame lošime kiekvienas laimėjimas gali būti pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“ paspaudžiant mygtuką „PAIMTI“.

Nepriklausomai nuo statymo dydžio ir esant laimėjimui lošėjas turi galimybę rizikuoti pagrindiniame lošime gautu laimėjimu paspaudžiant mygtuką „HERBAS“ ar „SKAIČIUS“, kuomet atspėjus laimėjimas padvigubinamas, o neatspėjus – prarandamas. Laimėjimas gali būti dvigubinamas iki tol, kol neviršijama didžiausia galima laimėjimo suma – 2000 kreditų – arba suma 200 kartų didesnė už statymo sumą.

Pagrindiniame lošime didžiausias laimėjimas laimimas, kai aktyvioje laimėjimų linijoje surenkami trys „Joker“ simboliai. Priklausomai nuo statymui paskiriamų kreditų skaičiaus sumos (2, 4, 6, 8 ir 10 kreditų) laimėjimo dydžiai yra 400, 800, 1200, 1600 ir 2000 kreditų. Paskiriami kreditai atvaizduojami laukelyje „STATYMAS“.

Atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, lošėjui sudaroma galimybė pratęsti lošimą. Lošėjas norėdamas pratęsti lošimą turi laimėtus kreditus pervesti į skaitiklį „SUPER BANKAS“ paspausdamas mygtuką „STARTAS“.

Lošimo pratęsimas vykdomas tuose pačiuose trijuose būgnuose, kaip ir pagrindinis lošimas. Lošimo pratęsime galima lošti tik atlikus 20 kreditų paskyrimą iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų.

Lošimo pratęsime didžiausias laimėjimas 2000 kreditų gali būti laimimas išsukus 3 „Juokdario“ (Joker) simbolius vienoje laimėjimo linijoje arba 2 „Joker“ simbolius bet kuriuose būgnuose. Kiekviena pora matomų „Joker“ simbolių duoda atsitiktinį laimėjimą ne didesnį kaip 2000 kreditų.

Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį. Didžiausias laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.

Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“ arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų. Šiuo atveju visi laimėti kreditai bus pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui nusprendus pabaigti lošimo pratęsimą, jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.

Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų.

Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas dalyvauja lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti lošimą:

1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tai lošėjui parodomas užbaigto lošimo rezultatas.

2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tai lošimas grąžinamas į būseną, buvusią iki lošimo nutrūkimo.

Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o lošėjo atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą.

Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu), rodomo tik lošimo mobiliojoje versijoje, pagalba grįžtama iš lošimo į bendrovės lošimo interneto svetainės pradinį puslapį.

 

11.5. Laukinis bulius („Wild Bull“)

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.

Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo. Vieno lošimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 sekundės, didžiausia statoma suma – 10 kreditų, o laimėjimas ne didesnis kaip 200 kartų už statomą sumą. 1 kredito vertė yra 0,05 €.

Pagrindinis lošimas vykdomas pagrindinio lošimo ekrane sukantis trims būgnams vienoje laimėjimų linijoje. Šiame lošime gali būti lošiama atliekant du skirtingus statymus: 1 arba 10 kreditų. Statymo dydis keičiamas spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu, jei toks galimas, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Jei su pasirinktu statymo dydžiu lošimas negalimas, tai paspaudus mygtuką „STARTAS“ automatiškai parenkamas didžiausias galimas statymas ir pradedamas lošimas. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą statymą ir pradeda lošimą.

Atlikus 1 kredito statymą, visi laimėjimai automatiškai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“, o atlikus 10 kreditų statymą – į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus mygtuką „PAIMTI“, kreditai iš skaitiklio „SUPER BANKAS“ pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.

Didžiausias laimėjimas pagrindiniame lošime yra 2000 kreditų.

Laimėjimo dydis pagrindiniame lošime priklauso nuo statymo dydžio:

Simboliai

1 kredito statymas

10 kreditų statymas

2

(0,1 €)

20

(1 €)

4

(0,2 €)

40

(2 €)

10

(0,5 €)

100

(5 €)

10

(0,5 €)

100

(5 €)

20

(1 €)

200

(10 €)

20

(1 €)

500

(25 €)

40

(2 €)

500

(25 €)

40

(2 €)

500

(25 €)

100

(5 €)

1000

(50 €)

200

(10 €)

2000

(100 €)

 

 

Lošimo pratęsimo pradžioje lošėjas turi galimybę rizikuoti pagrindiniame lošime gautu laimėjimu ar tik jo dalimi paspaudžiant mygtuką „LOŠTI“. Sėkmės atveju rizikuojama suma padvigubinama, o nesėkmės – prarandama. Iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų gali būti rizikuojama iki tol, kol neviršijama didžiausia galima laimėjimo suma – 2000 kreditų – arba suma 200 kartų didesnė už pagrindiniame lošime atlikto statymo sumą.

Lošimo pratęsimas vykdomas lošimo pratęsimo ekrane sukantis trims būgnams penkiose minėtų būgnų linijose. Šiame lošime gali būti lošiama paskiriant kreditus iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų. Paskiriami kreditai pavaizduoti laukelyje „STATYMAS“.

Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinkta suma, jei tokia galima, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Jei su pasirinkta kreditų suma lošimas negalimas, tai automatiškai parenkama didžiausia galima kreditų suma ir pradedamas lošimas. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą kreditų sumą ir pradeda lošimą.

Laimėjimas lošimo pratęsime, priklausomai nuo paskirtų kreditų kiekio, gaunamas surinkus 3 vienodus simbolius bet kurioje laimėjimo linijoje arba dešiniausiame būgne pasirodžius „Laukinio buliaus“ („Wild Bull“) simboliui. Esant laimėjimui keliose laimėjimo linijose ar būgne, laimėti kreditai automatiškai yra susumuojami.

Lošimo pratęsimo metu atlikus:

1. 100 kreditų paskyrimą ir laimėjimų linijoje esant dviem vienodiems simboliams bei kitokiam simboliui su papildomu „Laukinio buliaus“ („Wild Bull“) simboliu, bus suprantama, kad laimėjimo linijoje yra 3 vienodi simboliai.

2. 200 kreditų paskyrimą ir laimėjimų linijoje esant dviem vienodiems simboliams, pradedant kairiausiuoju būgnu, bei dešiniausiame būgne esant kitokiam simboliui su papildomu „Laukinio buliaus“ („Wild Bull“) simboliu, bus suprantama, kad laimėjimo linijoje yra 3 vienodi simboliai, arba laimėjimų linijoje esant dviem skirtingiems simboliams, pradedant kairiausiuoju būgnu, bei dešiniausiame būgne esant bet kokiam simboliui su papildomu „Laukinio buliaus“ („Wild Bull“) simboliu bus suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas ne didesnis kaip 2000 kreditų.

Laimėjimo dydis lošimo pratęsime priklauso nuo paskirtų kreditų kiekio:

 

Simboliai

20 kreditų

40 kreditų

100 kreditų

200 kreditų

1-100

(0,05 € - 5 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-100

(0,05 € -5 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-400

(0,05 € - 20 €)

1-400

(0,05 € - 20 €)

1-400

(0,05 € - 20 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-400

(0,05 € - 20 €)

1-400

(0,05 € - 20 €)

1-400

(0,05 € - 20 €)

1-300

(0,05 € - 15 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-300

(0,05 € - 15 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-300

(0,05 € - 15 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-300

(0,05 € - 15 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-1000

(0,05 € - 50 €)

1-2000

(0,05 € - 100 €)

1-2000

(0,05 € - 100 €)

1-2000

(0,05 € - 100 €)

-

-

-

1-2000

(0,05 € - 100 €)

 

Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį. Didžiausias laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.

Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“, arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų. Šiuo atveju visi laimėti kreditai bus pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui nusprendus baigti lošimo pratęsimą, jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.

Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų.

Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas dalyvauja lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti lošimą:

1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tuomet lošėjui parodomas užbaigto lošimo rezultatas.

2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tuomet lošimas grąžinamas į būseną, buvusią iki lošimo nutrūkimo.

Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o lošėjo atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą.

Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu) pagalba grįžtama iš lošimo į pradinį puslapį. Mygtukas „HOME“ yra rodomas tik lošimo mobiliojoje versijoje.

 

11.6. Nuostabus laimėjimas („Super Jackpot“)

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.

Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo. Vieno lošimo trukmė ne trumpesnė kaip 3 sekundės, didžiausia statoma suma – 10 kreditų, o laimėjimas ne didesnis kaip 200 kartų už statomą sumą. 1 kredito vertė yra 0,05 €.

Pagrindinis lošimas vykdomas apatiniame lošimo ekrane sukantis trims būgnams. Šiame lošime gali būti lošiama atliekant du skirtingus statymus: 1 arba 10 kreditų. Statymo dydis keičiamas spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinktu statymo dydžiu, jei toks galimas, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą statymą ir pradeda lošimą.

Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vykdomas vienoje centrinėje laimėjimų linijoje, o laimėjimas automatiškai pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“.

Atlikus 10 kreditų statymą, lošimas vykdomas penkiose laimėjimų linijose, o laimėjimas pervedamas į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Lošėjui paspaudus mygtuką „PAIMTI“, laimėjimas pervedamas į skaitiklį „KREDITAI“.

Didžiausias laimėjimas pagrindiniame lošime yra 2000 kreditų.

Laimėjimo dydis pagrindiniame lošime priklauso nuo statymo dydžio:

Simboliai

1 kredito statymas

10 kreditų statymas

10

(0,5 €)

20

(1 €)

10

(0,5 €)

20

(1 €)

20

(1 €)

40

(2 €)

40

(2 €)

80

(4 €)

100

(5 €)

200

(10 €)

200

(10 €)

2000

(100 €)

 

 

Lošimo pratęsimas vykdomas viršutiniame lošimo ekrane. Šiame lošime gali būti lošiama atliekant 20, 40, 100 ar 200 kreditų paskyrimą iš skaitiklyje „SUPER BANKAS“ sukauptų kreditų:

1. 20 ir 40 kreditų. Lošimas vykdomas trijuose kairiausiuose būgnuose penkiose laimėjimų linijose.

2. 100 kreditų. Lošimas vykdomas trijuose kairiausiuose būgnuose penkiose laimėjimų linijose. Lošime dalyvaujančiame būgne pasirodžius Juokdario („Joker“) simboliui suteikiamas papildomas atsitiktinio dydžio laimėjimas ne didesnis, kaip 2000 kreditų.

3. 200 kreditų. Lošimas vykdomas keturiuose būgnuose dešimtyje laimėjimų linijų. Lošime dalyvaujančiame būgne pasirodžius Juokdario („Joker“) simboliui suteikiamas papildomas atsitiktinio dydžio laimėjimas ne didesnis, kaip 2000 kreditų. Laimėjimo linijoje išsidėsčius trims „Barcrest“ simboliams suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas ne didesnis, kaip 2000 kreditų.

Paskiriamų kreditų suma keičiama spaudžiant mygtuką „STATYMAS“, o lošimas su pasirinkta suma, jei tokia galima, pradedamas spaudžiant mygtuką „STARTAS“. Jeigu su pasirinkta kreditų suma lošimas negalimas, tuomet automatiškai parenkama didžiausia galima paskiriamų kreditų suma ir pradedamas lošimas. Mygtukas „MAX STARTAS“ parenka didžiausią galimą paskiriamų kreditų sumą ir pradeda lošimą.

Lošimo pratęsime, priklausomai nuo paskirtų kreditų kiekio, laimima surinkus 3 vienodus simbolius bet kurioje laimėjimo linijoje arba vieną „Juokdario“ („Joker“) simbolį, esantį viename iš būgnų. Laimėjus keliose laimėjimo linijose ar būgnuose, laimėti kreditai automatiškai yra susumuojami.

Laimėjimo dydis lošimo pratęsime priklauso nuo paskirtų kreditų kiekio:

Simboliai

20 kreditų

40 kreditų

100 kreditų

200 kreditų

1-100

(0,05 € - 5 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-100

(0,05 € -5 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-400

(0,05 € - 20 €)

1-400

(0,05 € - 20

1-400

(0,05 € - 20 €)

1-200

(0,05 € - 10 €)

1-400

(0,05 € - 20 €)

1-400

(0,05 € - 20 €)

1-400

(0,05 € - 20 €)

1-300

(0,05 € - 15 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-600

(0,05 € - 30 €)

1-400

(0,05 € - 20 €)

1-800

(0,05 € - 40 €)

1-800

(0,05 € - 40 €)

1-800

(0,05 € - 40 €)

-

-

1-2000

(0,05 € - 100 €)

1-2000

(0,05 € - 100 €)

1-1000

(0,05 € - 50 €)

1-2000

(0,05 € - 100 €)

1-2000

(0,05 € - 100 €)

1-2000

(0,05 € - 100 €)

-

-

-

1-2000

(0,05 € - 100 €)

 

Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į „SUPER BANKAS“ skaitiklį. Didžiausias laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.

Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“ arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų. Šiuo atveju visi laimėti kreditai bus pervedami į kreditų skaitiklį. Lošėjui nusprendus baigti lošimo pratęsimą, jo surinkti kreditai mygtuko „PAIMTI“ pagalba pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.

Didžiausias bendras pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo laimėjimas yra 2000 kreditų.

Lošėjui neužbaigus lošimo (praradus interneto ryšį, sutrikus lošėjo įrangai, kuria lošėjas dalyvauja lošimuose, ar pan.) ir iš naujo prisijungus prie lošimo, sudaroma galimybė užbaigti lošimą:

1. Jei lošimo užbaigimui nereikia atlikti jokių veiksmų, tuomet lošėjui parodomas užbaigto lošimo rezultatas.

2. Jei lošimo užbaigimui reikia atlikti tam tikrus veiksmus, tuomet lošimas grąžinamas į būseną, buvusią iki lošimo nutrūkimo.

Esant lošimo sutrikimui, dėl kurio lošimas negali būti užbaigiamas, lošimas anuliuojamas, o lošėjo atliktas statymas grąžinamas į Lošėjo lošimų sąskaitą.

Mygtuko „HOME“ (mygtukas su namo simboliu) pagalba grįžtama iš lošimo į pradinį puslapį. Mygtukas „HOME“ yra rodomas tik lošimo mobiliojoje versijoje.

 

11.7. „Europietiška ruletė“ („European Roulette“)

11.7.1. Ruletė yra populiarus kazino žaidimas, kuriame žaidžiate prieš kazino atstovaujantį krupjė (dar vadinamą dileriu), išsukantį ruletės ratą ir tvarkantį statymus. Europietiškoje ruletės versijoje, rate yra 37 skyriai, kuriose yra 36 numeriai ir vienas 0.

11.7.2. Norėdami laimėti ruletę, turite atspėti kur kiekvieną kartą sustos kamuoliukas. Savo statymą arba statymus turite statyti ant skaičių (bet koks skaičius įskaitant nulį) arba ant išorinių kategorijų išdėstytame stale.

11.7.3. Atlikus statymus, krupjė išsuka ruletės ratą ir paleidžia kamuoliuką. Kamuoliukui įkritus į skyrių, laimėjimai nustatomi pagal tuos statymus, priklausomai nuo žaidėjo pasirinkto statymo tipo, kurie buvo statyti ant laiminčio skaičiaus, ant kurio nukrito kamuoliukas. Be to, statymai atlikti ant išorės išdėstymo laimimi, jeigu laimintysis skaičius yra vienoje iš tų kategorijų.

11.7.4. Statymai gali būti atliekami ant Konkretaus skaičiaus, Skaičių derinio, kategorijos raudonas arba juodas ir kategorijos lyginis arba nelyginis.

11.7.5. Žaidimo eiga:

11.7.5.1. Pasirinkite statymo dydį žaidimo ekrane spausdami norimos vertės žetoną.

11.7.5.2. Statykite savo statymą, paspausdami ant žaidimo ekrane esančio staliuko išdėstymo, kuris atitinka skaičius arba kategorijas, ant kurių norite statyti. Ant tos pačios vietos galite paspausti keletą kartų, kad padidintumėte statymą arba paspauskite „Panaikinti statymą“ („CLEAR“) mygtuką, kad panaikintumėte savo dabartinį statymą ir pradėtumėte iš naujo.

11.7.5.3. Norėdami pradėti žaisti, paspauskite ant „Sukimo“ („SPIN“) mygtuko. Ruletės ratas pradės suktis, o skaičius, ties kuriuo ratas sustos, bus parodytas viršutiniame žaidimo ekrano kampe. Jeigu laimite, laimėjimas bus parodytas „Laimėjimo lentelėje“.

11.7.5.4. Norėdami žaisti iš naujo su tais pačiais statymais ir statymo būdais kaip ir buvusiame žaidime, paspauskite „Statymas iš naujo“ („REBET“) mygtuką arba paspauskite ant žaidimo ekrane esančio staliuko išdėstymo, kad atliktumėte statymus.

11.7.6. Statymo tipai:

11.7.6.1. Tiesus – skaičiaus centre padėdami žetoną, galite statyti ant kiekvieno skaičiaus, įskaitant 0.

11.7.6.2. Išskaidytas – padėdami žetoną ant du skaičius skiriančios linijos, galite statyti ant dviejų skaičių.

11.7.6.3. Gatvės – galite statyti ant trijų skaičių, žetoną padėdami ant ruletės stalo vidinės kairės krašto linijos, kuri yra šalia atitinkamos trijų skaičių eilės.

11.7.6.4. Kampo – galite statyti ant keturių skaičių, statydami žetonus ant kampo, kuriame susitinka keturi skaičiai.

11.7.6.5. Ketverto – galite statyti ant skaičių 0, 1, 2 ir 3 padėdami savo žetoną ant vidinio krašto linijos tarp 0 ir 1.

11.7.6.6. Linijos – galite lošti iš dviejų gatvės statymų (t. y., šeši skirtingi skaičiai dviejose eilėse po tris skaičius), padėdami žetoną ant vidinės kairės krašto linijos, kur susikerta linija, skirianti dvi eiles.

11.7.6.7. Stulpelio – stulpelio numerių apačioje yra trys laukeliai pažymėti „2 iki 1“. Galite atlikti statymus visiems šiems skaičiams, žetoną padėdami į vieną iš šių laukelių. Jeigu Jūsų kamuoliukas nusileidžia ant bet kurio skaičiaus, kuris yra stulpelyje, Jums sumokama santykiu 2:1. 0 yra pralaimintis skaičius.

11.7.6.8. Tuzino – galite atlikti statymus 12 skaičių grupėje, žetoną dėdami ant vieno iš trijų laukelių pažymėtų „1-as 12“, „2-as 12“ arba „3-ias 12“. Jeigu kamuoliukas nusileidžia ant bent vieno iš Jūsų 12 skaičių, Jums sumokama santykiu 2:1. 0 yra pralaimintis skaičius.

11.7.6.9. Raudonas / Juodas, Lyginis / Nelyginis, Didelis / Mažas – galite atlikti statymą ant vieno iš laukelių, esančių išilgai stalo kairėje, kurie užima pusę ruletės stalo skaičių (išskyrus 0). Kiekvienas laukelis apima 18 skaičių. Laimite lyginį pinigų skaičių (1 prie 1) iš visų šių statymų. 0 yra pralaimintis skaičius.

Pastaba: galite atlikti statymus su dvejais, trejais ar net keturiais skaičiais. Pavyzdžiui, naudodami skaičių 0, galite atlikti statymus ant 1–0, 1-2-0, 2–0, 3–0 arba 1-2-3-0.

11.7.6.10. Nulių kaimynai – šis statymas apima 16 skaičių, kurie rate supa 0, o stale yra greta (0-2-3, 4–7, 12–15, 18–21, 19–22, 25–28, 26–29, 32–35). Atliekamas išskirstantis statymas. Pavyzdžiui, 0 ir 3, 32 ir 35.

11.7.6.11. Našlaičiai – statymas ant penkių konkrečių skaičių 27, 6, 34, 17 ir 25, kurie rate yra greta, tačiau išsidėstyme yra toli.

11.7.6.12. Trečias cilindre – statymas ant konkrečios ruletės skyriaus skaičių grupės (5–8, 10–11, 13–16, 23–24, 27–30, 33–36), kurie išsidėstyme yra suporuoti greta.

11.7.6.13. Našlaitėliai – statymas ant konkrečios ruletės skyriaus skaičių grupės (1, 6–9, 14–17, 17–20, 31–34), kurie rate yra greta, tačiau išsidėstyme yra toli.

11.7.7. Laimėjimo išmokos lentelė

Žetonai padengia – statymo tipas – laimėjimas

1 skaičius – tiesus – 35 iki 1

2 skaičiai – išskaidytas – 17 iki 1

3 skaičiai – gatvės – 11 iki 1

4 skaičiai – kampo – 8 iki 1

4 skaičiai – ketverto – 8 iki 1

6 skaičiai – linijos – 5 iki 1

12 skaičių – tuzino ar stulpelio – 2 iki 1

18 skaičių – raudonas / juodas, lyginis / nelyginis arba didelis / mažas – 1 iki 1

11.7.8. Skaičių seka pagal laikrodžio rodyklę: 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9, 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3 ir 26.

11.7.9. Spalvos:

11.7.9.1. Raudona: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34 ir 36.

11.7.9.2. Juoda: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33 ir 35.

11.7.9.3. Žalia: 0.

11.7.10. Europietiškos ruletės stalo išsidėstymas:

11.8. Juodoji Mumija („Black Mummy“)

11.8.1. Vaizdo žaidimo automatas su penkiais besisukančiais būgnais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodoma 15 simbolių. Laimėjimo išmoka priklauso nuo išsukto simbolių derinio.

11.8.2. Norėdami sukti būgnus, naudokite „Sukimo“ arba „Didžiausio statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma.

11.8.3. Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Juodoji Mumija“ pagyvina simbolis „Wild“, kuris, laimėjimo deriniuose pakeisdamas tam tikrus simbolius, laimėjimams taiko papildomus dauginamuosius.

11.8.4. Norėdami žaisti žaidimą:

11.8.4.1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Statymo laukelio“ („Total Bet“) esančius mygtukus „-“ir „+“. Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo sumą.

11.8.4.2. Pasirinkę statymą, paspauskite būgnams sukti skirtą „Sukimo“ mygtuką. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.

11.8.4.3. Spustelėjus mygtuką Maks. Statymas („Bet Max“), nustatoma maksimali statymo suma. Dar kartą paspaudus mygtuką Maks. Statymas („Bet Max“), būgnai ima suktis pagal pastatytą maksimalią sumą.

11.8.4.4. Jeigu nesate įsitikinę dėl savo laimėjimo, paspauskite ant žaidimo ekrane esančio „i“ mygtuko, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo išmokėjimus ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa uždirbta suma parodoma „Laimėjimo laukelyje“.

11.8.4.5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti“ („Collect“). Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama ir persiunčiama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri yra rodoma „Kreditų laukelyje“ („Credits in €“).

11.8.5. Laimėjimo eilutės:

 

1

2

3

4

5

 

 

11.8.6. Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotojoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra išmokami tuomet, kai simboliai pasirodo iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus iš laimėjimo derinio daugiklio.

 

Simboliai

3 X

4 X

5 X

-

-

100 X

10 X

20 X

50 X

6 X

12 X

40 X

4 X

8 X

30 X

3 X

6 X

20 X

1 X

3 X

6 X

1 X

3 X

5 X

1 X

2 X

4 X

1 X

2 X

3 X

 

 

11.8.7. Paspaudus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sumos.

11.8.8. Juodoji mumija, tai simbolis „Wild“, kuris žaidime gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, kad būtų galima lengviau suformuoti laimėjimo derinius. Jeigu simbolis „Wild“ vienu metu pasirodo daugiau kaip vienoje laimėjimo eilutėje, tai šis simbolis tose laimėjimo eilutėse atskirai pakeičia simbolius ir laimėjimo deriniai išmokami atskirai. Tokiu atveju, visi laimėjimai yra grupuojami, kad galėtumėte jais rizikuoti arba susirinkti bendrą laimėjimą.

11.8.9. Kai simbolis „Wild“ pakeičia J, Q, K arba A, tai tos laimėjimo eilutės laimėjimui taikomas papildomas dauginamasis priklausomai nuo to, kiek simbolių yra derinyje:

 

Simbolis

Daugiklis

3 X

3

4 X

4

5 X

5

 

 

11.8.10. Rizikos funkcija:

11.8.10.1. Kai laimėta suma yra ne didesnė nei 20 EUR, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Rizikos“ („Gamble“) mygtukas. Didžiausias laimėjimas yra 200 minimalių visų statymų. Galite atsiimti savo laimėjimus arba rizikuoti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.

11.8.10.2. Jeigu pasirenkate lošimą, pasirodo lentelė su penkiomis pilkomis žvaigždėmis. Turėsite atspėti, ar kitame būgne pasirodysianti žvaigždė bus raudona ar juoda. Pasirinkus spalvą (paspaudžiant ant vienos iš spalvotų dėžių, esančių lentelės su būgnais šonuose), būgnai pradės suktis, ir jeigu atspėjate teisingai, gausite dvigubą dabartinį laimėjimą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, netenkate dabartinio laimėjimo. Trečia galimybė – pasirodo auksinė žvaigždė. Tokiu atveju Jūs nelaimite nei dvigubo laimėjimo, nei pralaimite dabartinį laimėjimą, bet galite pasirinkti, ar norite vėl rizikuoti iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Rizikai taikomos tos pačios aukščiau aprašytos taisyklės.

 

11.9. „Skamba skamba varpeliai“ („Jingle Bells“)

11.9.1. Vaizdo žaidimų automatas su trimis besisukančias būgnais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane parodomi 9 simboliai. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.

11.9.2. Žaidimas turi 27 laimėjimo eilutes. Norėdami sukti būgnus, naudokite „Sukimo“ arba „Didžiausio statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma.

11.9.3. Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Skamba skamba varpeliai“ pagyvina „Wild“ ir „Scatter“ simboliai, „Scatter“ simbolis įjungia Papildomą funkciją.

11.9.4. Norint žaisti žaidimą:

11.9.4.1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Statymo laukelio“ („Bet“) esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo sumą.

11.9.4.2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo“ („Spin“) mygtuką būgnams sukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.

11.9.4.3. Spustelėjus mygtuką „Maks. statymas“ („Bet Max“), nustatoma maksimali statymo suma. Dar kartą paspaudus mygtuką „Maks. statymas“ („Bet Max“), būgnai ima suktis pagal jūsų pastatytą maksimalią sumą.

11.9.4.4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ („Payout“) mygtuką, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma yra rodoma „Laimėjimo laukelyje“.

11.9.4.5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Sukimo“ („Spin“) mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų laukelyje“ („Credits in €“).

11.9.5. Žaidime yra 27 laimėjimo eilutės:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

11.9.6. Laimėjimai išmokami tik už tris vienodus derinius. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio daugiklio. Paspaudus „Surinkti“ („Collect“) mygtuką, Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.

 

Simbolis

X3

 

Simbolis

X3

(Rūmų juokdarys)

50 X Statymas

 

10 X Statymas

8 X Statymas

 

6 X Statymas

5 X Statymas

 

4 X Statymas

3 X Statymas

 

 

 

 

 

11.9.7. Rūmų juokdarys, tai „Wild“ korta, kuri gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“, kad galima būtų sudaryti laimėjimo derinį. Jeigu laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodo trys „Wild“ simboliai, laimėjimas už juos išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę.

11.9.8. Varpeliai, tai „Scatter“ simbolis, kuris įjungia Papildomą funkciją, jeigu ant būgnų atsiranda trys „Scatter“ simboliai. Įsijungus Papildomai funkcijai, ekrane bus rodomos dvi varpelių poros: vienoje poroje neatskleistas grynųjų kiekis, kuriuos automatiškai gausite kaip premiją, o antroje poroje yra neatskleistas nemokamų sukimų kiekis. Savo nuožiūra pasirinkite premiją ir paspauskite varpelį. Jeigu pasirenkate nemokamus sukimus, bet kokie nemokamų sukimų laimėjimai bus automatiškai pridedami, o nemokamų sukimų pabaigoje galutinė laimėjimo suma bus perkelta į Jūsų kredito laukelį.

11.9.9. Rizikos funkcija:

11.9.9.1. Kai laimėta suma yra ne didesnė nei 20 eur, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Rizikos“ („Gamble“) mygtukas. Didžiausias laimėjimas yra 200 minimalių visų statymų. Galite atsiimti savo laimėjimus arba rizikuoti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.

11.9.9.2. Jeigu pasirenkate Riziką, matysite lauką su penkiais būgnais ir žvaigždėmis juose. Jums reikės spėti, ar kita žvaigždė, kuri nusileis ant būgno, bus juoda ar raudona. Kai pasirinksite spalvą spusteldami ant vieno iš spalvotų laukų, esančių laukų su žvaigždėmis šonuose, būgnai pradės suktis ir, jei jūsų spėjimas teisingas, jūsų turimas laimėjimas padvigubės. Jei neatspėsite spalvos, pralošite turimą laimėjimą. Je žvaigždė bus auksinė, jūs automatiškai laimite lošimą.

11.10. „Būgnai“ („Reels“)

11.10.1. Tai klasikinis 3 būgnų žaidimas su rizikos ir antrojo ekrano žaidimais bei ypatingais simboliais. Žaidimas pradedamas žaisti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą. Esant laimėjimui juo galite rizikuoti Rizikos žaidime. Pagrindiniame žaidime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, galite laimėjimą pervesti į laukelį „Bank“ (paspaudžiant „Start“, „Max Start“ ar „Bet“ mygtukus) ir žaisti Antrojo ekrano žaidimą.

11.10.2. Pagrindinis žaidimas žaidžiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje ar 10 kreditų statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje surinkus 3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais:

 

Simbolis

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

 

Simbolis

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

10

20

 

20

40

20

40

 

40

80

80

200

 

200

2000

 

 

11.10.3. Mokėjimo linijos:

 

1

2

3

4

5

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

 

11.10.4. Ypatingas Deimanto simbolis:

11.10.4.1. Surinkus 2 Deimanto simbolius bet kurioje pirmo ir antro būgno (skaičiuojant iš kairės pusės) vietoje, suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 10 iki 100 kreditų esant 1 kredito statymui ir nuo 20 iki 500 kreditų esant 10 kreditų statymui.

11.10.4.2. Surinkus 3 Deimanto simbolius bet kurioje pirmo, antro ir trečio būgno vietoje, suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 20 iki 200 kreditų esant 1 kredito statymui ir nuo 40 iki 1000 kreditų esant 10 kreditų statymui.

11.10.5. Antrojo ekrano žaidimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis žaidimas yra žaidžiamas 9 mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 ar 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje iš kairės į dešinę surinkus 3, 4 ar 5 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas kreditais:

 

Simbolis

20 kreditų
statymas

40 kreditų
statymas

100 kreditų
statymas

200 kreditų
statymas

3X   1-20
4X   1-60
5X   1-160

3X   1-40
4X   1-120
5X   1-320

3X   1-100
4X   1-200
5X   1-800

3X   1-200
4X   1-400
5X   1-1600

3X   1-20
4X   1-80
5X   1-200

3X   1-40
4X   1-160
5X   1-400

3X   1-100
4X   1-400
5X   1-1000

3X   1-200
4X   1-800
5X   1-2000

3X   1-40
4X   1-120
5X   1-320

3X   1-80
4X   1-240
5X   1-640

3X   1-200
4X   1-600
5X   1-1600

3X   1-400
4X   1-1000
5X   1-2000

3X   1-40
4X   1-160
5X   1-400

3X   1-80
4X   1-320
5X   1-800

3X   1-200
4X   1-800
5X   1-2000

3X   1-400
4X   1-1200
5X   1-2000

3X   1-80
4X   1-200
5X   1-500

3X   1-160
4X   1-400
5X   1-1000

3X   1-400
4X   1-1000
5X   1-2000

3X   1-800
4X   1-1600
5X   1-2000

3X   1-80
4X   1-240
5X   1-600

3X   1-160
4X   1-480
5X   1-1200

3X   1-400
4X   1-1200
5X   1-2000

3X   1-800
4X   1-2000
5X   1-2000

3X   1-120
4X   1-320
5X   1-800

3X   1-240
4X   1-540
5X   1-1600

3X   1-600
4X   1-1400
5X   1-2000

3X   1-1200
4X   1-2000
5X   1-2000

3X   1-120
4X   1-320
5X   1-800

3X   1-240
4X   1-640
5X   1-1600

3X   1-600
4X   1-1600
5X   1-2000

3X   1-1200
4X   1-2000
5X   1-2000

3X   1-240
4X   1-400
5X   1-1000

3X   1-480
4X   1-800
5X   1-2000

3X   1-1200
4X   1-2000
5X   1-2000

3X   1-2000
4X   1-2000
5X   1-2000

3X   1-240
4X   1-500
5X   1-1000

3X   1-480
4X   1-1000
5X   1-2000

3X   1-1200
4X   1-2000
5X   1-2000

3X   1-2000
4X   1-2000
5X   1-2000

 

 

11.10.6. Mokėjimo linijos:

 

1

 

         
         
         
 

2

 

         
         
         
 

3

 

         
         
         
 

4

 

         
         
         
 

5

 

         
         
         
 

6

 

         
         
         
 

7

 

         
         
         
 

8

 

         
         
         
 

9

 

         
         
         
 
 

 

11.10.7. Statant 40, 100 ar 200 kreditų Juokdario simbolis padeda sudaryti laimingą simbolių derinį. Jeigu mokėjimo linijoje surenkami 5 Juokdario simboliai, tuomet jie skaičiuojami, kaip Karūnos simboliai.

 

 

11.10.8. Rizikos žaidimas:

11.10.8.1. Esant laimėjimui Pagrindinio žaidimo metu, galima rizikuoti laimėjimu žaidžiant Rizikos žaidimą. Jei Pagrindinio žaidimo metu buvo atliktas 1 kredito statymas, Rizikos žaidimas bus pradėtas automatiškai esant bet kokiam laimėjimui. Jei Pagrindinio žaidimo metu buvo atliktas 10 kreditų statymas, tai Rizikos žaidimas pradedamas paspaudus besisukančios ruletės ratą (paspaudus „Start“, „Max Start“ ar „Bet“ bus pradėtas Antrojo ekrano žaidimas).

 

 

11.10.8.2. Pasirinkdami vieną iš aktyvių žalios spalvos sričių rizikuojate esamu laimėjimu tam, kad jį būtų galima padidinti 2, 3 ar 4 kartus. Rizikuoti galima tol, kol galimas laimėjimas yra mažesnis nei 200 ar 2000 kreditų, atlikus atitinkamai 1 ar 10 kreditų statymą Pagrindiniame žaidime.

11.10.8.3. Jei nenorima žaisti Rizikos žaidimo, spausti „Start“, „Max Start“, „Bet“ ar „Collect“.

11.10.9. Žaidimas baigiamas, kai surenkama 200 kreditų (1 kredito statymas Pagrindiniame žaidime), kai surenkama 2000 kreditų (10 kreditų statymas Pagrindiniame žaidime), kai paspaudžiamas mygtukas „Collect“, kai pralaimima Rizikos žaidime arba kai laukeliuose „Bank“ ir „Win“ yra nuliai.

 

11.11. „Džekas laimi“ („JackWin“)

11.11.1. Tai klasikinis 3 būgnų žaidimas su rizikos ir antrojo ekrano žaidimais bei ypatingais simboliais. Žaidimas pradedamas žaisti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą. Esant laimėjimui juo galima rizikuoti Rizikos žaidime. Pagrindiniame žaidime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, galima laimėjimą pervesti į laukelį „Bank“ (paspaudus „Start“, „Max Start“ arba „Bet“ mygtukus) ir žaisti Antrojo ekrano žaidimą.

11.11.2. Pagrindinis žaidimas žaidžiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje arba 10 kreditų penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelio. Mokėjimo linijoje surinkus 3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais:

 

Simbolis

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

 

Simbolis

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

10

20

 

20

40

20

40

 

40

80

80

200

 

200

2000

20-200

40-1000

 

 

 

 

 

 

11.11.3. Mokėjimo linijos:

 

1

2

3

4

5

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

 

11.11.4. Atlikus 1 kredito statymą ir aktyvioje mokėjimo linijoje surinkus 2 Juokdario simbolius bus suteiktas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 10 iki 100 kreditų, o atlikus 10 kreditų statymą - nuo 20 iki 500 kreditų.

 

 

11.11.5. Antrojo ekrano žaidimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis žaidimas žaidžiamas 5 mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 arba 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje iš kairės į dešinę surinkus 3 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas kreditais:

 

Simbolis

20 kreditų
statymas

40 kreditų
statymas

100 kreditų
statymas

200 kreditų
statymas

1-80

1-160

1-200

1-400

1-100

1-200

1-400

1-800

1-140

1-260

1-500

1-1000

1-160

1-300

1-600

1-1200

1-280

1-500

1-1200

1-2000

1-300

1-600

1-1400

1-2000

1-400

1-800

1-1600

1-2000

1-500

1-1000

1-2000

1-2000

 

 

11.11.6. Mokėjimo linijos:

 

1

2

3

4

5

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

 

11.11.7. Atlikus 40 kreditų statymą, viduriniame būgne esantis Karūnos simbolis padeda sudaryti laimingą simbolių derinį. Atlikus 100 arba 200 kreditų statymą, bet kuriame būgne esantis Karūnos simbolis padeda sudaryti laimingą simbolių derinį.

 

 

11.11.8. Surinkus 3 Jack Win simbolius vienoje iš mokėjimo linijų, pradedamas Jack Win žaidimas. Šio žaidimo metu ekrane parodomos 3 dėžės, iš kurių vieną reikia pasirinkti, kad būtų gautas atsitiktinio dydžio laimėjimas. Jeigu atlikto statymo dydis yra 20 kreditų, tuomet galimo laimėjimo dydis yra nuo 80 iki 500 kreditų; jeigu statymo dydis yra 40 kreditų - nuo 160 iki 1000 kreditų; jeigu statymo dydis yra 100 kreditų - nuo 200 iki 2000 kreditų; jei statymo dydis yra 200 kreditų - nuo 400 iki 2000 kreditų.

 

 

11.11.9. Rizikos žaidimas

11.11.9.1. Esant laimėjimui Pagrindinio žaidimo metu, galima rizikuoti laimėjimu žaidžiant Rizikos žaidimą. Jeigu Pagrindinio žaidimo metu buvo atliktas 1 kredito statymas, Rizikos žaidimas bus pradėtas automatiškai esant bet kokiam laimėjimui. Jeigu Pagrindinio žaidimo metu buvo atliktas 10 kreditų statymas, tuomet Rizikos žaidimas pradedamas paspaudus besisukančius Čirvų ir Pikų simbolius.

 

 

11.11.9.2. Pasirinkdami Čirvų arba Pikų simbolį rizikuojama esamu laimėjimu tam, kad jį būtų galima padidinti 2 kartus. Atsivertus auksinei kortai ir jos simboliui sutapus su pasirinktu simboliu, laimėjimas padidinamas 2 kartus. Kitu atveju laimėjimas prarandamas.

11.11.9.3. Rizikos žaidimo metu paspaudus „Start“, „Max Start“ ar „Bet“ mygtuką pradedamas Antrojo ekrano žaidimas, o paspaudus „Collect“ mygtuką esamas laimėjimas pervedamas į „Credits“ laukelį.

11.11.10. Žaidimas baigiamas, kai surenkama 200 kreditų (1 kredito statymas Pagrindiniame žaidime), kai surenkama 2000 kreditų (10 kreditų statymas Pagrindiniame žaidime), kai paspaudžiamas mygtukas „Collect“, kai pralaimima Rizikos žaidime arba kai laukeliuose „Bank“ ir „Win“ yra nuliai.

11.12. „Fredas ir ugnis“ („FredNFire“)

11.12.1. Tai klasikinis 3 būgnų žaidimas su antrojo ekrano žaidimu bei ypatingu Ugnies simboliu. Žaidimas pradedamas žaisti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą. Pagrindiniame žaidime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, laimėjimas pervedamas į laukelį „Bank“ ir galima pradėti žaisti Antrojo ekrano žaidimą.

11.12.2. Pagrindinis žaidimas žaidžiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimų linijoje arba 10 kreditų statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje surinkus 3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais:

 

Simbolis

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

 

Simbolis

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

10

20

 

10

20

40

40

 

80

200

200

2000

 

10-200

20-400

 

 

11.12.3. Mokėjimo linijos: 

 

1

2

3

4

5

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

 

11.12.4. Antrojo ekrano žaidimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis žaidimas yra žaidžiamas 5 mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 ar 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje surinkus 3 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas kreditais:

 

Simbolis

20 kreditų
statymas

40 kreditų
statymas

100 kreditų
statymas

200 kreditų
statymas

1-80

1-160

1-200

1-400

1-120

1-240

1-300

1-600

1-100

1-200

1-200

1-400

1-140

1-280

1-300

1-600

1-180

1-360

1-400

1-800

1-300

1-600

1-600

1-1200

1-400

1-800

1-800

1-1600

1-500

1-1000

1-2000

1-2000

 

 

11.12.5. Mokėjimo linijos: 

 

1

2

3

4

5

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

     
     
     
 

 

 

11.12.6. Atlikus 100 ar 200 kreditų statymą Antrojo ekrano žaidime ir dešiniajame būgne pasirodžius Ugnies simboliui pradedamas Papildomas žaidimas.

 

 

11.12.7. Papildomas žaidimas:

11.12.7.1. Papildomas žaidimas pradedamas, kai Antrojo ekrano lošimo metu atlikus 100 ar 200 kreditų statymą dešiniajame būgne pasirodo Ugnies simbolis. Papildomo žaidimo metu ekrane parodomi laukeliai su galimais laimėjimais ir keli laukeliai su Ugnies simboliu. Lošimo metu reikia nuspręsti, ar norima rizikuoti ir padidinti esamą Papildomo žaidimo laimėjimą spaudžiant mygtuką „Start“, ar užbaigti Papildomą žaidimą ir pasiimti esamą Papildomo žaidimo laimėjimą paspaudžiant mygtuką „Stop“. Paspaudus mygtuką „Start“ aktyvaus (geltono) laukelio pozicija pasikeis nuo 1 iki 6 pozicijų. Jeigu laukelis su galimu laimėjimu taps aktyviu, tuomet Papildomo žaidimo laimėjimas bus padidintas laukelyje nurodyta suma. Jei laukelis su Ugnies simboliu taps aktyviu, Papildomo žaidimo laimėjimas bus prarastas ir Papildomas žaidimas bus baigtas.

 

 

11.12.8. Žaidimas baigiamas, kai surenkama 200 kreditų (1 kredito statymas Pagrindiniame žaidime), kai surenkama 2000 kreditų (10 kreditų statymas Pagrindiniame žaidime), kai paspaudžiamas mygtukas „Collect“ arba kai laukeliuose „Bank“ ir „Win“ yra nuliai.

11.13.  „Auksas laimi“ („GoldWins“)

11.13.1. Tai klasikinis 3 būgnų žaidimas su rizikos ir antrojo ekrano žaidimais bei ypatingais simboliais. Žaidimas pradedamas žaisti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą. Esant laimėjimui juo galima rizikuoti Rizikos žaidime. Pagrindiniame žaidime atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, galima laimėjimą pervesti į laukelį „Bank“ (paspaudus „Start“, „Max Start“ arba „Bet“ mygtukus) ir žaisti Antrojo ekrano žaidimą.

11.13.2. Pagrindinis žaidimas žaidžiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimų linijoje ar 10 kreditų statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo linijoje surinkus 3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais:

 

Simbolis

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

 

Simbolis

1 kredito
statymas

10 kreditų
statymas

10

20

 

10

20

30

60

 

40

80

50

100

 

200

2000

 

 

11.13.3. Mokėjimo linijos:

 

1

 

     
     
     
 

 

2

 

     
     
     
 

 

3

 

     
     
     
 

 

4

 

     
     
     
 

 

5

 

     
     
     
 

 

 

11.13.4. Antrojo ekrano žaidimo tikslas yra sukaupti 2000 kreditų laukelyje „Bank“. Šis žaidimas žaidžiamas pirmuose 3 būgnuose, skaičiuojant iš kairės pusės, 5 mokėjimo linijose atliekant 20 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų. Atlikus 40, 100 arba 200 kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų, žaidimas vykdomas 4 būgnuose su 5 mokėjimo linijomis pirmuose 3 būgnuose, skaičiuojant iš kairės pusės, ir 5 mokėjimo linijomis pirmuose 3 būgnuose, skaičiuojant iš dešinės pusės. Mokėjimo linijoje iš kairės į dešinę surinkus 3 vienodus simbolius suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas kreditais:

 

Simbolis

20 kreditų
statymas

40 kreditų
statymas

100 kreditų
statymas

200 kreditų
statymas

80

80

120

200

80

80

120

200

100

100

140

300

100

100

140

300

100

100

140

300

140

140

180

400

200

200

240

600

400

400

600

800

800

800

880

1000

2000

2000

2000

2000

 

 

11.13.5. Mokėjimo linijos:

Mokėjimo linijos galioja pirmiems 3 būgnams, tiek iš kairės, tiek iš dešinės pusės.

 

1

 

     

 

     

 

     

 

 

 

2

 

     

 

     

 

     

 

 

 

3

 

     

 

     

 

     

 

 

 

4

 

     

 

     

 

     

 

 

 

5

 

     

 

     

 

     

 

 

 

&

&

&

&

&

 

     

 

     

 

     
 

 

 

     

 

     

 

     
 

 

 

     

 

     

 

     
 

 

 

     

 

     

 

     
 

 

 

     

 

     

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

11.13.6. Ypatingi simboliai:

11.13.6.1. X2 simbolis. Atlikus 40, 100 arba 200 kreditų statymą ir pasirodžius X2 simboliui, laimėjimas dvigubinamas.

 

 

11.13.6.2. Deimanto simbolis. Atlikus 100 kreditų statymą Deimanto simbolis padeda sudaryti laimingą simbolių derinį pirmuose 3 būgnuose, skaičiuojant iš kairės pusės, o atlikus 200 kreditų statymą - visuose būgnuose.

 

 

11.13.7. Rizikos žaidimas

11.13.7.1. Esant laimėjimui Pagrindinio žaidimo metu, galima rizikuoti laimėjimu žaidžiant Rizikos žaidimą. Jeigu Pagrindinio žaidimo metu buvo atliktas 1 kredito statymas, Rizikos žaidimas bus pradedamas automatiškai esant bet kokiam laimėjimui. Jeigu Pagrindinio žaidimo metu buvo atliktas 10 kreditų statymas, tuomet Rizikos žaidimas pradedamas paspaudus besisukančios ruletės ratą (spaudžiant „Start“, „Max Start“ arba „Bet“ pradedamas Antrojo ekrano žaidimas).

 

 

11.13.7.2. Pasirinkus vieną iš aktyvių žalios spalvos sričių rizikuojama esamu laimėjimu tam, kad jis būtų padidintas 2, 3 arba 4 kartus. Rizikuoti galima tol, kol galimas laimėjimas yra mažesnis nei 200 ar 2000 kreditų, atlikus atitinkamai 1 arba 10 kreditų statymą Pagrindiniame žaidime.

11.13.7.3. Jeigu nenorima žaisti Rizikos žaidimo, spausti „Start“, „Max Start“, „Bet“ arba „Collect“.

11.13.8. Žaidimas baigiamas, kai surenkama 200 kreditų (1 kredito statymas Pagrindiniame žaidime), kai surenkama 2000 kreditų (10 kreditų statymas Pagrindiniame žaidime), kai paspaudžiamas mygtukas „Collect“, kai pralaimima Rizikos žaidime arba kai laukeliuose „Bank“ ir „Win“ yra nuliai.

UAB „Tete-a-tete“ kazino
Direktorius                                Andrius Ališauskas
 

 

UAB „Tete-a-tete“ kazino“

nuotolinio lošimo reglamento

Priedas Nr. 3

 

UAB „TETE-A-TETE“ KAZINO NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO REGLAMENTO PRIEDAS NR. 3

 

I. BENDROSIOS NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ A KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATAIS NUOSTATOS
 

1. Šio skyriaus nuostatos taikomos visiems Reglamente nurodytiems nuotoliniams lošimams A kategorijos automatais, jei konkrečioje nuostatoje nenurodyta kitaip.

2. Bendrovės organizuojami nuotoliniai lošimai A kategorijos automatais:

2.1. Monte Karlo Juodasis Džekas („Blackjack Pro Montecarlo Single Hand“);

2.2. Pinigų panika („Cash Stampede“);

2.3. Dvigubas žaidimas – Superstatymas („DoublePlay SuperBet“);

2.4. Laiminčios lapės („Foxin Wins“);

2.5. Pašėlusi gorila („Gorilla Go Wild“);

2.6. Airiškos akys 2 („Irish Eyes 2“);

2.7. Medūza 2 („Medusa 2“);

2.8. Panelė Midas („Miss Midas“);

2.9. Pelėdos akys („Owl Eyes“);

2.10. Burtininkė („Spin Sorceress“);

2.11. Žvaigždžių manija („Starmania“);

2.12. Merlino milijonai – superstatymas („Merlin‘s Millions SuperBet“);

2.13. Pikta beždžionė („Mad Mad Monkey“);

2.14. Ruletės meistras („Roulette Master“).

2.15. Drakono istorija („A Dragon Story“);

2.16. Medūza („Medusa“);

2.17. Ugnikalnio išsiveržimas („Volcano Eruption“);

2.18. Raganos pasipelnymas („Witch Pickings“);

2.19. Auksinis juokdarys 50000 („Jackpot Jester 50000“);

2.20. Pašėlęs auksinis juokdarys („Jackpot Jester Wild Nudge“);

2.21. Vakaras su Holly Madison („An Evening with Holly Madison“);

2.22. Bingo milijardai („Bingo billions“);

2.23. Džeimsas Dynas („James Dean“);

2.24. Milžiniški brangakmeniai („Giant Gems“);

2.25. Laiminčios lapės 2 („Foxin‘ wins again“);

2.26. Džeko pupa (Jack‘s beanstalk“);

2.27. Titanų audra („Titan storm“);

2.28. Teisėjas Dredas („Judge Dredd“);

2.29. Vilkų gauja („Wolfpack pays“);

2.30. Pamišėlis („Psycho“);

2.31. Princas Robinas Hudas („Robin Hood Prince of Tweets“);

2.32. Sukinių laboratorija („The Spin Lab“);

2.33. Kazino meistras („Casinomeister“);

2.34. Tukanai („1Can 2 Can“);

2.35. 300 skydų („300 Shields“);

2.36. Gydytojas Meilė („Doctor Love“);

2.37. Gydytojas Meilė atostogauja („Doctor Love on Vacation“);

2.38. Rytų drakonas („Eastern Dragon“);

2.39. Gyvačių kerėtojas („The Snake Charmer“);

2.40. Džinė („Genie Wild“);

2.41. Auksinis „Ahoi“ („Gold Ahoy“);

2.42. Airiškos akys („Irish eyes“);

2.43. Ramzio turtai („Ramesses Riches“);

2.44. Imperatoriaus sodas („Emperor‘s Garden“);

2.45. Koliziejaus šaukimas („Call of the Colosseum“);

2.46. Drakono kritimas („Dragon Drop“);

2.47. Laukiniai vakarai („Wild West“);

2.48. Papildomi pinigai („Extra cash“);

2.49. Plaukiant Nilu („A While on The Nile“);

2.50. Juokdarys („Joker Jester“);

2.51. Merlino stebuklingi persukimai („Merlin‘s Magic Respins“); 

2.52.Septyni veidrodžiai;

2.53.Juodoji Mumija;

2.54.Juodabarzdžio užduotis;

2.55.Kerų knyga;

2.56.Kleopatros paslaptis;

2.57.Don Žuano pipiras;

2.58.Dvigubas „Flash“;

2.59.Dvigubas pokeris;

2.60.Drakono kiaušinis;

2.61.Europietiškas blekdžekas;

2.62.Europietiška ruletė;

2.63.Feng Fu;

2.64.Gaisras ir karšta;

2.65.Vaisius;

2.66.Golfo čempionatas;

2.67.Toro kūjis;

2.68.Karštas speigas;

2.69.Skamba skamba varpeliai;

2.70.Luna Parkas;

2.71.Viduržemis;

2.72.Karališkasis dvejetas;

2.73.Savanos karalius;

2.74.Oro baronai;

2.75.Persijos sostai;

2.76.Laimės ratas;

2.77.Laukinis perlas;

2.78. Laukinis kalnagūbris;

2.79.Senovės pasaulio stebuklai;

2.80. Geišos vėduoklė („Geisha's Fan“);

2.81. Pakvaišę dėl monstrų(„Monster Madness“);

2.82. Šaolinio tigras („Shaolin's Tiger“);

2.83. Žaidimas „24“;

2.84. Alisos nuotykiai („Alice Adventure“);

2.85. Atmosfera („Ambiance“);

2.86. Astrologijos magija („Astro Magic“);

2.87. Geriausi dalykai gyvenime („Best Things In Life“);

2.88. Beverli Hilsas 90210 („Beverly Hills 90210“);

2.89. Debesėlio pasakos („Cloud Tales“);

2.90. Delfinų sala („Dolphin‘s Island“);

2.91. Laimingi paukščiai („Happy Birds“);

2.92. Sunkiojo metalo kovotojai („Heavy Metal Warriors“);

2.93. Iliuzijos 2 („Illusions 2“);

2.94. Juokdario pokeris („Joker Poker“);

2.95. Vegaso juokdarys 4 Up („Joker Vegas 4 Up“);

2.96. Prabangioji Roma („Luxury Rome“);

2.97. Mega berniukas („Mega Boy“);

2.98. Milijonas monetų („Million Cents“);

2.99. Milijonas monetų HD („Million Cents HD“);

2.100. Muškietininkai („Musketeer Slot“);

2.101. Načas Libras („Nacho Libre“);

2.102. Šefas nindzė („Ninja Chef“);

2.103. Būrys („Platoon“);

2.104. Raudonasis drakonas („Red Dragon Wild“);

2.105. Karališki pinigai („Royal Cash“);

2.106. Ra popieriaus ritiniai („Scrolls of Ra“);

2.107. Šaolino sukimas („Shaolin Spin“);

2.108. Legendų kaukolės („Skulls of Legends“);

2.109. Baisioji šeimynėlė („Spooky Family“);

2.110. Meilės guru („The Love Guru“);

2.111. Kovotojai („The Warriors“);

2.112. Švieselės („Wisps“);

2.113. Europietiška ruletė („European Roulette“);

2.114. Amerikietiška ruletė („American Roulette“);

2.115. 3D ruletė („Roulette 3D“);

2.116. Punto Banco;

2.117. Sidabrinė ruletė („Roulette Silver“);

2.118. VIP ruletė („Roulette VIP“);

2.119. Kelių rankų Juodasis Džekas VIP („Black Jack Multi Hand VIP“);

2.120. Juodasis Džekas Atlantic City („Blackjack Atlantic City“);

2.121. Super 7 kelių rankų Juodasis Džekas („Blackjack Super 7‘s Multihand“);

2.122. Kelių rankų Juodasis Džekas („Black Jack Multi Hand“);

2.123. Jonukas ir Grytutė: raganų medžiotojai („Hansel and Gretel: Witch Hunters“);

2.124. Slammin’7s;

2.125. Paranormalūs reiškiniai („Paranormal Activity“);

2.126. Juokdario trio („Jester Trio“);

2.127. Vyšnių trijulė („Cherry Trio“);

2.128. Pašėlęs būrys („Platoon Wild“);

2.129. Robotų sutriuškinimas („Robo Smash“);

2.130. Super greitas ir karštas („Super Fast Hot Hot“);

2.131. Neoniniai būgnai („Neon Reels“);

2.132. Monos Lizos brangenybės („Mona Lisa Jewels“);

2.133. Rango aukso puodas („Jackpot Rango“).

3. Nuotoliniai lošimai A kategorijos automatais organizuojami nuotolinio lošimo įrenginiais. Atsitiktinius rezultatus užtikrinta akredituotos laboratorijos sertifikuota programinė įranga (Atsitiktinių skaičių generatorius).

4. Nuotolinio lošimo A kategorijos automatai valdomi spaudžiant atitinkamus mygtukus vadovaujantis vizualinėmis priemonėmis.

5. Kiekvienam nuotolinio lošimo A kategorijos automatui yra numatytas minimalus ir maksimalus statymas, ši informacija pateikiama kiekvieno automato informacinėje lentelėje.

6. Didžiausia laimėjimo suma bet kuriame nuotoliniame lošime A kategorijos lošimo automatais yra 25 000 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai eurų).

7. Nuotoliniams lošimams A kategorijos automatais galioja bendrosios nuolaidų taikymo sąlygos (Reglamento 66-75 p.).

8. Bendrovė nėra atsakinga už lošėjo techninius bei ryšio įrangos sutrikimus. Trikdžiams atsiradus dėl Bendrovės kaltės, atlikti statymai yra anuliuojami ir lošėjams į jų Lošimų sąskaitas grąžinamos atliktų statymų sumos.

 

II. ATSKIROS NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ A KATEGORIJOS AUTOMATAIS TAISYKLĖS
 

Monte Karlo Juodasis Džekas („Blackjack Pro Montecarlo Single Hand“)

 

1. Monte Karlo Juodasis Džekas – lošimas, kurio tikslas yra surinkti daugiau taškų pagal kortų vertes nei surenka dalintojas, bet ne daugiau nei 21 tašką.

1.1. Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš jų. Mažiausia statymo suma – 0,02 EUR (du euro centai), maksimali statymo suma – 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų). Laimėjimų apskaičiavimo taisyklės nurodytos šio priedo 1.10. punkte „Laimėjimų lentelė“.

1.2. Norėdamas atlikti statymą, lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant kortas, privalo atlikti statymą mygtuku „Statyti“ („Bet here“) ir jį patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“).

1.3. Patvirtinus statymą, lošėjui padalinamos dvi kortos, o dalintojui viena korta ir vizualinėmis priemonėmis parodoma surinktų taškų suma.

1.4. Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:

1.4.1. Jeigu abi padalintos kortos yra vienodos vertės, lošėjas gali pasirinkti išskirti („Split“) jas į du atskirus lošimus vieną kartą.

1.4.1.1. Pasirinkus išskirti lošimą į du atskirus lošimus, lošėjas atlieka statymą lygų jo pirmajam statymui (t.y. padvigubina savo atliktą statymą). Pasirinkus lošimo išskyrimą, lošėjas maksimaliai gali surinkti 21 tašką. Jeigu jo pirmų dviejų kortų taškų suma yra 21, lošėjas atskiruose lošimuose negali surinkti „Juodojo Džeko“.

1.4.1.2. Išskirtuose lošimuose lošėjas gali atlikti tokius pačius veiksmus, nurodytus 1.4.4. ir 1.4.5. punktuose. Laimėjimo nustatymo taisyklės nesikeičia.

1.4.2.1. Lošėjas gali padvigubinti („Double down“) savo atliktą statymą, jeigu pirmų dviejų padalintų kortų taškų suma bus 9, 10 arba 11. Pasirinkus statymo padvigubinimą („Double down“), lošėjas negali gauti daugiau nei vieną (1) kortą. Lošimo ir laimėjimo nustatymo taisyklės nesikeičia.

1.4.3. Jeigu pirmoji dalintojui iškritusi korta yra tūzas, Lošėjas gali apdrausti („Insurance“) savo atliktą statymą papildoma suma. Atliktas statymas apdraudžiamas puse lošėjo atlikto statymo sumos.

1.4.3.1. Jeigu dalintojas surenka „Juodąjį Džeką“ („BlackJack“) (pvz. tūzas ir dešimtakė), lošėjo apdrausta statymo suma laimi.

1.4.3.2. Jeigu dalintojas nesurenka „Juodojo Džeko“ („BlackJack“), lošėjas pralaimi savo apdraustą sumą.

1.4.3.3. Pagrindinio atlikto statymo laimėjimo nustatymo taisyklės nesikeičia.

1.4.4. Susilaikyti – lošime dalyvauti tik su jau atverstomis kortomis ir nurodyta taškų suma.

1.4.5. Tęsti – gauti papildomą kortą, kurios taškų suma bus pridėta prie jau surinktų taškų sumos.

1.5. Lošėjas gali tęsti 1.4.4. ir 1.4.5. punktuose išvardintus veiksmus iki tol, kol lošėją tenkins jo surinktų taškų suma.

1.6. Lošėjas arba dalintojas pralaimės padalinimą, jeigu surinks daugiau nei 21 tašką („Bust“).

1.7. Lošimo rezultatas nustatomas lyginant dalintojo ir lošėjo turimų skaičių sumą:

1.7.1 Jeigu lošėjas surinko daugiau taškų už dalintoją, bet ne daugiau nei 21, lošėjas laimi padalinimą.

1.7.2. Jeigu lošėjas ir dalintojas surinko vienodą taškų sumą („Push“), skelbiamos lygiosios ir lošėjui grąžinama jo atlikto statymo suma.

1.7.3. Jeigu lošėjas surinko mažiau taškų už dalintoją, statymas pralaimimas.

1.7.4. Lošėjas laimi, jeigu pirmų dviejų jam padalintų kortų taškų suma (pvz. tūzas ir dešimtakė) yra 21. Lošėjas tokiu atveju surenka laimintį kortų derinį - „Juodąjį Džeką“ („BlackJack“).

1.8. Lošime naudojamos 6 (šešios) kortų kaladės.

1.9. Kortų kaladės atsitiktinių skaičių generatoriaus pagalba yra permaišomos prieš pradedant kiekvieną lošimą.

1.10. Laimėjimų lentelė:

 

Lošimo rezultatas

Laimėjimo apskaičiavimas

Lošėjas surinko Juodąjį Džeką („BlackJack“)

Statymas + Statymas x 1,5

Lošėjas surinko daugiau taškų už Dalintoją

Statymas + Statymas x 1

Apdraustas statymas (“Insurance”), jei Dalintojas surinko Juodąjį džeką („BlackJack“)

Apdrausto statymo suma x 2

 

 

Pinigų panika („Cash Stampede“)

 

2. Pinigų panika – 243 variantų ir 5 būgnų lošimas, kurio tikslas yra surinkti laimintį derinį. Laimintys deriniai nurodyti lošimo informacinėje lentelėje.

2.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Premija“ („Scatter Bonus“) ir „Scatter Pinigų Panika“ („Scatter Cash Stampede“), už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

2.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

2.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošimui naudojamos monetos („Coins“), kurių 1 (vienos) monetos („Coin“) vertė yra 0,01 EUR (vienas euro centas).

2.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus monetų („Coins“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). Pagal lošimo taisykles, lošime visada privaloma dalyvauti su 25 monetomis („Coins“):

 

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

 

2.4. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Arklys“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Arklys“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Arklys“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Bizonas“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Bizonas“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Bizonas“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Dramblys“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Dramblys“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Dramblys“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Raganosis“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Raganosis“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Raganosis“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Antilopė“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Antilopė“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Antilopė“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „Scatter Pinigų Panika“ („Scatter Cash Stampede“)

8 papildomi sukimai.

3x simbolis „Scatter Premija“ („Scatter Bonus“)

Statymas („Bet“) x 50 ir 8 papildomi sukimai. Papildomų sukimų metu, simbolis „Wild“ atsiranda ir yra laikomas trečiojo būgno vidurinėje pozicijoje iki kol bus išnaudoti papildomi sukimai.

Simbolis „Wild Pinigų Panika“ („Wild Cash Stampede“)

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter Premija“ („Scatter Bonus“) padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simbolis „Wild Pinigų Panika“ („Wild Cash Stampede“) gali atsirasti tik trečiame būgne.

2x bet koks gyvūno simbolis ir simbolis „Wild Pinigų Panika“ („Wild Cash Stampede“)

Statymas („Bet“) x10 ir 5 papildomi persukimai („re-spins). Vykstant papildomiems persukimams, yra išlaikomas laimėtas derinys ir lošėjui suteikiama galimybė pasididinti savo laimėjimą, jeigu persukimo metu jo laimintis derinys pasipildys atitinkamais simboliais.

 

 

2.4.2. Simbolis „Scatter Premija“ („Scatter Bonus“) ir simbolis „Wild Pinigų Panika“ („Wild Cash Stampede“) gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

2.5. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką            „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

Dvigubas žaidimas – Super statymas („Double Play SuperBet“)

 

3. Dvigubas žaidimas – Super statymas yra 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra surinkti laimintį derinį. Lošimas turi papildomas funkcijas „Dvigubas žaidimas“ („Doubleplay“) ir „Super statymas“ („Super Bet“).

3.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Dvigubas Žaidimas Super Statymas“ („Scatter DoublePlay SuperBet“), už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

3.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - 600EUR (šeši šimtai eurų).

3.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomas lošimo funkcijas „Dvigubas žaidimas“ ir/arba „Super statymas“.

3.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

 

3.3.2. Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Dvigubas žaidimas x6“ („DoublePlay x6“), galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš dviejų.

3.3.3. Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Dvigubas žaidimas x9“ (DoublePlay x9“), galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš trijų.

3.3.4. Pasirinkus papildomą funkciją „Super statymas x3“(„Super Bet x3“), galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš dviejų.

3.3.5. Pasirinkus papildomą funkciją „Super statymas x5“ („Super Bet x5“), galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš trijų.

3.3.6. Pasirinkus papildomas funkcijas „Super statymas x3“ ir „Dvigubas statymas x5“ galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš 4.

3.3.7. Pasirinkus papildomą funkcijas „Super statymas x3“ ir „Dvigubas statymas x9“ galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš 6.

3.3.8. Pasirinkus papildomas funkcijas „Super statymas x5“ ir „Dvigubas statymas x6“ galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš 8.

3.3.9. Pasirinkus papildomas funkcijas „Super statymas x5“ ir „Dvigubas statymas x9“ galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš 12.

3.4. Papildoma funkcija „Dvigubas žaidimas“ („DoublePlay“) – padidina simbolio „Wild“ vertę ir taip suteikia lošėjui galimybę laimėti didesnę pinigų sumą:

3.4.1. Papildoma funkcija „Dvigubas žaidimas x6“ („DoublePlay x6“) - padidina simbolių „Wild“ kombinacijos vertę ir padaugina laimėjimą iš 6, o papildomuose sukimuose padaugina laimėjimą iš 12.

3.4.2. Papildoma funkcija „Dvigubas žaidimas x9“ („DoublePlay x9“)- padidina simbolių „Wild“ kombinacijos vertę ir padaugina laimėjimą iš 9, o papildomuose sukimuose padaugina laimėjimą iš 18.

3.5. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) - padidina simbolio „Wild“ išsukimo galimybę:

3.5.1. Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“) padidina simbolio „Wild“ išsukimo tikimybę antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

3.5.2. Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) padidina simbolio „Wild“ išsukimo tikimybę visuose penkiuose būgnuose.

3.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

3.7. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Deimantas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Deimantas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Deimantas“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Deimantas“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „7“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „7“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „7“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „7“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Varpelis“ arba „Žvaigždė“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Varpelis“ arba „Žvaigždė“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Varpelis“ arba „Žvaigždė“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Širdys“, „Vynai“, „Būgnai“, „Kryžiai“ arba „Didieji vynai“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Širdys“, „Vynai“, „Būgnai“, „Kryžiai“ arba „Didieji vynai“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Širdys“, „Vynai“, „Būgnai“, „Kryžiai“ arba „Didieji vynai“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Braškė“ arba „Citrina“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „Braškė“ arba „Citrina“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „Braškė“ arba „Citrina“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Slyva“ arba „Vyšnia“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „Slyva“ arba „Vyšnia“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Slyva“ arba „Vyšnia“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Scatter Dvigubas Žaidimas Super Statymas“ („Scatter DoublePlay SuperBet“)

Statymas („Bet“) x 2500 ir 15 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter Dvigubas Žaidimas Super Statymas“ („Scatter DoublePlay SuperBet“)

Statymas („Bet“) x 250 ir 15 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter Dvigubas Žaidimas Super Statymas“ („Scatter DoublePlay SuperBet“)

Statymas („Bet“) x 75 ir 15 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter Dvigubas Žaidimas Super Statymas“ („Scatter DoublePlay SuperBet“)

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 3

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter Dvigubas Žaidimas Super Statymas“ („Scatter DoublePlay SuperBet“), padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius paminėtus aukščiau.

 

 

3.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Laiminčios lapės („Foxin Wins“)

 

4. Laiminčios lapės – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją  „Super statymas“ („Super Bet“).

4.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Puodynė“ („Scatter Pot“), už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

4.2. Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €100 (vienas šimtas eurų).

4.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“.

4.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

 

4.3.2. Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x1“, galutinė statymo suma („Total Bet“)  apskaičiuojama Statymą („Bet“) dauginant iš 35.

4.3.3. Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x2“, galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymą („Bet“) dauginant iš 50.

4.4. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) padidina simbolio „Lapiukai“ („Fox Pup“) išsukimo galimybę:

4.4.1. Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) padidina simbolio „Lapiukai“ („Fox Pup“) išsukimo tikimybę antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

4.4.2. Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) padidina simbolio „Lapiukai“ („Fox  Pup“) išsukimo tikimybę visuose penkiuose būgnuose.

4.4.3.  Simbolis „Lapiukai“ („Fox Pup“) bet kurio lošimo metu gali pavirsti simboliu „Wild Lapė“ ir taip padidinti tikimybę lošėjui sudaryti laimintį derinį.

4.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

4.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Lapės automobilis“

Statymas („Bet) x 1000

4x simbolis „Lapės automobilis“

Statymas („Bet“) x 300

3x simbolis „Lapės automobilis“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Lapės automobilis“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Namas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Namas“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Namas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Namas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Pinigai“ arba „Stiklo rutulys“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Pinigai“ arba „Stiklo rutulys“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Pinigai“ arba „Stiklo rutulys“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Wild Lapė“ („Wild Fox“)

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Wild Lapė“ („Wild Fox“)

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Wild Lapė“ („Wild Fox“)

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild Lapė“ („Wild Fox“)

Statymas („Bet“) x 10

Simbolis „Wild Lapė“ („Wild Fox“)

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter Puodynė“ („Scatter Pot“), padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Scatter Puodynė“ („Scatter Pot“)

Galutinis statymas („Total Bet“) (be „Super statymo“ sumos) x 100 ir 10 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter Puodynė“ („Scatter Pot“)

Galutinis statymas („Total Bet“) (be „Super statymo“ sumos) x 15 ir 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter Puodynė“ („Scatter Pot“)

Galutinis statymas („Total Bet“) (be „Super statymo“ sumos) x 5 ir 10 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter Puodynė“ („Scatter Pot“)

Galutinis statymas („Total Bet“) (be „Super statymo“ sumos) x 1.

 

 

4.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

Pašėlusi gorila („Gorilla Go Wild“)

 

5. Pašėlusi gorila – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomas funkcijas „Hario premijinis lošimas“ („Gary‘s bonus time“), „Haris valgo bananus“ („Garyy goes bananas“), „Hario ir gorilų papildomų funkcijų karalystė“ („Gary the gorilla‘s feature kingdom“), „Visada laimimi gorilų sukimai“ („Gorillionaire win spins feature“), „Palikti  „Wild Mėlyna gorila“ simbolius („Stay wild feature“). „Mega gorilų daugiklis“ („Mega-rilla multiplier feature“) ir „Daugiau simbolių „Wild Mėlyna gorila“ („More Wilds feature“).

5.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Šventykla“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

5.2. Minimali statymo suma – €0,30 (trisdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €60 (šešiasdešimt eurų).

5.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą, ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“. Lošimui naudojamos monetos („Coins“), kurių 1 (vienos) monetos („Coin“) vertė yra 0,01 EUR (vienas euro centas).

5.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus monetų („Coins“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). Pagal lošimo taisykles, lošime visada privaloma dalyvauti su 30 monetų („Coins)“:

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,30

€0,02

€0,60

€0,05

€1,50

€0,10

€3,00

€0,20

€6,00

€0,25

€7,50

€0,50

€15,00

€1,00

€30,00

€2,00

€60,00

 

 

5.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

5.5. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Auksinė gorila“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Auksinė gorila“

Statymas („Bet“) x 150

3x simbolis „Auksinė gorila“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Auksinė gorila“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Beždžionėlė“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Beždžionėlė“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Beždžionėlė“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Lemūras“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Lemūras“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Lemūras“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Wild Mėlyna gorila“

Statymas („Bet“) x 1500

4x simbolis „Wild Mėlyna gorila“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Wild Mėlyna gorila“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Wild Mėlyna gorila“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Mėlyna gorila“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter Šventykla“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Scatter Šventykla“

Statymas („Bet“) x 2500

4x simbolis „Scatter Šventykla“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Scatter Šventykla“

Statymas („Bet“) x 125

2x simbolis „Scatter Šventykla“

Statymas („Bet“) x 50

 

 

5.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

5.7. Hario premijinis lošimas („Gary‘s bonus time“) yra papildomo laimėjimo funkcija. Bet kurio sukimo metu, lošėjas atsitiktinai gali laimėti Statymo sumą („Bet“) padaugintą iš 50, 100, 150, 300, 1000, arba gali laimėti pasirinkimą lošti papildomoje funkcijoje, aprašytoje 5.9. papunktyje.
5.8. „Hario valgo bananus“ („Gary goes bananas“) yra papildomo laimėjimo funkcija. Bet kurio sukimo metu, Hariui suvalgius bananą yra padidinama tikimybė laimėti Hario premijinį lošimą („Gary‘s bonus time“).
5.9. „Hario ir gorilų papildomų funkcijų karalystė“ („Gary the gorilla‘s feature kingdom“) yra papildomo laimėjimo funkcija. Išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Šventykla“, lošėjui suteikiama viena iš žemiau aprašytų funkcijų:
5.9.1.„Visada laimimi gorilų sukimai“ („Gorillionaire win spins feature“):
5.9.1.1. Lošėjui suteikiami 10 sukimų, kuriuose visada bus bent viena laiminti kombinacija. Visi laimėjimai dvigubinami.
5.9.2. „Palikti „Wild Mėlyna gorila“ simbolius“ („Stay wild feature“):
5.9.2.1. Dalyvaujant lošime 5 arba daugiau kartų ir išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Šventykla“ lošėjui suteikiama 10 papildomų sukimų, kuriuose išsukus simbolį ar simbolius „Wild Mėlyna gorila“, jie pasiliks išsukti ir taip suteiks galimybę lošėjui pasididinti laimėjimą.
5.9.3. „Mega gorilų daugiklis“ („Mega-rilla multiplier feature“):
5.9.3.1. Dalyvaujant lošime 10 arba daugiau kartų ir išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Šventykla“ lošėjui suteikiama 10 papildomų sukimų, kuriuose lošėjas gali pasididinti laimėjimą iki 10 kartų.
5.9.3.1.1. Kiekvieną kartą šiuose papildomuose sukimuose išsukus simbolį „Scatter Šventykla“ daugiklis didėja vienu kartu.
5.9.4. „Daugiau simboliu „Wild Mėlyna gorila“ („More Wilds feature“):
5.9.4.1. Dalyvaujant lošime 15 arba daugiau kartų ir išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Šventykla“ lošėjui suteikiama 10 papildomų sukimų, kuriuose išsukta bet kuri trijų simbolių kombinacija gali pavirsti į simbolius „Wild Mėlyna gorila“ ir taip suteiks galimybę lošėjui pasididinti laimėjimą.
5.9.5. Visi papildomi sukimai lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie buvo pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame papildomą sukimą.

Airiškos akys 2 („Irish Eyes 2“)

 

6. Airiškos akys 2 – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

6.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Puodynė“ („Scatter Pot“), už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

6.2. Minimali statymo suma – €0,01 (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - €50 (penkiasdešimt eurų).

6.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“)ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

6.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

6.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

6.5. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Karūna“

Statymas („Bet“) x 1500

4x simbolis „Karūna“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Karūna“

Statymas („Bet“) x 60

2x simbolis „Karūna“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Skrybėlė“

Statymas („Bet“) x 750

4x simbolis „Skrybėlė“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Skrybėlė“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Skrybėlė“

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis „Pypkė“ arba „Dobilas“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Pypkė“ arba „Dobilas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Pypkė“ arba „Dobilas“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 10

1x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 2

Simbolis „Wild Girl“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter Puodynė“ („Scatter Pot“), padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Scatter Puodynė“ („Scatter Pot“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 100 ir 20 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose trigubinami. Visi papildomi sukimai lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie buvo pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame papildomą sukimą.

4x simbolis „Scatter Puodynė“ („Scatter Pot“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 15 ir 15 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose trigubinami. Visi papildomi sukimai lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie buvo pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame papildomą sukimą.

3x simbolis „Scatter Puodynė“ („Scatter Pot“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 4 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose trigubinami. Visi papildomi sukimai lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie buvo pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame papildomą sukimą.

2x simbolis „Scatter Puodynė“ („Scatter Pot“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 2

 

 

 

6.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Medūza 2 („Medusa 2“)

 

7. Medūza 2 – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą lošimą („Game feature“).

7.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Medusa II“ už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

7.2. Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €50 (penkiasdešimt eurų).

7.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošimui naudojamos monetos („Coins“), kurių 1 (vienos) monetos („Coin“) vertė yra 0,01 EUR (vienas euro centas).

7.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus monetų („Coins“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). Pagal lošimo taisykles, lošime visada privaloma dalyvauti su 25 monetomis („Coins)“:

Statymas („Bet“) („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

 

7.4. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Žalia gyvatė“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Žalia gyvatė“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Žalia gyvatė“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Auksinės gyvatės“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „Auksinės gyvatės“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Auksinės gyvatės“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Statula“ arba „Strėlės“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Statula“ arba „Strėlės“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Statula“ arba „Strėlės“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Apyrankė“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Apyrankė“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Apyrankė“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „A“, „K“, „Q“, „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „A“, „K“, „Q“, „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „A“, „K“, „Q“, „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Veidas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Veidas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Veidas“

Statymas („Bet“) x 20

Simbolis „Veidas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scater Medusa II“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Scatter Medusa II“

Statymas („Bet“) x 250 ir 10 papildomų sukimų. Papildomus sukimus galima laimėti ne daugiau nei 5 kartus vieno lošimo metu. Bet kurio papildomo sukimo metu, antras, trečias ir ketvirtas būgnai arba atsitiktinai visi penki būgnai gali užsirakinti ir sukti būgnus tol, kol visi simboliai bus vienodi, taip lošėjui suteikdami galimybę pasididinti laimėjimą.

4x simbolis „Scatter Medusa II“

Statymas („Bet“) x 125 ir 10 papildomų sukimų. Papildomus sukimus galima laimėti ne daugiau nei 5 kartus vieno lošimo metu. Bet kurio papildomo sukimo metu, antras, trečias ir ketvirtas būgnai arba atsitiktinai visi penki būgnai gali užsirakinti ir sukti būgnus tol, kol visi simboliai bus vienodi, taip lošėjui suteikdami galimybę pasididinti laimėjimą.

3x simbolis „Scatter Medusa II“

Statymas („Bet“) x 50 ir 10 papildomų sukimų. Papildomus sukimus galima laimėti ne daugiau nei 5 kartus vieno lošimo metu. Bet kurio papildomo sukimo metu, antras, trečias ir ketvirtas būgnai arba atsitiktinai visi penki būgnai gali užsirakinti ir sukti būgnus tol, kol visi simboliai bus vienodi, taip lošėjui suteikdami galimybę pasididinti laimėjimą.

 

 

7.5. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Panelė Midas („Miss Midas“)

 

8. Panelė Midas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją  „Super statymas“ („Super Bet“) bei papildomą „Panelės Midas prisilietimo“ galimybę.

8.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Pilis“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

8.3. Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €100 (vienas šimtas eurų).

8.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“.

8.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumą („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

 

8.3.2. Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x1“, galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 35.

8.3.3. Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x2“, galutinė statymo suma („Total Bet“ apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50.

8.4. Galimybė „Panelės Midas prisilietimas“ atsitiktinai gali pakeisti simbolius „Povas“ ir „Sostas“ į simbolį „Wild Panelė Midas“.

8.4.1. Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) padidina „Panelės Midas prisilietimas“ galimybes ir atsitiktinai gali pakeisti simbolius „Sostas“, „Povas“ ir „Vaisiai“ į simbolį „Wild Panelė Midas“.

8.4.2. Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“)padidina „Panelės Midas prisilietimas“ galimybes ir atsitiktinai gali pakeisti simbolius „Sostas“, „Povas“, „Rožė“ ir „Vaisiai“ į simbolį „Wild Panelė Midas“.

8.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

8.6. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Povas“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Povas“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Povas“

Statymas („Bet“) x 30

2x simbolis „Povas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Sostas“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „Sostas“

Statymas („Bet“) x 125

3x simbolis „Sostas“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Sostas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Vaisiai“ arba „Rožė“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Vaisiai“ arba „Rožė“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Vaisiai“ arba „Rožė“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 35

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 7

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Wild Panelė Midas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Wild Panelė Midas“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Wild Panelė Midas“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Wild Panelė Midas“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Panelė Midas

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Pilis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Scatter Pilis“

Statymas („Bet“) x 2500 ir 25 papildomi sukimai.

4x simbolis „Scatter Pilis“

Statymas („Bet“) x 375 ir 20 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter Pilis“

Statymas („Bet“) x 100 ir 15 papildomų sukimų.

 

 

8.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Pelėdos akys („Owl Eyes“)

 

9. Pelėdos akys – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

9.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Mėnulis“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

9.2. Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €100 (vienas šimtas eurų).

9.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

9.3.1. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

9.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

9.5. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Medis“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Medis“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Medis“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Barsukas“

Statymas („Bet“) x 800

4x simbolis „Barsukas“

Statymas („Bet“) x 60

3x simbolis „Barsukas“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Musmirė“

Statymas („Bet“) x 600

4x simbolis „Musmirė“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Musmirė“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Austrė“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Austrė“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Austrė“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Pelėda“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Mėnulis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimas dvigubinamas. Simboliai „Wild Pelėda“ gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

5x simbolis „Scatter Mėnulis“

Galutinis statymas x 100 ir 5 papildomi sukimai.

4x simbolis „Scatter Mėnulis“

Galutinis statymas x 20 ir 5 papildomi sukimai.

3x simbolis „Scatter Mėnulis“

Galutinis statymas x 5 ir 5 papildomi sukimai.

 

 

9.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Burtininkė („Spin Sorceress“)

 

10. Burtininkė – 5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją  „Super statymas“ („Super Bet“).

10.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Sagė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

10.2. Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €1000 (vienas tūkstantis eurų).

10.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“. Lošimui naudojamos monetos („Coins“), kurių 1 (vienos) monetos („Coin“) vertė yra 0,01 EUR (vienas euro centas).

10.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus monetų („Coins“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). Pagal lošimo taisykles, lošime visada privaloma dalyvauti su 25 monetomis („Coins)“:

Statymas („Bet“) („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

 

10.3.2. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą nuo 2 iki 50 kartų, jeigu laiminčiame derinyje atsivers simbolis „Wild“. Laimėjimo daugiklis parenkamas atsitiktinai ir matomas lošimo ciklo metu:

10.3.2.1.Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 2, 3 arba 5 kartais. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50.

10.3.2.2. Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“)suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 5, 8 arba 12 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 125.

10.3.2.3. Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“)suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 10, 15 arba 20 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 200.

10.3.2.4. Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“)suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 15, 20 arba 25 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 300.

10.3.2.5. Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 20, 30 arba 50 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 500.

10.4. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Vilkas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Vilkas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Vilkas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Vilkas“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Burtai“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Burtai“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „Burtai“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Skeptras“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Skeptras“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Skeptras“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Lotoso žiedas“

Statymas („Bet“) x 150

3x simbolis „Lotoso žiedas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Lotoso žiedas“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“, „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“, „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „A“, „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „J“, „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „J“, „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „J“, „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter Sagė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Jeigu pasirinkta funkcija „Super statymas“, laimėjimai atitinkamai dauginami. Simboliai gali atsirasti antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

5x simbolis „Scatter Sagė“

Galutinis statymas („Total Bet“) x 50 ir 10 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter Sagė“

Galutinis statymas („Total Bet“) x 10 ir 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter Sagė“

Galutinis statymas („Total Bet“) x 2 ir 10 papildomų sukimų.

 

 

10.5. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Žvaigždžių manija („Starmania“)

 

11. Žvaigždžių manija – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

11.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Bonus“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

11.2. Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €20 (dvidešimt eurų).

11.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

11.3.1.Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,10

€0,02

€0,20

€0,05

€0,50

€0,10

€1,00

€0,20

€2,00

€0,25

€2,50

€0,50

€5,00

€1,00

€10,00

€2,00

€20,00

 

 

11.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

11.5. Laimintys deriniai:

11.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Merlino milijonai – superstatymas („Merlin‘s Millions SuperBet“)

 

12. Merlino milijonai – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją  „Super statymas“ („Super Bet“).

12.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Dangaus šviesulys“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

12.2. Minimali statymo suma – €0,50 (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €70 (septyniasdešimt eurų).

12.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“.

12.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,50

€0,02

€1,00

€0,05

€2,50

€0,10

€5,00

€0,20

€10,00

 

 

12.3.2. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą nuo 2 iki 10 kartų, jeigu laiminčiame derinyje atsivers simbolis „Wild Merlinas“:

12.3.2.1 Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 2 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 100.

12.3.2.2. Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 4 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 150.

10.3.2.3. Papildoma funkcija „Super statymas x6“ („Super Bet x6“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 6 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 250.

12.3.2.4. Papildoma funkcija „Super statymas x8“ („Super Bet x8“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 8 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 300.

12.3.2.5. Papildoma funkcija „Super statymas x10“ („Super Bet x10“ )suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 10 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 350.

12.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

12.5. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Knyga“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Knyga“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Knyga“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Skeptras“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „Skeptras“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Skeptras“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Eliksyras“ arba „A“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Eliksyras“ arba „A“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Eliksyras“ arba „A“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „9“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Merlinas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Dangaus šviesulys“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simboliai gali atsirasti antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

3x simbolis „Scatter Dangaus šviesulys“

Galutinis statymas (be „Super statymo“ sumos) x 2 ir 5 papildomi sukimai.

 

 

12.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Pikta beždžionė („Mad Mad Monkey“)

 

13. Pikta beždžionė – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

13.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Pikta Beždžionė“ („Scatter Mad mad monkey“), už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

13.2. Minimali statymo suma – €0,01 (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - €10 (dešimt eurų).

13.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

13.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

13.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

13.5. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Bananas“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Bananas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Bananas“

Statymas („Bet“) x 24

2x simbolis „Bananas“

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 24

5x simbolis „Gyvatė“ arba „Kokosai“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Gyvatė“ arba „Kokosai“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Gyvatė“ arba „Kokosai“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Riešutai“ arba „A“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „Riešutai“ arba „A“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Riešutai“ arba „A“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 24

3x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 8

5x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 6

Simbolis „Beždžionė“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Pikta Beždžionė“ („Scatter Mad mad monkey“), padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimas dvigubinamas. Simboliai gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

5x simbolis „Scatter Pikta Beždžionė“ („Scatter Mad mad monkey“)

Galutinis statymas x 400 ir 10 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter Pikta Beždžionė“ („Scatter Mad mad monkey“)

Galutinis statymas x 30 ir 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter Pikta Beždžionė“ („Scatter Mad mad monkey“)

Galutinis statymas x 4 ir 10 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter Pikta Beždžionė“ („Scatter Mad mad monkey“)

Galutinis statymas x 2.

 

 

13.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Ruletės meistras („Roulette master“)

 

14. Ruletės meistras yra lošimas, kurio tikslas – atspėti, kurioje vietoje sustos kamuoliukas, riedantis ant besisukančio rato (ruletės). Rate yra 37 skyreliai, sunumeruoti nuo 0 iki 36 imtinai. Kiekvienam skaičiui priskiriama raudona arba juoda spalva, išskyrus 0, kuris pažymėtas žalia spalva.

14.1. Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali statymo suma - €0,01 (vienas euro centas), maksimali statymo suma - €1000 (vienas tūkstantis eurų).

14.2. Lošėjas atlieka statymus spustelėdamas ant pagrindinės ar/ ir papildomos lentelės pasirinktoje (-ose) vietoje (-ose).

14.3. Pagrindinėje statymų lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, bei šansai (kolonos, tuzinai, raudona ir juoda, lyginis ir nelyginis, maži skaičiai (1-18) ir dideli skaičiai (19-36)).

14.4. Papildomoje lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, kurie išdėstyti ovalo forma tokia pačia seka kaip ir ant ruletės rato ir padalyti į 3 sektorius: „Kaimynai“ („Voisins“), „Našlaičiai“ („Orphelins“), „Eilė 5/8“ („Tiers“).

14.5. Pagrindinėje lentelėje lošėjas gali pasirinkti statyti ant vieno ar kelių skaičių, spalvos, lyginių arba nelyginių skaičių, ar ant skaičių grupių:

14.5.1. Vienas skaičius („Straight up“) – statoma tiesiai ant vieno iš skaičių;

14.5.2. Skaičių pora („Split“) – statoma ant linijos tarp dviejų bet kurių skaičių;

14.5.3. Trys skaičiai („Street“) – statoma ant trijų skaičių, esančių viename lentelės vertikaliame stulpelyje;

14.5.4. Trijulė („Trio“) – statoma ant susikertančios linijos tarp 0, 1 ir 2 arba 0, 2 ir 3;

14.5.5. Kampas („Corner“) – statoma toje vietoje, kurioje susikerta 4 skaičiai;

14.5.6. Keturi skaičiai („Four bet“) – statoma ant linijos, apimančios skaičius 0, 1, 2 ir 3;

14.5.7. Šeši skaičiai („Six line“) – statoma ant horizontalios linijos pabaigos tarp dviejų gretimų stulpelių;

14.5.8. Kolona („Column“) – statoma ant lentelės dešinėje pusėje esančio laukelio, pažymėto „2-1“ ir žyminčio vieną iš trijų horizontalių lentelės eilių (12 skaičių). Tokiu atveju, statymas atliekamas ant visų 12 skaičių esančių vienoje eilutėje, išskyrus 0.

14.5.9. Tuzinas („Dozen“) – statoma ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „1st 12“, „2nd 12“ ir „3rd 12“, kurie atitinkamai apima dvylika skaičių.

14.5.10. Maži/ dideli skaičiai („1-18“ ir „19-36“) – statoma ant laukelio, pažymėto skaičiais „1-18“ arba „19-36“, kurių kiekvienas atitinkamai apima 18 skaičių.

14.5.11. Raudona/ juoda („Red/Black“) – statoma ant laukelio, pažymėto raudona arba juoda spalva. Šis statymas apima visus skaičius, kurie atitinkamai yra raudonos arba juodos spalvos.

14.5.12. Lyginis/ nelyginis („Even/Odd“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Even“, apimančio visus lyginius skaičius arba ant laukelio, pažymėto „Odd“, apimančio visus nelyginius skaičius.

14.6.Pagrindinių statymų laimėjimas nustatomas pagal lošėjo atlikto statymo sumą ir nustatytą laimėjimo santykį:

 

Statymas

Laimėjimo santykis

Minimali statymo suma

Maksimali statymo suma

Vienas skaičius („Straightup“)

35:1

0.01

250

Skaičių pora („Split“)

17:1

0.05

500

Trys skaičiai („Street“)

11:1

0.10

750

Trijulė („Trio“)

11:1

0.10

750

Kampas („Corner“)

8:1

0.20

1000

Keturi skaičiai („Four bet“)

8:1

0.20

1000

Šeši skaičiai („Six line“)

5:1

0.25

1000

Kolona („Column“)

2:1

0.50

1000

Tuzinas („Dozen“)

2:1

0.50

1000

Maži/ dideli skaičiai („Low/ High“)

1:1

1

1000

Raudonas/ juodas („Red/Black“)

1:1

1

1000

Lyginis/nelyginis („Even/Odd“)

1:1

1

1000

 

 

14.7. Papildomoje lentelėje lošėjas gali atlikti šiuos statymus:

14.7.1. „Kaimynai“ („Voisins“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Voisins“, kuris apima skaičius 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Tai 16 skaičių ir „0”, išsidėsčiusių ant ruletės rato vienas šalia kito.

14.7.2. „Eilė 5/8“ („Tiers“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Tiers“, kuris apima skaičius 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Tai 12 skaičių, išsidėsčiusių ant ruletės rato vienas paskui kitą.

14.7.3.  „Našlaičiai“ („Orphelins“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Orphelins“, kuris apima skaičius 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31, 9. Tai 8 skaičiai, esantys tarp „Našlaičių“ („Voisins”) ir„Eilė 5/8“(„Tiers”).

14.7.4. Raudonų skaičių pora („Red splits“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Red splits“, kuris apima raudonų skaičių, esančių vienas šalia kito pagrindinėje lentelėje, poras. Tai skaičiai 9, 12, 16, 18, 19, 21, 27, 30.

14.7.5. Juodų skaičių pora („Black splits“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Black splits“, kuris apima juodų skaičių, esančių vienas šalia kito pagrindinėje lentelėje, poras. Tai skaičiai 8, 10, 11, 13, 17, 20, 26, 28, 29, 31.

14.8. Lošėjas taip pat gali atlikti specialiuosius statymus, kurių pasirinkimą galima rasti paspaudus ant ekrano dešinėje pusėje esančio mygtuko „Special“:

14.8.1. Nulinis žaidimas („Zero game“) – statymas apima skaičių 0 ir šešis greta jo esančius kitus skaičius: 15, 32, 26, 3, 35, 12.

14.8.2. Galutinis skaičius („Finale plein“) – galima pasirinkti skaičių nuo 0 iki 9 ir vienu metu atlikti statymą ant kelių nurodytų skaičių:

 

Pasirinkimas

Atliekamas statymas

0

0, 10, 20, 30

1

1, 11, 21, 31

2

2, 12, 22, 32

3

3, 13, 23, 33

4

4, 14, 24, 34

5

5, 15, 25, 35

6

6, 16, 26, 36

7

7, 17, 27

8

8, 18, 28

9

9, 19, 29

 

 

14.8.3. („Finale cheval plein“) – galima pasirinkti skaičių poras nuo 0/1 iki 9/10 ir vienu metu atlikti statymą ant kelių nurodytų skaičių:

Pasirinkimas

Atliekamas statymas

0/1

0, 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31

1/2      

1, 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32

2/3

2, 3, 12, 13, 22, 23, 32, 33

3/4

3, 4, 13, 14, 23, 24, 33, 34

4/5

4, 2, 14, 15, 24, 25, 34, 35

5/6

5, 6, 15, 16, 25, 26, 35, 36

6/7

6, 7, 16, 17, 26, 27, 36

7/8

7, 8, 17, 18, 27, 28

8/9

8, 9, 18, 19, 28, 29

9/10

9, 10, 19, 20, 29, 30

 

 

14.8.4. („Finale cheval“) - galima pasirinkti skaičių nuo 0/3 iki 9/12 ir vienu metu atlikti statymą ant kelių nurodytų skaičių:

Pasirinkimas

Atliekamas statymas

0/3

0, 3, 10, 13, 20, 23, 30, 33

1/4

1, 4, 11, 14, 21, 24, 31, 34

2/5

2, 5, 12, 15, 22, 25, 32, 35

3/6

3, 6, 13, 16, 23, 26, 33, 36

4/7

4, 7, 14, 17, 24, 27

5/8

5, 8, 15, 18, 25, 28

6/9

6, 9, 16, 19, 26, 29

7/10

7, 10, 17, 20, 27, 30

8/11

8, 11, 18, 21, 28, 31

9/12

9, 12, 19, 22, 29, 32

 

 

14.9. Lošimo lange lošėjui visada yra matomas lošėjo lošimui skirtas pinigų likutis („Balance“), galutinė atliekamo statymo suma („Total stake“), bei lošime laimėta suma („Win“).

 

Drakono istorija („A Dragons Story”)

 

15. Drakono istorija – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“).

15.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Sagė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

15.2. Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €100 (vienas šimtas eurų).

15.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomas lošimo funkcijas „Super statymas x3“ („Super Bet x3) ir „Super statymas x5“ (Super bet x5“).

15.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

 

15.3.2. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“), žymima simboliais „Mažieji drakonai“ („Little dragons“), padidina simbolio „Wild Drakonas“ išsukimo galimybę:

15.3.2.1. Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“) padidina simbolio „Wild Drakonas“ išsukimo tikimybę antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 35.

15.3.2.2. Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) padidina simbolio „Wild Drakonas“ išsukimo tikimybę visuose penkiuose būgnuose. Galutinė statymo suma („Total Bet“) paskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50.

15.3.2.3. Nepasirinkus nei vienos iš aukščiau paminėtos papildomos funkcijos, simbolio „Wild Drakonas“ išsukimo galimybė yra padidinta tik trečiame būgne.

15.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

15.5. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Brangenybės“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Brangenybės“

Statymas („Bet“) x 300

3x simbolis „Brangenybės“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Brangenybės“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Karys“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Karys“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Karys“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Karys“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Skydas“ arba „Batas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Skydas“ arba „Batas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Skydas“ arba „Batas“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Drakonas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Sagė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimas dvigubinamas.

5x simbolis „Scatter Sagė“

Statymas („Bet“)x 2500 ir 10 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter Sagė“

Statymas („Bet“) x 375 ir 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter Sagė“

Statymas („Bet“) x 125 ir 10 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter Sagė“

Statymas („Bet“) x 25

Simbolis „Drąsusis seras Viljamas ir ugnies kamuolys“

Išsukus šį simbolį, lošėjas gali laimėti Statymą („Bet“) padaugintą iš 50, 75, 100, 125, 200, 250, 375, 500, 625 arba 1250.

 

 

15.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Medūza („Medusa”)

 

16. Medūza –5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

16.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Medusa“ ir „Scatter Pegasas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

16.2. Minimali statymo suma – €0,01(vienas euro centas). Maksimali statymo suma - €50 (penkiasdešimt eurų).

16.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

16.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš pirminio statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

16.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

16.5. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Šventykla“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Šventykla“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Šventykla“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Šventykla“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Kariai“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Kariai“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Kariai“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Kariai“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Gyvatė“ arba „Moneta“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Gyvatė“ arba „Moneta“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Gyvatė“ arba „Moneta“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Auskarai“ arba „Bateliai“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Auskarai“ arba „Bateliai“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Auskarai“ arba „Bateliai“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Vaza“ arba „Vynuogės“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Vaza“ arba „Vynuogės“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „Vaza“ arba „Vynuogės“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Ietis“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Ietis“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Ietis“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „Medūzos Veidas“

3 papildomi persukimai, kuriuose visi laimėjimai yra trigubinami. Antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose padidiname tikimybė išsukti simbolį „Medūzos veidas“.

Simbolis „Medūzos Veidas“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelisderinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Scatter Medusa“

Galutinis statymas („Total Bet“) x 250 ir 10 papildomų sukimų, kurių metu visi laimėjimai yra dvigubinami.

4x simbolis „Scatter Medusa“

Galutinis statymas („Total Bet“) x 15 ir 10 papildomų sukimų, kurių metu visi laimėjimai yra dvigubinami.

3x simbolis „Scatter Medusa“

Galutinis statymas („Total Bet“) x 5 ir 10 papildomų sukimų, kurių metu visi laimėjimai yra dvigubinami.

2x simbolis „Scatter Medusa“

Galutinis statymas x 2.

3x simbolis „Scatter Pegasas“

Suteikia lošėjui galimybę atsitiktinai pasirinkti atversti du simbolius „Pegasas“ ir taip pasididinti savo laimėjimą iki 50 kartų.

Simbolis „Kareivis“

Nuo 1 iki 3 papildomų sukimų, kurių metu laimėjimai yra dauginami iš 5. Simbolis gali atsirasti tik trečiame būgne ir tik išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Medusa“. Simbolio „Kareivis“ papildomi sukimai žaidžiami po jau laimėtų 10 papildomų sukimų su simboliais „ScatterMedusa“.

Simbolis „Scatter Pegasas“

Papildomuose sukimuose, laimėtuose su simboliais „Scatter Medusa“, išsukus simbolį „Scatter Pegasas“, laimėjimas yra dvigubinamas.

Papildomuose sukimuose, laimėtuose su simboliu „Kareivis“, išsukus simbolį „Scatter Pegasas“, laimėjimas yra dauginamas iš 5.

 

 

16.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Ugnikalnio išsiveržimas („Volcano eruption”)

 

17. Ugnikalnio išsiveržimas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą Išsiveržimo („Eruption“) funkciją.

17.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Vulkanas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

17.2. Minimali statymo suma – €0,01 (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - €50 (penkiasdešimt eurų).

17.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

17.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš pirminio statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

17.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

17.5. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Driežas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Driežas“

Statymas („Bet“) x 150

3x simbolis „Driežas“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Driežas“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Beždžionė“ arba „Apelsinai“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Beždžionė“ arba „Apelsinai“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Beždžionė“ arba „Apelsinai“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 8

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Vulkanas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Vulkanas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simboliai gali atsirasti antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

3x simbolis „Scatter Vulkanas“

Galutinis statymas x 5 ir 5 papildomi persukimai. Papildomų sukimų metu, trečiame būgne padidėja tikimybė išsukti simbolį „Wild Vulkanas“.

2x simbolis „Vulkanas“

Galutinis statymas x 2.

 

 

17.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką„ RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Raganos pasipelnymas („Witch pickings”)

 

18. Raganos pasipelnymas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Raganos premijinis lošimas“ („Witches bonus“).

18.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Trys raganos“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka

18.2. Minimali statymo suma – €0,40 (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €80 (aštuoniasdešimt eurų).

18.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą, kuri negali būti mažesnė už minimalią statymo sumąir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

18.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas):

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,40

€0,02

€0,80

€0,05

€2,00

€0,10

€4,00

€0,20

€8,00

€0,25

€10,00

€0,50

€20,00

€1,00

€40,00

€2,00

€80,00

 

 

18.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

18.5. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 800

4x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 50

5x simbolis „Katilas“

Statymas („Bet“) x 600

4x simbolis „Katilas“

Statymas („Bet“) x 80

3x simbolis „Katilas“

Statymas („Bet“) x 40

5x simbolis „Stebuklingas gėrimas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Stebuklingas gėrimas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Stebuklingas gėrimas“

Statymas („Bet“) x 30

5x simbolis „Pakabukas“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Pakabukas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Pakabukas“

Statymas („Bet“) x 30

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Scatter Trys raganos“

Statymas („Bet“) x 625

4x simbolis „Scatter Trys raganos“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Scatter Trys raganos“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Scatter Trys raganos“

Statymas („Bet“) x 50

 

 

18.6. Lošimo būgnuose atsiradus trims simboliams „Scatter Trys raganos“, lošėjui atsiveria „Raganų premijinis lošimas“(„Witches Bonus“) funkcija – lošėjas laimi 5 (penkis) papildomus sukimus („Witches bonus“). Prieš pradedant lošti papildomus lošimus, lošėjas turi galimybę pasirinkti 3 papildomas funkcijas(„Feature“) – po vieną funkciją iš trijų ekrane matomų raganų:

18.6.1. Mėlyna ragana („Bluewitch“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose lošimuose:

18.6.1.1. „Vienodi simboliai“ („Symbols the same“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių: „Pilis“, „Katilas“, „Stebuklingas gėrimas“ arba „Pakabutis su kate“. Visi simboliai „Pilis“, „Katilas“, „Stebuklingas gėrimas“ ir „Pakabutis su kate“ papildomuose lošimuose virsta parinktu simboliu.

18.6.1.2. „Simbolių gausybė“ („Symbols stacked“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių:  „Pilis“, „Katilas“, „Stebuklingas gėrimas“ arba „Pakabutis su kate“. Kiekviename lošimo būgne parinktų simbolių atsiranda daugiau nei įprastai, taip padidinant tikimybę surinkti laimintį šių simbolių derinį.

18.6.1.3. „Simbolių premijos“ („Symbol prizes“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių: „Pilis“, „Katilas“, „Stebuklingas gėrimas“ arba „Pakabutis su kate“. Už kiekvieną papildomuose lošimuose surinktą parinktą simbolį gaunamas papildomas laimėjimas, kuris apskaičiuojamas dauginant statymo sumą („Bet“) iš 500, 250, 200, 150, 100, 50 arba 25.

18.6.2. Raudona ragana („Red witch“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose lošimuose:

18.6.2.1. „Pasklidę simboliai „Wild“ („Expanding wilds“). Kiekvienas atsiradęs simbolis „Wild“ patrigubėja ir apima visas tris to būgno pozicijas.

18.6.2.2. „Papildomi simboliai „Wild“ („Extra wilds“). Visuose lošimo būgnuose atsiranda daugiau simbolių „Wild“.

18.6.2.3. „Laimėjimo padauginimas“ („Wild multiplier“). Kiekvienas laimėjimas surinkus „Wild“ simbolių derinį yra dauginamas iš 2, 3, 4, 5 arba 10.

18.6.3. Žalia ragana („Green witch“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose lošimuose:

18.6.3.1. „Visų laimėjimų padauginimas“ („All wins multiplier“). Visi laimėjimai padauginami iš 2, 3, 4 arba 5.

18.6.3.2. „Dvipusis laimėjimas“ („Pays both ways“). Visi laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra vienoje laiminčioje eilutėje iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, išskyrus simbolius „Scatter Trys raganos“, kurie gali būti išsidėstę bet kokia tvarka.

18.6.3.3. „5 papildomi lošimai“ („Extra 5 games“). Skiriami 5 papildomi lošimai.

18.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarbaspaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą užpaskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Auksinis juokdarys 50000 („Jackpot Jester 50000“)

 

19. Auksinis juokdarys 500000 – 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi dvi lošimo galimybes„Statyk 10“ („Bet 10“) ir „Statyk 20“(„Bet 20“) bei papildomą lošimą „Super žaidimas“ („Super game“).

19.1. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

19.2. Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų), maksimali statymo suma - €200 (du šimtai eurų).

19.3. Lošime naudojami virtualūs žetonai, kurių vertė nustatoma pagal pasirinktą lošimo tipą bei ženklais „+“ ir „-„ nusistatant žetonų nominalą:

 

Žetonų nominalas „Bet denomination“

Statymo suma („TotalStake“) lošime „Bet 10“

Statymo suma („TotalStake“) lošime „Bet 20“

0,01

€0,10

€0,20

0,02

€0,20

€0,40

0,05

€0,50

€1,00

0,10

€1,00

€2,00

0,20

€2,00

€4,00

0,25

€2,50

€5,00

0,50

€5,00

€10,00

1,00

€10,00

€20,00

2,00

€20,00

€40,00

 

 

 

19.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti norimą lošimą mygtuko „Statyti“ „Bet“ pagalba, žetonų nominalą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

19.4.1. Paspaudus papildomą mygtuką „Maksimaliai statyti 20“ „Max bet 20“, lošėjas iš karto dalyvaus „Statyk 20“ „Bet 20“ lošime.

19.5. Laimintys deriniai „Statyk 10“ „Bet 10“ lošime:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Wild Juokdarys“

Žetono nominalas x 1000

3x simbolis „7“

Žetono nominalas x 200

3x simbolis „Varpelis“

Žetono nominalas x 150

3x simbolis „Braškė“

Žetono nominalas x 100

3x simbolis „Arbūzas“

Žetono nominalas x 50

3x simbolis „Slyva“

Žetono nominalas x 40

3x simbolis „Citrina“

Žetono nominalas x 30

3x simbolis „Vyšnia“

Žetono nominalas x 20

Simbolis „Wild Juokdarys“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelisderinius,  paminėtus aukščiau.

 

 

19.6. Laimingi deriniai „Statyk 20“ „Bet 20“ lošime:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Wild Juokdarys“

Žetono nominalas x 2000

3x simbolis „7“

Žetono nominalas x 400

3x simbolis „Varpelis“

Žetono nominalas x 300

3x simbolis „Braškė“

Žetono nominalas x 200

3x simbolis „Arbūzas“

Žetono nominalas x 100

3x simbolis „Slyva“

Žetono nominalas x 80

3x simbolis „Citrina“

Žetono nominalas x 60

3x simbolis „Vyšnia“

Žetono nominalas x 40

Simbolis „Wild Juokdarys“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

 

 

19.6.1. Dalyvaujant „Bet 20“ lošime, lošėjo laimėti žetonai yra kaupiami ir gali būti panaudoti „Super žaidime“ („SUPER GAME“). Lošėjas bet kuriuo metu gali atsiimti savo laimėjimą paspausdamas mygtuką „Atsiimti“ („Collect“).

19.7. Papildomas lošimas „Super žaidimas“:

19.7.1. Lošėjui, lošime „Bet 20“ surinkusiam bet kurią 19.6. punkte nurodytą laimintį derinį ir surinkus ne mažiau nei 100 žetonų, suteikiama galimybė dalyvauti lošime „Super žaidimas“ („Super Game“), spaudžiant mygtuką „Super Game“.

19.7.2. Laimingi deriniai „Super žaidimas“ („Super Game“) lošime:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Wild Juokdarys“

Žetono nominalas x 10000

3x simbolis „7“

Žetono nominalas x 3000

3x simbolis „Varpelis“

Žetono nominalas x 2000

3x simbolis „Braškė“

Žetono nominalas x 1000

3x simbolis „Arbūzas“

Žetono nominalas x 500

3x simbolis „Slyva“

Žetono nominalas x 400

3x simbolis „Citrina“

Žetono nominalas x 200

3x simbolis „Vyšnia“

Žetono nominalas x 100

Simbolis „Wild Juokdarys“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

9x simbolis „Wild Juokdarys“

Žetono nominalas x 50000

 

 

19.7.3. Po bet kurio spėjimo lošėjas gali atsiimti savo laimėjimą, paspausdamas mygtuką „Atsiimti“ („Collect“).

19.7.4. Papildomas lošimas nėra privalomas.

 

Pašėlęs auksinis juokdarys („Jackpot Jester Wild Nudge“)

 

20. Pašėlęs auksinis juokdarys – 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi dvi lošimo galimybes „Statyk 10“ („Bet 10“) ir „Statyk 20“ („Bet 20“) bei papildomą lošimą „Super žaidimas“ („Super game“).

20.1. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

20.2. Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų), maksimali statymo suma - €200 (du šimtai eurų).

20.3. Lošime naudojami virtualūs žetonai, kurių vertė nustatoma pagal pasirinktą lošimo tipą bei ženklais „+“ ir „-„ nusistatant žetonų nominalą:

 

Žetonų nominalas „Bet denomination“

Statymo suma („Total Stake“) lošime „Bet 10“

Statymo suma („Total Stake“) lošime „Bet 20“

0,01

€0,10

€0,20

0,02

€0,20

€0,40

0,05

€0,50

€1,00

0,10

€1,00

€2,00

0,20

€2,00

€4,00

0,25

€2,50

€5,00

0,50

€5,00

€10,00

1,00

€10,00

€20,00

2,00

€20,00

€40,00

 

 

 

20.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti norimą lošimą mygtuko „Statyti“ („Bet“) pagalba, žetonų nominalą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

20.4.1. Paspaudus papildomą mygtuką „Atlikti didžiausią statymą 20“ („Max bet 20“), lošėjas iš karto dalyvaus „Statyk 20“ („Bet 20“) lošime.

20.5. Laimintys deriniai „Statyti 10“ („Bet 10“) lošime:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Wild Juokdarys“

Žetono nominalas x 1000

3x simbolis „7“

Žetono nominalas x 200

3x simbolis „Deimantas“

Žetono nominalas x 150

3x simbolis „Varpelis“

Žetono nominalas x 100

3x simbolis „Braškė“

Žetono nominalas x 50

3x simbolis „Slyva“

Žetono nominalas x 40

3x simbolis „Citrina“

Žetono nominalas x 30

3x simbolis „Vyšnia“

Žetono nominalas x 20

Simbolis „Wild Juokdarys“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

 

 

20.6. Laimintys deriniai„Statyk 20“ („Bet 20“) lošime:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Wild Juokdarys“

Žetono nominalas x 2000

3x simbolis „7“

Žetono nominalas x 400

3x simbolis „Deimantas“

Žetono nominalas x 300

3x simbolis „Varpelis“

Žetono nominalas x 200

3x simbolis „Braškė“

Žetono nominalas x 100

3x simbolis „Slyva“

Žetono nominalas x 80

3x simbolis „Citrina“

Žetono nominalas x 60

3x simbolis „Vyšnia“

Žetono nominalas x 40

Simbolis „Wild Juokdarys“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius,  paminėtus aukščiau.

 

 

20.6.1. Dalyvaujant „Statyk 20“ („Bet 20“) lošime, lošėjo laimėti žetonai yra kaupiami ir gali būti panaudoti „Super žaidime“ („Super game“). Lošėjas bet kuriuo metu gali atsiimti savo laimėjimą paspausdamas mygtuką „Atsiimti“ („Collect“).

20.7. Papildomas lošimas „Super žaidimas“ („Super game“):

20.7.1. Lošėjui, pagrindiniame lošime „Statyk 20“ („Bet 20“) surinkusiam bet kurią 20.6. punkte nurodytą laimintį derinį ir surinkus ne mažiau nei 100 žetonų, suteikiama galimybė dalyvauti papildomame lošime „Super žaidimas“ („Super game“).

20.7.2. Laimintys deriniai „Super žaidimas“ („Super game“) lošime:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Wild Juokdarys“

Žetono nominalas x 20000

3x simbolis „7“

Žetono nominalas x 2000

3x simbolis „Deimantas“

Žetono nominalas x 1000

3x simbolis „Varpelis“

Žetono nominalas x 1000

3x simbolis „Braškė“

Žetono nominalas x 400

3x simbolis „Slyva“

Žetono nominalas x 200

3x simbolis „Citrina“

Žetono nominalas x 200

3x simbolis „Vyšnia“

Žetono nominalas x 100

Simbolis „Wild Juokdarys“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

9x simbolis „Wild Juokdarys“

Žetono nominalas x 100000

 

 

20.7.3. Po bet kurio spėjimo lošėjas gali atsiimti savo laimėjimą paspausdamas mygtuką „Atsiimti“ („Collect“).

20.7.4. Papildomas lošimas nėra privalomas.

 

Vakaras su Holly Madison („An Evening with Holly Madison“)

 

21. Vakaras su Holly Madison – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.

21.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter Holly“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

21.2. Minimali statymo suma – 0,30 EUR (trisdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 60 EUR (šešiasdešimt eurų).

21.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

21.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama statymo sumą („Bet“) padauginus iš 30 (minimalios statymo sumos) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,30

€0,02

€0,60

€0,05

€1,50

€0,10

€3,00

€0,20

€6,00

€0,25

€7,50

€0,50

€15,00

€1,00

€30,00

€2,00

€60,00

 

 

21.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

21.6. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter Holly“

Statymas („Bet“) x 1250 ir 10 papildomų persukimų

4x simbolis „Scatter Holly“

Statymas („Bet“) x 125 ir 10 papildomų persukimų

3x simbolis „Scatter Holly“

Statymas („Bet“) x 50 ir 10 papildomų persukimų

2x simbolis „Scatter Holly“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Kortos“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Kortos“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Kortos“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Kortos“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Lošimo kauliukai“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Lošimo kauliukai“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Lošimo kauliukai“

Statymas („Bet“) x 30

5x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Skrybėlė“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Skrybėlė“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Skrybėlė“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Kaukė“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Kaukė“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Kaukė“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Bateliai“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Bateliai“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Bateliai“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Širdis“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Širdis“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Širdis“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Būgnas“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Būgnas“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Būgnas“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Kryžius“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Kryžius“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Kryžius“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Vynas“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Vynas“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Vynas“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Holly“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

Išsukus laimintį derinį, kuriame yra bent vienas simbolis „Wild“, šis simbolis išsiplečia ir apima visas pozicijas, esančias tame būgne, kuriame jis buvo išsuktas.

 

 

21.7. Kai būgnuose bet kuriame derinyje pasirodo 2 simboliai „Scatter Holly“, lošėjas laimi vieną pakartotinį lošimą („Re-spin“), kuriame simboliai „Scatter Holly“ išlieka, o sukasi tik likusieji būgnai. Pakartotiniame lošime negalima laimėti daugiau pakartotinių lošimų.

21.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Bingo milijardai („Bingo billions“)

 

22. Bingo milijardai - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.

22.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter Bingo billions“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

22.2. Minimali statymo suma –0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

22.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

22.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

22.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

22.6. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Wild vyras“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Wild vyras“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Wild vyras“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild vyras“

Statymas („Bet“) x 10

1x simbolis „Wild vyras“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Scatter Bingo billions“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 100 ir 20 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

4x simbolis „Scatter Bingo billions“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 15 ir 15 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

3x simbolis „Scatter Bingo billions“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 4 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

2x simbolis „Scatter Bingo billions“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 2

5x simbolis „Pinigai“

Statymas („Bet“) x 1500

4x simbolis „Pinigai“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Pinigai“

Statymas („Bet“) x 60

2x simbolis „Pinigai“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Bingo bilietai“

Statymas („Bet“) x 750

4x simbolis „Bingo bilietai“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Bingo bilietai“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Bingo bilietai“

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis „Aukso luitai“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Aukso luitai“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Aukso luitai“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Kamuoliukas 88“ arba „Kamuoliukas 55“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Kamuoliukas 88“ arba „Kamuoliukas 55“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „Kamuoliukas 88“ arba „Kamuoliukas 55“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Kamuoliukas 49“ arba „Kamuoliukas 36“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Kamuoliukas 49“ arba „Kamuoliukas 36“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Kamuoliukas 49“ arba „Kamuoliukas 36“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Kamuoliukas 21“ arba „Kamuoliukas 16“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Kamuoliukas 21“ arba „Kamuoliukas 16“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Kamuoliukas 21“ arba „Kamuoliukas 16“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild vyras“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Bingo billions“, padedant lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

 

 

22.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Džeimsas Dynas („James Dean“)

 

23. Džeimsas Dynas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.

23.1. Visi laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „James Deam Holivudo žvaigždė“ ir „Violetinis James Dean“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

23.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

23.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

23.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

 

23.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

23.6. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „James Dean Holivudo žvaigždė“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 250 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose sukimuose trečiame būgne padidėja tikimybė išsukti simbolį „Kino lentelė“, kurį išsukus lošėjas laimi iki trijų Legendos papildomų sukimų („Legend spins“). Visi laimėjimai Legendos papildomuose sukimuose yra dauginami iš 5.

4x simbolis „James Dean Holivudo žvaigždė“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 15 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose sukimuose trečiame būgne padidėja tikimybė išsukti simbolį „Kino lentelė“, kurį išsukus lošėjas laimi iki trijų Legendos papildomų sukimų („Legend spins“). Visi laimėjimai Legendos papildomuose sukimuose yra dauginami iš 5.

3x simbolis „James Dean Holivudo žvaigždė“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 5 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose sukimuose trečiame būgne padidėja tikimybė išsukti simbolį „Kino lentelė“, kurį išsukus lošėjas laimi iki trijų Legendos papildomų sukimų („Legend spins“). Visi laimėjimai Legendos papildomuose sukimuose yra dauginami iš 5.

2x simbolis „James Dean Holivudo žvaigždė“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 2

5x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Kino juosta“ arba „Akiniai“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Kino juosta“ arba „Akiniai“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Kino juosta“ arba „Akiniai“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Mėlynas James Dean“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Violetinis James Dean“, „Kino lentelė“ ir „James Dean Holivudo žvaigždė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simbolis „Mėlynas James Dean“ gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgne.

 

 

23.7. Kai būgnuose bet kuriame derinyje pasirodo 3 simboliai „Mėlynas James Dean“, lošėjas laimi tris pakartotinius lošimus („Re-spins“), kuriuose simboliai „Mėlynas James Dean“ išlieka, o sukasi tik likusieji būgnai. Pakartotinių lošimų laimėjimai yra trigubinami. Pakartotiniame lošime negalima laimėti daugiau pakartotinių lošimų.

23.8. Kai būgnuose bet kuriame derinyje pasirodo 3 simboliai „Violetinis James Dean“, lošėjui atsiveria premijinis James Dean lošimas („James Dean pick bonus“), kuriame lošėjas, pasirinkęs vieną iš atsiradusių simbolių „Violetinis James Dean“, gali laimėti sumą, lygią statymo sumai („Bet“), padaugintai iki 150 kartų.

23.9. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Milžiniški brangakmeniai („Giant Gems“)

 

24. Milžiniški brangakmeniai – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Laimingi sukimai“ („Fortune spins“).

24.1. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).

24.2. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą funkciją „Laimingi sukimai“ („Fortune spins“).

24.3. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

      

24.4. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Raudonas brangakmenis“

Statymo suma x 5000

4x simbolis „Raudonas brangakmenis“

Statymo suma x 500

3x simbolis „Raudonas brangakmenis“

Statymo suma x 100

5x simbolis „Deimantas“

Statymo suma x 1000

4x simbolis „Deimantas“

Statymo suma x 200

3x simbolis „Deimantas“

Statymo suma x 80

5x simbolis „Žalias brangakmenis“ arba „Violetinis brangakmenis“

Statymo suma x 400

4x simbolis „Žalias brangakmenis“ arba „Violetinis brangakmenis“

Statymo suma x 100

3x simbolis „Žalias brangakmenis“ arba „Violetinis brangakmenis“

Statymo suma x 50

5x simbolis „A“

Statymo suma x 200

4x simbolis „A“

Statymo suma x 50

3x simbolis „A“

Statymo suma x 20

5x simbolis „K“

Statymo suma x 200

4x simbolis „K“

Statymo suma x 50

3x simbolis „K“

Statymo suma x 20

5x simbolis „Q“

Statymo suma x 150

4x simbolis „Q“

Statymo suma x 30

3x simbolis „Q“

Statymo suma x 10

5x simbolis „J“

Statymo suma x 150

4x simbolis „J“

Statymo suma x 30

3x simbolis „J“

Statymo suma x 10

5x simbolis „10“

Statymo suma x 150

4x simbolis „10“

Statymo suma x 30

3x simbolis „10“

Statymo suma x 10

 

 

24.5. Papildoma funkcija „Laimingi sukimai“ („Fortune spins“) padidina tikimybę išsukti laimingus simbolius, už kuriuos laimimi didesni laimėjimai. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti mygtuką „Fortune Spins“ ir pasirinkti, kiek kartų nori didinti statymo sumą („Total bet“). Kuo daugiau kartų yra didinamas statymas, tuo tikimybė išsukti laiminčius derinius yra didesnė.

 

 

Laiminčios lapės 2 („Foxin‘ wins again“)

 

25. Laiminčios lapės 2 – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“).

25.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter varpelis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

25.2. Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 100 EUR (vienas šimtas eurų).

25.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“ („Super Bet“).

25.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,50

€0,02

€1

€0,05

€2,50

€0,10

€5,00

€0,20

€10,00

€0,25

€12,50

€0,50

€25,00

€1,00

€50,00

€2,00

€100,00

 

 

25.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):


25.6. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Wild lapinas“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Wild lapinas“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Wild lapinas“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild lapinas“

Statymas („Bet“) x 10

Simbolis „Wild lapinas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter varpelis“, padedant surinkti laimintį derinį

5x simbolis „Scatter varpelis“

Statymas („Bet“) x 5000 ir 10 papildomų persukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Išnaudojus papildomus sukimus, lošėjas gali pasirinkti pasiimti laimėjimą arba kartoti papildomus sukimus.

4x simbolis „Scatter varpelis“

Statymas („Bet“) x 750 ir 10 papildomų persukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Išnaudojus papildomus sukimus, lošėjas gali pasirinkti pasiimti laimėjimą arba kartoti papildomus sukimus.

3x simbolis „Scatter varpelis“

Statymas („Bet“) x 250 ir 10 papildomų persukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Išnaudojus papildomus sukimus, lošėjas gali pasirinkti pasiimti laimėjimą arba kartoti papildomus sukimus.

2x simbolis „Scatter varpelis“

Statymas („Bet“) x 50

5x simbolis „Lapė“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Lapė“

Statymas („Bet“) x 300

3x simbolis „Lapė“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Lapė“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Kokteilis“ arba „Kompasas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Kokteilis“ arba „Kompasas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Kokteilis“ arba „Kompasas“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5 x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

 

 

25.7. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Superbet“) padidina tikimybę išsukti simbolius „Wild lapinas“. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti ant mygtuko „Superbet 1“ arba „Superbet 2“. Pasirinkus „Superbet 1“, tikimybė išsukti simbolius „Wild“ padidėja 2, 3 ir 4 būgnuose, o minimalus statymas („Bet“) yra 0,75 EUR (septyniasdešimt penki euro centai). Pasirinkus „Superbet 2“, tikimybė išsukti simbolius „Wild lapinas“ padidėja visuose penkiuose būgnuose, o minimalus statymas („Bet“) yra 1 EUR (vienas euras).

 

25.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Džeko pupa (Jack‘s beanstalk“)

 

26. Džeko pupa – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį ir turintis papildomą premijinį lošimą „Auksinis kiaušinis“ („Golden egg bonus“).

26.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.

26.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

26.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

26.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

 

26.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

26.6. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Džekas“

Statymas („Bet“) x 2500

4x simbolis „Džekas“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Džekas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Džekas“

Statymas („Bet“) x 5

1x simbolis „Džekas“

Statymas („Bet“) x 1

5x simbolis „Vyras su barzda“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Vyras su barzda“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Vyras su barzda“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Vyras su barzda“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Arfa“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Arfa“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Arfa“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Kirvis“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Kirvis“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Kirvis“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 5

5 x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Stebuklingos pupos“, išsisukęs 2, 3 arba 4 būgne

3 papildomi sukimai

 

 

26.7. Lošimo būgnuose atsisukus trims simboliams „Auksinis kiaušinis“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas „Auksinis kiaušinis“ („Golden egg bonus“). Premijiniame lošime lošėjas turi pasirinkti tris iš penkių atsiradusių simbolių „Žąsis“. Už kiekvieną pasirinkimą lošėjas gali laimėti laimėjimą, lygų statymo sumai, padaugintai iš 25, 50, 75, 125, 250, 375, 500 arba 2500.

 

 

Titanų audra („Titan storm“)

 

27. Titanų audra – 5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.

27.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter vartai“, už kurį laimėjimas išmokamas bet kuria eilės tvarka.

27.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

27.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

27.4. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą statymo sumą („Bet“) iš 25 ir atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total Bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

 

27.5. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Scatter vartai“

Statymas („Bet“) x 50 ir 10 papildomų sukimų. Papildomuose sukimuose išsukus 5 vienodų simbolių derinį, laimėjimas yra dauginamas iš 5.

5x simbolis „Mergina su ietimi“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Mergina su ietimi“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Mergina su ietimi“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Mergina su ietimi“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Meteoritas“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Meteoritas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Meteoritas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Meteoritas“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Mėlynas titanas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Mėlynas titanas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Mėlynas titanas“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Wild“

10 papildomų sukimų (papildomuose sukimuose išsukus 5 vienodų simbolių derinį, laimėjimas yra dauginamas iš 5). Gali atsirasti tik 2,3 ir 4 būgnuose.

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį kitą simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

 

 

27.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Teisėjas Dredas („Judge Dredd“)

 

28. Teisėjas Dredas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“).

28.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter ženklelis Dredd“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

28.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

28.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“.

28.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

 

28.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

 

28.6. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

Simbolis „Wild Judge Dredd“

Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti laimintį simbolių derinį, išskyrus simbolį „Scatter ženklelis Dredd“

5x simbolis „Wild Judge Dredd“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Wild Judge Dredd“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Wild Judge Dredd“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild Judge Dredd“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Scatter ženklelis Dredd“

Statymas („Bet“) x 2500 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami.

4x simbolis „Scatter ženklelis Dredd“

Statymas („Bet“) x 375 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami.

3x simbolis „Scatter ženklelis Dredd“

Statymas („Bet“) x 125 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami.

2x simbolis „Scatter ženklelis Dredd“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Kaukolė“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Kaukolė“

Statymas („Bet“) x 300

3x simbolis „Kaukolė“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Kaukolė“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Ginklas“ arba „Pirštinė“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

 

 

28.7. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) padidina tikimybę išsukti simbolius „Wild Judge Dredd“. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti ant mygtuko „Superbet“ ir pasirinkti vieną iš galimybių:

a) padidinti tikimybę išsukti simbolius „Wild Judge Dredd“ 2, 3 ir 4 būgnuose (minimali statymo suma („Bet“) yra €0.35 (trisdešimt penki euro centai));

b) padidinti tikimybę išsukti simbolius „Wild Judge Dredd“ visuose penkiuose būgnuose (minimali statymo suma („Bet“) yra €0.50 (penkiasdešimt euro centų)).

28.7.1. Nepasirinkus funkcijos „Super statymas“ („Super Bet“), simbolis „Wild Judge Dredd“ gali atsirasti tik 3-iame būgne (minimali statymo suma („Bet“) yra €0.25 (dvidešimt penki euro centai)).

28.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Vilkų gauja („Wolfpack pays“)

 

29. Vilkų gauja –5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.

29.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.

29.2. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 80 EUR (aštuoniasdešimt eurų).

29.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

29.4. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą statymo sumą („Bet“) iš 40 ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,40

€0,02

€0,80

€0,05

€2,00

€0,10

€4,00

€0,20

€8,00

€0,25

€10,00

€0,50

€20,00

€1,00

€40,00

€2,00

€80,00

 

 

29.5. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

Simbolis „Wild Vilkas“

Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti laimintį simbolių derinį

5x simbolis „Wild Vilkas“

Statymas („Bet“) x 800

4x simbolis „Wild Vilkas““

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Wild Vilkas“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Staugiantis vilkas“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Staugiantis vilkas“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Staugiantis vilkas“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Erelis“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Erelis“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „Erelis“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Širdis“

Statymas („Bet“) x 40

4x simbolis „Širdis“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „Širdis“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Būgnas“

Statymas („Bet“) x 40

4x simbolis „Būgnas“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „Būgnas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Kryžius“

Statymas („Bet“) x 25

4x simbolis „Kryžius“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „Kryžius“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Vynas“

Statymas („Bet“) x 25

4x simbolis „Vynas“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „Vynas“

Statymas („Bet“) x 2

 

 

29.6. Kiekvieną kartą, surinkus laimintį simbolių derinį, lošėjas laimi ir vieną papildomą sukimą. Po vieno laimėjimo, lošiant papildomą sukimą, padidėja tikimybė išsukti simbolį „Wild vilkas“ 3-iame būgne. Po dviejų laimėjimų iš eilės, tikimybė išsukti simbolius „Wild vilkas“ padidėja 2, 3 ir 4 būgnuose. Po trijų laimėjimų iš eilės, tikimybė išsukti simbolius „Wild vilkas“ padidėja visuose 5-iuose būgnuose.

29.7. Laimėjus keturis kartus iš eilės, lošėjas laimi papildomus sukimus, kurie baigiasi, kai lošėjas nelaimi tris kartus (per tris sukimus). Prasidėjus papildomiems sukimams, atsiranda trys monetos, simbolizuojančios likusius papildomus sukimus: kiekvieną kartą nelaimėjus papildomame sukime, išnyksta viena moneta. Išnykus visoms trims monetoms, papildomi sukimai baigiasi. Papildomuose sukimuose lošimo būgnuose atsiranda 5 (penki) papildomi simboliai „Wild vilkas“, taip padidinant tikimybę išsukti laimintį simbolių derinį.

29.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

Pamišėlis („Psycho“)

 

30. Pamišėlis – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.

30.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter namas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kokia eilės tvarka.

30.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

30.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

30.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

 

30.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

 

30.6. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti laimintį simbolių derinį, išskyrus simbolį „Scatter namas“. Visi laimėjimai už surinktus „Wild“ simbolių derinius gali būti padauginti iš 2, 3, 4, 5, 10 arba 20.

5x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 1250

4x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Scatter namas“

Statymas („Bet“) x 2500 ir 10, 15 arba 20 papildomų sukimų. Papildomuose sukimuose laimėjimai už surinktus simbolių „Wild“ derinius gali būti padauginti iš 2, 4, 6, 8, 10, 20 arba 40.

4x simbolis „Scatter namas“

Statymas („Bet“) x 375 ir 10, 15 arba 20 papildomų rsukimų. Papildomuose sukimuose laimėjimai už surinktus simbolių „Wild“ derinius gali būti padauginti iš 2, 4, 6, 8, 10, 20 arba 40.

3x simbolis „Scatter namas“

Statymas („Bet“) x 50 ir 10, 15 arba 20 papildomų sukimų. Papildomuose sukimuose laimėjimai už surinktus simbolių „Wild“ derinius gali būti padauginti iš 2, 4, 6, 8, 10, 20 arba 40.

2x simbolis „Scatter namas“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Moters atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Moters atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Moters atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Moters atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 1

5x simbolis „Vyro atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Vyro atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Vyro atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „Vyro atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 1

5x simbolis „Žvelgianti akis“ arba „Vokas su pinigais“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Žvelgianti akis“ arba „Vokas su pinigais“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Žvelgianti akis“ arba „Vokas su pinigais“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Raktas“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Raktas“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Raktas“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 5

 

 

30.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Princas Robinas Hudas („Robin Hood Prince of Tweets“)

 

31. Princas Robinas Hudas -  5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“).

31.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter pilis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kokia eilės tvarka.

31.2. Minimali statymo suma  – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 40 EUR (keturiasdešimt eurų).

31.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“.

31.4. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą statymo sumą („Bet“) iš 20 ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,20

€0,02

€0,40

€0,05

€1,00

€0,10

€2,00

€0,20

€4,00

€0,25

€5,00

€0,50

€10,00

€1,00

€20,00

€2,00

€40,00

 

 

31.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

31.6. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

Simbolis „Wild Robinas Hudas“

Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti laimintį simbolių derinį, išskyrus simbolį „Scatter pilis“. Gali atsirasti tik trečiame būgne. Gali paversti greta esančius simbolius į simbolį „Wild Robinas Hudas“.

5x simbolis „Wild Robinas Hudas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Wild Robinas Hudas“

Statymas („Bet“) x 125

3x simbolis „Wild Robinas Hudas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Wild Robinas Hudas“

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis „Scatter pilis“

Statymas („Bet“) x 4000 ir 15, 20 arba 25 papildomų persukimų

4x simbolis „Scatter pilis“

Statymas („Bet“) x 600 ir 15, 20 arba 25 papildomų persukimų

3x simbolis „Scatter pilis“

Statymas („Bet“) x 160 ir 15, 20 arba 25 papildomų persukimų

5x simbolis „Princesė pelėda“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Princesė pelėda“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Princesė pelėda“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Princesė pelėda“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Pelėda su bokalu“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Pelėda su bokalu“

Statymas („Bet“) x 60

3x simbolis „Pelėda su bokalu“

Statymas („Bet“) x 12

2x simbolis „Pelėda su bokalu“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Krepšelis su aukso monetomis“ arba „Taikinys su strėlėmis“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „Krepšelis su aukso monetomis“ arba „Taikinys su strėlėmis“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Krepšelis su aukso monetomis“ arba „Taikinys su strėlėmis“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Lankas su strėlėmis“ arba „Popieriaus lapas“

Statymas („Bet“) x 60

4x simbolis „Lankas su strėlėmis“ arba „Popieriaus lapas“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Lankas su strėlėmis“ arba „Popieriaus lapas“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 35

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 12

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 25

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 1

 

 

31.7. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) padidina tikimybę išsukti laiminčių simbolių derinį. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti ant mygtuko „Superbet“ ir pasirinkti vieną iš galimybių:

a) padidinti tikimybę simboliu „Wild Robinas Hudas“ paversti simbolius „Princesė pelėda“, „Pelėda su bokalu“ ir „Krepšelis su aukso monetomis“ (minimali statymo („Bet“) suma yra €0.30 (trisdešimt euro centų));

b) padidinti tikimybę simboliu „Wild Robinas Hudas“ paversti simbolius „Princesė pelėda“, „Pelėda su bokalu“, „Krepšelis su aukso monetomis“, „Taikinys su strėlėmis“, „Lankas su strėlėmis“ ir „Popieriaus lapas“ (minimali statymo („Bet“) suma yra €0,80 (aštuoniasdešimt euro centų));

31.7.1. Nepasirinkus funkcijos „Super statymas“ („Super Bet“), simboliu „Wild Robinas Hudas“ gali būti paverstas tik simbolis „Princesė pelėda“.

31.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

 

 

Sukinių laboratorija („The Spin Lab“)

 

32. Sukinių laboratorija - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.

32.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

32.2. Minimali statymo suma– 0,40 EUR (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 80 EUR (aštuoniasdešimt eurų).

32.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

32.4. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą statymo sumą („Bet“) iš 40 ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,40

€0,02

€0,80

€0,05

€2,00

€0,10

€4,00

€0,20

€8,00

€0,25

€10,00

€0,50

€20,00

€1,00

€40,00

€2,00

€80,00

 

 

32.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

 

32.6. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti laimintį simbolių derinį, išskyrus simbolį „Scatter“.

5x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Scatter“

Statymas („Bet“) x 625 ir 5 papildomi sukimai

4x simbolis „Scatter“

Statymas („Bet“) x 250 ir 5 papildomi sukimai

3x simbolis „Scatter“

Statymas („Bet“) x 100 ir 5 papildomi sukimai

2x simbolis „Scatter“

Statymas („Bet“) x 50

5x simbolis „Kubas“

Statymas („Bet“) x 800

4x simbolis „Kubas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Kubas“

Statymas („Bet“) x 50

5x simbolis „Violetinis atomas“

Statymas („Bet“) x 600

4x simbolis „Violetinis atomas“

Statymas („Bet“) x 80

3x simbolis „Violetinė atomas“

Statymas („Bet“) x 40

5x simbolis „Geltona molekulė“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Geltona molekulė“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Geltona molekulė“

Statymas („Bet“) x 30

5x simbolis „DNR molekulė“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „DNR molekulė“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „DNR molekulė“

Statymas („Bet“) x 30

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

 

 

32.7. Lošimo būgnuose atsiradus trims ir daugiau simbolių „Scatter“, lošėjui atsiveria premijinio lošimo („Spin Lab Bonus“) funkcija – lošėjas laimi 5 (penkis) papildomus lošimus. Prieš pradedant lošti papildomus lošimus, lošėjas turi galimybę pasirinkti 3 papildomas funkcijas („Feature“) – po vieną funkciją iš trijų ekrane matomų linijų:

32.7.1. Linija 1 („Row 1“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose lošimuose:

32.7.1.1. „Vienodi simboliai“ („Symbols the same“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių:  „Kubas“, „Violetinis atomas“, „Geltona molekulė“ arba „DNR molekulė“. Visi simboliai „Kubas“, „Violetinis atomas“, „Geltona molekulė“ ir „DNR molekulė““ papildomuose lošimuose virsta parinktu simboliu.

32.7.1.2. „Simbolių gausybė“ („Symbols stacked“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių:  „Kubas“, „Violetinis atomas“, „Geltona molekulė“ arba „DNR molekulė“. Kiekviename lošimo būgne parinktų simbolių atsiranda daugiau nei įprastai, taip padidinant tikimybę surinkti laimintį šių simbolių derinį.

32.7.1.3. „Simbolių premijos“ („Symbol prizes“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių: „Kubas“, „Violetinis atomas“, „Geltona molekulė“ arba „DNR molekulė“. Už kiekvieną papildomuose lošimuose surinktą parinktą simbolį gaunamas papildomas laimėjimas, kuris apskaičiuojamas dauginant statymo sumą („Bet“) iš 500, 250, 200, 150, 100, 50 arba 25.

32.7.2. Linija 2 („Row 2“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose lošimuose:

32.7.2.1. „Simbolių „Wild“ gausybė („Wild stacked“). Kiekvienas atsiradęs simbolis „Wild“ išlieka savo vietoje, o likę būgnai sukasi, lošiant papildomus lošimus.

32.7.2.2. „Papildomi simboliai „Wild“ („Extra wilds“). Visuose lošimo būgnuose atsiranda daugiau simbolių „Wild“.

32.7.2.3. „Laimėjimo padauginimas“ („Wild multiplier“). Kiekvienas laimėjimas surinkus „Wild“ simbolių derinį yra dauginamas iš 2, 3, 4, 5 arba 10.

32.7.3. Linija 3 („Row 3“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose lošimuose:

32.7.3.1. „Visų laimėjimų padauginimas“ („All wins multiplier“). Visi laimėjimai padauginami iš 2.

32.7.3.2. „Dvipusis laimėjimas“ („Pays both ways“). Visi laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra vienoje laiminčioje eilutėje iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę.

32.7.3.3. „5 papildomi lošimai“ („Extra 5 games“). Skiriami 5 papildomi persukimai.

32.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Kazino meistras („Casinomeister“)

 

33. Kazino meistras („Casinomeister“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

33.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter robotas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

33.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).

33.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

33.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

33.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

   
 

33.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter robotas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100

4x simbolis „Scatter robotas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 20

3x simbolis „Scatter robotas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 5

2x simbolis „Scatter robotas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 1

5x simbolis „Casino Meister“

Statymas („Bet“) x 1500

4x simbolis „Casino Meister“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Casino Meister“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Casino Meister“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Medalis“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Medalis“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Medalis“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „Medalis“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „No Rogue“ arba „Alaus bokalas“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „No Rogue“ arba „Alaus bokalas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „No Rogue“ arba „Alaus bokalas“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild karikatūra“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter robotas“, „Kiaulė“ ir „Kiaulė už grotų“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laiminčiame derinyje simboliui „Wild karikatūra“ pakeitus kitą simbolį, laimėjimas yra dvigubinamas.

5x simbolis „Wild karikatūra“

Statymas („Bet“) x 10 000

4x simbolis „Wild karikatūra“

Statymas („Bet“) x 2 000

3x simbolis „Wild karikatūra“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Wild karikatūra“

Statymas („Bet“) x 10

 

 

33.7. Papildomi sukimai („Casinomeister Feature“). Lošėjui, surinkusiam 3 ar daugiau simbolių „Scatter robotas“, suteikiami neriboti papildomi sukimai, kurių laimėjimai yra trigubinami. Kai papildomuose sukimuose atsiranda simbolis „Kiaulė“, lošėjui lieka 5 papildomi sukimai. Jei per šiuos penkis papildomus sukimus atsiranda simbolis „Kiaulė už grotų“, neriboti papildomi sukimai atsinaujina iki kol simbolis „Kiaulė už grotų“ nebeatsiranda.

33.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

Tukanai („1Can 2 Can“)

34. Tukanai („1Can 2Can“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

34.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

34.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

34.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

34.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

34.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):
 

34.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter“

Galutinis statymas („Total bet“) x 50 ir 10 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter“

Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter“

Galutinis statymas („Total bet“) x 5 ir 10 papildomų sukimų.

5x simbolis „Gyvūnas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Gyvūnas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Gyvūnas“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Gyvūnas“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Driežas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Driežas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Driežas“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Plunksnos“ arba „Gėlės“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „Plunksnos“ arba „Gėlės“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Plunksnos“ arba „Gėlės“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 10

 

 

34.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vyna,s iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

300 skydų („300 Shields“)

35. 300 skydų („300 Shields“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

35.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter skydas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

35.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 5 EUR (penki eurai).

35.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

35.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

35.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

35.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter skydas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100

4x simbolis „Scatter skydas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 12

3x simbolis „Scatter skydas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 5

2x simbolis „Scatter skydas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 2

5x simbolis „Šaunantis karys“ arba „Laivas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Šaunantis karys“ arba „Laivas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Šaunantis karys“ arba „Laivas“

Statymas („Bet“) x 15

2x simbolis „Šaunantis karys“ arba „Laivas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Durklas“ arba „Strėlės“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Durklas“ arba „Strėlės“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Durklas“ arba „Strėlės“

Statymas („Bet“) x 12

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 12

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 4

Simbolis „Wild karys“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter skydas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild karys“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Wild karys“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Wild karys“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Wild karys“

Statymas („Bet“) x 5

 

 

35.7. Papildomi sukimai. Surinkus 3 ar daugiau simbolių „Scatter skydas“, lošėjas laimi 5 papildomus sukimus. Papildomų sukimų laimėjimai su simboliu „Wild karys“ yra dvigubinami. Papildomuose sukimuose surinkus 2 ar daugiau simbolių „Skydas“, lošėjui suteikiama antra 5 papildomų sukimų serija, kurių laimėjimai su simboliu „Wild karys“ yra dauginami iš 5. Surinkus 6 ar daugiau simbolių „Skydas“, lošėjui suteikiama trečia 5 papildomų sukimų serija, kurių laimėjimai su simboliu „Wild karys“ yra dauginami iš 25. Surinkus 12 ar daugiau simbolių „Skydas“, lošėjui suteikiama ketvirta 5 papildomų sukimų serija, kurios laimėjimai su simboliu „Wild karys“ yra dauginami iš 300.

35.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

Gydytojas Meilė („Doctor Love“)

36. Gydytojas Meilė (Doctor Love) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

36.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter meilės matuoklis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

36.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).

36.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

36.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

36.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 
   
 

36.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter meilės matuoklis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 20 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

4x simbolis „Scatter meilės matuoklis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 15 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

3x simbolis „Scatter meilės matuoklis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 4 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

2x simbolis „Scatter meilės matuoklis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 2

5x simbolis „Slaugė“

Statymas („Bet“) x 1500

4x simbolis „Slaugė“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Slaugė“

Statymas („Bet“) x 60

2x simbolis „Slaugė

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Ligonis“

Statymas („Bet“) x 750

4x simbolis „Ligonis“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Ligonis“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Ligonis“

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis „Meškutis“ arba „Greitosios pagalbos automobilis“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Meškutis“ arba „Greitosios pagalbos automobilis“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Meškutis“ arba „Greitosios pagalbos automobilis“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Gėlės“ arba „Laikrodis“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Gėlės“ arba „Laikrodis“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „Gėlės“ arba „Laikrodis“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Kardiograma“ arba „Ramentai“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Kardiograma“ arba „Ramentai“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Kardiograma“ arba „Ramentai“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Stetoskopas“ arba „Vaistai“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Stetoskopas“ arba „Vaistai“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Stetoskopas“ arba „Vaistai“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild gydytojas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter meilės matuoklis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 10

1x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 2

 

 

36.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

Gydytojas Meilė atostogauja („Doctor Love on Vacation“)

37. Gydytojas Meilė atostogauja („Doctor Love on Vacation“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

37.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter banglentė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

37.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).

37.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

37.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

37.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

37.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter banglentė“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 20 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

4x simbolis „Scatter banglentė“

Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 16 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

3x simbolis „Scatter banglentė“

Galutinis statymas („Total bet“) x 5 ir 12 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

2x simbolis „Scatter banglentė“

Galutinis statymas („Total bet“) x 2

5x simbolis „Slaugė“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Slaugė“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Slaugė“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Slaugė“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Vėžliukas“ arba „Lektuvas“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Vėžliukas“ arba „Lektuvas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Vėžliukas“ arba „Lektuvas“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Stetoskopas“ arba „Kokteilis“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Stetoskopas“ arba „Kokteilis“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Stetoskopas“ arba „Kokteilis“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Širdelė“ arba „Kamuolys“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Širdelė“ arba „Kamuolys“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Širdelė“ arba „Kamuolys“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Lagaminas“ arba „Gultas“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „Lagaminas“ arba „Gultas“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Lagaminas“ arba „Gultas“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild gydytojas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter banglentė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laiminčiame derinyje simboliui „Wild gydytojas“ pakeitus kitą simbolį, laimėjimas yra dvigubinamas.

5x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 10

 

 

37.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Rytų drakonas („Eastern Dragon“)

38. Rytų drakonas („Eastern Dragon“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

38.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

38.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).

38.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

38.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

38.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

38.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter“

Galutinis statymas („Total bet“) x 200

4x simbolis „Scatter“

Galutinis statymas („Total bet“) x 20

3x simbolis „Scatter“

Galutinis statymas („Total bet“) x 5

2x simbolis „Scatter“

Galutinis statymas („Total bet“) x 1

5x simbolis „Žuvis“

Statymas („Bet“) x 3000

4x simbolis „Žuvis“

Statymas („Bet“) x 300

3x simbolis „Žuvis“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Žuvis“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Šviestuvas“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Šviestuvas“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Šviestuvas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Šviestuvas“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Lotosas“ arba „Fejerverkai“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Lotosas“ arba „Fejerverkai“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Lotosas“ arba „Fejerverkai“

Statymas („Bet“) x 15

2x simbolis „Lotosas“ arba „Fejerverkai“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild drakonas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

1x simbolis „Wild drakonas“

Statymas („Bet“) x 2

2x simbolis „Wild drakonas“, atsiradęs pirmame ir penktame būgne

15 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami. Papildomų sukimų laimėjimai, surinkus derinį, kuriame yra simbolis „Wild drakonas“ yra dauginami iš 6.

 

 

38.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

Gyvačių kerėtojas („The Snake Charmer“)

39. Gyvačių kerėtojas („The Snake Charmer“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

39.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter kerėtojas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

39.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

39.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

39.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

39.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

39.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter kerėtojas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 10 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter kerėtojas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter kerėtojas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 4 ir 10 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter kerėtojas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 2

5x simbolis „Moteris“

Statymas („Bet“) x 1500

4x simbolis „Moteris“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Moteris“

Statymas („Bet“) x 60

2x simbolis „Moteris“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Dramblys“

Statymas („Bet“) x 750

4x simbolis „Dramblys“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Dramblys“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Dramblys“

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis „Dūdelė“ arba „Gyvačių krepšys“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Dūdelė“ arba „Gyvačių krepšys“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Dūdelė“ arba „Gyvačių krepšys“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild gyvatė“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter kerėtojas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild gyvatė“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Wild gyvatė“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Wild gyvatė“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild gyvatė“

Statymas („Bet“) x 10

 

 

39.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

Džinė („Genie Wild“)

40. Džinė („Genie Wild“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

40.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter butelis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

40.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

40.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

40.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

40.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

40.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter butelis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 10 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter butelis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter butelis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 4 ir 10 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter butelis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 2

5x simbolis „Beždžionė“

Statymas („Bet“) x 1500

4x simbolis „Beždžionė“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Beždžionė“

Statymas („Bet“) x 60

2x simbolis „Beždžionė“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Aukso skrynia“

Statymas („Bet“) x 750

4x simbolis „Aukso skrynia“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Aukso skrynia“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Aukso skrynia“

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis „Smaragdas“ arba „Vaisiai“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Smaragdas“ arba „Vaisiai“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Smaragdas“ arba „Vaisiai“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild džinė“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter butelis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild džinė“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Wild džinė“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Wild džinė“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild džinė“

Statymas („Bet“) x 10

 

 

40.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

Auksinis „Ahoi“ („Gold Ahoy“)

41. Auksinis „Ahoi“ („Gold Ahoy“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

41.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter skrynia“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

41.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

41.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

41.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

41.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

41.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 10000

4x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 750

3x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Piratų vėliava“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Piratų vėliava“

Statymas („Bet“) x 300

3x simbolis „Piratų vėliava“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Piratų vėliava“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Butelis“ arba „Durklas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Butelis“ arba „Durklas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Butelis“ arba „Durklas“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „Žemėlapis“ 2, 3 ir 5 būgnuose

Iki 30 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dauginami iš 4.

Simbolis „Wild piratas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter skrynia“ ir „Žemėlapis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild piratas“

Statymas („Bet“) x 25000

4x simbolis „Wild piratas“

Statymas („Bet“) x 5000

3x simbolis „Wild piratas“

Statymas („Bet“) x 250

2x simbolis „Wild piratas“

Statymas („Bet“) x 10

 

 

41.7. Skrynios premijinis lošimas („Chest bonus“). Lošimo būgnuose atsiradus trims arba daugiau simbolių „Scatter skrynia“, lošėjui atsiveria premijinis Skrynios lošimas, kuriame, pasirinkus vieną iš atsiradusių skrynių, lošėjas laimi papildomą laimėjimą.

41.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

Airiškos akys („Irish eyes“)

42. Airiškos akys („Irish eyes“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

42.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.

42.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

42.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

42.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

42.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

42.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter mergina“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 100 ir 12 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

4x simbolis „Scatter mergina“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 20 ir 12 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

3x simbolis „Scatter mergina“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 12 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

2x simbolis „Scatter mergina“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2

5x simbolis „Pieva“

Statymas („Bet“) x 1250

4x simbolis „Pieva“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Pieva“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Pieva“

Statymas („Bet“) x 6

5x simbolis „Aukso puodas“ arba „Dobilas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Aukso puodas“ arba „Dobilas“

Statymas („Bet“) x 175

3x simbolis „Aukso puodas“ arba „Dobilas“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Aukso puodas“ arba „Dobilas“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild elfas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter mergina“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild elfas“

Statymas („Bet“) x 10000

5x simbolis „Wild elfas“

Statymas („Bet“) x 1000

5x simbolis „Wild elfas“

Statymas („Bet“) x 150

5x simbolis „Wild elfas“

Statymas („Bet“) x 10

2x simbolis „Wild elfas“

Statymas („Bet“) x 2

 

 

42.7. Pasirink ir laimėk premijinis lošimas („Pick and win feature“). Pirmame ir penktame būgnuose atsiradus simboliams „Wild elfas“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame, pasirinkus vieną iš simbolių „Wild elfas“, galima laimėti laimėjimą, lygų statymui („Bet“) padaugintam iki 100 kartų.

 

42.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Ramzio turtai („Ramesses Riches“)

 

43. Ramzio turtai („Ramesses Riches“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

43.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter kryžius“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

43.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).

43.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

43.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

43.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

43.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter kryžius“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 20 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

4x simbolis „Scatter kryžius“

Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 16 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

3x simbolis „Scatter kryžius“

Galutinis statymas („Total bet“) x 5 ir 12 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

2x simbolis „Scatter kryžius“

Galutinis statymas („Total bet“) x 2

5x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Katė“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Katė“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Katė“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „Katė“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Papirusas“ arba „Akis“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Papirusas“ arba „Akis“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Papirusas“ arba „Akis“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Ramzis“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter kryžius“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimai už derinius, kuriuose simbolis „Wild Ramzis“ pakeičia kitą simbolį, yra dvigubinami. Papildomų sukimų laimėjimai už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild Ramzis“, yra dauginami iš 6.

5x simbolis „Wild Ramzis“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Wild Ramzis“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Wild Ramzis“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Wild Ramzis“

Statymas („Bet“) x 10

 

 

43.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Imperatoriaus sodas („Emperor‘s Garden“)

 

44. Imperatoriaus sodas („Emperor‘s Garden“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

44.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter žuvys“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

44.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

44.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

44.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

44.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

44.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter žuvys“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 100 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

4x simbolis „Scatter žuvys“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 20 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

3x simbolis „Scatter žuvys“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

2x simbolis „Scatter žuvys“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2

5x simbolis „Imperatorius“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Imperatorius“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Imperatorius“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Imperatorius“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Statula“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Statula“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Statula“

Statymas („Bet“) x 30

2x simbolis „Statula“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Lelija“ arba „Namelis“

Statymas („Bet“) x 500

5x simbolis „Lelija“ arba „Namelis“

Statymas („Bet“) x 50

5x simbolis „Lelija“ arba „Namelis“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild sodas“.

 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter žuvys“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

Gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgne.

Simboliui „Wild sodas“ atsiradus antrame, trečiame ir/ arba ketvirtame būgne, šis simbolis apima visas tris pozicijas tame būgne, kuriame atsirado. Papildomų sukimų laimėjimai už derinius su simboliu „Wild sodas“ yra trigubinami.

 

 

44.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Koliziejaus šaukimas („Call of the Colosseum“)

 

45. Koliziejaus šaukimas („Call of the Colosseum“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

45.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter skydas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

45.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

45.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

45.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

45.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

45.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter skydas“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 100 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose sukimuose bet kurioje pozicijoje atsiradus simboliui „Wild imperatorius“ su nykščiais, pakeltais į viršų, lošėjas papildomai laimi nuo 1 iki 3 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter skydas“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 15 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose sukimuose bet kurioje pozicijoje atsiradus simboliui „Wild imperatorius“ su nykščiais, pakeltais į viršų, lošėjas papildomai laimi nuo 1 iki 3 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter skydas“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose sukimuose bet kurioje pozicijoje atsiradus simboliui „Wild imperatorius“ su nykščiais, pakeltais į viršų, lošėjas papildomai laimi nuo 1 iki 3 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter skydas“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2

5x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Liūtas“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Liūtas“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Liūtas“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „Liūtas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Koliziejus“ arba „Vežimas“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Koliziejus“ arba „Vežimas“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Koliziejus“ arba „Vežimas“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Skydas“ arba „Šarvai“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Skydas“ arba „Šarvai“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „Skydas“ arba „Šarvai“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Maišelis“ arba „Batai“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Maišelis“ arba „Batai“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Maišelis“ arba „Batai“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Monetos“ arba „Vynuogės“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Monetos“ arba „Vynuogės“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Monetos“ arba „Vynuogės“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild imperatorius“.

 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter skydas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

Gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgne.

 

 

45.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Drakono kritimas („Dragon Drop“)

 

46. Drakono kritimas („Dragon Drop“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

46.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter kiaušinis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

46.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

46.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

46.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

46.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

46.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter kiaušinis“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 100 ir 8 papildomi sukimai. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomame sukime atsiradus simboliui „Wild drakonas“, jis išlieka savo vietoje likusiems papildomiems sukimams.

4x simbolis „Scatter kiaušinis“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 20 ir 8 papildomi sukimai. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomame sukime atsiradus simboliui „Wild drakonas“, jis išlieka savo vietoje likusiems papildomiems sukimams.

3x simbolis „Scatter kiaušinis“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 8 papildomi sukimai. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomame sukime atsiradus simboliui „Wild drakonas“, jis išlieka savo vietoje likusiems papildomiems sukimams.

2x simbolis „Scatter kiaušinis“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2

5x simbolis „Skrynia“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Skrynia“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Skrynia“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Skrynia“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Karys“ arba „Avis“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Karys“ arba „Avis“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Karys“ arba „Avis“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „Q“ arba „J““

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild drakonas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter kiaušinis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

Gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgne.

Laimėjimai už derinius, kuriuose simbolis „Wild drakonas“ pakeičia kitą simbolį, yra dvigubinami.

 

 

46.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Laukiniai vakarai („Wild West“)

 

47. Laukiniai vakarai („Wild West“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją  „Super statymas“ („Super Bet“).

47.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter žetonai“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

47.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 20 EUR (dvidešimt eurų).

47.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

47.4.Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,10

€0,02

€0,20

€0,05

€0,50

€0,10

€1,00

€0,20

€2,00

€0,25

€2,50

€0,50

€5,00

€1,00

€10,00

€2,00

€20,00

 

 

47.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

47.6.. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Arklys“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Arklys“

Statymas („Bet“) x 120

3x simbolis „Arklys“

Statymas („Bet“) x 40

2x simbolis „Arklys“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Užeiga“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Užeiga“

Statymas („Bet“) x 80

3x simbolis „Užeiga“

Statymas („Bet“) x 30

5x simbolis „Pinigų maišas“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Pinigų maišas“

Statymas („Bet“) x 80

3x simbolis „Pinigų maišas“

Statymas („Bet“) x 30

5x simbolis „Grafinas su stiklinėmis“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Grafinas su stiklinėmis“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Grafinas su stiklinėmis““

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Batai“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Batai“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Batai“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Kortų dėklas“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Kortų dėklas“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Kortų dėklas“

Statymas („Bet“) x 10

Simbolis „Wild kaubojus“.

 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter žetonai“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik trečiame, ketvirtame ir penktame būgne. Surinkus laimintį derinį su simboliu „Wild kaubojus“, lošėjas laimi 5 papildomus sukimus.

Simbolis „Scatter žetonai“

Gali atsirasti tik per papildomus sukimus. Atsiradęs papildomame sukime, jis pakartoja prieš papildomą sukimą laimėtą laimėjimą.

 

 

47.7. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 2 arba 5 kartus, jeigu laiminčiame derinyje atsivers simbolis „Wild kaubojus“:

47.7.1 Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 2 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 20.

47.7.2. Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 5 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50.

47.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

 

Papildomi pinigai („Extra cash“)

 

48. Papildomi pinigai („Extra cash“) - 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

48.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

48.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 10 EUR (dešimt eurų).

48.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

48.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

48.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

48.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter laikraštis“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 50 ir 20 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter laikraštis“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 12 papildomų sukimų. Pagrindiniame sukime atsiradus simboliui „Wild laikraštis“, jis išlieka savo vietoje papildomam sukimui.

3x simbolis „Scatter laikraštis“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 ir 8 papildomi sukimai. Pagrindiniame sukime atsiradus simboliui „Wild laikraštis“, jis išlieka savo vietoje papildomam sukimui.

5x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Šuo“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „Šuo“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „Šuo“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Šuo“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Spaudos kioskas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Spaudos kioskas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Spaudos kioskas“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Laikraščiai vežimėlyje“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Laikraščiai vežimėlyje“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Laikraščiai vežimėlyje“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Laikraščių krūva“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Laikraščių krūva“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Laikraščių krūva“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild laikraštis“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter laikraštis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild laikraštis“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Wild laikraštis“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Wild laikraštis“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Wild laikraštis“

Statymas („Bet“) x 10

 

 

 

48.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Plaukiant Nilu („A While on The Nile“)

 

49. Plaukiant Nilu („A While on The Nile“) - 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją  „Super statymas“ („Super Bet“).

49.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter smaragdas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

49.2. Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 10 EUR (dešimt eurų).

49.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“.

49.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių (penkiasdešimt) iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

49.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

49.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Scatter smaragdas“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 ir 5 papildomi sukimai. Simbolis „Scatter smaragdas“ gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 būgne.

5x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Akis“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „Akis“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Akis“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Piešinys“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Piešinys“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Piešinys“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Lazdelė“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Lazdelė“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Lazdelė“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild faraonas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter smaragdas“ ir „Scatter skarabėjus“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 2,3 ir 4 būgne.

 

 

49.7. Skarabėjaus premijinis lošimas („Scarab Bonus Feature“). Lošimo būgnuose atsiradus trims simboliams „Scatter skarabėjus“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kurio metu lošėjas turi rinktis atsiradusius skarabėjus tol, kol pasirodo ženklas „Collect“ (Surinkti). Visi laimėjimai yra dauginami iš statymo („Bet“) sumos. Simbolis „Scatter skarabėjus“ gali atsirasti tik 1,3 ir 5 būgnuose.

49.8. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą nuo 2 iki 10 kartų, jeigu laiminčiame derinyje atsivers simbolis „Wild faraonas“:

49.8.1 Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 2 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50.

49.8.2. Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 4 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 100.

49.8.3. Papildoma funkcija „Super statymas x6“ („Super Bet x6“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 6 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 200.

49.8.4. Papildoma funkcija „Super statymas x8“ („Super Bet x8“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 8 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 250.

49.8.5. Papildoma funkcija „Super statymas x10“ („Super Bet x10“ )suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 10 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“), kuri turi būti pastatyta, norint įjungti papildomą funkciją, „Super statymas x 10“, apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 300.

49.9. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Juokdarys („Joker Jester“)

50. Juokdarys („Joker Jester“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
50.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter kamuoliai“, „Statinė“ ir „Krepšys“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.
50.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).
50.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
50.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).
50.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

50.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter kamuoliai“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100

4x simbolis „Scatter kamuoliai“

Galutinis statymas („Total bet“) x 10

3x simbolis „Scatter kamuoliai“

Galutinis statymas („Total bet“) x 5

2x simbolis „Scatter kamuoliai“

Galutinis statymas („Total bet“) x 1

5x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Gitara“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Gitara“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Gitara“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „Gitara“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 115

4x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 8

5x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 4

Simbolis „Wild juokdarys“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter kamuoliai“, „Statinė“ ir „Krepšys“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild juokdarys“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Wild juokdarys“

Statymas („Bet“) x 300

3x simbolis „Wild juokdarys“

Statymas („Bet“) x 150

2x simbolis „Wild juokdarys“

Statymas („Bet“) x 10

 

 

50.7. Premijinis žongliravimo lošimas („Jugle bonus“) atsiveria lošėjui, kai 1, 2 ir 3 būgnuose atsiranda simbolis „Krepšys“. Juokdarys pradeda žongliruoti tris kiaušinius, o lošėjas, norėdamas padidinti laimėjimą, turi paspausti ant mygtuko „Add Egg“ (Įdėti kiaušinį). Kuo daugiau kiaušinių juokdarys žongliruos, tuo didesnis bus laimėjimas. Premijinis lošimas baigsis, kai juokdarys išmes kiaušinį. Lošėjas, norėdamas išsaugoti jau sukauptą laimėjimą, gali pasirinkti jį atsiimti („Take win“). Premijinio žongliravimo lošimo laimėjimai yra dauginami iš statymo („Bet“) sumos.

50.8. Premijinis juokdario laimėjimas („Jester wild feature“) yra suteikiamas atsitiktine tvarka po bet kurio sukimo. Juokdarys šokinėja per lošimo būgnus, paversdamas tam tikrus simbolius į simbolį „Wild juokdarys“ ir laimėjimas yra perskaičiuojamas.

50.9. Premijinis statinės lošimas („Barrel Bonus Feature“) atsiveria lošėjui, kai simbolis „Statinė“ atsiranda 3, 4 ir 5 būgnuose. Lošėjas turi rinktis atsiradusias statines, slepiančias skirtingus laimėjimus, tol, kol atsiranda Juokdarys. Visi premijinio statinės lošimo laimėjimai yra dauginami iš statymo („Bet“) sumos.

50.10. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

Merlino stebuklingi persukimai („Merlin‘s Magic Respins“)

 

51. Merlino stebuklingi persukimai – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją  „Super statymas“ („Super Bet“).

51.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Katilas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

51.2. Minimali statymo suma – €0,50 (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €700 (septyni šimtai eurų).

51.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“.

51.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,50

€0,02

€1,00

€0,05

€2,50

€0,10

€5,00

€0,20

€10,00

€0,25

€12,50

€0,50

€25,00

€1,00

€50,00

€2,00

€100,00

 

 

51.3.2. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę laimėti „Wild persukimų galimybę“ („Wild Respins Feature“) ir padidina galimybę išsukti simbolius „Wild Merlinas“:

51.3.2.1. Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 1 „Wild persukimą („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 100.

51.3.2.2. Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 2 „Wild persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 150.

51.3.2.3. Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 3 „Wild persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 250.

51.3.2.4. Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 4 „Wild persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 300.

51.3.2.5. Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 5 „Wild persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 350.

51.3.2.6. Pasirinkus šią funkciją, simbolis „Wild Merlinas“ gali atsirasti visuose būgnuose.

51.3.2.7. Pasirinkus šią funkciją ir nors viename būgne atsivertus 4 simboliams „Wild Merlinas“, šie simboliai išliks savo vietose visų persukimų metu ir taip lošėjui suteiks galimybę pasididinti savo laimėjimą.

51.3.2.8. Visi papildomi sukimai lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie buvo pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame papildomą sukimą.

51.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

51.5. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Taurė“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Taurė“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Taurė“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Knyga“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „Knyga“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Knyga“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Teleskopas“ arba „Raštas“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Teleskopas“ arba „Raštas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Teleskopas“ arba „Raštas“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Merlinas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Katilas“ padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 2,3 ir 4 būgnuose.

5x simbolis „Wild Merlinas“

Statymas („Bet“) x 1000

4 x simbolis „Wild Merlinas“

Statymas („Bet“) x 100

3 x simbolis „Wild Merlinas“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Scatter Katilas“

Galutinis statymas (be „Super statymo“ sumos) x 2 ir 7 papildomi sukimai. Simboliai gali atsirasti antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

 

 

51.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

52. Žaidimas „Septyni veidrodžiai“

 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.

Žaidime nustatytos 9 laimėjimų eilutės. Jūs pasirenkate norimą statymo sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma didžiausia leidžiama žaidimo suma.

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Septyni veidrodžiai“ pagyvina simbolis „Scatter“, kuris įjungia Papildomą žaidimą. Norėdami padvigubinti laimėjimus, galite naudoti Lošimo Režimą.

Kaip žaisti?

Norėdami žaisti žaidimą:

 1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo sumą.
 2. Pasirinkę statymą, paspauskite būgnams įsukti skirtą „Sukimo“ mygtuką. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.
 3. Galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausia leistina žaidimo statymo suma. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus Jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką.
 4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo išmokas ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma parodoma „Laimėjimo lentelėje“.
 5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti“. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama ir persiunčiama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri yra rodoma „Kreditų lentelėje“.

Laimėjimo eilutės

Žaidime yra nustatytos 9 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija pavaizduota toliau esančiame paveikslėlyje:

  2    3    4    5    6    7    8    9   

 

Laimėjimo derinys

Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai išmokami tuomet, kai simboliai pasirodo iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius, kurie gali pasirodyti ir laimėjimai išmokami bet kokia pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus mygtuką „Surinkti“, Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.

Toliau pateikiami laimėjimo deriniai.

Simbolis „Scatter“

Žvaigždės simbolis yra „Scatter“ simbolis, kuris įjungia Papildomą žaidimą, jeigu bet kurioje būgno padėtyje užsidega trys ar daugiau žvaigždžių simbolių. Vienu metu ant kiekvieno būgno gali atsirasti tik vienas „Scatter“ simbolis.

Papildomas žaidimas

Papildomame žaidime pasirodys ekranas su septyniais veidrodžiais. Turite pasirinkti veidrodžius ir ant jų paspausti, kad atidengtumėte laimėtą papildomą laimėjimą. Galimų pasirinkti veidrodžių kiekis priklauso nuo „Scatter“ simbolių, kurie įjungia Papildomą žaidimą, kiekio. Pasirinkus veidrodį gautas papildomas laimėjimas automatiškai pridedamas prie kreditų sąskaitos.

Lošimo funkcija

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.

Jeigu pasirenkate lošimą, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – raudonos ar juodos –bus kita korta. Pasirinkę spalvą, atversite kortą. Jeigu atspėjate teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, tame sukime prarandate savo laimėjimą.

Laimėjimų derinių lentelė:

Simbolis

3x

4x

5x

77 x Statymas

177 x Statymas

777 x Statymas

17 x Statymas

77 x Statymas

177 x Statymas

7 x Statymas

17 x Statymas

77 x Statymas

5 x Statymas

10 x Statymas

50 x Statymas

5 x Statymas

10 x Statymas

40 x Statymas

5 x Statymas

10 x Statymas

30 x Statymas

2 x Statymas

5 x Statymas

20 x Statymas

2 x Statymas

5 x Statymas

10 x Statymas

2 x Statymas

5 x Statymas

10 x Statymas

2 x Statymas

5 x Statymas

10 x Statymas

Papildomas žaidimas

Papildomas žaidimas

Papildomas žaidimas

 

53. Žaidimas „Juodoji Mumija“

 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.

Žaidime numatytos 5 laimėjimo eilutės. Jūs pasirenkate norimą statymo sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką.. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma.

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Juodoji Mumija“ pagyvina simbolis „Wild“, kuris, laimėjimo deriniuose pakeisdamas tam tikrus simbolius, laimėjimams taiko papildomus dauginamuosius.

Kaip žaisti?

Norėdami žaisti žaidimą:

 1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ir „+“. Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo sumą.
 2. Pasirinkę statymą, paspauskite būgnams įsukti skirtą „Sukimo“ mygtuką. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.
 3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausia leistina žaidimo statymo suma. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus Jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką.
 4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite ant žaidimo ekrane esančio „Laimėjimo išmokos“ mygtuko, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo išmokėjimus ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma parodoma „Laimėjimo lentelėje“.
 5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti“. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama ir persiunčiama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri yra rodoma „Kreditų lentelėje“.

Laimėjimo eilutės

Žaidime nustatytos 5 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje:

  2    3    4    5   

 

Laimėjimo derinys

Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotojoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra išmokami tuomet, kai simboliai pasirodo iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus mygtuką „Surinkti“, Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. Toliau pateikiami laimėjimo deriniai:

Simbolis „Wild“

Juodoji mumija, tai simbolis „Wild“, kuris žaidime gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, kad galima būtų lengviau suformuoti laimėjimo derinius. Jeigu simbolis „Wild“ vienu metu pasirodo daugiau kaip vienoje laimėjimo eilutėje, tai šis simbolis tose laimėjimo eilutėse atskirai pakeičia simbolius ir laimėjimo deriniai išmokami atskirai. Tokiu atveju, visi laimėjimai yra grupuojami, kad galėtumėte iš jų lošti arba susirinkti bendrą laimėjimą.

Kai simbolis „Wild“ pakeičia J, Q, K arba A, tai tos laimėjimo eilutės laimėjimui taikomas papildomas dauginamasis priklausomai nuo to, kiek simbolių yra derinyje:

Lošimo funkcija

Jeigu neišeikvojote Lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.

Jeigu pasirenkate Lošimą, pasirodo lentelė su penkiais būgnais ir žvaigždėmis. Turėsite atspėti, ar kitame būgne pasirodysianti žvaigždė bus raudona ar juoda. Pasirinkus spalvą (paspaudžiant ant vienos iš spalvotų dėžių, esančių lentelės su būgnais šonuose), būgnai pradės suktis, ir jeigu atspėjate teisingai, gausite dvigubą dabartinį laimėjimą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, netenkate dabartinio laimėjimo. Trečia galimybė – pasirodo auksinė žvaigždė. Tokiu atveju Jūs nelaimite nei dvigubo laimėjimo, nei pralaimite dabartinį laimėjimą, bet galite pasirinkti, ar norite vėl lošti iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos pačios aukščiau aprašytos taisyklės.

Simbolis

5x

4x

3x

100 x Statymas

-

-

50 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas

40 x Statymas

12 x Statymas

6 x Statymas

30 x Statymas

8 x Statymas

4 x Statymas

20 x Statymas

6 x Statymas

3 x Statymas

6 x Statymas

3 x Statymas

1 x Statymas

5 x Statymas

3 x Statymas

1 x Statymas

4 x Statymas

2 x Statymas

1 x Statymas

3 x Statymas

2 x Statymas

1 x Statymas

 

54. Žaidimas „Juodabarzdžio užduotis“

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.

Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir pasirinkti norimą statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma. Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Juodabarzdžio užduotis“ pagyvina simbolis „Wild“ ir 3 „Scatter“ simboliai. „Scatter“ simboliai suteiks jums Nemokamus sukimus, jeigu šie simboliai po sukimo atitinkamai pasirodys pirmame, trečiame ir penktame būgnuose. Nemokamuose sukimuose 3 „Scatter“ simboliai taps kortomis „Wild“, kurios suteiks jums papildomus laimėjimus. Taip pat galite rinktis lošti iš savo laimėjimų, norėdami juos padvigubinti.

Kaip žaisti?

Norėdami žaisti žaidimą:

 1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo / Eilutės lentelės esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma, tai statymas padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje“.
 2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvuoti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę.
 3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite būgnams įsukti skirtą „Sukimo“ mygtuką. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.
 4. Galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais žaidimo leistinais kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus Jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką.
 5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite ant žaidimo ekrane esančio „Laimėjimo išmokos“ mygtuko, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir laimėjimo derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma rodoma „Laimėjimo lentelėje“.
 6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti“. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama ir persiunčiama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“.

Laimėjimo eilutės

Šiame žaidime galite aktyvuoti daugiausia 9 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija pavaizduota toliau esančiame paveikslėlyje. Taip pat paveikslėlį galite pasižiūrėti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos“ mygtuką.

 2   3   4   5   6   7   8   9 

 

Laimėjimo derinys

Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotojoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter“ ir „Premijas“, kuriems esant laimėjimas yra išmokamas nesvarbu kokia tvarka jie pasirodė. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus mygtuką „Surinkti“, Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.

Toliau pateikiami laimėjimo deriniai:

Simbolis „Wild“

Juodabarzdžio simbolis, tai „Wild“ korta, kuri gali turėti visų kitų simbolių, išskyrus simbolius „Scatter“, vertę, kad laimėjimo derinys galėtų būti užbaigtas.

Nemokami sukimai

Pasirodžius trims skrynios simboliams (jie pasirodys atitinkamuose pirmame, trečiame ir penktame būgnuose), Jums suteikiami nemokami sukimai. Jeigu nemokamuose sukimuose pasirodo trys skrynios simboliai, Jums suteikiama daugiau nemokamų sukimų. Yra 10 nemokamų sukimų. Nemokamuose sukimuose trys skrynios taip pat yra „Wild“ simboliai, kurie gali turėti bet kurio kito simbolio, išskyrus Juodabarzdžio, vertę, kad laimėjimo derinys būtų baigtas.

Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvavusiame sukime. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sudedant visus Jūsų nemokamuose sukimuose gautus laimėjimus.

„Lošimo“ funkcija

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.

Jeigu pasirenkate lošimą, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkę spalvą, atversite kortą. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, tame sukime prarandate savo laimėjimą.

Simboliai

5x

4x

3x

2x

    

   

Papildomo sukimai

 

5000 x Statymas

1000 x Statymas

100 x Statymas

10 x Statymas

1000 x Statymas

250 x Statymas

50 x Statymas

5 x Statymas

500 x Statymas

100 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

250 x Statymas

75 x Statymas

15 x Statymas

5 x Statymas

150 x Statymas

40 x Statymas

10 x Statymas

-

150 x Statymas

40 x Statymas

10 x Statymas

-

150 x Statymas

40 x Statymas

10 x Statymas

-

100 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

-

100 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

-

 

55. Žaidimas „Kerų knyga“

 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.

Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma bei pasirenkamos yra ne daugiau kaip 9 eilutės.

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Kerų knyga“ pagyvina simbolis „Wild“ ir ypatingas besiplečiantis simbolis. Simbolis „Wild“ suteiks nemokamus sukimus, jeigu trys ar daugiau išsibarsčiusių „Wild“ simbolių atsiras būgnuose. Ypatingas stebuklingas besiplečiantis simbolis atsiranda tik nemokamuose sukimuose. Jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą, galite rinktis lošti iš laimėjimo.

Kaip žaisti?

Norint žaisti žaidimą:

 1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo / Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo sumą. Kiekvieno sukimo statoma suma, tai statymas padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje“.
 2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „–“ ir „+“. Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvuoti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę.
 3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.
 4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais žaidimo leistinais kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus Jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką.
 5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, jeigu norite pasižiūrėti į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“.
 6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti“. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama ir persiunčiama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri yra rodoma „Kreditų lentelėje“.

Laimėjimų eilutės

Šiame žaidime galite aktyvuoti daugiausia 9 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje. Taip pat paveikslėlį galite pasižiūrėti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos“ mygtuką.

 2   3   4   5   6   7   8   9 

Laimėjimo derinys

Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotojoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter“, kuriems esant, laimėjimas yra išmokamas nesvarbu kokia tvarka jie pasirodė. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus mygtuką „Surinkti“, Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje Laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis „Lošimas“ reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Bendras lošimas“ reiškia visą sumą, kurią statote per vieną sukimą.

Simbolis „Wild“

Kerų knygos simbolis yra „Wild“ korta, kuri gali turėti visų kitų simbolių vertę, kad galima būtų baigti laimėjimo derinį. Jeigu atsiranda trys ar daugiau išsibarsčiusių „Wild“ simbolių, Jums suteikiami nemokami sukimai.

Nemokami sukimai

Jeigu po sukimo būgnuose pasirodo trys, keturi arba penki „Wild“ simboliai, Jums suteikiami nemokami sukimai. Suteikus nemokamus sukimus, pasirodo kerų knyga, kuri atsitiktine tvarka parenka vieną iš žaidime esančių simbolių, kuris tik nemokamuose sukimuose tampa ypatingu besiplečiančiu simboliu. Pradžioje, laimėjimai už ypatingą besiplečiantį simbolį bus išmokami kaip ir už aktyviose eilutėse įprastus esančius simbolius. Jeigu būgnuose yra pakankamai besiplečiančių simbolių, tai šie simboliai plėsis tol, kol užims visas tris padėtis būgnuose ir laimėjimai už juos bus išmokami kaip už įprastus simbolius, tačiau įsiskaitys ir visų aktyvių eilučių ne greta esantys simboliai. Nemokamuose sukimuose „Wild“ simbolis negali pakeisti besiplečiančio simbolio.

Žaidime yra 10 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvavusiame sukime. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sumuojant visus Jūsų nemokamuose sukimuose gautus laimėjimus. Nemokamuose sukimuose galite laimėti daugiau nemokamų sukimų.

Lošimo funkcija

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.

Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti kokios spalvos – raudonos ar juodos – yra kita korta. Pasirinkus spalvą, korta atverčiama. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu neatspėjate teisingos spalvos, tame sukime prarandate savo laimėjimą.

Simboliai

5x

4x

3x

2x

200 x Bendras Statymas + Papildomi sukimai

20 x Bendras Statymas + Papildomi sukimai

2 x Bendras Statymas + Papildomi sukimai

-

5000 x Statymas

1000 x Statymas

100 x Statymas

10 x Statymas

2000 x Statymas

500 x Statymas

50 x Statymas

5 x Statymas

750 x Statymas

100 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

750 x Statymas

100 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

150 x Statymas

50 x Statymas

5 x Statymas

-

150 x Statymas

50 x Statymas

5 x Statymas

-

100 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

-

100 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

-

100 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

-

 

 

56. Žaidimas „Kleopatros paslaptis“

 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.

Galite rinktis iki 25 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašomas dabartinis eilučių skaičius, statymo pasirinkimas ir pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma bei pasirenkamos ne daugiau kaip 25 eilutės.

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Kleopatros paslaptis“ pagyvina „Wild“ ir „Scatter“ simboliai. Žaidimo ekrane parodžius tris, keturis ar penkis „Scatter“ simbolius, jie suteiks Jums nemokamus sukimus. Taip pat galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo ir padvigubinti arba keturgubinti savo laimėjimo sumą.

Kaip žaisti?

Norint žaisti žaidimą:

 1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo / Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma, tai statymas padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje“.
 2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Šiame žaidime yra 25 eilutės, kurias galima aktyvuoti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę.
 3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.
 4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 25 eilutės. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus Jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką.
 5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“.
 6. Galite pasirinkti „lošti“ arba susirinkti savo laimėjimą. Paspaudus „Lošimo“ mygtuką, atsidarys Lošimo funkcija. Jeigu laimite, galite pasirinkti susirinkti laimėtą sumą ir ji bus automatiškai pridėta prie jūsų bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“, arba galite pasirinkti lošti iš naujo.
 7. Norėdami žaisti iš naujo su ta pačia eilučių parinktimi ir statymu už eilutę, paspauskite „Sukimo“ mygtuką arba pakeiskite eilučių parinktis ir statymą už eilutę, vadovaudamiesi nurodymais „Kaip žaisti“.

Laimėjimų eilutės

Šiame žaidime galite aktyvuoti daugiausia 25 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje. Taip pat paveikslėlį galite pasižiūrėti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos“ mygtuką.

  2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   

12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   

 

Laimėjimo derinys

Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotojoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius, kuriems esant laimėjimas yra išmokamas nesvarbu kokia tvarka jie pasirodė. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginant iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus „Surinkti“ mygtuką, Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. Taip pat po kiekvieno sukimo galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo.

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje Laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis „Lošimas“ reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Bendras lošimas“ reiškia visą sumą, kurią statote per vieną sukimą.

 „Wild“ simbolis

Sfinkso simbolis yra „Wild“ korta, kuri gali turėti visų kitų simbolių, išskyrus „Scatter“ simbolį, vertę, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. Visi „Wild“ simbolį turintys laimėjimai yra trigubinami.

Jeigu laimėjimo eilutėje gaunate daugiau kaip du „Wild“ simbolius, laimėjimas išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild“ simbolis užbaigia laimėjimo derinį toje laimėjimo eilutėje, kurios laimėjimas yra didesnis už „Wild“ simbolių derinį. Tokiu atveju, išmokamas didžiausias laimėjimas.

Nemokami sukimai

Mumijos simbolis, tai „Scatter“ simbolis. Kai būgnuose parodomi du „Scatter“ simboliai, laimite dvigubą statytą sumą. Jeigu būgnuose parodomi trys, keturi arba penki „Scatter“ simboliai, Jūsų bendra pastatyta suma padauginama remiantis laimėjimo išmokos lentele ir gaunate nemokamus sukimus.

Gavę nemokamus sukimus, turėsite tris pasirinkimus. Galėsite rinktis su keliais nemokamais sukimais ir dauginamaisiais norite lošti:

12 nemokamų sukimų su 4x dauginamuoju;

16 nemokamų sukimų su 3x dauginamuoju;

24 nemokami sukimai su 2x dauginamuoju.

Nemokamuose sukimuose yra tas pats eilutės statymas ir vertės, kurios buvo naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvavusiame sukime. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sumuojant visus Jūsų nemokamuose sukimuose gautus laimėjimus ir pritaikant atitinkamą dauginamąjį. Išnaudoję paskirtus nemokamus sukimus, galite pasirinkti lošti iš viso savo laimėjimo. Nemokami sukimai nesuteikia daugiau nemokamų sukimų.

Lošimo funkcija

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti arba keturgubinti savo laimėjimą.

Jeigu pasirenkate „Lošimas“, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Norėdami padvigubinti laimėjimą, turėsite atspėti kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta, o norėdami keturgubinti savo laimėjimą turėsite atspėti kokia bus kita korta – vynai, širdys, būgnai ar kryžiai. Pasirinkus, korta atverčiama. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą arba keturgubą dabartinio laimėjimo sumą, kurią galite pasirinkti susirinkti arba lošti iš jos. Jeigu teisingos spalvos arba rūšies neatspėjate, prarandate dabartinį laimėjimą.

Simboliai

5x

4x

3x

2x

7000 x Statymas

700 x Statymas

100 x Statymas

3 x Statymas

800 x Statymas

100 x Statymas

12 x Statymas

-

800 x Statymas

100 x Statymas

12 x Statymas

-

800 x Statymas

100 x Statymas

12 x Statymas

-

200 x Statymas

60 x Statymas

10 x Statymas

-

100 x Statymas

50 x Statymas

9 x Statymas

-

80 x Statymas

25 x Statymas

8 x Statymas

-

60 x Statymas

15 x Statymas

5 x Statymas

-

50 x Statymas

15 x Statymas

5 x Statymas

-

40 x Statymas

12 x Statymas

4 x Statymas

-

30 x Statymas

10 x Statymas

3 x Statymas

-

100 x Bendras Statymas + Papildomi sukimai

20 x Bendras Statymas + Papildomi sukimai

3 x Bendras Statymas + Papildomi sukimai

2 x Bendras Statymas

 

57. Žaidimas „Don Žuano pipiras“

 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 20 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.

Galite rinktis iki 40 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), kuriose galite atlikti statymus ir pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma bei pasirenkamaa ne daugiau kaip 40 eilučių.

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Don Žuano pipiras“ pagyvina „Wild“ ir „Scatter“ simboliai, įjungiantys nemokamus sukimus. Kiekvieną kartą nemokamuose sukimuose atsiradus „Scatter“ simboliui, jis suteikia papildomą nemokamą sukimą ir likusiam šio režimo laikui šis simbolis pasikeičia į „Sticky Scatter Wild“ simbolį.

Kaip žaisti?

Norint žaisti žaidimą:

 1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo / Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma, tai statymas padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje“.
 2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Šiame žaidime galima aktyvuoti ne daugiau kaip 40 eilučių. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę.
 3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.
 4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 40 eilučių. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką.
 5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“.

Nemokami sukimai

Kiekvieną kartą nemokamuose sukimuose iškritus raudonam čili pipirui, jis suteikia vieną papildomą nemokamą sukimą ir vėliau likusiam šio režimo laikui jis pasikeičia į „Sticky Scatter Wild“ simbolį. Jeigu raudonas čili pipiras iškrenta ant jau pasikeitusio čili pipiro, jis nesuteikia papildomo nemokamo sukimo.

Žaidime yra  nustatytos laimėjimo eilutės:

  2     3     4     5     6    7     8     9   10   
11 
 12   13   14   15   16   17   18   19   20 
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
31 
 32   33   34   35   36   37   38   39   40 

 

Lošimo funkcija

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane bus rodomas „Lošimo“ mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.

Jeigu pasirenkate „Lošimas“, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, korta atverčiama. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, tame sukime prarandate savo laimėjimą.

 

58. Žaidimas „Dvigubas „Flash“

 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi trys besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 9 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.

Žaidime yra 27 nustatytos eilutės. Jūs pasirenkate statymo sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma.

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Dvigubas „Flash“ pagyvina „Wild“ simbolis, du „Premijos“ simboliai, kurie įgalina Papildomą žaidimą, per kurį gaunami nemokami sukimai ir Lošimo funkcija.

Visi žaidimo simboliai turi mažesnius spalvotus arba pilkus atitikmenis. Jeigu nors vienas simbolio atitikmuo laimėjimo derinyje yra spalvotas, Jūsų tos laimėjimo eilutės laimėjimas automatiškai dvigubinamas.

Kaip žaisti?

Norint žaisti žaidimą:

 1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo sumą.
 2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.
 3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausia leistina žaidimo statymo suma. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką.
 4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo išmokėjimus ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“.
 5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti“ mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama ir persiunčiama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri yra rodoma „Kreditų lentelėje“.

Laimėjimų eilutės

Žaidime yra 27 nustatytos laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje:

  2    3    4    5    6    7    8    9   

10    11    12    13    14    15    16    17   

18    19    20    21    22    23    24  25    26    27 

Laimėjimo derinys

Šiame žaidime laimėjimai išmokami tik už „trys vienodos“ derinį. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus „Surinkti“ mygtuką, Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai:

 „Wild“ simbolis

Juokdarys, tai „Wild“ korta, kuri gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus „Premijinius“, kad padėtų užbaigti laimėjimo derinį. Jeigu laimėjimo eilutėje iš eilės atsiranda trys „Wild“ simboliai, laimėjimai už juos išmokami pagal laimėjimo išmokos lentelę.

Premijinės funkcijos

Premijinė „Criss Cross“ funkcija

Varpas yra vienas iš „Premijinių“ simbolių. Jeigu būgne atsiranda trys varpo simboliai, įgalinama Premijinė „Criss Cross“ funkcija. Turėsite rinktis iš trijų varpų. Paspaudus ant vieno varpo, pasirodys du vaisiai. Jūsų pasirinktas vaisius per kitus 10 Jums suteiktus nemokamus sukimus elgsis ypatingai: kiekvieną kartą, kai tik vaisius pasirodo, jis prikalamas prie 3x3 lentos, kuri matoma žaidimo ekrane. Pasibaigus nemokamiems sukimams, be gautų laimėjimo eilučių derinių kaip išmokėtina premija yra skaičiuojami ir antroje lentoje esantys vaisių deriniai.

Mėlyna nemokamų sukimų funkcija

Žvaigždė yra antrasis „Premijinis“ simbolis. Jeigu būgne atsiranda trys žvaigždės simboliai, įgalinama Mėlyna nemokamų sukimų funkcija. Norėdami gauti nemokamus sukimus, turėsite rinktis iš trijų žvaigždžių. Šalia vienos žvaigždės bus numeris, kuris parodo kiek nemokamų sukimų gausite pasirinkę šią žvaigždę. Prie kitų dviejų žvaigždžių bus juokdariai su klaustukais. Tai reiškia, kad nemokamų sukimų skaičius, kurį galite gauti, jeigu pasirinksite šias žvaigždes, yra paslėptas ir bus atskleistas tik tada, kai pasirinksite. Paspauskite ant pasirinktos žvaigždės ir susirinkite nemokamus sukimus pagal skaičių, kuris yra rodomas šalia pasirinktos žvaigždės.

Lošimo funkcija

Jeigu „Lošimo“ funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.

Jeigu pasirenkate lošimą pasirodo lentelė su penkiais būgnais ir žvaigždėmis. Turėsite atspėti kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita būgne pasirodysianti žvaigždė. Pasirinkus spalvą (paspaudus ant vienos iš spalvotų dėžių, esančių lentelės su būgnais šonuose), pradės suktis būgnai. Jeigu atspėsite teisingai, gausite dvigubą dabartinį laimėjimą. Jeigu teisingos spalvos neatspėsite, neteksite dabartinio laimėjimo. Trečia galimybė – pasirodo auksinė žvaigždė. Šiuo atveju, nelaimite nei dvigubo laimėjimo, nei pralaimite dabartinį laimėjimą, bet galite rinktis, ar norite vėl lošti iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos pačios aukščiau aprašytos taisyklės.

Simbolis

Laimėjimas

50 x Statymas

8 x Statymas

5 x Statymas

4 x Statymas

3 x Statymas

2 x Statymas

1 x Statymas

 

59. Žaidimas „Dvigubas pokeris“

 

Pagalba – „Dvigubas pokeris“ žaidžiamas su 53 kortų kalade, įskaitant Juokdario kortą. Juokdario korta, tai „Wild“ korta, kuri pakeičia bet kokią kortos vertę ir spalvą, norint laimėti. Paspaudus „Dalinti“ mygtuką, Jums išdalinamos penkios kortos ir, jeigu norite turėti stipriausias kortas, galite pasilikti tiek kortų, kiek norite. Tos kortos, kurių nepasiliekate, bus išmestos ir jas, kai paspausite „Traukti“ mygtuką, pakeis naujos tos pačios kaladės kortos.

Be to, galite pasirinkti vieną stebuklingą skaičių, kuris yra tarp 2 ir 10. Už kiekvieną laiminčioje rankoje laikomą kortą, turinčią tokią pačią vertę kaip ir stebuklingas skaičius, Jūsų laimėjimas dvigubinamas. Laiminčioji ranka – visos 5 laikomos kortos ir ne vien tos, kurios formuoja laimėjimo derinį (pvz., jeigu Jūsų stebuklingas skaičius yra 2, o laiminčioje rankoje yra JJ252 (dvi poros), Jūsų lėimjimas bus padaugintas iš keturių; jeigu Jūsų stebuklingas skaičius yra 3, o laiminčioje rankoje yra QQ345, laimėjimas vis tiek bus padvigubintas nepaisant to, kad triakė nepriklauso laimėjimo deriniui, kurį šiuo atveju sudaro damų pora). Juokdarys taip pat gali pakeisti stebuklingo numerio kortą.

Taip pat galite lošti, naudodami „Didžiausio statymo“ mygtuką. Spausdami „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašote dabartinę monetų (ir statymo) parinktį ir žaidžiate su didžiausiu žaidime galimu monetų skaičiumi (ir didžiausiu statymu). Po kiekvieno laimėjimo galite pasirinkti susirinkti arba lošti iš laimėjimo.

Taip pat šį žaidimą galite pasirinkti žaisti su skaičiais arba torpedomis (kita kortų atvaizdavimo rūšimi). Pokerio kaladės kortų rūšys yra pakeičiamos keturiomis skirtingomis spalvomis. Visos kitos funkcijos yra tokios pačios kaip ir pokerio kortų žaidime.

Kaip žaisti?

 1. Pasirinkite monetų vertę, spausdami „Monetų verčių lentelėje“ esančius „-“ ir „+“ mygtukus.
 2. Pasirinkite su kiek monetų norite lošti, spausdami šalia „Monetų rodymo lentelės“ esančių simbolių „-“ ir „+“ mygtukus arba „Pirmojo statymo“ mygtuką. Kiekvieną kartą paspaudus „Pirmojo statymo“ mygtuką, Jūsų monetų vertė padidės viena moneta. Kai pasieksite žaidime didžiausią leistiną monetų vertę ir dar kartą paspausite „Pirmojo statymo“ mygtuką, monetų vertė nusistatys į mažiausią.
 3. Pasirinkite stebuklingą numerį, spausdami „-“ ir „+“ mygtukų simbolius, esančiupo skaičiumi, kuris yra rodomas „Stebuklingų numerių lentelėje“.
 4. Norėdami pradėti žaisti, paspauskite „Dalinti“ mygtuką. Jums bus išdalytos 5 kortos. Tos kortos, kurios turi didžiausią galimybę užbaigti laimėjimo derinį, automatiškai pažymimos žodžiu „TURIMOS“. Galite pasirinkti: jas laikyti arba atžymėti ir pažymėti kitas kortas, spausdami tiesiog ant žaidimo ekrane rodomų kortų.
 5. Kai pasirinkote, kurias kortas pasilikti, paspauskite „Traukti“ mygtuką, kad galima būtų nepažymėtas kortas paimti ir pakeisti naujomis.
 6. Jeigu laimite, laimėta suma bus rodoma „Laimėjimo lentelėje“. Galite pasirinkti susirinkti arba dvigubinti laimėjimą.
 7. Su ta pačia monetų verte ir skaičiumi iš praeito raundo norėdami žaisti dar kartą, paspauskite „Dalinti“ mygtuką arba pakeiskite statymo vertes, vadovaudamiesi šio skyrelio instrukcijomis.

Laiminčiosios rankos

Penkios vienodos – bet kokios keturios tos pačios vertės kortos ir Juokdario korta.

Karališkoji spalva – tos pačios rūšies tūzas, karalius, dama, valetas ir dešimtakė. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta.

Eilė ir spalva – bet kokios tos pačios rūšies didėjimo (mažėjimo) tvarka einančios penkios kortos. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta.

Keturios vienodos – bet kokios keturios tos pačios vertės kortos. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta.

Pilna troba – bet kokios trys tos pačios vertės kortos ir skirtingos vertės pora. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta.

Spalva – bet kokios penkios tos pačios rūšies kortos, kurios neina iš eilės. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta.

Eilė – bet kokios skirtingos rūšies iš eilės einančios kortos. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta.

Trys vienodos – trys tos pačios vertės kortos. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta.

Dvi poros – bet kokios dvi tos pačios vertės kortos ir bet kokios dvi tos pačios vertės kortos. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta.

Valetai ir aukštesnė – valetų pora arba bet kokia kita aukštesnės vertės pora (damos, karaliai, tūzai). Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta.

Laimėjimo išmoka

Jūsų laimėjimai išmokami pagal toliau pateiktą lentelę:

Ranka – Laimėjimo išmoka

Penkios vienodos – 500 x statymas

Karališkoji spalva – 100 x statymas

Eilė ir spalva – 50 x statymas

Keturios vienodos – 25 x statymas

Pilna troba – 15 x statymas

Spalva – 10x statymas

Eilė – 5 x statymas

Trys vienodos – 3 x statymas

Dvi poros – 2 x statymas

Valetai ir aukštesnė – 1 x statymas

„Dvigubai Aukštyn Daugiau Mažiau“ funkcija

Jeigu yra galima „Dvigubai Aukštyn Daugiau Mažiau“ funkcija, taikomos šios taisyklės: ši funkcija įjungiama laimėjus „Dvigubai“ mygtuku. Ši funkcija žaidžiama su standartine 52 pokerio kortų kalade. Prieš prasidedant žaidimui, kaladė išmaišoma. Turėsite atspėti, ar užversta korta yra didesnė, ar mažesnė už 7. Pasirinkus, korta atverčiama ir, jeigu spėjimas buvo teisingas, Jūsų laimėjimas padvigubinamas. Jeigu spėjimas neteisingas, prarandate to raundo laimėjimą. Jeigu kortos vertė lygi 7, pasiliekate savo laimėjimą ir galite žaisti toliau. Atverstos kortos iš ekrano nepradingsta ir šalia jų, dešinėje pusėje, padedama užversta korta.

Kiekvieną kartą pasirinkę dvigubinimą, daugiausia galite spėti penkis kartus. Suma, iš kurios žaidžiate, yra dabartinis laimėjimas, kuris rodomas „Laimėjimo lentelėje“.

 

60. Žaidimas „Drakono kiaušinis“

 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.

Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašomas dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius. Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Drakono kiaušinis“ pagyvina „Wild“ ir „Scatter“ simboliai, kurie įjungia papildomą nemokamų sukimų funkciją ir nustato nemokamų sukimų skaičių bei dauginamąjį. Papildomoje funkcijoje gaunate 15 kiaušinių. Kiekviename iš jų slepiasi drakonas. Jūs turite surasti tris vienodus drakonus. Priklausomai nuo sugrupuoto drakono rūšies, Jūs gausite 10, 15, 20, 25 arba 30 nemokamų sukimų, kurių dauginamieji yra tarp 3x ir 5x. Nemokamų sukimų iš naujo įjungti negalima.

Kaip žaisti?

Norint žaisti žaidimą:

 1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo / Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“,. Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma, tai statymas padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje“.
 2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „- “ir „+“,. Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvuoti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę.
 3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.
 4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau nei 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus Jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką.
 5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“.

Lošimo funkcija

Jeigu galima „Lošimo“ funkcija, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.

Jeigu pasirenkate „Lošimas“, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, korta atverčiama. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, tame sukime prarandate savo laimėjimą.

 

61. Žaidimas „Europietiškas blekdžekas“

 

Pagalba – „Blekdžeke“ reikia rinkti kortas, kurių bendra akių suma artima 21, tačiau ne didesnė kaip 21. Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali statymo vertė – 0,1 Euro (dešimt Euro centų), o maksimali – 10 Eurų (dešimt eurų). Dvigubo žemyn, išskaidymo atveju, maksimali statymo suma – 20 Eurų (dvidešimt eurų). Norėdami laimėti, turite nesudegdami aplošti krupjė. Sudegate, kai jūsų turimų kortų akių suma viršija 21. Šiuo atveju, pralošiate automatiškai. Laimėtojas yra tas, kurio kortų akių suma yra arčiausiai 21. Galite prašyti daugiau kortų prie Jums išdalintų dviejų kortų, taip pat bet kada galite atsisakyti daugiau kortų.

Kortų su paveiksliukais (valetai, damos ir karaliai) vertė - 10 taškų. Tūzai yra verti 1 arba 11 (pagal tai, kas lošėjo pasirinkimu naudingiau). Visos kitos kortos turi savo nominalias vertes. Prieš gaudami bet kokias kortas, lošėjai turi atlikti statymus. Vėliau lošėjai gauna dvi atverstas kortas. Krupjė taip pat gauna dvi kortas: viena atversta, kita užversta. Žaidėjas savo ruožtu gali atsisakyti daugiau kortų arba prašyti „numesti“ dar vieną kortą ir bandyti nesudegdamas surinkti arčiausiai 21 esančią sumą. Jeigu žaidėjas nesudega ir atsisako daugiau kortų, krupjė atverčia užverstą kortą.

Šiame žaidime krupjė visada turi atsisakyti traukti kortas, jeigu turimų kortų akių suma lygi 17 ar daugiau (išskyrus „Soft Hand 17“ kombinaciją). Tačiau, jeigu turimų kortų akių suma lygi 16 arba mažiau, tai krupjė turi traukti kortą. „Blekdžeko“ stale dalinamos kortos gali būti klasifikuojamos kaip kieta arba švelni ranka. Kieta ranka – ranka, kurioje nelaikomas tūzas, arba, kurioje yra laikomas tūzas, tačiau jo vertė lygi 1. Sakoma, kad ranka yra kieta, nes tūzui gali būti suteikta tik viena vertė priešingai nei švelnioje rankoje. Švelni ranka – ranka, kurioje laikomas tūzas, kurio vertė 11. Krupjė turi būti surinkęs „Soft Hand 17“ kombinaciją.

Jeigu žaidėjas ir kazino turi surinkę tą pačią sumą, skelbiamos lygiosios ir niekas nelaimi (žaidėjui grąžinamas jo pradinis statymas). Jeigu žaidėjas surenka 21 iš pirmųjų jam skirtų dviejų kortų (tūzas ir dešimakė arba korta su paveikslėliu), tai vadinama „Blekdžeku“ ir lošėjas automatiškai laimi. Jeigu surinkote „Blekdžeką“, laimėsite 1,5 karto Jūsų statymo, nebent krupjė irgi turės surinkęs „Blekdžeką“. Tokiu atveju skelbiamos lygiosios ir Jums grąžinamas statymas. Lošėjai, kurių kortų akių suma yra mažesnė už krupjė turimą akių sumą, praranda statymus. Jeigu krupjė sudega, lošėjas laimi.

Kaip žaisti?

 1. Pasirinkite savo statymą, spausdami po „Statymo dėže“ esančius „-“ ir „+“ mygtukus.
 2. Atliktike savo statymą, paspausdami žaidimo ekrane esantį staliuką. Staliuką galite paspausti kelis kartus, kad padidintumėte statymą arba paspauskite „Panaikinti statymą“ mygtuką, kad panaikintumėte savo dabartinį statymą ir pradėtumėte iš naujo.
 3. Norėdami pradėti žaisti, paspauskite „Dalinti“ mygtuką. Dvi kortos bus padalintos Jums ir dvi kortos - krupjė. Viena iš krupjė priklausančių kortų bus užversta. Vadovaudamiesi gautomis kortomis, galite pasirinkti atsisakyti gauti daugiau kortų ir „susiremti“ su krupjė, turėdami esamas kortas, arba galite prašyti „numesti“ dar vieną kortą. Po to pasirodo informaciniai lapeliai, kuriuose parašyta Jūsų ir krupjė kortų akių suma.
 4. Jeigu laimite, laimėjimas yra rodomas „Laimėjimo lentelėje“. Jeigu krupjė sudega, pasirodo tai nurodantis informacinis lapelis.
 5. Norėdami žaisti iš naujo su buvusio raundo statymu, paspauskite „Dalinti“ arba „Panaikinti statymą“ mygtuką ir vadovaudamiesi šio skyrelio instrukcijomis, pakeiskite statymo vertes.

Kiti statymai

Yra ir kitų statymų parinkčių, pavyzdžiui: apsidraudimas, dvigubas žemyn ir išskaidyta ranka.

Apsidraudimo taisyklės

Apsidrausti galite tik tada, kai pirmoji krupjė korta yra tūzas.

Apsidraudimo statymas yra lygus pusei originalaus statymo sumos.

Apsidraudimo statymo laimėjimai arba pralaimėjimai atskirti nuo originalaus statymo.

Apsidrausti galite tik savo originalią kortų ranką. Negali apsidrausti, kai Jums „numetama“ nauja korta, po rankos išskaidymo arba dvigubo žemyn statymo. Tai reiškia, kad galite apsidrausti tik tada, kai krupjė turi atvertęs vieną kortą, o Jums buvo padalintos pirmosios dvi kortos.

Jeigu krupjė neturi „Blekdžeko“, apsidraudimo statymas nuimamas nuo staliuko ir apsidraudimo statymo išlaidos išskaičiuojamos iš jūsų kreditų balanso. Žaidimas tęsiamas.

Jeigu krupjė turi „Blekdžeką“, apsidraudimo statymas išmokamas santykiu 2:1.

Dvigubas žemyn taisyklės

Galite padvigubinti savo statymą, kai jūsų pradinės kortų rankos suma lygi 9, 10 arba 11. Jeigu pasirenkate šį statymą, Jums padalinama dar viena korta ir po to nebegalite prašyti daugiau kortų.

Dvigubo žemyn statymas yra toks pats kaip ir originalusis statymas.

Negalima dvigubinti statymo po rankos išskaidymo ir statymą galite dvigubinti tik kartą per vieną partiją.

Išskaidymo taisyklės

Galite išskaidyti tik dvi tos pačios vertės kortas, pavyzdžiui, dvi damas arba du ketvertukus. Jeigu pasirenkate šį statymą, jūsų kortų ranka yra išskirstoma į dvi atskiras kortų rankas ir prie antrosios kortų rankos padedamas statymas, kurio suma yra tokia pati kaip ir originaliojo.

Tos pačios vertės, tačiau ne rūšies, kortos negali būti išskaidytos „Europietiškame Blekdžeke“. Pavyzdžiui, karalius ir dešimakė turi tokią pačią skaitinę vertę, tačiau jos negali būti išskaidytos, nes jų rūšis kitokia.

„Europietiškame Blekdžeke“ tūzai gali būti išskaidyti.

Jeigu išskaidote tūzų porą ir ištraukiate kortą dešimakę, tai nelaikoma „Blekdžeku“, nors akių suma ir lygi 21.

Per partiją galite išskaidyti vieną kartą, tai reiškia, kad viename žaidime turite dvi kortų rankas.

 

Laimėjimų lentelė:

Lošimo rezultatas

Laimėjimo apskaičiavimas

Lošėjas surinko “Blekdžeką”

Statymas + Statymas x 1,5

Lošėjas surinko daugiau taškų už krupjė

Statymas + Statymas x1

Apsidraudimo statymas, jei Dalintojas surinko “Blekdžeką”

Apdrausto statymo suma x 2

 

 

11. Žaidimas „Europietiška ruletė“

 

Pagalba – ruletė yra populiarus kazino žaidimas, kuriame žaidžiate prieš kazino atstovaujantį krupjė (dar vadinamą dileriu), išsukantį ruletės ratą ir tvarkantį statymus. Europietiškoje ruletės versijoje, rate yra 37 angos, kuriose yra 36 numeriai ir vienas 0. Amerikietiškoje versijoje dauguma ruletės ratų turi du nulius, todėl yra 38 angos.

Norėdami laimėti ruletę, turite atspėti kur kiekvieną kartą pasukus, nuriedės kamuoliukas. Savo statymą arba statymus turite statyti ant skaičių (bet koks skaičius įskaitant nulį) arba ant išorinių kategorijų išdėstytame stale. Kai kurie lošėjai statymus stato daugiau nei ant vieno skaičiaus, kad padidintų tikimybę laimėti sulig kiekvienu pasukimu, tačiau, tokiu atveju, laimėjimo išmoka yra proporcingai mažinama.

Kai atliekate statymus, krupjė suka ruletės ratą ir paleidžia kamuoliuką. Kamuoliukui įkritus į angą, laimėjimai nustatomi pagal tuos statymus, priklausomai nuo žaidėjo pasirinkto statymo tipo, kurie buvo statyti ant laiminčio skaičiaus, ant kurio nukrito kamuoliukas. Be to, statymai atlikti ant išorės išdėstymo laimimi, jeigu laimintysis skaičius yra vienoje iš tų kategorijų.

Galite pasirinkti atlikti statymą ant:

Konkretaus skaičiaus

Skaičių derinio

Tokios kategorijos kaip skaičius bus raudonas arba juodas, ar lyginis arba nelyginis.

Kaip žaisti?

 1. Pasirinkite statymo dydį, žaidimo ekrane spausdami strėlytes, esančias šalia žetonų.
 2. Statykite savo statymą, paspausdami ant žaidimo ekrane esančio staliuko išdėstymo, kuris atitinka skaičius arba kategorijas, ant kurių norite statyti. Ant tos pačios vietos galite paspausti keletą kartų, kad padidintumėte statymą arba paspauskite „Panaikinti statymą“ mygtuką, kad panaikintumėte savo dabartinį statymą ir pradėtumėte iš naujo.
 3. Norėdami pradėti žaisti, paspauskite ant „Sukimo“ mygtuko. Ruletės ratas pradės suktis, o skaičius, ties kuriuo ratas sustos, bus parodytas viršutiniame žaidimo ekrano kampe. Jeigu laimite, laimėjimas bus parodytas „Laimėjimo lentelėje“.
 4. Norėdami žaisti iš naujo su tais pačiais statymais ir statymo būdais kaip ir buvusiame raunde, paspauskite „Statymas iš naujo“ mygtuką arba paspauskite ant naujų vietų, kad atliktumėte statymus.

Statymo tipai

Tiesus – skaičiaus centre padėdami žetoną, galite statyti ant kiekvieno skaičiaus, įskaitant 0.

Išskaidytas – padėdami žetoną ant du skaičius skiriančios linijos, galite statyti ant dviejų skaičių.

Gatvės – galite statyti ant trijų skaičių, žetoną padėdami ant ruletės stalo vidinės kairės krašto linijos, kuri yra šalia atitinkamos trijų skaičių eilės.

Kampo – galite statyti ant keturių skaičių, statydami žetonus ant kampo, kuriame susitinka keturi skaičiai.

Ketverto – galite statyti ant skaičių 0, 1, 2 ir 3 padėdami savo žetoną ant vidinio krašto linijos tarp 0 ir 1.

Linijos – galite lošti iš dviejų gatvės statymų (t. y., šeši skirtingi skaičiai dviejose eilėse po tris skaičius), padėdami žetoną ant vidinės kairės krašto linijos, kur susikerta linija, skirianti dvi eiles.

Stulpelio – stulpelio numerių apačioje yra trys laukeliai pažymėti „2 iki 1“. Galite atlikti statymus visiems šiems skaičiams, žetoną padėdami į vieną iš šių laukelių. Jeigu Jūsų kamuoliukas nusileidžia ant bet kurio skaičiaus, kuris yra stulpelyje, Jums sumokama santykiu 2:1. 0 yra pralaimintis skaičius.

Tuzino – galite atlikti statymus 12 skaičių grupėje, žetoną dėdami ant vieno iš trijų laukelių pažymėtų „1-as 12“, „2-as 12“ arba „3-ias 12“. Jeigu kamuoliukas nusileidžia ant bent vieno iš Jūsų 12 skaičių, Jums sumokama santykiu 2:1. 0 yra pralaimintis skaičius.

Raudonas / Juodas, Lyginis / Nelyginis, Didelis / Mažas – galite atlikti statymą ant vieno iš laukelių, esančių išilgai stalo kairėje, kurie užima pusę ruletės stalo skaičių (išskyrus 0). Kiekvienas laukelis apima 18 skaičių. Laimite lyginį pinigų skaičių (1 prie 1) iš visų šių statymų. 0 yra pralaimintis skaičius.

Pastaba: galite atlikti statymus su dvejais, trejais ar net keturiais skaičiais. Pavyzdžiui, naudodami skaičių 0, galite atlikti statymus ant 1–0, 1-2-0, 2–0, 3–0 arba 1-2-3-0.

Nulių kaimynai

0-2-3, 4–7, 12–15, 18–21, 19–22, 25–28, 26–29, 32–35

Nulių kaimynai. Šis statymas apima 16 skaičių, kurie rate supa 0, o stale yra greta. Atliekamas išskirstantis statymas. Pavyzdžiui, 0 ir 3, 32 ir 35.

Našlaičiai

6, 17, 25, 27, 34

Tai statymas ant penkių konkrečių skaičių 27, 6, 34, 17 ir 25, kurie rate yra greta, tačiau išsidėstyme yra toli.

Trečias cilindre

5–8, 10–11, 13–16, 23–24, 27–30, 33–36

Tai statymas ant konkrečios ruletės skyriaus skaičių grupės, kurie išsidėstyme yra suporuoti greta.

Našlaitėliai

1, 6–9, 14–17, 17–20, 31–34

Tai statymas ant konkrečios ruletės skyriaus skaičių grupės, kurie rate yra greta, tačiau išsidėstyme yra toli.

Laimėjimo išmokos lentelė

Žetonai padengia – statymo tipas – laimėjimas

1 skaičius – tiesus – 35 iki 1

2 skaičiai – išskaidytas – 17 iki 1

3 skaičiai – gatvės – 11 iki 1

4 skaičiai – kampo – 8 iki 1

4 skaičiai – ketverto – 8 iki 1

6 skaičiai – linijos – 5 iki 1

12 skaičių – tuzino ar stulpelio – 2 iki 1

18 skaičių – raudonas / juodas, lyginis / nelyginis arba didelis / mažas – 1 iki 1

Vieno nulio ruletės ratas

Skaičių seka pagal laikrodžio rodyklę

0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9, 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26

Spalvos

Raudona: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36

Juoda: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35

Žalia: 0

Europietiško ruletės stalo išsidėstymas

12. Žaidimas „Feng Fu“

 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane parodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.

Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašomas dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius.

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Feng Fu“ pagyvina „Scatter“, „Wild“ simboliai ir ypatingas praplečiantis papildomas „Wild“ simbolis. „Scatter“ simbolis suteiks Jums nemokamus sukimus, jeigu trys ar daugiau „Scatter“ simbolių nukris bet kur būgnuose. Ypatingas praplečiantis papildomas „Wild“ simbolis pasirodo tik nemokamuose sukimuose ir visas laimėjimo eilutes padaugina iš 2x už kiekvieną šio simbolio pasirodymą laiminčiuose deriniuose. Norėdami padvigubinti laimėjimą, galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo.

Kaip žaisti?

Norint žaisti žaidimą:

 1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo / Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“,. Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma, tai statymas padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje“.
 2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“,. Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvuoti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę.
 3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.
 4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką.
 5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“.
 6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti“ mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“.

Laimėjimo eilutės

Žaidime yra 9 nustatytos laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje. Šį paveikslėlį taip pat galite pamatyti, žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjo išmokos“ mygtuką.

  2    3    4    5    6    7    8    9   

Laimėjimo derinys

Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotojoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius, kurie gali pasirodyti ir laimėjimai išmokami bet kokia pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus „Surinkti“ mygtuką, Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.

Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje Laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis „Lošimas“ reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Visas lošimas“ reiškia visą sumą, kurią pastatote per sukimą.

„Wild“ simbolis

FU simbolis yra „Wild“ korta, kuri gali įgauti visų kitų kortų vertę, kad galima būtų baigti laimėjimo derinį. Jeigu turite tris ar daugiau išsibarsčiusių FU simbolių, Jums suteikiama 10 nemokamų sukimų.

Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvavusiame sukime. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sumuojant visus Jūsų nemokamuose sukimuose gautus laimėjimus. Nemokami sukimai gali būti aktyvuojami iš naujo, taip suteikiant dar daugiau nemokamų sukimų.

Lošimo funkcija

Jeigu galima „Lošimo“ funkcija, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.

Jeigu pasirinkote lošti, ekrane pasirodys užverstas tūzas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – raudonos ar juodos – yra tūzas. Pasirinkus spalvą, atverčiama korta ir, jeigu Jūsų spėjimas buvo teisingas, gausite dvigubą dabartinį laimėjimą. Jeigu spalvos neapsėjate teisingai, dabartinio laimėjimo netenkate.

Simboliai

5x

4x

3x

200 x Bendras statymas + Papildomi sukimai

20 x Bendras statymas + Papildomi sukimai

2 x Bendras statymas + Papildomi sukimai

1000 x Statymas

500 x Statymas

100 x Statymas

600 x Statymas

250 x Statymas

90 x Statymas

500 x Statymas

200 x Statymas

75 x Statymas

400 x Statymas

150 x Statymas

50 x Statymas

300 x Statymas

100 x Statymas

30 x Statymas

200 x Statymas

75 x Statymas

25 x Statymas

100 x Statymas

50 x Statymas

10 x Statymas

75 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas

75 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas

75 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas

50 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas

50 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas

 

 

13. Žaidimas „Gaisras ir karšta“

 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.

Žaidimas yra 5 nustatytos eilutės. Jūs renkatės norimą statyti sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius.

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Gaisras ir karšta“ pagyvina „Wild“ ir „Scatter“ simboliai, kurie įjungia Papildomą žaidimą. Norėdami padvigubinti laimėjimą, galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo.

Kaip žaisti?

Norint žaisti žaidimą:

 1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo sumą.
 2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.
 3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiu leistinu žaidimo statymu. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką.
 4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“.
 5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti“ mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“.

Laimėjimo eilutės

Žaidime yra 5 nustatytos laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje:

  2    3    4    5   

Laimėjimo derinys

Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotojoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius, kurie gali pasirodyti ir laimėjimai išmokami bet kokia pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus „Surinkti“ mygtuką, Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.

Laimėjimo deriniai aprašyti žemiau.

 „Wild“ simbolis

Auksinis septynetas yra „Wild“ simbolis, kuris gali pakeisti bet kurį kitą žaidime esantį simbolį, išskyrus „Scatter“ simbolį, kad galima būtų baigti laimėjimo derinius. Jeigu vienu metu simbolis „Wild“ pasirodo daugiau nei vienoje eilutėje, tai šis simbolis kiekvienoje laimėjimo eilutėje atskirai pakeičia simbolius ir laimėjimo deriniai yra išmokami atskirai. Šiuo atveju, visi laimėjimai sudedami, kad Jūs galėtumėte lošti arba susirinkti bendrą laimėjimą.

Papildomas žaidimas

Pasirodžius trims ar daugiau auksinių žvaigždžių, bet kur ant būgno pasirodo „Scatter“ simbolis, kuris įjungia Papildomą žaidimą. Papildomame žaidime kiekviena šią funkciją įjungusi žvaigždė slėps vieną iš žaidimo simbolių. Turėsite pasirinkti vieną iš žvaigždžių ir paspausti ant jos, kad paslėptas simbolis būtų atskleistas. Tą akimirką visos šią funkciją įjungusios žvaigždės pasikeis į tą simbolį ir sudegs. Jūsų papildomas laimėjimas yra Laimėjimo išmoka už tą simbolių derinį ir bus pridėtas prie Jūsų laimėjimų per sukimą.

Lošimo funkcija

Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.

Jeigu pasirenkate lošimą, pasirodo lentelė su penkiais būgnais ir žvaigždėmis. Turėsite atspėti kokia bus kita būgne pasirodysianti žvaigždė – raudona ar juoda. Pasirinkus spalvą (paspaudžiant ant vienos iš spalvotų dėžių, esančių lentelės su būgnais šonuose), būgnai pradės suktis, ir jeigu Jūs atspėjate teisingai, gausite dvigubą dabartinį laimėjimą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, netenkate dabartinio laimėjimo. Trečia galimybė – pasirodo auksinė žvaigždė. Šiuo atveju Jūs nelaimite nei dvigubo laimėjimo, nei pralaimite dabartinį laimėjimą, bet galite pasirinkti, ar norite vėl lošti iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos pačios aukščiau aprašytos taisyklės.

Simboliai

5x

4x

3x

2x

800 x Statymas

200 x Statymas

20 x Statymas

-

120 x Statymas

40 x Statymas

10 x Statymas

-

80 x Statymas

20 x Statymas

6 x Statymas

-

50 x Statymas

10 x Statymas

4 x Statymas

-

40 x Statymas

10 x Statymas

3 x Statymas

-

30 x Statymas

9 x Statymas

3 x Statymas

-

30 x Statymas

8 x Statymas

3 x Statymas

1 x Statymas

 

14. Žaidimas „Vaisius“

 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo tam tikro simbolių derinio.

Galite rinktis iki 15 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius. Vaizdo žaidimų automato ž